Rajatonta TETiä
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Jari Hjelm
Punkalaitumen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urjalantie 30C
31900
Kirjaston puhelin : 
040 138 2325
Kirjaston sähköposti : 
punkalaidun.kirjasto@punkalaidun.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Punka
Y-tunnus : 
0138037-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Jari Hjelm
Puhelin : 
0500506814
Sähköposti : 
jari.hjelm@punkalaidun.fi
Hankkeen tavoite: 

Käytännön tavoitteena on tehdä maahanmuuttajan kirjastopalveluja tunnetuksi ja mahdollistaa asiakaspalvelu osan aikaa maahantulijan äidinkielellä.  Laajempana tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta ja torjua rasismia tuomalla ihmiset käytännön arjen tasolla yhteen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Määrälliset mittarit:

Rekrytoitujen määrä
Myanmarin-, arabian- ja somalinkielisten opastusten ja tilaisuuksien määrä
Äidinkielisiin opastuksiin osallistuneiden määrä / kieli

 

Laadulliset mittarit:
Palvelutarpeiden tunnistaminen, asiakirja
Esitys maahanmuuttajien kirjastopalveluiden kehittämiseksi, asiakirja


Kuvaus : 

Kirjasto toimii maahantulijan työ-, kulttuuri- ja kieliharjoitteluympäristönä. Maahantulija toimii yhteisöilleen palveluiden ja laitteiden käytönopastajana äidinkielellään. Kirjaston asiakasyhteisöt toimivat osaltaan kulttuuriin tutustuttajina ja tutustujina. Kirjasto oppii tunnistamaan uusia palvelutarpeita.

 

Käytännön tavoitteena on tehdä maahanmuuttajan kirjastopalveluja tunnetuksi ja mahdollistaa asiakaspalvelu osan aikaa maahantulijan äidinkielellä.  Laajempana tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta ja torjua rasismia tuomalla ihmiset käytännön arjen tasolla yhteen.

 Punkalaitumen kuntaan on lyhyessä ajassa muodostunut väkilukuun suhteutettuna yli 11% kielellinen ja kulttuurillinen vähemmistö.  Kunnassa asuu n. 80 myanmarilaista ja lisäksi vastaanottokeskuksessa on 250 eri taustaista ihmistä, lähinnä Irakista ja Somaliasta. Kunta tunnetaan hyvästä kotouttamistyöstä mm. Monikulttuurisesti liikkuen ja Maahanmuuttajat maaseudun arjessa -hankkeista.

 Kirjaston Rajatonta TETiä -hankkeessa otetaan kirjastoon kolme maahanmuuttajaa eri kuukausina työkokeiluun tai harjoittelijaksi sen mukaan, miten tämän tilanne sallii.  Harjoittelussa maahanmuuttaja tutustuu käytännön kirjastotyöhön kuukauden ajan 3h päivässä, yht. 30h, eli tunneissa saman ajan kuin yleensä tet-harjoittelijat.  Töitä voivat olla esim. kirjankorjaus, tarroitus, hyllytys, kielikahvilan tai kulttuuri-illan järjestelyyn osallistuminen sekä omankielisen aineiston vinkkaus, PressDisplayn ja muiden palveluiden, esim. kielistudion käytönopastus äidinkielellä, itsepalvelukäytänteiden käytönopastus tai henkilön kyvykkyyden ja motivaation mukaan jokin muu palveluihin kiinteästi liittyvä tehtävä.

Harjoitteluun valitaan kielijakauman mukaan myanmaria, somalia ja arabiaa äidinkielenään puhuva henkilö.

Kirjaston henkilökunta tutustuu ennen harjoittelujakson alkua  monikulttuurityöhön esim. vierailukäynnillä ja valmentautuu samalla toimimaan kulttuurierojen kanssa. Harjoittelijan / kokeilijan rekrytoinnista konsultoidaan tahoja, joille se on tavallista arkea.  Harjoittelujakson aluksi paikalla on tulkki, jos yhteistä kieltä ei vielä ole sekä mentori, jolla on kokemusta työskentelystä.

Avustus käytetään harjoitteluajan palkkaan, vierailukäynnin matkakustannuksiin ja tulkkauskuluihin.

Hankkeen tuloksena paikkakunnan maahanmuuttajalle syntyy mielikuva kunnan kirjastopalveluista ja niiden käytöstä, käytettävissä olevista aineistoista ja mahdollisesti myös kipinä lukemiseen.  Hankkeen tuloksena kirjasto tunnistaa maahanmuuttajien palvelutarpeita ja voi kehittää palveluita tarkoituksenmukaisemmin.  

Hankkeen edistymistä, toteutusta ja tuloksia  mitataan määrällisesti ja laadullisesti.

Määrälliset mittarit:

Rekrytoitujen määrä
Myanmarin-, arabian- ja somalinkielisten opastusten ja tilaisuuksien määrä
Äidinkielisiin opastuksiin osallistuneiden määrä / kieli

 

Laadulliset mittarit:
Palvelutarpeiden tunnistaminen, asiakirja
Esitys maahanmuuttajien kirjastopalveluiden kehittämiseksi, asiakirja

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke toteutui osittain tavoitteidensa mukaisesti. Kaksi henkilöä rekrytoitiin, yksi kareninkielinen ja yksi Irakin arabiaa äidinkielenään puhuva henkilö, kumpikin 30 tunniksi. Henkilöt osallistuivat kirjastotyöhön: avustaviin tehtäviin, tapahtumatuotantoon, kokoelmatyöhön ja liikkuvan kirjaston toimintaan. Maahanmuuttajat ja paikalliset kohtasivat kirjastotyön lomassa. Palvelutarpeita hankkeessa tunnistettiin jonkin verran. Kirjastonkäytön opastusta ja palveluihin tutustumista rekrytoitujen äidinkielellä toteutui suunniteltua vähemmän. Tämä johtui pääosin siitä, ettei yhteisöjä tavoitettu.

Arabiaa äidinkielenään puhuva osallistui liikkuvan kirjaston mukana MLL:n perhekahvilaan ja Ikänurkan torstaikahville, joka on eläkeläisille suunnattua matalan kynnyksen sosiaalityötä. Perhekahvilaan järjestettiin vinkausta ja satutuokio. Monikielinen kirjasto toimitti satuaineiston, lisäksi esiteltiin kirjaston omaa lukemaan opettelemisen aineistoa. Ikänurkan torstaikahvilla lainattiin kirjoja, ihmeteltiin toisia ja epäilysten hälvettyä lyötiin korttia samassa pöydässä. Sadun päivän tapahtumassa tarjottiin yhdellä pisteellä satuja. Nuorten peliluola siistiytyi ja käytöstavat palautuivat, kun ohjaamassa oli äidinkieltä puhuva henkilö. Vastaanottokeskuksille kustannetusta PressDisplaystä tiedotettiin arabiaksi. Myös lyhyt kirjavinkkaus järjestyi arabiaksi Facebookissa sekä verkkokirjaston kautta tavoitettavan Naxoksen käytönohjaus. Myös kokoelmatyötä tehtiin jonkin verran (0-lainojen etsintää.)

Kareninkielinen työntekijä osallistui liikkuvan kirjaston toimintaan ikänurkan torstaitohinoissa, kirjaston tapahtumatuotantoon ja muihin avustaviin tehtäviin. Hän toivotti tapahtumaan saapuvat tervetulleiksi, ohjasi paikoille ja auttoi sekä lapsia että vanhuksia pukeutumisessa.

Kumpikin rekrytoitu toteutti hankkeen tavoitteita kohtauttaa maahanmuuttajia ja paikallisia kirjastotyössä.

Rasismia kohdattiin jonkin verran eri muodoissa. Aggressiivisuutta tai suoraa huutelua ei esiintynyt, mutta muita muotoja.  Ilmenneet rasistiset tapaukset käsiteltiin ja rasismin kohtaamiseen kouluttauduttiin.

Hanke olisi ollut hyvä ymmärtää aloittaa saman tien, kun turvapaikanhakijoiden virta paikkakunnalle käynnistyi, eli käytännössä 1,2 vuotta aiemmin. Hankkeen puitteissa järjestettyyn kielikahvilaan ei saatu osallistujia, vaikka siitä tiedotettiin monikanavaisesti hyvissä ajoin ennakkoon. Vuotta aiemmin osallistujia oli yli kymmenen. 

Lukeminen elämäntapana ja harrastuksena osoittautui monelle maahantulijalle vieraaksi. Toisaalta erityisesti lapsilla tarve kielen kehittämiseen alleviivautui. Sanavarasto on suppea sekä äidinkielellä että vieraalla kielellä eikä kumpaakaan osata lukea kunnolla. Lukemaan innostamiseen ja aineistosta tiedottamiseen havaittiin olevan tarvetta. Myös lukukoiratoiminnasta olisi välitöntä apua heikosti lukeville lapsille.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Virallisia www-sivuja tai julkaisuja ei tuotettu.
Facebook -päivityksiä ja kirjavinkkauksia tehtiin arabiaksi jonkin verran.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tietoisuus maahanmuuttajan kirjastopalveluista ja eri aineistojen tarjonnasta (monikielinen, aineistot lukemaan opetteleville, e-aineistot) on saattanut tavoittaa verkostojen kautta aiempaa useamman maahanmuuttajan. Vaikuttavuus on kuitenkin ehkä heikompi kuin aluksi otaksuttiin.

Maahanmuuttajanuoria tavoitettiin palvelun piiriin jonkin verran paremmin, kun töissä oli äidinkieltä puhuva henkilö. Pelihuoneen järjestyshäiriöt korjautuivat ja nuorten kirjallisuutta lainattiin.  Tämän voinee tulkita myös siten, että kirjastopalvelut tunnetaan paremmin, myös rajat, mitä palveluun sisältyy.

Hankkeen vaikuttavuus olisi ollut parempi, jos hanke olisi kokonaisuudessaan ollut laajempi ja kestoltaan pidempi.
Esim. 12 henkilöä kolmen vuoden aikana. Hankkeen lähtökohta osoittautui kuitenkin toimivaksi:
Työskentely asiakkaiden kanssa liikkuvan kirjaston mukana sekä tapahtumien yhteydessä oli hyvä, käytännöllinen keino murtaa ennakkoluuloja.

 Toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen olisi varattava enemmän resursseja.
Hanke toteutui kokonaisuudessaan suunniteltua pienempänä ja yli jäänyt valtiontuki palautettiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Lukukoiratoimintaa maahanmuuttajalapsille voisi olla hyvä jatkaa ja tarjota säännöllisesti.
Kunnan muiden maahanmuuttajahankkeiden, varhaiskasvatuksen ja koulun kautta voisi yrittää tavoittaa lukiasiakkaita

Jatkossa jos esim. kunnan työllistämistoiminnan kautta tarjotaan maahanmuuttajaa työkokeiluun, on pienempi kynnys lähteä mukaan.
Työllistettävälle on myös tarjota muita kuin rutiinitehtäviä.

Eri kielisiä aineistoja tilataan monikielisestä kirjastosta ja pidetään esillä myös jatkossa.

Aloituspäivämäärä : 
27/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 100
Haettu muu avustus: 
€3 000
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€872
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
10henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi