Satakirjastot-strategia käytäntöön
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Kirjaston puhelin : 
(02) 621 5800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pm
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on laatia maakunnallinen kirjastosrategia ja sen pohjalta laatia konkreettinen toimintaohjelma.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

...

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on laatia maakunnallinen kirjastosrategia ja sen pohjalta laatia konkreettinen toimintaohjelma. Tulevaisuuden haasteena kirjastopalvelujen osalta on, miten turvataan riittävä henkilöstöresurssi ja osaaminen ja pystytäänkö jatkossa ylläpitämään kirjastopalvelu lähipalveluna. Valtakunnalliset hankkeet ja ratkaisut (kuten kansallinen metatietovaranto, KDK, UKJ yms.) vaikuttavat ja erilaisia verkkopalveluja tuotetaan jatkossa entistä enemmän valtakunnallisesti, mutta myös seudullisiin verkkopalveluihin ja virtuaalikirjastoon tarvitaan kaikkien kuntien panosta.

Kirjastotiloihin kohdistuu uudenlaisia vaatimuksia. Kirjastoista tulee kehittää sosiaalisen ja yhteisöllisen vuorovaikutuksen kohtaus- ja tapahtumapaikkoja. Tilojen monikäyttöisyyden vaatimus tuo kunnille uusia haasteita. Tilojen yhteiskäytön lisääminen kunnan eri toimijoiden kuten kulttuuri-, koulutus- ja nuorisotoimen kanssa tulee ottaa kirjastostrategiassa huomioon.

Hankkeessa selvitettäviä asioita.

- Kirjaston perinteisten toimintojen ja työtehtävien uudelleenorganisointi

- yhteisjärjestelmän vaikutukset kirjastoissa tehtävään työhön

- maakunnallisen kokoelmapolitiikan vaikutukset kirjastojen tehtäviin, tiloihin ja kustannuksiin.

- logististen ratkaisujen vaikutukset

- automaation lisäämisen mahdollisuudet ja sen vaikutus työnkuvaan

- Miten kirjastoammattilaisten työpanoksen suuntaaminen pois rutiinitehtävistä vaativaan asiakaspalveluun tulee parantamaan kirjastojen toiminnan laatua ja tehokkuutta?

- Miten toteutuu visio tulevaisuuden kirjastoista ja muunlainen asiantuntijaosaamisen haltuunotto kuin nykyisenkaltainen fyysisten aineistokokoelmien hoito ja niiden parissa työskentely?

- Miten pystytään vastaamaan siihen haasteeseen, että kirjastoissa on yhä kasvava tarve myös erilaisten ammattiryhmien kuten tietotekniikan, viestinnän ja tapahtumatuottamisen?

- Miten kirjastoammatillisen tehtävien vaativuustason määritellään ja mitä se vaikuttaa mahdollisuuksia ostopalvelujen lisäämiseen niihin työtehtäviin, joissa ei tarvita kirjastoalan koulutusta. Tällaisia työtehtäviä ovat kuljetus- ja logistiikkapalvelut, hyllytystehtävät, kirjastoaineiston käsittelyyn liittyvät tehtävät kuten tarroitus ja muovitus?

- Miten henkilöstöresursseiltaan pienissä kirjastoissa päästään järkevään työnjakoon?

- Miten osaamisen takaamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi kirjastopalvelujen seudullista organisointia, toimintamallien rationalisointia ja päällekkäisen työn karsimista jatketaan?

- Miten uudenlaiset ja toimintamallit ja palvelukonseptit soveltuisivat Satakuntaan ja miten niiden kehittäminen antaisi asiakkaille uusia mahdollisuuksia palvelujen käyttöön ja saavutettavuuteen. Uusia palvelukonsepteja ovat esim. 24h-itsepalvelupisteet, miehittämättömät aukioloajat, kirjakioskit jne.?

- Miten kirjastot profiloituvat avoimiksi oppimisympäristöiksii oppimisympäristöiksi, joissa kirjastoammattilaisten keskeiseksi tehtäväksi muodostuu tiedonhallinnan ja medialukutaidon opastus- ja opetustehtävät. Tämäntyyppisten työtehtävien osuus on tällä hetkellä varsin vaatimaton kirjastojen toiminnassa suhteessa aineiston käsittelyyn kuluvaan työmäärään?

 Lisäksi selvityksen tavoitteena on:

- kuntien kirjastoihin asettama kustannuspanostuksen avaaminen ja niiden syiden ja erojen selvittäminen

- selvitys kuntien virkamiesjohdon ja kuntapäättäjien näkemyksistä kirjastotoiminnan kehityksestä ja kuntien kustannuksista sekä erityisesti tahtotila kirjastoyhteistyön tiivistämisestä

- maakunnan kirjastoverkon toimivuuden selvittäminen

- toimintakulttuurien erojen vaikutukset

- paikallisten kohderyhmien palvelutarpeiden kartoitus

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Satakunnan yleiset kirjastot ja kunnat

Aiemmat hankkeet: 

Satakirjastot-yhteijärjestelmästä Satakunnan kirjastoksi hankkeet vuodesta 2008 alkaen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lähtötilanteessa tuntui, että hankkeen päämäärä, kokoelmastrategian luominen Satakunnan kirjastoille, on vaikeasti toteutettavissa, ellei kokoelmista ole saatavissa riittävästi tietoa. Yleisten kirjastojen tilastot kertovat kirjastojen toiminnasta, mutta eivät mahdollista kovin syvällistä kokoelma-analyysia. 

Hankkeessa selvitettiin Satakirjastojen kokoelmatilannetta ensin tilastojen avulla, mutta hyvin pian huomattiin, että aineistoista halutaan tarkempi kuva. Haluttiin tutkia niteiden ja nimekkeiden suhteita ja verrata niteiden ikää sekä tietynikäisiin niteisiin kohdistuvien lainausten määrää keskenään. Tätä varten kirjastojärjestelmästä piti viedä dataa taulukkomuodossa Exceliin ja luoda siellä taulukot tiedon analysoimista varten. Menetelmällä saatiin erittäin tarkka kuva Satakirjastojen maakuntalaajuisesta kokoelmasta ja sen ikärakenteesta, osakokoelmia myöten. Kokoelma-analyysissä käytetyt työkalut ovat Satakunnan kirjastojen käytössä. Niiden avulla voidaan myös paikallisesti tutkia kokoelmia paljon tarkemmin kuin aikaisemmin oli mahdollista. Analyysissa saatujen tietojen perusteella on voitu myös laatia Satakirjastoille yhteinen kokoelmastrategia.

Jatkotoimenpiteet: 

Satakirjastojen kokoelmastrategia vuosille 2016 - 2018

Missio

Satakunnan kirjastot ovat osa jokaisen satakuntalaisen arkea ja toimivat yhtenäisenä verkostona. Yhteiset maakunnalliset kokoelmat, aineistojen liikkuvuus ja kansallinen yhteistyö takaavat, että kaikkialla Satakunnassa asiakkaat saavat haluamiaan aineistoja nopeasti ja vaivattomasti käsiinsä. Tällä varmistetaan satakuntalaisten pääsy sivistykseen ja tiedon vapaa saatavuus.

Visio

Satakirjastoissa huolehditaan Satakunnan yhteiskokoelman ajantasaisuudesta, kiinnostavuudesta ja houkuttelevuudesta maakunnallisella tasolla. Yhteiset valinta-, hankinta- ja poistoperiaatteet takaavat kokoelman laadun ja monipuolisuuden. Maakunnallinen kokoelma liikkuu vilkkaasti koko Satakunnassaja integrointi kansalliseen kirjastoverkostoon mahdollistaa myös aineiston helpon saatavuuden kansallisella tasolla. Kokoelmat muodostavat kokonaisuuden, jossa painettujen aineistojen rinnalle on nostettu voimakkaasti äänitteitä, videotallenteita ja elektronisia aineistoja kiinteäksi osaksi kokoelmaa.

Arvot

  • Asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti.
  • Asiakas näkee Satakunnan kirjastot yhtenäisenä kirjastolaitoksena.
  • Satakirjastoilla on yhteiset kirjastoaineiston valinnan, varastoinnin ja poiston periaatteet. Satakirjastoihin kuuluvat kirjastot kehittävät omatoimisesti kokoelmiaan, kuitenkin maakunnallista kokoelmaa silmällä pitäen.
  • Laadukas kokoelma: Satakirjastoissa seurataan kokoelman laatua järjestelmällisesti.
  • Aineiston saatavuus: saatavuus varmistetaan riittävällä hankinnalla sekä toimivalla seutulogistiikalla. Kaikki kirjastot vastaavat osaltaan aineiston saatavuudesta.
Aloituspäivämäärä : 
01/10/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/09/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€32 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€43 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€34 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 900


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€32 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013

 
okm
avi