Sadut elämään
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96
50101
Kirjaston puhelin : 
0447942460
Kirjaston sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Mari Karvonen
Puhelin : 
0503117521
Sähköposti : 
mari.karvonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tuoda satutuntitoimintaa kaikkiin Mikkelin kaupunginkirjaston toimipisteisiin sekä kehittää satutunneille uudenlaista mediakasvattavaa ja monilukutaidon kehittymistä tukevaa sisältöä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Jokaisessa toimipisteessä on satutuntitoimintaa.

2. Satutunneilla käytetään erilaista havaintomateriaalia ja digitaalitekniikkaa monipuolisesti.

Kuvaus : 

Sadut elämään

Taustaa

Kimmokkeita kirjastosta –hankkeen myötä Mikkelin kaupunginkirjaston pääkirjaston satutuntitoiminta on vakiintunut viikottaiseksi. Muutamissa lähi- ja seutukirjastoissa satutunteja järjestetään noin kerran kuukaudessa. Osassa toimipisteissä satutuntitoiminta ei ole säännöllistä.  Satutunnit ovat erittäin suosittuja lasten sekä heidän vanhempiensa keskuudessa.

Tavoite

Sadut elämään -hankkeella pyritään saamaan satutuntitoimintaa kaikkiin Mikkelin kaupunginkirjaston toimipisteisiin sekä kehittämään satutunneille uudenlaista sisältöä, joka palvelisi mediakasvatusta ja monilukutaito-opetusta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on hiljattain antanut lastenneuvoloille uuden ohjeistuksen 0-6-vuotiaiden lasten mediakasvatuksesta. Mediakasvatuskäsitys neuvolatoiminnassa on suppea, ja yhteistyö kirjaston ja neuvolan välillä mahdollistaa käsityksen laventamisen moniammatillisuuden kautta. Hankkeessa tullaan tekemään yhteistyötä Mikkelin kaupungin lastenneuvoloiden kanssa ja kehittämään yhdessä tapoja pienten lasten mediakasvatukseen.

Mikkelin kaupunginkirjasto on jo pitkään toiminut yhteistyössä koulujen kanssa mm. mediakasvatuksen saralla. Kirjaston henkilökunnalla on taitoa ja kokemusta, jota voidaan hyödyntää myös pienille lapsille suunnattuun mediakasvatukseen. Yhteistyöllä neuvoloiden kanssa ja satutuntitoiminnalla pystytään tukemaan myös pienten lasten vanhempia mediakasvatuksessa.

Hankkeen päämääränä on mediakasvatuksellisten satutuntien ohella innostaa perheitä yhteisen lukuharrastuksen pariin. Hankkeessa tullaan laatimaan kirjalistoja, erilaisten tilanteiden purkamiseen kuten esimerkiksi tunteiden kohtaaminen, pelot, syntymä, kuolema, ym. Näitä kirjalistoja voidaan käyttää sekä kirjastojen että neuvoloiden asiakkaiden tarpeisiin.

Hankkeessa on tarkoitus myös kartoittaa kirjaston satutuntitarpeisto ja koota tiedot tarpeistoluetteloon. Tarpeistotietoja voidaan hyödyntää koko Mikkelin kaupunginkirjaston alueella satutunti- ja elämystoimintaan. Tarpeen tullen tarpeiston valmistuksessa tullaan käyttämään hyödyksi Nuorten työpajojen palveluita.

Hankkeeseen palkataan työntekijä kolmeksi kuukaudeksi.

Tulokset

Hankkeen jälkeen:

-       kirjastot ja lastenneuvolat ovat aloittaneet yhteistyön

-       0-6-vuotiaille lapsille on kehitetty mediakasvatuksellisia toimintamalleja

-       satutuntitoiminta ja pienten lasten mediakasvatus ovat laajentuneet pysyviksi toimintatavoiksi kaikkiin Mikkelin kirjastoihin

Aiemmat hankkeet: 

Kimmokkeita kirjastosta

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena on ollut tuoda satutuntitoimintaa kaikkiin Mikkelin kaupunginkirjaston toimipisteisiin sekä kehittää satutunneille uudenlaista mediakasvattavaa ja monilukutaidon kehittymistä tukevaa sisältöä.

Hankkeessa suunniteltiin perinteisen satutuokion ja tablettisovellusten sekä tarpeistojen yhdistelminä monipuolisia mediatuokioita, joita on toteutettu ja toteutetaan edelleen alueen kirjastoissa. Henkilökuntaa on koulutettu uusien välineiden ja toteutustapojen hyödyntämisessä, jotta toiminnasta saataisiin luonteva ja pysyvä osa pienille suunnattua kirjastotyötä myös jatkossa.

Toteutus

Hankkeessa otettiin mediakasvatuksen lähtökohdaksi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) vuonna 2014 päivittämä ohjeistus 0-6-vuotiaiden mediakasvatukseen: https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjeet-ja-tukimateriaali/terveysneuvonta/mediakasvatus

Neuvolayhteistyö. Yhteistyö Mikkelin kaupungin neuvolahenkilökunnan ja kirjaston välillä aloitettiin hankkeen aikana. Yhdessä satutuntitoiminnan kanssa neuvolayhteistyö tukee osaltaan pienten lasten mediakasvatusta sekä edistää pienten lasten vanhempien tietoisuutta lasten mediakäyttäytymisestä. Neuvolakäynneillä on mahdollista suositella kirjaston kaikille avoimia ja maksuttomia lapsiperheille suunnattuja tapahtumia ja sisältöjä, joista voi olla arjen erilaisissa tilanteissa hyötyä. Neuvoloiden henkilökunnan näkökulmasta puolestaan kirjastoyhteistyön avulla heidän on mahdollista saada tietoa uusimmista suosituksista, jotka koskevat pienten lasten mediankäyttöä.

Kirjalistat. Hankkeessa laadittiin kuvakirjalistoja erilaisista aiheista. Kirjalistoja on toimitettu neuvolahenkilökunnalle ja jaettu muillekin niitä tarvitseville, niin varhaiskasvattajille kuin kirjaston henkilökunnalle. Listat ovat saatavilla myös jatkossa PDF-muodossa kirjaston kotisivuilla ja tarpeen mukaan niitä myös tulostetaan jaettavaksi. Listojen keräämisessä on käytetty apuna jo olemassa olevia eri kirjastojen kokoamia listauksia, kustantajien luetteloita, lastenkirjallisuuden ammattilaisten blogeja, eri järjestöjen kokoamia listoja sekä kirjastojen uutuusluetteloita.

Listoja pyritään pitämään jatkossa ajan tasalla uudistamalla niitä tarpeiden mukaan. Listoissa on myös muutamia lähdeteoksia ja verkkosivuja, jotka ovat suunnattuja kasvattajien ja huoltajien tueksi. Eri aiheita ovat muun muassa varhainen vuorovaikutus, sairastaminen ja lääkärissä käynti, perhesuhteet, päiväkotielämä, suru ja kuolema, monikulttuurisuus sekä tunnekasvatus.

Satutuntitarpeisto. Mikkelin kaupunginkirjaston satutuntitarpeisto on järjestetty ja koottu yhteen. Pääasiallinen säilytyspaikka on pääkirjaston portaikkovarasto, jonne on sijoitettu myös varausvihko. Aineisto on luetteloitu ja valokuvattu. Luettelo on henkilökunnan luettavissa kirjastojen sisäisellä tallennusasemalla. Näin materiaalit ovat helposti selattavissa ja lainattavissa eri toimipisteisiin. Myös uutta tarpeistoa on hankittu hankkeen aikana. Tarpeistot kuljetetaan toimipisteestä toiseen aineistokuljetusten mukana.

Kuvaukset hankkeessa toteutetusta toiminnasta:

Mikkelin alueen neuvolahenkilökunnan vuosittainen koulutuspäivä Pankalammen terveysasemalla 26.8.2016.

Noin 1,5 tunnin koulutus pienten lasten mediakasvatuksesta (THL:n suositukset käytännössä) ja kirja-aineiston esittelyä, kirjavinkkausta. Tukena Power Point –diat sekä kirjoja selattavaksi. Koulutushetken lopuksi käytiin lyhyt keskustelu sekä aineistoon tutustumista. Neuvolahenkilökunta toivoo kirjaston olevan aloitteellinen ja yhteydessä myös jatkossa aina kun jotain uutta, kuten mediankäyttöön liittyviä suosituksia, tutkimukseen perustuvaa tietoa tms. pienten lasten mediankäyttöön liittyvää ilmenee. Kirjastoreseptimallipohja esiteltiin tilaisuudessa. Kirjastoreseptin tarkoitus on kätevästi tuoda esiin kirjaston tarjoamat mahdollisuudet perheen pienimmille.

Mediatuokiot.

Hankkeessa ideoitiin satutuokioita, jotka toteutettiin mediakasvatussisältöä painottaen. Tuokioita voi kutsua tällöin pienten lasten mediatuokioiksi tai mediasatutuokioiksi. Välineinä olivat satukirjojen lisäksi kirjaston iPadit, lelut ja soittimet. IPadeillä hyödynnettiin eri sovelluksia, joista suurin osa oli ilmaisia.

Celia-koulutus moniaistisista satutuokioista 2.11.2016 sekä koulutus mediatuokioista.

Sekä kirjasto- että varhaiskasvatushenkilöstölle suunnattu koulutuspäivä koostui Celia-kirjaston Irmeli Holsteinin pitämästä moniaistisuutta korostavasta satutuntikoulutuksesta sekä hankevastaava Mari Karvosen ja hanketyöntekijä Elisa Harjunpään osuudesta, jossa esiteltiin hankkeessa toteutettuja mediatuokioita sekä kirjalistoja koulutukseen osallistujille.

Lasten mediasatutuokiot:

Äänisatu (pilotit pääkirjastolla, Haukivuorella ja Puumalassa)

Ohjaaja lukee sadun, jossa tapahtuu runsaasti asioita, joista lähtee erilaisia ääniä. Ensin kuunnellaan satu yhdessä.

Lukuhetken jälkeen käydään yhdessä satu läpi siten, että tuotetaan tarvittavat äänet yhdessä ja nauhoitetaan 12 lyhyttä äänipätkää tapahtumajärjestyksessä. Äänittää voi myös puhetta, kuten ”Olipa kerran!” tai ”Sen pituinen se!”. Lopuksi ohjaaja tallentaa ääniteoksen ja se kuunnellaan yhdessä. Tuokio rohkaisee lasta ja opettaa kuuntelemaan tarkasti. Ääniteoksen julkaisuun tulee kysyä lupa, mutta kuvia ei tarvita, joten julkaisuluvan saaminen helpompaa. Julkaisu voi tapahtua esimerkiksi kirjaston YouTube-kanavalla.

 Hyviä satuja äänitoteutukseen:

Alastalo, Tiina: Porsas Urhea 2016 (alkup. Martti Haavio, 1979)

Joyce, William: Morris Lessmore ja tuhansien tarinoiden talo 2012

Aika: 1 h

Paikka: Rauhallinen ja hiljainen tila (ei hälyääniä, vähintään kohtalainen akustiikka)

Osallistujamäärä: vähintään 5-6 lasta, mieluummin runsas osallistujamäärä (ääntä helpompi tuottaa), mielellään vähintään kaksi ohjaajaa

Tarvikkeet: 1-2 iPadia, joissa Mad Pad HD –sovellus ja tallennustilaa, ääntä tuottavia esineitä, ääniä sisältävä satu tai kertomus

Pehmolelut valokuvatähtinä (pilotit Pertunmaalla, Hirvensalmella)

Alkusatu voi liittyä esimerkiksi eläimiin, jos pehmot ovat eläinpehmoja, tai uneen, jos kyseessä ovat unilelut. Sadun kuuntelemisen jälkeen keskustellaan iPadin käytöstä ja valokuvaamisesta lasten kanssa, on hyvä esimerkiksi ottaa esille mediakasvatuksen teemoja kysymysten kautta, kuten Ketä saa kuvata? Minne kuvan saa tallentaa? Milloin on hyvä kysyä lupa? Keskustelun jälkeen jaetaan lapsille iPadit ja jokainen vie lelun haluamaansa paikkaan kirjastossa ja ottaa kuvan. Tarvittaessa harjoitellaan iPadin käyttöä ensin, esimerkiksi kiinni pitämistä, kotinäppäimen käyttöä ja kuvan ottamista. Kuvia voi ottaa useita ja valita parhaan.

Kuvat katsotaan yhdessä läpi ja luetaan loppusatu, joka voi olla esimerkiksi liikunnallinen tai muuten virkistävä (etenkin jos teemana olivat unilelut). On hyvä lopuksi korostaa, että kuvat jäävät näkyviin ainoastaan linkin takaa löytyvälle Padlet-seinälle, eivätkä joudu muuhun käyttöön.

Aika: 1 h

Paikka: Kirjastotila kokonaisuudessaan tai rajatusti

Osallistujamäärä: max. n. 20 lasta, mielellään vähintään kaksi ohjaajaa

Tarvikkeet: Pehmoleluja tai unileluja tms., iPad jokaiselle lapselle, iPadeissa tallennustilaa sekä ainakin yhdessä niistä Padlet-sovellus, jonka avulla saadaan koottua kuvat yhteen ja talteen. Virittävä satu sekä loppusatu.

Sopivia satuja: (2 kpl, plus jumpparuno)

 

Satu piirtäen (pilotti Anttolassa)

Ensin ohjaaja lukee sadun, jossa on riittävästi sisältöä, jotta lapset saavat ideoita piirtämiseen. Piirtää voi joko ohjaajan lukiessa tai vasta sadun lukemisen jälkeen. On tärkeää muistaa tallentaa vähintään yksi valmis teos. Nopeat voivat piirtää useita teoksia. Aiheita voi vaihdella ajankohtaisuuden mukaan. Lapsen koordinaatio ja tabletin käsittelytaito vahvistuu.

Aika: 30 min -

Paikka: Tila, jossa voidaan vapaasti toimia iPadit hyvin tuettuna joko lattialla tai pöydän ääressä

Osallistujamäärä: jos ohjaajia on enemmän kuin kaksi, voi olla isokin ryhmä (tallentamisapu).

Tarvikkeet: Jokaiselle oma iPad, jossa helppokäyttöinen piirto-ohjelma (esimerkiksi Easy Drawing tai Drawing Box) ja tallennustilaa. Piirrokset kerätään Padlet-sovelluksen seinälle, josta ne voidaan jakaa eteenpäin ja tallentaa.

Pilotissa luettu satu: Kultakutri ja kolme karhua 1981 (lyhennetty versio)

 

 Muuta hankkeessa toteutettua:

Satuseikkailut yhteistyössä MAMKin yhteisöpedagogien kanssa syksyllä 2016: Kalevankankaan ja Lähemäen kirjastot: keskiössä lukuinnostaminen.

Satua! -kirjallisuustapahtuman yhteydessä kirjalistojen pohjalta kirjavinkkejä tarjolla: vinkkilistat aiheittain järjestettyinä A5-tulosteina olivat jaossa.

(Mukana Rati riti ralla –lastenkulttuuritapahtumassa Vanhalla Sotkulla lauantaina 4.3.2017: äänisatu.)

Hankkeen jälkeen

Neuvolayhteistyö jatkuu molemminpuolisena yhteydenpitona. Neuvolat toivovat kirjastolta aloitetta koulutukseen aina kun uusia tutkimustuloksia, suosituksia tai lapsille suunnattujen mediankäytön välineiden uudistuksia tulee.

Mediatuokiot on vakiinnutettu satutuntirepertuaariin niin pääkirjastolla kuin muissa pisteissä, sekä myös pop up -tyylisesti toteutettuna tarvittaessa.

Mediakasvatus on luonteva osa myös pienille, 0-6-vuotiaille suunnattua toimintaa kirjastoissa.

Mediasatutuokioita on viety ja viedään edelleen muihin alueen kirjastoihin, rohkaistaan henkilökuntaa jatkossakin ottamaan mediakasvatuksen näkökulmia mukaan pienten tapahtumien ja toiminnan suunnitteluun.

Tarpeisto on kartoitettu ja järjestetty, tarpeistoluetteloa pidetään yllä myös jatkossa ja kannustetaan tarpeiston hyödyntämiseen. Tarpeiston lainaamiseen on kehitetty kirjanpito.

 

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Uudet mediakasvatukselliset toimintamallit onnistuivat hyvin. Hankkeeseen hankitut satutuntitarpeistot elävöittävät satutunteja ja ovat kaikkien toimipisteiden käytössä jatkossakin. Neuvolayhteistyö aloitettiin ja sitä jatketaan neuvolan toivomalla tavalla. Kuvakirjalista hyödyttää neuvolan ja kirjaston lisäksi päiväkoteja ja lasten vanhempia.

Jatkotoimenpiteet: 

Mediasatutuokiot ovat jatkossakin satutuntien toimintamalli. Neuvolayhteistyö jatkuu molemminpuolisena yhteydenpitona. Tarpeiston lainaaminen toimii sujuvasti.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 880
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 580
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 412
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 412
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
32henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
58henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015

 
okm
avi