Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin
Vuoden 2011 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
YKN-logo: suunnitellut Bastian Salmela
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Kirjaston puhelin : 
09-31085430
Kirjaston sähköposti : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
ISIL-tunnus : 
FI-He
Yhteyshenkilön nimi : 
Virva Nousiainen-Hiiri
Puhelin : 
+358 9 310 85401
Sähköposti : 
virva.nousiainen-hiiri@hel.fi
Kuvaus : 

Sähköisillä sisällöillä viitataan tässä hakemuksessa digitaalisessa muodossa tallennettuihin kirjoihin, lehtiin, musiikkiin, äänikirjoihin ja elokuviin.

Projektin tavoitteet

 • Sähköisten sisältöjen alueellisesti tasapuolinen tarjonta kaikille yleisten kirjastojen asiakkaille. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen sähköisten aineistojen jakelukäytäntö, joka mahdollistaa kaikkien kansalaisten pääsyn sähköiseen aineistoon. Tavoite pohjaa Kirjastolakiin 4.12.1998/904: ”Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.”
 •  Digitaalisen kuilun estäminen: sähköisten aineistojen tunnettavuuteen, tiedottamiseen ja markkinointiin on panostettava. Yleisten kirjastojen on entistä määrätietoisemmin huolehdittava siitä, että asiakkaat ovat tietoisia niistä sähköisistä palveluista ja aineistoista, joita kirjasto tarjoaa. Kirjastojen on myös opastettava asiakkaita digitaalisen tiedon ja kulttuurin käyttöön. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma: ”Varmistetaan, että kaikki voivat osallistua tietoyhteiskuntaan ja digitaaliseen maailmaan esteettömästi varallisuudesta, terveydentilasta, taloudellisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta.”
  ”Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin”
 • Hankitaan yleisiin kirjastoihin sellaisia sähköisiä sisältöjä, jotka vastaavat asiakaskunnan tarpeita. Erityisen tärkeänä nähdään suomen- ja ruotsinkielisen aineiston saatavuus. Sähköisten aineistojen jakelu on tehtävä mahdollisimman sujuvaksi sekä kirjastoille että asiakkaille.
 • Luodaan pohjaa yleisten kirjastojen yhteiselle e-aineistostrategialle. Yleisiltä kirjastoilta puuttuu tällä hetkellä yhteinen toimintapa koskien sähköisiä aineistoja. Kirjastokentällä koetaankin epävarmuutta uusien aineistomuotojen ja palvelujen suhteen. Yhteisen strategian avulla kirjastojen on helpompi mukauttaa palvelunsa ja käyttöönottaa uusia sisältöjä. Erillisten hankkeiden sijaan keskitetyllä mallilla säästetään myös aikaa ja kustannuksia.
 • Kirjastohenkilökunnan ammatillisen osaamisen vahvistaminen: henkilökunnan tulee omaksua uudet toimintatavat ja käyttöönottaa sujuvasti uudet sisällöt.
 • Yleisten kirjastojen infrastruktuurin on vastattava nykypäivän haasteisiin. Kuntien IT-toiminnan tulee ottaa huomioon kirjastojen erityiset tarpeet muuttuneessa toimintaympäristössä. Hallitusohjelman mukaisesti pyritään kustannustehokkaaseen ja asiakasystävälliseen sähköisten palvelujen tarjontaan.
 • Kehitetään sähköisten aineistojen hankinta- ja rahoitusmallia. Nykyisen kuntakeskeisen hankinta- ja rahoitusmallin sijaan siirryttäisiin konsortiopohjaiseen aineistojen valintaan ja hankintaan, kuitenkin huomioiden eri alueiden erityispiirteet. Keskitetyllä hankinta- ja rahoitusmallilla haetaan säästöjä, tehokkuutta ja byrokratian vähentämistä. Samalla uudistetaan myös yhteistyötä ja työnjakoa FinElibin kanssa. Osa FinElibin aineistohankintaan ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä voitaisiin hoitaa yleisten kirjastojen konsortion avulla, osa tehtävistä on järkevää hoitaa jatkossakin FinElibin kautta.

Projektin päätehtävät

 • Suunnitellaan sähköisille aineistoille toimivat lisensointimallit yhteistyössä kustantajien ja FinElibin kanssa, sekä pyritään saamaan kirjastot mukaan suomen- ja ruotsinkielisten e-kirjojen jakeluketjuun. Projektin alkuvaiheessa painotetaan e-kirjojen ja e-lehtien jakelua. Projektin jatkuessa laajennetaan aineistohankintaa ja käyttöönottoa myös e-musiikkiin, e-äänikirjoihin ja e-elokuviin.
 • Yleiset kirjastot osallistuvat Next Media tutkimusohjelman eReading –hankkeeseen, jos myönteinen päätös osallistumisesta tulee loka-marraskuussa 2011. Yleisten kirjastojen osuus painottuu käyttäjätutkimukseen, uusien innovaatioiden testaukseen ja lisensointimallien pilotointiin.
 • Tiivistetään yhteistyötä kustantajien kanssa koskien suomalaisia e-kirjamarkkinoita. Kirjastojen roolia luontevana yhteistyökumppanina vahvistetaan.
 • Uudistetaan yhdessä Kansalliskirjaston ja FinElibin kanssa yleisten kirjastojen sähköisten aineistojen hankintaprosessia.
 • Tehdään tunnetuksi e-aineistoja kirjastoalan sisällä ja suunnitellaan koulutuskanavat kirjastohenkilöstölle. Verkostoidutaan aktiivisesti Suomen yleisten kirjastojen kentällä. Jaetaan tietämystä ja kuunnellaan kentän toiveita ja palautetta.
 • Panostetaan kirjastojen e-aineistokokoelman markkinointiin ja käyttöönottoon asiakaskunnalle.
 • Kartoitetaan mahdollisuuksia yhteisen valtakunnallisen e-aineistojen jakelualustan suunnittelulle ja sen rajapinnalle KDK-hankkeen kanssa.
 • Selvitetään yhteistyössä alueellisen verkkostrategiatyöryhmän kanssa kirjastojen infrastruktuuritarpeet koskien uusia tallenne- ja jakelumuotoja.
 • Helsingin kaupunginkirjaston pilotoi kotimaisten e-kirjojen kirjastojakelua yhteistyössä FinElibin, Kirjavälityksen ja Otavan kanssa.
 • Tehdään yhteistyötä eurooppalaisten kirjastojen ja kirjastoalan järjestöjen kanssa koskien e-aineistojen saatavuutta ja jakelua kirjastoissa. Vahvistetaan kirjastojen roolia yhteistyössä eurooppalaisten kirjastojen kanssa ja luodaan yhdessä eurooppalaista innovaatio-yhteiskuntaa tukevia toimintatapoja. Yhteistyö koskien e-aineistojen kirjastojakelua on jo käynnistetty EBLIDAN kanssa ja sitä tullaan jatkamaan aktiivisesti.
 • Tutustaan alan kärkihankkeisiin maailmalla, mm. Norjan Bokhylla.no ja Yhdysvaltojen e-kirjalainaus ja digitaalisten aineistojen mobiilikäyttö.
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmä
- yhteinen sähköpostiosoite: ssyk@kirjastot.fi
Puheenjohtaja:
- Toimistopäällikkö Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingin kaupunginkirjasto,
virva.nousiainen-hiiri@hel.fi

Jäsenet:

- Kirjastonhoitaja Soile Hirvasniemi, Oulun kaupunginkirjasto
soile.hirvasniemi@ouka.fi 
- Kirjastonhoitaja Arja Kuisma, Kouvolan kaupunginkirjasto
arja.kuisma@kouvola.fi
- Kirjastonhoitaja Aija Laine, Turun kaupunginkirjasto
aija.laine@turku.fi (hankkeen työntekijä 1.9.2011 alkaen toistaiseksi)
- Viestinnän suunnittelija Päivi Litmanen-Peitsala, Kirjastot.fi
plp@kirjastot.fi
- Johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori, Keskuskirjasto
erkki.lounasvuori@hel.fi
- Kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaara, Helsingin kaupunginkirjasto
Anna-Maria.Soininvaara@hel.fi
- Kirjastotoimenjohtaja Leif Storbjörk, Pietarsaaren kaupunginkirjasto
leif.storbjork@jakobstad.fi
- Suunnittelija Jonas Tana, Kirjastot.fi
jonas.tana@biblioteken.fi
- Johtava informaatikko Varpu Vallbacka, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto
varpu.vallbacka@hameenlinna.fi

Aiemmat hankkeet: 
Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tärkeitä linkkejä:

Aloituspäivämäärä : 
30/08/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2014
Ryhmät: 
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€168 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€168 000

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€165 000
 
okm
avi