Sanataide koukuttaa lukemaan!
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05-6162
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lm
Y-tunnus : 
0162193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi-Linnea Pötry
Puhelin : 
040 594 9856
Sähköposti : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukuinnostuksen lisääminen osallistavien santaidepajojen avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Sanataidepajat.

Osallistuvien määrä.

Kuvaus : 

Lukuinto on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 3-vuotinen ohjelma 2012-15, jonka toteuttavat Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta.. Lukuinto on kokonaisvaltainen lukutaidon edistämisen ohjelma, jossa lapset ja nuoret, vanhemmat, kirjastot ja koulut toimivat yhdessä, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/lukuinto-ohjelma.

Lappeenrannan Lukuinto-hanke sisältää uuden lukudiplomikirjalistan suunnittelun alkavalle lukijalle.  Esi- ja alakouluikäisiä lapsia innostetaan lasten - ja nuortenkirjallisuuden lukemiseen kirjavinkkauksen, aktivoivan toiminnan, sanataiteilun, mediakasvatuksen tai draamatehtävien avulla. Lukudiplomikirjoja ja muuta materiaalia lainataan ryhmien käyttöön ja opettajat ohjaavat kirjojen pohjalta suunniteltuja jatkotehtäviä, joista rakennetaan myöhemmin näyttelyitä kirjastoon tai nettiin.

Mukana hankkeessa ovat Lappeenrannan maakuntakirjaston lasten- ja nuortenosasto ja Sammonlahden lähikirjasto, Myllymäen ja Lappeen alakoulut sekä kirjastoauto, joka toimii yhteistyön linkkinä ja töiden esittelijänä kahden koulun välillä. Kohderyhmä on ensisijaisesti esi- ja alkuopetusikäiset lapset (6-8 –vuotiaat), myöhemmin kaikki alakouluikäiset.

Kuvan ja sanan liitto kehittää hankkeessa lasten kuvanluku- ja medialukutaitoa. Tavoitteena ovat lasten omat tuotokset hyödyntäen myös uutta teknologiaa kuten tablettitietokoneita mediakasvatuksen tukena. Opetellaan tiedonhankintaa ja tuottamista sekä tarinoiden, animaatioiden, käsikirjoitusten, omien kirjojen, kuvitusten ja kirjavinkkien tekoa. Tuotokset julkaistaan tekeillä olevilla Lappeenrannan Lukuinto –nettisivuilla.

Ohjaajaksi palkataan sanataideohjaaja tai mediakasvattaja ohjaamaan nuoria joko luokassa koulupäivän aikana tai kirjaston tiloissa heti koulun jälkeen iltapäivätoimintana. Kirjastossa sanataidepaja kokoontuu joka viikko syksyllä 2014 ja keväällä 2015. Sanataidepajoihin kutsutaan kirjailijoita tai kuvittajia vieraileviksi ohjaajiksi.

Tarkoitus on luoda vuosina 2014- 2015 hyviä käytänteitä, joita voidaan jatkaa myöhemmin itse koulun ja kirjaston yhteistyönä, myös maakunnallisesti Etelä-Karjalan kirjastoissa.

Kirjasto ja koulut järjestävät sanataidetoiminnalle tilat. Maakuntakirjasto hoitaa tiedottamisen kouluille, kirjastoille ja tiedotusvälineille. Kirjaston yhteistyökumppaneina ovat kasvatus- ja opetustoimi, Saimaan mediakeskus sekä Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku ry.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Myllymäen alakoulu

Sammonlahden alakoulu

Saimaan mediakeskus

E-K Lastenkulttuurikeskus Metku ry

Kirjoittajayhdisty Paltta ry

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tavoitteet:

Sanataide koukuttaa lukemaan!  –hanke vie osana Lukuinto-hanketta mediakasvatusta ja sanataidetta alkuopetusikäisille lapsille yhteistyökouluille vuosina 2014 -2015. Työpajasarjaa varten palkataan avustuksella sanataideohjaaja tai mediakasvattaja vetämään mm. loru-, animaatio-, tarina-, käsikirjoitus- ja lukuvinkkipajoja 6-8  –vuotiaille lapsille joko koulupäivän aikana luokassa tai kirjaston tiloissa iltapäivätoimintana koulun jälkeen. Sanataidepajoihin kutsutaan kirjailijoita tai kuvittajia vieraileviksi ohjaajiksi.

Avustuksella maksetaan vierailevien ohjaajien kustannuksia. Maakuntakirjasto ja koulut järjestävät työpajoille tilat ja huolehtivat tiedottamisesta sekä tarvittavien materiaalien hankinnasta. Tavoitteena ovat kuvaa ja sanaa yhdistelevät lasten tuotokset näyttelyinä sekä koulun ja kirjaston kotisivuille. Kuvan ja sanan liiton tavoitteena on kehittää lasten medialukutaitoa mm. erilaisten draamatehtävien ja osallistavan tekemisen kautta.

Sanataideohjaus alakouluissa osana Lukuinto-hanketta –toteutus vuonna 2015:

 Sanataideohjaaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Katri Niinimäki ohjasi sanataidepajoja 3.2. -30.4.2015 Kanavansuun, Kasukkalan, Pulpin ja Myllymäen kouluilla yhteensä 22 työpajan verran eskareista 4.luokkaan asti. Työn tarkoitus oli aktivoida lapsia sanataiteilun, mediakasvatuksen tai draamatehtävien avulla työstämään teksteistä jotakin uutta.

Myllymäen koulun pajoissa lapset tekivät ennakkomateriaalin pohjalta iPadeilla sarjakuvan Comic Maker –ohjelmalla, Pulpin koululla valmiiden tarinapohjien avulla iPadeilla kuvatarinoita ja Kanavansuun koululla Kalevala-tekstien pohjalta kuvarunoja ja räppejä, jotka esitettiin muille. Tekstit olivat koululla ajankohtaisia ja työskentelytapa oli muokattu sekä erityisoppilaille että maahanmuuttajaoppilaille sopivaksi. Kasukkalan koululla oppilaat työstivät Raul Roineen sadusta ”Metsän väki käy Helsingissä” kuvatarinoita iPadeilla: värittivät kuvapohjat, tekivät puhekuplat ja esittivät tarinat muille. Palaute kaikista työpajoista oli kouluilta myönteistä ja innostunutta.

Sanataideopettaja Katja Koukkunen piti vuonna 2015 Kalevala-aiheiset sekä kansansatuaiheiset, osallistavat sanataidepajat kaikkiaan 8 koululla: mukana olivat Kimpisen Peltolan yksikkö, Lauritsalan koulu, Lappeen koulu, Nuijamaan koulu, Skinnarilan koulu, Mustolan koulu, Pulpin koulu ja Myllymäen koulu.

Sanataidehankkeen kirjailijavieraana oli urheilija, kirjailija Wilson Kirwa keväällä 2015. Hän piti afrikkalaisen satuhetken ja kertoi kirjailijantyöstään Lappeenrannan maakuntakirjastossa Lukuviikolla 23.4.15 sekä Imatran kirjastossa pe 24.4. Lisäksi hän vieraili Joutsenon, Pulpin sekä Kanavansuun kouluilla esiintymässä 23. -24.4.15.

Hankkeen jatko vuonna 2016:

Sanataidehanketta ohjasi vuonna 2016 sanataideopettaja Katja Koukkunen. Hän piti kaikkiaan 11 Kalevala-pajaa Kaukaan, Korvenkylän, Myllymäen ja Ylämaan kouluilla keväällä 2016. Joutsenon koulujen pajoja ei ikävä kyllä koulujen kiireiden ja ohjaajan muiden työesteiden vuoksi saatu järjestymään keväällä 2016.

Syksyllä 2016 tiedotuskampanjan jälkeen Katja Koukkunen piti Lönnrotin koululla 2 sanataidetyöpajaa.

Sanataidehankkeen toisena kirjailijavieraana syksyllä 2016 oli kuvittaja-kirjailija Virpi Penna. Virpi Pennan teoksia vinkattiin ja lainattiin Myllymäen, Lönnrotin ja Peltolan kouluille etukäteen ennen kirjailijavierailua ke 16.11.16. Kuvittaja esitteli kuvitustyötä ja lastenkirjan syntyprosessia sekä teki yhdessä lasten kanssa pieniä kuvituksia työpajassa. Virpi Penna esiintyi koululaisille Lappeenrannan maakuntakirjastossa sekä Myllymäen koululla.

Lappeenrannan maakuntakirjasto teetti syksyllä 2016 omalla kustannuksellaan 10 Toio-kangaskassia kirjastoaineiston keruuta ja kuljetusta varten hankkeen jatkotyöskentelyä ajatellen. Kirjavinkkausta ja sanataidepajoja jatketaan 2017 alkaen oman budjetin raameissa koulun ja kirjaston yhteistyönä hankkeessa saatujen mallien mukaisesti.

Hanketta ohjasi Lappeenrannan maakuntakirjastosta palvelujohtaja, joka hoiti kontakteja kouluihin ja mediaan sekä suunnitteli ja koordinoi kirjailijavierailut sekä materiaalikassien tilaamisen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Palaute kouluilta Sanataide koukuttaa lukemaan –hankkeen työpajoista oli todella myönteistä. Alkuopetukseen kohdennetuista pajoista todettiin, että ne sopivat oikein hyvin 0-2 –luokkalaisille: laulua, musiikkia, kertomista, leikkiä ja liikkumista oli sopivassa suhteessa ja lapset pääsivät osallistumaan räätälöidysti haluamallaan tavalla. Lapsilähtöisellä otteella ja eläytyvästi tutustuttiin perinteisiin kansansatuihin sekä Kalevala-eepokseen.

Tablettien käyttöä pidettiin kouluilla onnistuneena ja sovellustehtäviä sopivina koulun omaan arkeen liittyvien aiheiden työstämiseen pajoissa. Paja ei jäänyt irralliseksi jutusteluksi, vaan mitä hauskimmalla tavalla toi arjen haasteen käsittelyyn ja työstettäväksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 645
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 820
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 465
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 454
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 454

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
43kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
860henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi