PYSÄKKI - panostusta uuteen kirjastoautoon
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lieksan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilukatu 4
81700
Kirjaston puhelin : 
0401044125
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lieksa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Liksa
Y-tunnus : 
0169321-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Lea Tserni-Puittinen
Puhelin : 
+358401044130
Sähköposti : 
lea.tsernipuittinen@lieksa.fi
Kuvaus : 

Lieksan kaupungin kirjastoauto uusitaan vuonna 2015. Nykyisellä autolla tehdään perinteistä kirjastoautotyötä – kahden viikon välein ajettavassa reitistössä on 155 pysäkkiä. Vuosittain ajetaan n. 25 000 kilometriä. Kirjastoautossa on 1½ kirjastovirkailija-kuljettajaa. Auto saa keskitetyt kokoelmapalvelut pääkirjastosta. Lainojen osuus on 15 % Lieksan kokonaislainausmäärästä. Lainoja tehdään vuosittain 47 000.

Uutta autoa suunniteltaessa on tarvetta tarkastella käytäntöjä ja etsiä uusia, tehokkaita toimintamalleja autotoiminnalle.

Kirjastojen toiminta on viime vuosina monipuolistunut ja esim. elämyksiä tuottavaa toimintaa on entistä enemmän. Onko kirjastoautoa mahdollista hyödyntää Lieksassa niin tiedon kuin elämystenkin kuljettamisessa sellaisten henkilöiden luokse, joiden ei ole helppo lähteä pääkirjastoon laajassa kunnassa? Onko kirjastoautoa mahdollista käyttää Lieksassa muiden palveluiden kuljettamiseen haja-asutusalueille tai laitoksiin käytännön kirjastotyön ohessa?

Hankkeen tavoitteena on selvittää

- onko Lieksassa tarvetta monipalveluautolle

- löytyykö halua luoda hallintokuntien rajoja ylittävää yhteistoimintaa - kansalaisopisto, sosiaali- ja terveyspalvelut, kotipalvelu

- reitistön ja pysäkkien tarve ja toimivuus monipalveluautolle ja oheistoiminnoille

- voidaanko kolmas sektori ottaa mukaan kirjastoautotoiminnan palvelutuotantoon

Hanke suunnittelee

- tapahtumia toteutettavaksi kirjastoautossa ja testaa niiden toimivuutta hankkeen aikana

- luo Lieksan kirjastoautolle pysyviä uusia toimintamalleja

Tavoitteena on myös lisätä kirjastoauton käyttöä tiedottamisen ja yhteistyön tehostamisella.

Reitistöselvityksellä varaudutaan tulevaan eläketapahtumaan ja rekrytointitarpeeseen.

Toimenpiteet

Palkataan projektihenkilö (4 kk), jonka tehtävänä on

- selvittää kyselyllä monipalveluauton tarve

- osallistua uuden auton suunnitteluun, hankintaan ja tiedottamiseen

- suunnitella reittiaikataulu vaihtoehtoisesti

a)   yhden kuljettajan ajettavaksi

b)   1½ kuljettajan ajettavaksi

c)   kahden kuljettajan ajettavaksi

- tapahtumien järjestäminen uudessa autossa v. 2015

Oma rahoitusosuus muodostuu kirjastoautonkuljettajan hankkeeseen käyttäämästä työajasta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

https://www.facebook.com/lieksankaupunginkirjasto/photos/?tab=album&albu...
Lieksan kirjasto toteutti vuoden 2014 marraskuun aikana PYSÄKKI-hankkeen puitteissa kirjastoauton palvelukyselyn. Kyselyt suunnattiin kaikille kuntalaisille (sähköinen kysely), kirjastoauton nykyisille asiakkaille (paperinen kysely kirjastoautossa) ja alueen kouluille, päiväkodeille ja perhepäivähoitajille (kirje). Kyselyjen tarkoituksena oli selvittää nykyisten kirjastoautopalvelujen toimivuutta ja riittävyyttä sekä kartoittaa tulevan kirjastoauton / monipalveluauton tarvetta ja toiveita sitä kohtaan.
Kirjasto lähestyi kirjeitse myös lieksalaisia järjestöjä ja yhdistyksiä sekä kyläyhdistyksiä. Järjestöiltä ja yhdistyksiltä haluttiin kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia mm. uutta kirjastoautoa koskien. Kyläyhdistyksiltä kysyttiin yhteistyömahdollisuuden lisäksi kommentteja auton palveluiden toimivuudesta sekä toiveita uutta autoa koskien.
Kirjastoautossa jaettuun paperiseen asiakaskyselyyn saatiin 33 vastausta. Vastaajista 23 oli naisia, 10 miehiä. Sekä naisissa että miehissä vastaajat olivat iältään joko ikäryhmästä 31-64 tai yli 65. Naispuolisista vastaajista 13 edusti ikäryhmää 31-64 ja 10 ikäryhmää yli 65; miehistä viisi oli iältään 31-64 -vuotiaita ja toiset viisi yli 65 -vuotiaita.
Naisten elämäntilanne jakautui seuraavasti: kaksitoista ilmoitti olevansa eläkkeellä, seitsemän työelämässä, kaksi oli työttömiä ja kaksi valitsi vastausvaihtoehdon muu. Miehistä kahdeksan oli eläkkeellä, yksi työtön ja yksi valitsi vaihtoehdon muu.
Paperisessa asiakaskyselyssä huomattavaa oli, että läheskään kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, etenkään vastauspaperin kääntöpuolelle. Tämä saattoi johtua vastaajien huolimattomuudesta (kysymyspaperin alareunassa olevasta "jatkuu kääntöpuolella" -huomautuksesta huolimatta) tai yksinkertaisesti siitä, ettei kaikilla vastaajilla ollut toiveita tai ajatuksia uutta kirjastoautoa / monipalveluautoa koskien, josta paperin kääntöpuolella kyseltiin.
Vain kaksi vastaajaa kertoi, ettei löydä kirjastoautosta itselleen mielestä lainattavaa. Molemmat vastasivat kysymyksen ohessa olleeseen avoimeen kysymykseen, jossa pyydettiin tarkennusta. Toinen vastaajista tyytyi vastaamaan "varauksena", oletettavasti tarkoittaen että mieleistä lainattavaa saa varaamalla. Toinen vastasi "lasten DVD-valikoiman vaihto", tarkoittaen että elokuvavalikoimaa tulisi kierrättää paremmin.
Monivalintakysymyksenä kysyttiin toiveita siitä, mitä ominaisuuksia tai palveluita uudessa autossa voisi olla. Vaihtoehtoina olivat inhahissi, asiakaspääte ja internet-yhteys, kopiokone-tulostin, verenpainemittari sekä kuntalaisaloitelaatikko. Selvästi toivotuin ominaisuus oli kuntalaisaloitelaatikko, joka keräsi 12 ääntä. Seuraavaksi suosituin oli kopiokone-tulostin kahdeksalla äänellä. Invahissi sekä verenpainemittari saivat kuusi ääntä. Asiakaspääte ja internet-yhteys saivat neljä ääntä.
Avoimena kysymyksenä kysyttiin millaista aineistoa uuteen kirjastoautoon haluttaisiin.
Vastaukseksi saatiin: - Sisustuskirjoja
- Nuorille kokkauskirjoja (opettavia)
- Monipuolisempi kotimainen elokuvavalikoima
- Paikallista historiaa
- Kansantaloutta käsitteleviä teoksia
- Taidekirjoja
- Klassista musiikkia
sekä muutama merkitykseltään avoimempi vastaus:
- Uusia kirjoja, uutuuksia
-"Tiede"
- "Lapsille!" & "Lasten juttuja ja niihin vaihtelua."

Jotkut ottivat vastauksissaan esille varaamisen:
- "Varaamalla saa haluamansa"
- "Varauksella saa uudetkin kirjat suht. nopeasti"

Avoimena kysymyksenä kysyttiin myös sitä, millaisia palveluja uuteen kirjastoautoon haluttaisiin.
Saadut vastaukset:
- Terveyspalveluja
- Kauppakioski
- Kotona tehtävien laboratorionäytteiden vienti terveyskeskukseen, verensokerin mittaus (sormenpää), keuhkotilavuuden mittaus (puhallus)
- Postipakettien kuljetus
- Karaokea (ainakin nuorisobussipäivänä)

Jotkut vastasivat seuraavasti:
- ”Riittää entiset”
- ”Tyytyväinen mitä on ollut”
- ”Itselleni riittää nykyinen”
- ”Kaikki on”

Kyselyn lopuksi vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa muita toiveita tai kommentteja.
Saadut vastaukset:
- ”Nuorisobussi käyntejä tarvitaan lisää”
- ”Kirjastoauto aina ollut erittäin hyvä palvelu. Tarpeellinen syrjäkylillä.”
- ”Maaseutu eläväksi – kirjastoauto joka pihaan”
- ”On ollut hyvä palvelu, esim. tiedotus poikkeustilanteista (ei kulje). KIITOS!”
- ”Että auto kulkisi!” & ”On ollut hyvä palvelu!!”
- ”Toivottavasti saame pitää tämän kirjastoautopalvelun mahdollisimman kauan, ainoa virkistys maaseudulla.”
- ”Kiitos hyvästä, pitkään jatkuneesta palvelusta.”
- ”Asiakaspalvelu on erittäin hyvä ja tehokas.”
- ”Palvelu hyvä, kiitos Tuulan : )”
- ”[Että] kirjastoauto saa olla Kolilla.”

Netissä (kirjaston kotisivut ja Facebook-sivut sekä kaupungin kotisivut) toteutettuun sähköiseen kyselyyn tuli määräpäivään 19.12. mennessä yhteensä 15 vastausta. Vastaajista 14 oli naisia. Naisvastaajista yksi oli ikäryhmästä 13–19, loput kolmetoista ikäryhmästä 31–64. Ikäryhmistä alle 13 ja yli 65 ei tullut vastauksia. Vastaajista kaksi ilmoitti elämäntilanteekseen koululainen/opiskelija, kaksi eläkeläinen ja kymmenen oli työelämässä. Ainoa miesvastaaja kuului ikäryhmään 20—30 ja ilmoitti elämäntilanteekseen työelämässä.
Vastaajista kahdeksan kertoi käyttävänsä kirjastoauton palveluja. Seitsemän ilmoitti, ettei käytä kirjastoautoa. Kaikki kirjastoauton seitsemän ei-käyttäjää vastasivat heille suunnattuun kysymykseen siitä, miksi he eivät käytä kirjastoauton palveluja. Kysymys oli monivalintakysymys. Kirjastoauton käyttämättömyyden syyksi ilmoitettiin kaksi kertaa liian kaukainen pysäkki, kerran käyntipäivän sopimattomuus ja kerran se, ettei kirjastoauton tarjonta vastaa tarpeita. Kolmelle vastaajalle kirjastoauton käyntiaika ei ollut sopiva. Suurin syy (viisi valintaa) kirjastoauton käyttämättömyydelle oli se, että vastaajat käyttävät joko pääkirjastoa tai jotakin muuta kirjastoa.

Kysymyksen jatkona oli kaksi avointa kysymystä paremmasta viikonpäivästä ja paremmasta kellonajasta. Ensimmäiseen kysymykseen ei vastattu mitään, kaksi vastasi jälkimmäiseen kysymykseen ilmoittaen paremmaksi kellonajaksi vastaukset ”16.00 jälkeen” ja ”17.30 ->”.
Kirjastoauton käyttäjiltä kysyttiin sitä avoimena kysymyksenä, mitä pysäkkiä tai pysäkkejä he käyttävät. Kaikki kirjastoauton käyttäjät vastasivat kysymykseen.
Saadut vastaukset:

Pankakosken Siwa, Vuonislahti, Hoitokoti Hopeapaju, Koli, Tori, Koivulantie, Mätäsvaara ja ”mitä milloinkin”.

Kaikki kahdeksan kirjastoauton käyttäjää vastasi kirjastoauton pysäkkiajan olevan riittävän pitkä. Seitsemän vastaaja koki pysähdysajan olevan ajankohdaltaan sopiva. Yhdelle vastaajalle pysähdysaika ei ollut sopiva: ”Auto pysähtyy 16.45 – 17.05. En pääse käymään joka kerta työaikojen takia. Esim. 17.30 olisi parempi aika.”

Kaikki kahdeksan kirjastoauton käyttäjää vastasi löytävänsä kirjastoautosta mieluista lainattavaa. Kuusi vastaajaa ilmoitti kirjastoautossa olevan riittävän kattava aineistovalikoima, kun taas kahden vastaajan mielestä aineistovalikoima ei ole riittävä.

Avoimessa kysymyksessä kysyttiin toiveita uuden kirjastoauton aineistovalikoimaa kohtaan. Kysymykseen vastasi seitsemän vastaajaa. Saadut vastaukset:
”Lehtiä. Esim Aku, talo ja keittiö, muitakin…”
”Lapsille monipuolinen valikoima”
”Elämäkertakirjallisuutta”
”Enempi lehtiä”
”Uutuuksia”
”Kirjoja kaiken ikäisille ja pieni nurkkaus nuorille ja oma nurkkaus pienille lapsille.”
”Olen ihan tyytyväinen nykyiseen aineistoon”
”.”

Toisessa avoimessa kysymyksessä kysyttiin mitä palveluja mahdolliseen monipalveluautoon toivottaisiin. Kysymykseen vastasi 11 vastaajaa.
Saadut vastaukset:
”Nuorisobussi. Saisi olla useammin.”
”Internetyhteys, Kelan ja verotoimiston neuvontaa? Erilaisia teemaviikkoja.”
”Lääkekaappipalvelu”
”Terveydenhoitopiste (verenpaineen ja sokerin mittaus)”
”Esim. käsityöneuvontaa”
”Terveyden itsepalveluita”
”Lasten (4->) leikki- ja askartelutuokioita ja satuhetkiä, syksyisin myös aikuisille ja miksei myös lapsille esim. sienien tunnistusta, tietoa terveydestä esim. diabetes, kolesteroli, astma, samalla myös mittauksia.”
”Kaupungin yleisneuvontapalveluja, nettipäätteitä”
”Lainaus/palautusautomaatti voisi olla kätevä”
”En osaa vastata.”
”-”
Kaikki viisitoista vastaajaa vastasivat monivalintakysymykseen, jossa kysyttiin mitä vastaajat tahtoisivat uudessa kirjastoautossa olevan. Sekä invahissi, kopiokone-tulostin että kuntalaisaloitelaatikko saivat kaikki kahdeksan ääntä. Internet-yhteydellä varustettu asiakaspääte sai seitsemän ääntä. Verenpainemittaria toivoi kolme vastaajaa.

Vapaa sana -osioon tulleet vastaukset:
”Kirjastoauton palvelu on ollut loistava. Olemme hyvin tyytyväisiä, varsinkin kun meille ilmoitetaan, jos kirjastoauto ei jostain syystä kulje. Kirjastoauto pysähtyy nyt viikoittain, mutta olisimme tyytyväisiä, vaikka se pysähtyisi joka toinen viikko.”

”Kirjastoauto on hyödyllinen palvelu ikäihmisille ja heille monelle se on 2 vkon välein kunnon kohokohta kun auto tulee omaan tiehaaraan, ja voi kuskin kanssa rupatella kaikenlaista! Hieno palvelu!”

”Asiantuntijoita, neuvontaa esim. alan opiskelijoita ravinnosta, terveydenhoidon teemoja ja eläintenhoidosta”

”Nuorta innostunutta henkilökuntaa”

”Kirjastoauton valikoima on ilahduttavan kattava, lukulistani uutuudet löydän yleensä juuri sieltä. Palvelu on loistavaa ja avuliasta - kuten koko kirjastossa.”

”Ammattiopisto Lieksan lähihoitajaopiskelijat ovat valmiita tulemaan joskus kyytiin ja tarjoamaan palvelujaan, esim verensokeri- ja verenpainemittauksia.”

”Kirjaston palvelut ovat huippua, kiitos :)”

sekä yksi seikkaperäinen toive nykyisen pysäkin ajankohdan muuttamisesta.

KOULUJEN VASTAUKSET
Lieksan alueen kouluille lähetettiin kirjastoauton mukana paperinen kysely (paitsi Rantalaan, jonne kysely lähetettiin sähköpostilla) kirjastoautopalveluista ja mahdollisista toiveista uutta kirjastoautoa koskien. Keskusta-alueen kouluilta haluttiin erityisesti kysyä sitä, että kokevatko opettajat tarpeelliseksi kirjastoauton vierailun jatkumisen kouluillaan vielä senkin jälkeen, kun pääkirjasto on muuttanut takaisin keskustaan.
Kouluille lähetettyihin kyselyihin tuli vastauksia todella niukasti. Saatujen vastausten pieni määrä oli pettymys erityisesti siitä syystä, että autosta saatujen viestien mukaan kyselylomakkeita meni opettajille hyvin "kaupaksi" ja kyselyä kohtaan tuntui olevan kiinnostusta. Ehkä lähenevä joulu koulun omine ohjelmineen ja muine kiireineen verotti osansa vastausinnosta. Myös annettu vastausaika saattoi olla osalle opettajista liian lyhyt. Koulukatu 16:sta saatiin neljä vastausta, kuin myös Kuhmonkatu 30:stä. Yläkoululta saatiin yksi vastaus. Sekä Vuoniskylien, Rantalan että Merilän kouluilta saatiin kultakin vain yksi vastaus.
Rantalan koulun vastausinnottomuus on helppo selittää sillä, että kysely lähetettiin sähköpostilla koululle aluerehtorin kautta - tavoittiko kysely läheskään kaikkia opettajia? Myös Merilän koulun vähäiset vastaukset ovat helposti selitettävissä sillä, että kyseinen koulu lopetetaan kuluvan lukuvuoden lopussa. Sekä Vuoniskylien että Merilän ainoat vastaukset tulivat molemmat ryhmiksiltä, joten "varsinaisten" koululuokkien opettajien näkemykset jäivät kokonaan saamatta.
Koulukatu 16:sta saatiin siis neljä vastausta. Kaksi vastaajaa (luokka 3A ja luokat 3 - 6) olivat sitä mieltä, että auto saisi jatkaa käyntiä koululla pääkirjaston takaisinmuuton jälkeenkin. He perustelivat näkemystään seuraavasti: "nopeus on valttia" ja "helpottaisi huomattavasti kirjojen lainausta".
Kaksi vastaajaa (luokka 3 - 6 pienluokka ja luokka 5) olivat sitä mieltä, ettei auton käynnille ole enää tarvetta. Toinen vastaajista ei perustellut vastaustaan mitenkään, toinen kirjoitti seuraavasti: "Pääsemme näin läheltä koko kirjastovalikoiman ääreen jalkaisin".
Kahden vastaajan (luokka 3A ja luokka 3-6 pienluokka) mielestä pysähdysajankohta ei ole sopiva. Toinen vastaaja toivoi ajaksi klo 10 - 12, toinen tyytyi sanomaan "klo 8-9 juuri mikään luokka ei pääse tulemaan".
Yksi vastaaja (luokat 3-6) vastasi, ettei löydä kirjastoautosta sopivaa aineistoa opetus- tai tuntikäyttöön. Vastaaja kuitenkin selvensi avoimella vastauksellaan, ettei käytä kirjastoa aineiston hakuun.
Kuhmonkatu 30:stä saatiin neljä vastausta. Yksi vastaaja (esikoulu2) oli sitä mieltä, että auto saisi jatkaa käyntiä koululla pääkirjaston takaisinmuuton jälkeenkin. Vastaaja perusteli vastaustaan säännöllisyydellä ja vaivattomuudella. Kolmen vastaajan mielestä kirjastoauton ei tarvitse jatkaa käyntiä koululla. Vastaajista yksi perusteli vastaustaan lyhyellä matkalla ja sillä, että luokka saa valita vierailuajan oman aikataulunsa mukaisesti.
Yksi vastaaja (luokka 2) vastasi, ettei löydä kirjastoautosta sopivaa aineistoa opetus- tai tuntikäyttöön. Avoimessa kentässä vastaaja kertoi näin: "Yleensä kyllä, mutta opettajan oppaat ovat vain pääkirjastolla".
Yläkoululta tuli yksi vastaus kirjastoauton ei-käyttäjältä. Vastaaja vastasi, ettei kirjastoauton käynti ole pääkirjaston muuton jälkeen tarpeellista.
Rantalan koulun ainoan vastauksen jättäneessä paperissa ei ollut vastaajan luokkaa ilmaisevaa merkintää. Vastaaja vastasi kaikkiin kysymyksiin myönteisesti ja tähdensi nettivarauksen toimivuutta halutun aineiston saamisessa.
Merilän koulun ainoan vastauksen jätti ryhmis. Ryhmis vastasi kaikkiin kysymyksiin myönteisesti.
Vuoniskylien koulun ainoan vastauksen jätti senkin ryhmis. Ryhmis vastasi kaikkiin kysymyksiin myönteisesti.
PÄIVÄKOTIEN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VASTAUKSET
Päiväkodeilta ja perhepäivähoitajilta tuli yhteensä yhdeksän vastausta. Ainoastaan kaksi vastaajaa kahdeksasta kirjastoautopalvelun käyttäjästä vastasi kyselyyn jotakin kielteistä, molemmat kysymykseen "käyttekö säännöllisesti kirjastoautossa?". Mähkön päiväkoti vastasi, ettei käy autossa säännöllisesti, koska henkilökuntavajeesta johtuen joskus ohjaajia ei ole riittävästi lapsien valvontaan. Lamminkylän perhepäiväkoti vastasi kysymykseen sekä myönteisesti että kielteisesti siitä syystä, että heidän pysäkkinsä on lopetettu yhteisymmärryksessä syksyllä 2014.
Kyselyyn vastasi yksi perhepäivähoitaja, jolla ei ole kirjastoautopysäkkiä. Hän perusteli pysäkkitoivomustaan seuraavasti:
”Olemme niin kaukana kirjastosta ja olisi tärkeää, että pääsisimme yhdessä innokkaitten lukijoiden kanssa valitsemaan kirjoja. Pysäkki voisi olla missä tahansa kohdassa [paikka], pääsemme tulemaan hyvin.” Mahdollisesta ajankohdasta: ”Aamupäivä olisi hyvä ajankohta”.
JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN VASTAUKSET
Kirjasto lähestyi lieksalaisia järjestöjä ja yhdistyksiä sähköpostikirjeellä, jossa tiedusteltiin kiinnostusta kirjaston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Paikkakunnan järjestöjen ja yhdistysten yhteystiedot jouduttiin kokoamaan itse useista lähteistä, mistä johtuen kirje ei tavoittanut aivan kaikkia alueen toimijoita. Lähetettyjen kirjeiden lisäksi kyselystä ilmoitettiin Lieksan kaupungin nettisivuilla ja paikallislehdessä tarkoituksena tavoittaa ne tahot, joille ei saatu lähetettyä kirjettä.
Järjestöiltä ja yhdistyksiltä tuli yhteensä kahdeksan vastausta. Vastauksista yksi (Omaiset mielenterveystyön tukena) tuli omatoimisesti järjestön huomattua ilmoituksen kyselystä Lieksan kaupungin sivuilta.
Kyselyyn vastasivat Honkalampisäätiö, Lieksan Kuuloyhdistys ry, Lieksan seudun eläkeläiset ry, Pielisen Karjalan Senioriopettajat ry, Pielisen Pirteät, SOTE-JORY ja Vanhusneuvosto sekä jo aiemmin mainittu Omaiset mielenterveystyön tukena. Vastaukset kootusti:
Honkalampisäätiö: Honkalampi-säätiö mieluusti olisi mukana tulevassa kirjastoauton käyttöön liittyvässä toiminnan kehittelyssä.
Omaiset mielenterveystyön tukena ry [ottivat itse yhteyttä]
Kirjastoautossa toimiminen uusi idea, muu yhteistyö kirjastojen kanssa tutumpaa: kirjanäyttelyt, luovien vertaisryhmien näyttelyt, Taiteesta tunteisiin –reissupolku tilaisuuden järjestäminen, oman toiminnan esittelyä ja mielenterveyden edistämistä.
Lieksan Kuuloyhdistys ry : Teemapäivät ja yhdistyksen esittely mahdollisia.
Lieksan seudun eläkeläiset ry : Kiinnostuneita esittelemään yhdistystään (uudistetussa) pääkirjastossa eri järjestöjen kanssa tai yksin. Myös kirjastoautossa voisi olla esittelykierros, mutta tämä vaatii tarkempaa suunnittelua.
Vanhusneuvosto
- Monipalveluautolle on tarvetta
Palveluista:
- Terveysneuvonta
- Pankkipalvelut
- Tapahtumat: lyhyitä, mieltä piristäviä esityksiä (vrt. sairaalaklovnit)

Suunnittelussa mukana olevat tahot:
- Kolmas sektori: eläkeläiset jotka ovat työelämässä toimineet esim. terveys- tai sosiaalipuolella.
- Ikäihmisten pankkiasiantuntijat
Vammaisneuvosto
- auton tulisi olla matalalattiainen tai siinä tulisi olla nostolaite , että pyörätuolilla liikkujat pääsisivät sisälle.
- autossa tulisi olla istumapaikkoja.
- autoon järjestettäisiin esittäytymistilaisuuksia eri järjestöille

Pielisen Pirteät:
Monipalveluautolle on tarvetta
Palveluista:
- Kirjaston entiset palvelut
- Terveydenhuollot palvelut: verenpaineen mittaaminen, verikokeiden ottaminen
- Internetpääte, pankkipalvelut
- Teemapäiviä ikääntyneille: KELA, kuntoutuksen ja kotihoidon palvelut, terveysneuvontaa
- Mukana kiertävä tietokonetohtori, joka voi auttaa tietokoneasioissa (käyttäjien omat koneet)
- Ruokaostosten kuljettaminen, jos muuta keinoa ei ole
Reitistö:
- Vuonislahti, Viekijärvi, Jongunjoki ym.
- Lähialueille (liikuntarajoitteiset): Timitra, Rantala, Rauhala, Merilä, Surpeenvaara
Suunnittelussa mukana olevat tahot:
- Sosiaali- ja terveystoimen toimijat
- Tietohallinnon ihmisiä
- Kolmas sektori
- Pankkipalvelut
Muuta:
”Uuden toiminnan alkaessa voisi olla kaupungin keskustassa esim. kulttuurikeskuksen edessä esittelykertoja, jossa ihmisille uudet palvelut tulisi tunnetuksi."

Pielisen Karjalan Senioriopettajat
Palveluista:
- Kirjastopalvelut
- Terveyspalvelut
Muuta: "Kannatetaan kaikkea sellaista, mikä parantaa vanhusten palvelujen saantia".

SOTE-johtoryhmä / Erkki Tiainen
Palveluista:
1. Verenpaineen ja verensokerin mittaus (virkailija voi opastaa)
2. Kotihoidon hoitotarvikejakelu (esim. vaipat)
3. Medinet/Kanta: palveluiden opastus auton koneella
4. Apteekin annosjakelulääkkeiden kuljetus (sopimus apteekin ja asiakkaan kanssa)
5. Influenssarokotus th:n pistämän (liittyen esim. loppusyksyn rokotuskampanjaan)

KYLÄYHDISTYSTEN VASTAUKSET
Kyläyhdistyksille lähetettiin tapauskohtaisesti kysymyslomake joko postitse tai sähköpostilla. Kysymyslomakkeella haluttiin selvittää nykyisten kirjastoautopalvelujen toimivuutta ja tavoittavuutta kylällä sekä toiveita ja yhteistyömahdollisuuksia uutta kirjastoautoa / monipalveluautoa koskien. Vain kolme kyläyhdistystä vastasi heille lähetettyyn kyselyyn. Vastaukset saatiin Jamalista, Kelvältä ja Kylänlahdesta.
Jamalin kyläyhdistys vastasi, ettei kyläläisillä ole nykyiseen pysäkkitarjontaan eikä ilmeisesti muuhunkaan kirjastoauton palveluun mitään moitittavaa. Kirjastoauto koetaan Jamalissa erittäin tärkeäksi kyläkoululle. Monipalveluautolle on "mahdollisesti" tarvetta; auton tarjoamat palvelut "kehitettävä yhdessä kirjaston kanssa". Teemapäivät ja terveysneuvonta olisivat haluttuja, nettipäätteelle ei koeta tarvetta. Jamalin kyläyhdistys itse valmis toteuttamaan ”erilaisia tilaisuuksia, jotka tukevat ’henkisesti’ kyläyhdistysten toimintaa”.
Kelvän kyläseura oli kysynyt nykyisestä pysäkkitarjonnasta kyläläisiltä, mutta vastauksia ei ollut juurikaan tullut. Pysäkkitarjonta koettiin hyväksi ja toivottiin, ettei alueen Kelvä/Läpikäytävä pysäkkiaika ainakaan aikaistuisi, vaan sitä tulisi mieluummin myöhäistää. Kysymykseen kiinnostavista teemapäivistä lueteltiin seuraavat: terveys (mahd. terveydenhoitaja mukana), Lieksan kaupunki, Leader-hankkeet, Vero/Te-toimisto yms. Nettipäätettä pankkiasioiden hoitoon toivotaan. Kyläseura kertoo, että he ovat miettineet yleispalveluautoa.
Kylänlahden kylätoimikunta toivoo pysäkin säilyvän ainakin Lieksan kristillisellä opistolla. Kirjastoauton palveluiksi toivotaan "terveyskeskuksen kiertäviä palveluja", kuten laboratorionäytteidenotto, verenpaineen mittaus, marevan - seuranta yms. Myös kiertävää kuntosalia on pohdittu.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen avulla suunniteltiin uutta kirjastoautoa, tehtiin vaatimusmäärittely kilpailutusta varten, laadittiin selvitys kirjastoauton henkilöstön tarpeista erilaisille pysäkkimäärille ja reitistöille.
Toteutettu asiakaskysely antoi pohjan uuden auton suunnittelulle, kuljettajan toimen täyttämiselle ja reitistön säilyttämiselle entisellään.
Pysäkki-hanke toteutti seuraavat tapahtumat kirjastoautossa:
9.10.2014 Kotiseutukirjailija Raija Lakio, 16 kävijää.
16.5. 2015 Mahdollisuuksien Tori, 87 kävijää
1.7.2015 RockBookAndBall –tapahtuma Lieksan Urheilupuistossa, 130 kävijää
14.5.2016 Mahdollisuuksien Tori, 140 kävijää
https://www.facebook.com/lieksankaupunginkirjasto/photos/?tab=album&albu...
Kirjastoauto Lieksan iltatorilla 7.7.2015, 14.7.2015, 21.7.2015, 28.7.2015 klo 14-18
Kirjastoauto nuoribussina lauantaisin 6.2.2016, 13.2.2016, 27.2.2016

Jatkotoimenpiteet: 

Uusi kirjastoauto aloitti toimintansa 1.2.2016. Kirjasto sai luvan täyttää toisen kirjastoautoinkuljettaja-virkailijan toimen kokoaikaisesti 1.1.2016 alkaen. Pysäkkien määrä on 145. Lainoja vuodessa 47 000.
Kirjastoauto hoitaa osan kotipalveluasiakkaista reittien yhteydessä. Virkailija käy viemässä niille palvelukodeissa asuville asiakkaille kirjakassit, jotka eivät kykene liikkumaan asunnostaan.
Tulevan syksyn aikana on tarkoitus saada reiteille mukaan eri järjestöjen edustajia esittelemään toimintaansa.
Kirjastoauto oli heti hankkeen päätyttyä mukana Lieksan Messuilla 11.6. Kävijöitä oli 234.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€250
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
463henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi