Rajaton kirjasto
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
+358 6 325 3533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
VM
Y-tunnus : 
209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Ahola
Puhelin : 
+358 6 325 3520
Sähköposti : 
marita.ahola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on löytää seudullinen yhteistyömalli, jolla kirjastopalvelut ja siihen liittyvät logistiset ratkaisut voidaan toteuttaa yli kirjastokimppa- ja järjestelmärajojen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seutulainojen määrä

Kuljetusten määrä ja nopeus

Kuvaus : 

Tavoite

Hankkeen tavoite on kirjastoyhteistyön syventäminen joustavasti ja kustannustehokkaasti sekä kirjastopalvelujen tuottaminen tehokkaasti asiakaslähtöisesti Pohjanmaan hankealueella. Hankkeessa mukana olevilla Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolla ja Fredrika -kirjastokimpalla on eri kirjastojärjestelmät käytössä, mikä edellyttää kansallisella tasolla hyväksyttyjen toimintamallien ja suositusten noudattamista.

Tavoitteeksi asetetussa mallissa hankkeessa mukana olevia kirjastoja ei pakoteta vaihtamaan järjestelmiä vaan lähtökohtana on luoda toimivat rajapinnat järjestelmien välille, joka mahdollistaa alueellisesti yhtenäisen kokoelman ja palveluverkoston esittämisen kirjaston käyttäjille. Hankkeessa on tutkittu mahdollisia rajapintastandardeja ja toimintamallia yhteistyössä Kansalliskirjaston, Open Library Solutions Finland Oy:n ja Ablita Oy:n kanssa, jotka ovat käsitelleet standardeja Katve-työryhmässä, joka työstää kansallisen suosituksen hankkeen pohjalta. Avoimuus mahdollistaa valtakunnallisesti kirjastojen välisen yhteistyön valtakunnallisesti.

Seutulainauksen tekninen toteutus järjestelmien välillä muistuttaa automatisoitua kaukopalvelua. Tavoitteena on luoda toimintamalli, missä seutulainan prosessia yksinkertaistetaan ja poistetaan välistä turha manuaalinen työ. Asiakas voi oman kotikirjaston verkkokirjastossa tehdä haun ja samalla hakutulokseen lisätään myös seudullinen tarjonta. Jos haluttua aineistoa ei löydy kotikirjastosta, asiakas voi tehdä varauspyynnön. Varattu aineisto toimitetaan noutopisteeseen, missä asiakas voi tehdä lainan omalla kirjastokortilla ja lainat ovat nähtävissä verkkokirjastossa omissa tiedoissa. Seudullinen yhteistyö näkyy asiakkaaseen päin vastaavalla tavalla kuin kirjastoverkon sisällä tehdyt varaukset ja lainat. Aineiston käsittelyprosessin sujuvoittaminen ja manuaalisen työn karsiminen tuovat kustannussäästöjä ja mahdollistavat toiminnan fokusoimista tärkeämpiin työtehtäviin.

Tietopalveluhenkilökunnalle pyritään rakentamaan kirjastojärjestelmään näkymä, jossa haku voidaan laajentaa hankkeessa mukana oleviin kirjastoihin ja hakutuloksessa näytetään saatavuustiedot. Tuleivaisuuden tavoitteena on mahdollistaa myös lainauksenvalvonnan tehtävät kuten uusinta ja varauksen teko suoraan toiseen järjestelmään.

Hankkeen tekninen toteutus rakentuu heinäkuussa 2014 on julkaistu ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions –kaukopalvelustandardiin ja NCIP-protokollaan. Yhdessä nämä muodostavat toisiaan täydentävän palvelukokonaisuuden, jolla edellä kuvatut toiminnallisuuden kyetään toteuttamaan kustannustehokkaasti ja joustavasti. Lisäksi verkkokirjastojen uusia toiminnallisuuksia varten täytyy tehdä Web Service –rajapinta, jolla mahdollistetaan verkkopalvelujen toiminnot.  Alkuperäisessä hankehakemuksessa lähtökohtana oli, että yksi rajapinta riittäisi, mutta tarkempi tutustuminen standardeihin ja toiminnallinen määrittely ovat osoittaneet, että jokainen rajapinta on tarpeen, kun luodaan avoimuutta, automaatiota prosesseihin ja pyritään vähentämään manuaalista työtä. Tästä syystä hankkeen menestyksellinen läpivieminen edellyttää lisärahoitusta.

Kustannukset

Kustannukset muodostuvat hankkeessa tehtävistä kehitystöiden suorittamisesta kirjastojärjestelmiin ja verkkopalveluihin sekä hankkeeseen liittyvistä matkakustannuksista. Hankkeeseen osallistuvat kirjastot osoittavat hankkeeseen yhteyshenkilön, joka osallistuu hanketyöskentelyyn.

Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa Mikromarc ja Gemini kirjastojärjestelmiin tarvittavat rajapinnat ja protokollat sekä luoda hyvä käytäntö miten myös muut järjestelmät voisivat toimia yhteistyössä järjestelmärajojen yli.

 

Missään Suomessa käytössä olevassa kirjastojärjestelmässä ei ole vielä käytössä kaikkia tarvittavia rajapintoja ja protokollia. Hanke tekee läheistä yhteistyötä norjalaisen Overgang frå NILL til NCIP – NISO Circulation Interchange Protocol –hankkeen kanssa, jossa osa toiminnallisuuksista toteutetaan NCIP –protkollalla.

 

Avustusta haetaan näiden tehtäväkokonaisuuksien suorittamiseksi

  • Mikromarc-kirjastojärjestelmä: ILL Transactions ja Web Service-rajapinta. 20 000e
  • Gemini-kirjastojärjestelmä: NCIP, ILL Transactions ja Web Service-rajapinta. 20 000e
  • Verkkokirjastoihin toteutettava rinnakkaishaku- ja verkkomaksutoiminnallisuudet. 17 000e
  • Kokous- ja matkakustannukset: 3 000e.
Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Fredrika-kirjastokimppa
Aiemmat hankkeet: 

Pohjanmaan kirjastopalveluverkko

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Rajaton kirjasto-hanke on jatkoa Pohjanmaan kirjastopalveluverkko-hankkeelle, jonka ideana on löytää kirjasto, kirjastokimppa ja järjestelmärajat ylittävä toimintamalli, millä voidaan tehdä näkyväksi yhtenäinen kirjastopalvelu alueen asukkaille. Hankkeet nivoutuvat sisällöllisesti tiiviisti yhteen, joten hankkeen toiminnan kuvaus ja arviointi liittyvät Pohjanmaan kirjastopalveluverkko-hankkeeseen.

Hankkeen ideana on löytää kirjasto, kirjastokimppa ja järjestelmärajat ylittävä toimintamalli, millä voidaan tehdä näkyväksi yhtenäinen kirjastopalvelu alueen asukkaille. Hanke jakautuu kolmeen osaan, joilla pyritään rakentamaan taustalle järjestelmiin rajapinnat ja sovellukset, verkkopalvelu ja logistinen malli.

Rajaton kirjasto-hankkeen aikana on jatkettu järjestelmien kehitystyötä Pohjanmaan kirjastopalveluverkko-hankkeen luomalla pohjalla. Abilita teki Fredrika-kirjastokimpalle ILL Transactions (ISO 18626) –standardin palvelinohjelmisto ja kirjaston henkilökunnan client-sovelluksen, jotka mahdollistavat standardin mukaisen viestiliikenteen. Hankkeessa mukana olevilla kirjastoilla on kaikilla käytössä sama verkkokirjasto, jonka uusin versio tukee rinnakkaishakuja. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle hakutuloksessa kaikki alueen aineistot ja tarjota helppo tapa tilata aineistoa mistä tahansa kirjastosta omaan asiointikirjastoon. Hankkeessa verkkokirjastona on CSL Saga, mutta vastaavan tyyppinen toiminnallisuus on tavoitteena rakentaa myöhemmin myös Finna-hakuliittymään.

Alueellinen palvelumalli edellyttää toimivaa logistista ratkaisua. Kaikki hankkeessa mukana olevat kirjastot ovat valtuuttaneet Vaasan kaupungin pyytämään tarjouksen aineistokuljetuksista alueen kirjastojen välille. Kuljetukset käynnistyivät joulukuun alussa 2017.

Hanke on kohdannut matkan varrella useita haasteita ja hankkeen aikataulu on ollut hankala, sillä moni asia ei ole ollut riippuvainen hankkeesta tai hankkeessa suoritetuista toimenpiteistä. Käytettävän rajapinnan valinta, sovellusprofiili ja kansallisen mallin synnyttäminen ovat olleet aikaa vieviä prosesseja. Lisäksi järjestelmätoimittajilla on ollut haasteita sovittaa hankkeen edellyttämiä muutostöitä omiin kehityssykleihin siten, että asiat olisi toteutettu ajallisesti oikeassa järjestyksessä. Laajempana tavoitteena on levittää malli koko maahan ja pyrkiä helpottamaan yhteistyön käynnistämistä ilman, että yhteistyön ehtona on raskas yhdistyminen. Hanke on hyödyllinen ja avaa uusia mahdollisuuksia luoda yhteistyömalleja erilaisissa toimintaympäristöissä sekä auttaa arvioimaan omaa toimintakenttää.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa suoritettuja toimenpiteitä mm:

  • Fredrika-kirjastokimpan järjestelmään toteutettu ILL Transactions (ISO 18626) –standardin mukainen palvelinohjelmisto, mikä mahdollistaa standardin mukaisten viestien lähettämisen ja vastaanottamisen. Palvelinohjelmiston lisäksi tarvitaan verkkopalveluihin laajennus ja kirjastojärjestelmän client-sovellus viesteille sekä avauksia, jolla saadaan järjestelmän status näkyväksi myös toiselle osapuolelle.
  • Kilpailutettu alueelliset kuljetukset ja kuljetukset on käynnistetty joulukuussa 2017. Luotu samalla uusi joustava ja kustannustehokas malli, joka soveltuu alueella käytettäväksi.
  • Verkkokirjastoihin on rakennettu rinnakkaishaku ja hankkeen loppumetreillä tai hankkeen päättymisen jälkeen tulee tilaustoiminnallisuus, jolloin käyttäjän on helppo pyytää aineistoa itselleen alueellisen mallin kautta.

Hankkeessa alueen kirjastot ovat arvioineet omia käytäntöjä ja pyrkimyksenä on yhtenäistää sääntöjä ja maksuja.

Kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen on osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi. Kilpailutuksella saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja kuljetukset pystytään vakioimaan. Aineistokuljetus ajetaan 2 kertaa viikossa yönyli –toimituksena, jolloin aineiston kiertonopeus on kohtuullisen suuri, kun kuljetus menee aina ilman välivaiheita perille. Hankkeen tavoitteena on myös muodostaa alueellinen kokoelmapolitiikka, mutta valitettavasti se ei ole edennyt. Tavoitteena on, että kun alueellinen toimintamalli saadaan käyntiin ja kokemuksia kertyy, alueellinen kokoelmapolitiikkatyö käynnistyy.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen päätyttyä toiminta pyritään vakiinnuttamaan ja arvioimaan toimintamallia. Keskustelua on käyty jos Koha Suomen ja Axiellin kanssa mahdollisista palvelumallin laajentamisista.

Lisätietoa: 

Hankkeessa on jäänyt käyttämättä 4246€, joka palautetaan 29.12.2017 mennessä.

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€77 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€30 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€107 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€42 354
Oma rahoitus yhteensä: 
€17 600
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€29 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi