Sähköinen oheislukemisto Lapissa
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
040 575 1097
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

 Hankkeessa selvitetään sähköisen oheislukemiston käyttöönottoa ja testataan palvelua kouluyhteistyössä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 
 • e-lukemiseen liittyvän kyselyn toteuttaminen ja kyselyn koonti
 • käyttökokemusten ja palautteen kerääminen
Kuvaus : 

Tausta:         Keskeinen osa tulevaisuuden kirjastopalveluita on kirjaston ja koulun välinen yhteistyö, missä kirjaston toiminnot ja palvelut tukevat tulevaisuuden oppimistavoitteita. Monilla kouluilla on otettu oppilaiden käyttöön omat tablettilaitteet, joilla tekemiseen toivotaan lisää sisältöjä. Samanaikaisesti oheislukemiston käyttö kasvaa, ja erityisesti pitkien etäisyyksien Lapissa siitä aiheutuvat kuljetuskustannukset nousevat.              

Tavoitteet:    Hankkeen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia kokemuksia e-kirjoista oheislukemistopalveluna syntyy sekä kartoittaa sisällöltään sähköisen oheislukemiston hallinnan haasteita ja kustannuksia. Hanke liittyy perusopetuksen opetussuunnitelmauudistukseen sekä koulujen valmistautumiseen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Hankkeen tavoitteita ovat:

 • lisätä sähköisen lukemisen valmiuksia sekä medialukutaitoja
 • kehittää kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä
 • kehittää maakunnallista oheislukemistotoimintaa ja tukea aineiston saavutettavuutta
 • mahdollistaa oheislukemiston valikoiman vaihtuminen koulujen tarpeiden mukaan
 • toteuttaa sähköisen oheislukemiston pilottihanke, jonka tulokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä

Toteutus:       Hankkeessa selvitetään sähköisen oheislukemiston käyttöönottoa ja testataan palvelua maakunnallisesti sekä yläkoululla että lukiossa. Oheislukemiston testaus suunnitellaan yhdessä koulujen ja palvelun tuottajan (Ellibs) kanssa. Hankkeessa selvitetään sähköisen oheislukemiston lisenssimalleja ja kustannuksia yhteistyössä yleisten kirjastojen konsortion kanssa sekä kerätään käyttökokemuksia ja palautetta opettajilta, oppilailta ja kirjastoilta. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ohjeet sähköisen oheislukemiston käyttöön sekä tarvittavat markkinointimateriaalit. Toteutuksessa huomioidaan alueellinen kattavuus sekä koulujen ja kirjastojen omat valmiudet toiminnan kehittämiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maakunnan yläkoulujen ja lukioiden oppilaat ja äidinkielenopettajat sekä Lapin kirjastot.

Hankkeen toimenpiteet:

 • yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välille; palvelun tuottaja (Ellibs), yleisten kirjastojen konsortio, maakunnan koulut ja Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin maakuntakirjasto
 • teknisen käyttöönoton, lisenssimallien ja kustannusten selvittäminen sekä koulujen toiveet sähköiseen oheislukemistoon liittyen
 • tiedotus, markkinointi ja toimenpiteiden kohdentaminen
 • aineiston hankinta maakunnalliseen sähköisen oheislukemiston kokoelmaan
 • sähköisen oheislukemiston testaus sekä käyttökokemusten ja palautteen kerääminen
 • saatujen kokemusten jakaminen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden suunnittelu

Aikataulu:      Hanke alkaa elokuussa 2016 ja päättyy kesäkuussa 2017 (toteutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä). Syksyn ja talven 2016 aikana tavoitteena on tehdä taustatyöt, suunnitella kouluyhteistyö ja tuottaa markkinointimateriaalit. Talven ja kevään 2017 kuluessa toteutetaan pilotit yhteistyökoulujen kanssa. Toukokuu on varattu tulosten koontia ja loppuraportin kirjoittamista varten.

Resurssit:      Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä (11 kk) ja käytetään vakituisen työntekijän asiantuntemusta (omarahoitusosuus). Työaikaa menee hallinnointialustan ja testikokoelman hankkimiseen, hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen, tiedotukseen ja markkinointiin, projektisuunnitelman ja loppuraportin kirjoittamiseen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden suunnitteluun.

Aiemmat hankkeet: 

Liittyy hankkeisiin Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin (2011-2014), Lukuintoa Lapissa (2014-2015) ja Mediataitoja maakuntaan (2015-2016).

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Sähköinen oheislukemisto Lapissa -hankkeessa on selvitetty, minkälaisia kokemuksia e-kirjoista oheislukemistopalveluna syntyy,  kartoitettu sähköisen oheislukemiston hallinnan haasteita ja kustannuksia, edistetty sähköisen lukemisen valmiuksia ja medialukutaitoja sekä tuettu sosiaalista lukemista. e-oheislukemiston pilotointiin osallistui lukiolaisia ja 9. luokkalaisia (113) eri puolilta Lappia Inarista, Kemijärveltä, Simosta, Rovaniemeltä ja Ylitorniolta. Yhteistyössä ovat olleet mukana Ellibs Oy Ltd, Kustannusosakeyhtiö Otava, Yleisten kirjastojen konsortio ja Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin maakuntakirjasto. 

Hankkeen tavoitteita olivat:

 • lisätä sähköisen lukemisen valmiuksia sekä medialukutaitoja
 • kehittää kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä
 • kehittää maakunnallista oheislukemistotoimintaa ja tukea aineiston saavutettavuutta
 • mahdollistaa oheislukemiston valikoiman vaihtuminen koulujen tarpeiden mukaan
 • toteuttaa sähköisen oheislukemiston pilottihanke, jonka tulokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä

Hankkeessa selvitettiin sähköisen oheislukemiston käyttöönottoa ja testattiin palvelua maakunnallisesti sekä yläkoululla että lukiossa. Oheislukemiston testaus suunniteltiin yhdessä koulujen ja palvelun tuottajan (Ellibs Oy Ltd) kanssa. Hankkeessa selvitettiin sähköisen oheislukemiston lisenssimalleja ja kustannuksia yhteistyössä Kustannusyhtiö Otavan ja yleisten kirjastojen konsortion kanssa sekä kerättiin käyttökokemuksia ja palautetta opettajilta ja oppilailta. Lisäksi hankkeessa tuotettiin tiedotusmateriaaleja ja ohjeet sähköisen oheislukemiston käyttöön. Toteutuksessa huomioitiin alueellinen kattavuus sekä koulujen omat valmiudet toiminnan kehittämiseen. Hankkeen kohderyhmänä olivat maakunnan yläkoulujen ja lukioiden oppilaat ja äidinkielenopettajat.

Hankkeen toimenpiteet:

 • yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välille; palvelun tuottaja Ellibs Oy Ltd, Kustannusosakeyhtiö Otava, yleisten kirjastojen konsortio, maakunnan koulut ja Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin maakuntakirjasto
 • teknisen käyttöönoton, lisenssimallien ja kustannusten selvittäminen sekä koulujen toiveet sähköiseen oheislukemistoon liittyen
 • tiedotus, markkinointi ja toimenpiteiden kohdentaminen
 • aineiston hankinta maakunnalliseen sähköisen oheislukemiston kokoelmaan
 • sähköisen oheislukemiston testaus sekä käyttökokemusten ja palautteen kerääminen
 • saatujen kokemusten jakaminen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden suunnittelu

Hanke alkoi syyskuussa 2016 ja päättyi joulukuussa 2016. Syksyn ja talven aikana tehtiin taustatyöt sekä suunniteltiin kouluyhteistyö ja hoidettiin tarvittava tiedotus. Pilotit käynnistyivät yhteistyökoulujen kanssa lokakuussa, ja pilottien yhteydessä järjestettiin sosiaalista lukemista tukevaa toimintaa, ja samalla markkinoitiin toiminnallisesti kirjaston sähköisiä sisältöjä. Hankkeessa tuotettua toimintaa olivat virtuaaliset kirjailijavieraat, monikanavaiset sarjakuva-, media- ja e-aineistovinkkaukset sekä virtuaaliset vinkkaukset. Lisäksi tuotettiin materiaaleja e-kirjojen markkinointiin. Sähköiseen oheislukemistoon hankittiin 10 nuorille suunnattua e-kirjaa, joihin kaikkiin oli saatavilla 100 samanaikaista lukuoikeutta (poolimalli). e-oheislukemiston kirjat ovat pilottikoulujen käytettävissä aina kevätlukukauden 2017 loppuun saakka. Marras-joulukuussa toteutettiin kysely oppilaille, ja opettajilta pyydettiin avointa palautetta. Joulukuussa koottiin tulokset ja palaute sekä määriteltiin mahdolliset jatkotoimenpiteet. 

Valtaosa (75%) kyselyyn vastanneista oppilaista luki e-kirjaa ensimmäistä kertaa, ja e-kirjan lukemiseen suhtauduttiin pääsääntöisesti myönteisesti. Kielteisen lukemisen taustalla (11% vastanneista) oli mm. kielteinen suhtautuminen lukemiseen yleensä, silmien rasittuminen ja päänsärky näytöltä luettaessa, perinteisen kirjan ”fiiliksen” puuttuminen sekä lukemiseen liittyvät tekniset hankaluudet. Lukemiseen käytetty väline ja mieluisaksi koettu väline näytti osittain liittyvän siihen, mitkä laitteet kouluilla ja siten oppilailla oli käytettävissä. Osa oppilaista luki e-kirjat omilla laitteillaan. Lukemiseen käytettiin tabletteja (43%), kannettavia (34%) ja älypuhelimia (24%). Myönteistä palautetta saatiinkin oppilailta, jotka lukivat e-kirjaa omilla laitteillaan. Kirja kulki tabletilla tai puhelimessa kätevästi mukana, lukeminen onnistui missä vain ja lukemisen lomassa saattoi tehdä välillä jotakin muuta. Palautteista löytyi myös maininta ”pystyi käyttää kännykkää hyödyllisesti”.

Vertailtaessa e-kirjan lukemista perinteisen kirjan lukemiseen esiin nousi mm. e-kirjan helppo saatavuus erityisesti alueilla, joissa matka kirjastoon on pitkä. Moni koki sähköisen lukemisen myös helpoksi ja nopeaksi, ja arvosti lukemisen jatkumista siitä, mihin se edellisellä kerralla päättyi. e-kirja oli myös ”helposti klaarattavissa” ja sivunumeroiden puuttuminen nähtiin sekä puutteena että plussana. Ehdotonta plussaa oli e-kirjan kulkeminen mukana laitteella, joka on joka tapauksessa mukana (painavan kirjan sijaan), jolloin lukeminen onnistui missä ja milloin vain. Sähköistä lukemista saattoi helposti rytmittää tekemällä laitteella välillä jotain muuta. Novellien ja lyhyiden tekstien katsottiinkin soveltuvan erityisen hyvin sähköisesti luettaviksi, kun lukeminen tapahtui lähtökohtaisesti sopivan mittaisissa pätkissä, ja monia sähköisen lukemisen huonoja puolia oli mahdollista välttää.

Sähköisen laitteen käyttäminen lukemiseen tuntui myös raskaalta ja ärsyttävältä. Laitteen valoisa näyttö, silmien rasittuminen ja päänsärky saivat monet valitsemaan perinteisen kirjan. ”Kirjat ovat muutenkin itselle tauko kaikista laitteista”. Kirjoihin liittyi myös tunteita ja tunnelmia sekä koskettamiseen liittyviä ”vanhahtavia” elämyksiä. Kirjassa on ”oikean kirjan tunnelmaa, ja sitä on kiva rapistella ja käännellä”. Useissa vastauksissa päädyttiin siihen, että e-kirjalla ja perinteisellä kirjalla on molemmilla hyvät ja huonot puolensa, ja kuten edellä jo todettiin e-kirjan lukemiseen suhtauduttiin pääosin positiivisesti.

Opettajien palaute oli yksinomaan positiivista, ja e-oheislukemisto nähtiin erittäin toimivana vaihtoehtona perinteisen rinnalla. e-kirjojen helppo saavutettavuus, lainaus ja palautus sekä painavien kirjapakettien puuttuminen helpottivat huomattavasti opettajien työtä. e-oheislukemiston valikoiman tuoreus toi vaihtoehtoja lukemiseen, ja mahdollisti koulun ja kirjaston yhteistyön, kun e-kirjoja voidaan räätälöidä opetuksen tarpeisiin. e-lukeminen myös motivoi osaa oppilaista, ja lisää yksilön/oppilaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen mitä ja miten opiskelee.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa on tuotettu kysely e-oheislukemistoa testanneille oppilaille, kooste kyselyn tuloksista, loppuraportti ja loppuraportin tiivistelmä sekä diasarja hanketiedotukseen. Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät Rovaniemen kaupunginkirjaston www-sivuilta http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kirjasto/Maakuntakirjastosivu-

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa selvitettiin sähköisen oheislukemiston lisenssimalleja ja kustannuksia yhteistyössä palvelun tuottajan (Ellibs Oy Ltd), yleisten kirjastojen konsortion sekä kirjankustantajien (Kustannusosakeyhtiö Otava) kanssa. Palautetta sähköisestä lukemisesta ja e-oheislukemistotoiminnasta kerättiin kyselyllä yhteistyössä koulujen, oppilaiden ja opettajien kanssa. Hankkeen tulokset vahvistavat Rovaniemen kaupunginkirjaston-Lapin maakuntakirjaston tavoitetta tuottaa e-oheislukemistopalvelua perinteisen oheislukemistopalvelun rinnalle. Jatkossa hankkeen tulokset ovat alueellisesti ja valtakunnallisesti hyödynnettävissä e-oheislukemistotoiminnan kehittämisessä tai liittyen e-kirjojen markkinointiin ja käyttöön.

Jatkotoimenpiteet: 

Sähköiseen oheislukemistoon hankitut e-kirjat ovat Lapin pilottikoulujen käytettävissä aina kevätlukukauden 2017 loppuun saakka. Syksyllä 2017 tavoitteena on saada käyttöön entistä toimivampi lainausalusta. Kehittämistyössä ovat mukana Ellibs Oy Ltd, Kustannusosakeyhtiö Otava ja muut mahdolliset kustantamot, Yleisten kirjastojen konsortio, Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin maakuntakirjasto ja muut mahdolliset kirjastot. Jatkotavoitteena on kartoittaa tarkemmin sähköisen oheislukemiston hallinnan haasteita, kustannuksia ja kustannusten jakamista.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€47 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 750
Budjetti euroissa yhteensä: 
€52 250
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 645
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 645
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
31kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
613henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hankkeen tavoitteet ovat valtakunnallisten kirjastopoliittisten linjausten mukaiset. Hanke kehittää kirjaston ja koulun yhteistyötä sekä lukutaitoja. Sen kohderyhmänä ovat nuoret, joiden lukutaidon edistäminen on useiden tutkimustulosten mukaan erityisen tarpeellista.

 
okm
avi