Sähköinen ikääntyminen
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Kirjaston puhelin : 
040-523 2210
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kanmi
Y-tunnus : 
0164690-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Tulla
Puhelin : 
0400-859 657
Sähköposti : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on parantaa ikääntyvän väestön sähköisen asioinnin saatavuutta. Nykypäivänä iso osa asioinnista eri viranomaistahojen kanssa tapahtuu verkon välityksellä. Kirjaston tehtävä on pitää yllä kansalaisten tiedonhakutaitoja. Sähköisten palvelujen saatavuus on monelle ikääntyvälle haaste, johon kirjasto haluaa olla vastaamassa. Kirjasto pystyy tarjoamaan välineet sähköiseen asiointiin, mutta palvelukonseptia on kehitettävä.

Hankkeen aikana kootaan selkeät ohjeet sähköiseen asiointiin. Lisäksi ikääntyvälle väestölle tarjotaan henkilökohtaisesti ohjattua sähköisten palvelujen käyttöä sekä kirjastontiloissa että heidän omissa yhdistysten tai päivätoiminnan yhteydessä tapahtuvissa kokoontumisissa.

Lisäksi pyrimme madaltamaan sähköisten palvelujen käytön kynnystä ja kannustamaan ikääntyvää väestöä sekä itsenäiseen että ohjattuun sähköisten palveluiden käyttöön.

Hankkeen aikana tuotetaan opetusmateriaalipaketti sähköisten palveluiden käyttöön (ohjattu netin käyttö, tiedonhaku, sähköiset lomakkeet, reseptit, kirjallisuuden e-aineisto, KELA, Verohallinto jne.) Lisäksi hankkeen tavoitteena on kouluttaa kirjaston henkilöstö vastaamaan edellä mainittuihin tarpeisiin.

Lisäksi kirjaston käyttöön hankitaan 2-4 kannettavaa tietokonetta tai tablettia. Kirjaston rooli on pysyä nykypäivän teknologiakehityksen mukana. Hanke tähtää kirjaston henkilökunnan sähköisen asioinnin osaamisen lisäämiseen ja asiakkaiden digitaalisen lukutaidon edistämiseen.

Hankkeen aikana teemme yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana tehtiin Sähköiseen asiointiin ohjeistava tiedotevihko, jota jaettiin eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä kirjastossa. Kangasniemen kunnallislehti tiedotti hankkeestamme 10.4.2014 ja uudelleen hankkeen loppupuolella 1.10.2015.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana kirjastolle hankittiin kolme tablettia (iPad), joiden käyttöön tutustui ensin kirjaston oma henkilökunta. Tablettien käytön ensisijainen tavoite on ollut laitteen peruskäytön oppiminen sekä E-kirjojen lukeminen tabletilta. Olemme pitäneet tabletteja mukana myös erilaisissa ikääntyvälle väestölle suunnatuissa tilaisuuksissa, jossa on esitelty esim. kirjallisuutta ja siten pyrkineet viemään sen käyttöä mahdollisimman lähelle. Samalla heillä on ollut mahdollisuus itse kokeilla laitteen käyttöä.

Hankekaudella tehtiin vihkonen joka opastaa lyhyesti tiedonhakuun sekä sähköisten palveluiden käyttöön. Materiaalipaketissa kuvataan lyhyesti pankkipalveluita, terveyspalveluita, Kelan ja verohallinnon asiointipalveluita ja sähköpostin käyttöä. Siitä löytyy myös perustiedot sähköisten lehtien  sekä kansalliskirjaston sanomalehtiarkiston käytöstä, Celia-kirjaston palveluista, E-kirjojen käytöstä ja joistakin paikallisesti tärkeistä verkkosivustoista.

Hankkeen aikana ohjattiin kirjastolla lukuisia yksittäisiä asiakkaita internetinkäytössä, verkkopankkipalveluiden käytössä ja sähköpostin käytössä. Paikallisen pankin poistettua laskunmaksuautomaatit eteistilastaan, seurasi siitä suoraan kohtuullisen suuri ohjauspalvelun tarve verkkopankin käyttöön kirjastossa. Kaikki asiakkaamme eivät halua hankkia tietokonetta  tai mobiililaitetta kotiin, mutta haluavat kuitenkin asioida netin kautta ja se asiakasjoukko tarvitsee meidän palvelua osittain ohjatusti.

Sähköpostin käytön harjoitteleminen turvallisessa ympäristössä on myös osoittautunut tarpeelliseksi. Meillä on asiakkaita, jotka harjoittelevat laittamaan sähköpostia ohjatusti kirjaston henkilökunnan opastuksella. 

Tiedotimme kuntalaisia mahdollisuudesta joko itsenäiseen tai ohjattuun sähköisten palveluiden käyttöön useissa erilaisissa tilaisuuksissa, joissa olimme esittelemässä kirjaston toimintaa mm. vanhusten päivätoiminnan, sydänyhdistyksen, reumaliiton ja eläkeliiton tapahtumissa. Paikallislehti tiedotti hankkeestamme ensimmäisen kerran 10.4.2014 ja uudelleen 1.10.2015 ilmestyneessä lehdessä. Osallistuimme myös Vanhusten viikon messutapahtumaan 8.10.2015 Kangasniemen kunnantalolla,. Tapahtumassa meillä oli oma esittelypiste, jossa esittelimme hanketta, opastimme asiakkaita ja jaoimme esitettämme sähköiseen asiointiin liiittyen.

Hankkeen aikana kirjaston henkilöstölle on sähköinen asiointi tullut tutummaksi ja kynnys asiakkaan ohjaamiseen on madaltunut. Asiakkaamme uskaltavat  rohkeammin myös pyytää apua. Meillä on myös asiakkaita, jotka etukäteen pyytävät ja varaavat aikaa henkilökohtaista opastusta varten liittyen verkkoasiointiin. Opastuksessa pyritään siihen, että alkuopastuksen jälkeen asiakas pystyy toimimaan itsenäisesti.

Erityisenä haasteena tämän hankekauden aikana olemme huomanneet yksityisyyden suojaan ja pankkisalaisuuteen liittyvät asiat. Tähän pyysimme asiantuntija-apua paikallisesta pankista, kun heidän laskunmaksuautomaattinsa lopetettiin. Asia korostuu tämänhetkisessä kirjastotilassamme, mutta asia korjaantuu kun uusi kirjastorakennus valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Uuteen kirjastotilaan pyritään järjestämään yksityinen/suojattu tila tätä asiointia varten.

Hankkeen aikana tablettien käytöstä on tullut kirjaston henkilöstölle arkipäivää ja tabletin eri ominaisuudet ovat tulleet tutuiksi. Tällöin henkilökunnan on helpompi opastaa asiakasta, kun laitteen peruskäyttö ja toiminnot ovat itselle tuttuja. Hankkeen aikana osallistuimme kahdeksaan tapahtumaan, joissa tavoitimme yhteensä 211 henkilöä. Yksittäisiä koulutustilaisuuksia oli kirjastolla yhteensä 43 kappaletta, jotka tavoittivat 94 henkilöä. Lisäksi oli lukuisa määrä lyhytkestoista ohjausta verkkoasiointiin liittyen (internetin ja sähköpostin käyttö, eri viranomaispalveluiden käyttö). Näitä yksittäisiä ohjauskertoja ei ole tilastoitu, kun ne ovat tapahtuneet kirjaston asiakaspalvelun yhteydessä.

Jatkotoimenpiteet: 

E-kirjojen käyttöä ja markkinointia emme osanneet tehdä hankekaudella riittävän tehokkaasti. Vasta hankekauden lopulla havaitsimme, että saadaksemme myös ikääntyvä väestö kiinnostumaan edes jonkin verran E-aineistosta meidän täytyy varmistua siitä, että meillä on tarjolla mielenkiintoisia teoksia. Vuoden lopussa täydensimme E-kirjavalikoimaamme ja tulemme markkinoimaan E-kirjojen käyttöä tehokkaammin. Uuden kirjastotilan opetustilassa pystymme järjestämään aiheeseen liittyvää koulutusta nykyaikasta teknologiaa käyttäen ja hankkeen aikana syntynyttä materiaalia sekä tieto-taitoa hyödyntäen.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 129
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 352
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
43kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
94henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
211henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi