Rajattomat kirjastoautopalvelut
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hankasalmen kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 21, Rantakalliontie 3
41521
Kirjaston puhelin : 
014-2671249
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hankasalmi.fi
ISIL-tunnus : 
Hanka
Y-tunnus : 
0174035-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Kanniainen
Puhelin : 
014-2671305
Sähköposti : 
sari.kanniainen@hankasalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Rajattomat kirjastoautopalvelut -hankkeen tavoitteena on löytää toimivin tapa kirjastoautopalvelujen järjestämiseen jatkossa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hanketyöntekijä kokoaa ensin yhteen esiselvitysaineistot. Lisäksi hanketyöntekijä laatii kirjastoautoselvitykseen erilaisia toimintamalleja kirjastoautopalvelujen järjestämisestä ja arvioi niiden vaikutuksia kuntalaisiin, kirjastojen talouteen, henkilökuntaan sekä palvelujen laatuun ja tuottamiseen.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa hanketyöntekijä selvittää ja kehittää kirjastoautopalvelujen toimivimpia käytäntöjä sekä kokoaa ne osaksi kirjastoautoselvitystä.

Kuvaus : 

TAUSTA JA TAVOITTEET

Hankasalmen, Konneveden ja Kangasniemen kirjastoautopalveluihin on tulossa lähivuosina muutoksia, joiden vuoksi kolmen kunnan kirjaston kesken toteutetaan kirjastoautoselvitys. Rajattomat kirjastoautopalvelut -hankkeen tavoitteena on löytää toimivin tapa kirjastoautopalvelujen järjestämiseen jatkossa. Kirjastoautoselvityksessä kartoitetaan myös kirjastoautopalvelujen oheispalveluita ja pyritään löytämään toimivimmat lisäpalvelut, joita voidaan toteuttaa käytännön kirjastoautotyön ohessa.

Hankasalmen, Konneveden ja Kangasniemen kirjastojen yhteisellä kirjastoautoselvityksellä pyritään varautumaan tulevaisuuden resurssien niukkenemiseen ja turvaamaan kirjastoautopalvelujen säilymistä. Hankeselvityksen tekovaiheessa tapahtuu myös kirjastojen ja kirjastoautojen välistä kokemusten vaihtoa. Hankasalmen ja Konneveden kirjastoautojen kirjastovirkailijat ovat jäämässä eläkkeelle syksyllä 2013. Kangasniemellä puolestaan muutokset koskevat kirjastoautoa, joka on palvellut vuodesta 1991 alkaen. Kangasniemen kunnassa on tehty päätös, että kirjastoauto ajetaan loppuun, mutta jatkosta ei ole tehty päätöksiä.

Hankasalmi, Konnevesi ja Kangasniemi ovat harvaanasuttuja, maaseutumaisia kuntia, joissa on selkeää kysyntää kirjastoautopalveluille. Kirjastoauto palvelee kunnissa paitsi haja-asutusalueiden asukkaita myös esim. kyläkoulujen oppilaita. 

Hankasalmella on kuntaraja sekä Konneveden että Kangasniemen kanssa. Hankasalmi ja Konnevesi sijaitsevat itäisessä Keski-Suomessa, Länsi-Suomen läänissä. Kangasniemi puolestaan kuuluu Etelä-Savoon ja Itä-Suomen lääniin. Hankasalmen, Konneveden ja Kangasniemen kirjastojen välisessä yhteistyöhankkeessa on omat haasteensa, koska kuntakentällä tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia ei voida tietää. Kirjastoautoselvitys voi olla kuntien välisissä muutostilanteissa myös vahvuustekijä, joka mahdollistaa resurssien säilymistä.

 

TOTEUTUS

Hanke aloitetaan tekemällä esiselvitys, jossa kartoitetaan Hankasalmen, Konneveden ja Kangasniemen kirjastoautojen reitit, tärkeimmät pysäkit ja asiakasryhmät sekä alustavasti myös toimivimmat oheispalvelut. Esiselvitysvaiheessa ei palkata ulkopuolista työntekijää, vaan hyödynnetään kaikkien kolmen kunnan kirjastoautonkuljettajien ns. hiljaista tietoa.

Hankkeen toisessa vaiheessa palkataan hanketyöntekijä tekemään varsinaista hankeselvitystä. Hankeavustus käytetään hanketyöntekijän palkkaan, sivukuluihin ja matkakorvauksiin. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu hankkeen esiselvityksen tekoon osallistuvan kirjastohenkilökunnan työpanoksesta.

Hanketyöntekijä kokoaa ensin yhteen esiselvitysaineistot. Lisäksi hanketyöntekijä laatii kirjastoautoselvitykseen erilaisia toimintamalleja kirjastoautopalvelujen järjestämisestä ja arvioi niiden vaikutuksia kuntalaisiin, kirjastojen talouteen, henkilökuntaan sekä palvelujen laatuun ja tuottamiseen.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa hanketyöntekijä selvittää ja kehittää kirjastoautopalvelujen toimivimpia käytäntöjä sekä kokoaa ne osaksi kirjastoautoselvitystä. Hanketyöntekijä käyttää apuna hankkeessa aiemmin tuotettua esiselvitystä kirjastoautojen oheispalveluista ja tutustuu muissa kunnissa toteutettuihin oheispalveluihin sekä selvittää kuntien erilaisten sidosryhmien (sosiaali- ja terveyspalvelujen, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen, seurakuntien, Kelan, yritysten jne.) mahdollisuuksia ja kiinnostusta toteuttaa käytännön kirjastotyön ohessa erilaisia oheistoimintoja.

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hankasalmen kirjasto, Konneveden kirjasto ja Kangasniemen kirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjastoautoselvitys. Hankasalmi, Kangasniemi, Konnevesi -yhteistyö. 2013 Kirjastoautopalvelun korvaavat. Kysely ja raportti. 2014

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Rajattomat kirjastoautopalvelut –hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Hankasalmen, Konneveden ja Kangasniemen kirjastoja koskeva kirjastoautoselvitys. Tavoite toteutui, mutta samoihin aikoihin selvityksen valmistumisen kanssa kävi selväksi, että Hankasalmen kirjastoauto tullaan lakkauttamaan. Näin ollen hankkeen muita tavoitteita ei saavutettu ja hankesuunnitelmaan oli tehtävä hankkeen edetessä muutoksia. Rajattomat kirjastoautopalvelut -hanke käynnistettiin keväällä 2013 Hankasalmen pääkirjastossa 8.5 pidetyssä aloituspalaverissa, jossa kartoitettiin kunkin kunnan kirjastoautopalvelujen tilannetta. Lisäksi suunniteltiin, miten hankkeessa edetään. Seuraavassa, toukokuun lopussa pidetyssä palaverissa, oli mukana myös hankkeeseen palkattu hanketyöntekijä. Kolmanteen, 14.6 pidettyyn palaveriin mennessä, kirjastonjohtajat ja kolmen kunnan kirjastoautojen kirjastovirkailijat toimittivat hanketyöntekijälle kunkin kunnan kirjastoauton reittikartat ja pysäkkiaikataulut. Alkusyksyllä 23.8 pidetyssä palaverissä hanketyöntekijä esitteli siihen mennessä kokoamansa esityksen siitä, miten kolmen kunnan kirjastoautopalvelut voitaisiin jatkossa toteuttaa esim. kahdella autolla ja kahdella kirjastovirkailijalla. Hankkeessa oli alun perin tarkoituksena luoda kolmen kunnan alueelle myös uudet reittisuunnitelmat ja aikataulut, mutta tästä tavoitteesta luovuttiin, kun Hankasalmen kirjastoautopalvelut uhattiin lakkauttaa taloustilanteen heikentymisen seurauksena. Viimeisessä, 22.10.2013 pidetyssä palaverissa, hanketyöntekijä esitteli lopullisen kirjastoautoselvityksen Hankasalmen, Konneveden ja Kangasniemen kirjastojen edustajille. Hän kävi esittelemässä selvityksen myös Hankasalmen sivistyslautakunnalle, jolla oli kokous em. päivänä. Kaikki hankkeeseen liittyvät palaverit päädyttiin pitämään Hankasalmen pääkirjastossa, koska Hankasalmi sijaitsee Konneveden ja Kangasniemen välimaastossa. Palavereja pidettiin kaikkiaan viisi, joista jokaiseen osallistui kunkin kolmen kunnan kirjaston edustajat. Loppuvaiheessa palavereissa olivat mukana myös kaikkien kolmen kunnan kirjastoautojen kirjastovirkailijat. Hankeavustus käytettiin hanketyöntekijän henkilöstökuluihin. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjastohenkilökunnan hankepalavereihin osallistumiseen käyttämistä työtunneista, matkakuluista sekä palaverien kahveista ja leivonnaisista. Kirjastoautoselvityksen valmistuttua hankeavustusta jäi vielä jonkin verran käyttämättä. Hanketta päädyttiin jatkamaan palkkaamalla hanketyöntekijä tekemään selvitystä siitä, miten kirjastoautopalvelut lakkauttaneissa kaupungeissa ja kunnissa on järjestetty kirjastoautopalveluja korvaavia kirjastopalveluja. Hanketyöntekijä laati Webropolilla kyselyn, joka lähetettiin sähköisenä linkkinä niiden kaupunkien ja kuntien kirjastoihin, joissa kirjastoautopalvelut on lakkautettu 2000-luvun aikana. Kirjastoautopalvelut lakkauttaneiden kaupunkien ja kuntien nimet saatiin aluehallintovirastolta.

Jatkotoimenpiteet: 

Rajattomat kirjastoautopalvelut -hankkeessa saatiin positiivinen kokemus kirjastojen välisestä yhteistyöstä. Kirjastopalvelujen tulevaisuutta suunniteltiin aidosti yhteistuumin, vaikkakaan hanke ei saavuttanut tavoitteitaan. Lisäksi hankkeessa saatiin hyvä kokemus kirjastojen ulkopuolisen hanketyöntekijän, puolueettoman selvittäjän käyttämisestä konsultoijana.

Aloituspäivämäärä : 
10/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
01/10/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 536
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 836
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 248
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€750


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi