Satukaravaani
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 4100
00099
Kirjaston puhelin : 
09-310 8511
Kirjaston sähköposti : 
city.library@hel.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-He
Y-tunnus : 
0201256-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Ojanperä
Puhelin : 
040-3340009
Sähköposti : 
anne.ojanpera@hel.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on kehittää kirjaston ja varhaiskasvatuksen toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa kirjaston roolia yhtenä varhaiskasvatuksen toimijana kunnassa sekä tuottaa erityisesti monikielistä lastenkirjastotyötä tukeva toimintamalli ja esimerkki, jolla tuetaan lasten kielellistä kehitystä ja oppimista.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Projektin toimenpiteitä seurataan:

1 Määrällisesti
Koko toteutusaikana, laskemalla projektin tapahtumiin välittömästi osallistuneiden henkilöiden (lasten sekä kirjastojen ja päiväkotien henkilökunnan)  osallistumismäärät ja osallistumiskerrat). 

 2. Laadullisesti.
Projektin aikana, keräämällä osallistuvilta kumppaneilta ja lapsilta palautetta ensimmäisen toteutuskerran jälkeen, jolloin palaute voidaan ottaa huomioon toteutuksen toisessa vaiheessa.
Projektin loppuvaiheessa, keräämällä kaikilta osapuolilta palautetta projektin toteutuksesta ja onnistumisesta sekä eri osapuolten suosituksia toiminnan jatkon kannalta.

 

Kuvaus : 

Hankesuunnitelma

1.

Suunnitellaan ja luodaan lukemista ja kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä tukeva konsepti ja toteutetaan kirjastoissa Satukaravaani -kiertue.

Suunnitelmana on luoda kirjastoille valmiuksia toimia  kunnassa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa ja vahvistaa kirjaston roolia, erityisesti vaiheessa, jossa varhaiskasvatussuunnitelmaa ollaan uudistamassa.  
Lapsen kielellistä kehitystä ja oppimista tukee, kun hänelle luetaan ääneen. Konkreettisena toimenpiteenä kiertueella tarjotaan lapsille lukuhetki ja tuetaan lukuharrastuksen kehittymistä ja lasten kielellistä kehitystä ja oppimista.

Maahanmuuttajalasten osalta tuetaan kotikieltä ja vahvistetaan kotoutumista. Monikielistä lastenkirjastotyötä ei ole yksittäisiä tapahtumia lukuunottamatta toistaiseksi juurikaan resursoitu.
Projekti tukee Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelman tavoitteita. 

Projektin toiminnan toteutuksesta laaditan verkkoon kuvaus materiaaleineen, mikä tukee toimintamallin levittämistä sekä kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä muillakin paikkakunnilla.

Konkreettiset toimenpiteet: 

1. Mukana olevissa kirjastoissa järjestetään lukuhetki

- eri maahanmuuttajien kotikielellä ( esim. arabia, kurdi /sorani, persia/dari, somali, albania, vietnam)

-  suomenkielellä  samanaikaisesti niille lapsille, jotka eivät kuulu e.m.  mainittuihin kieliryhmiin.

Lukuhetket  toteutetaan kiertueina Helsingin (Itäkeskus, Kannelmäki, Kontula, Malmi, Maunula, Pasila ja Vuosaaren)  kirjastoissa sekä Hyvinkään, Kirkkonummen ja Porvoon kaupunkien kirjastoissa.
Kiertue toteutetaan kaksi kertaa kussakin kirjastossa.

Kaikkiaan kiertueella tavoitetaan välittömästi n. 900 lasta ja välillisesti myös heidän perheitään.  Osa lapsista osallistuu tapahtumaan kaksi kertaa.

Kun toimintaa toteutetaan projektin aikana useassa kunnassa, tämä tukee toimintamallin levittämistä muihinkin kuntiin Aluehallintoviraston alueella. 

Helsingin kaupunginkirjaston  loppuvuonna  julkaistavassa Selvitys turvapaikanhakijoiden palvelutarpeista -kartoituksen  yhteydessä kirjastolle tehdyssä kyselyssä kirjastot nimenomaan toivoivat uusia toimintamalleja maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluun.

2. Kirjastossa toteutettavan lukuhetken ohella lasten ja perheiden omatoimista lukemista kannustetaan satudiplomilla.  Satudiplomi on tarkoitettu nimenomaan lukuharrastuksen tukemiseen sekä yhteisten lukutuokioiden edistämiseen. Satudiplomi suoritetaan joko lukemalla itse tai kuuntelemalla kirjastohenkilökunnan valmistelemasta aineistosta sovittu määrä kirjoja. 

Satudiplomin toteutus yhdistää päiväkotien henkilöstön ja perheet tukemaan lasten lukuharrastusta yhdessä kirjaston kanssa.

 

2.

Tuotetaan päiväkotien, kirjastojen ja vanhempien tueksi verkkoon opas- ja artikkeliaineisto, jonka tarkoituksena on kertoa lukemisen merkityksestä lapsen kehitykselle sekä niistä välineistä ja menetelmistä, joita tähän on käytettävissä. Näistä yhtenä kirjaston tarjoamat palvelut ja tuki. 

Aineisto tukee hankkeen toimintamallin levittämistä ja juurruttamista valtakunnallisestikin.

Se myös tukee kirjaston ja päiväkotien henkilökunnan valmiuksia tukea perheitä lapsen kielellisen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. 

Artikkeliaineiston sisällön tuottamisesta, mikäli rahoitus saadaan, on sovittu tutkijoiden Pentti Hakkarainen ja Milda  Bredikyte kanssa.

Aineiston alustava sisältö:

Sadut ja suullinen tarinankerronta

 1. Miten johdatella lapsi sadun maailmaan?
 2. Miten havainnoida lasta ja hänen kokemusmaailmaansa?
 3. Mikä lasta kiehtoo ja pelottaa?

Vanhempien ja ammattikasvattajien yhteistyö

 1.  Lapsen kokemusmaailman jakaminen
 2. Saduttaminen ja lapsen tarinat
 3. Lapsi ryhmässä – havaintojen jakaminen aikuisten kesken

Leikkimaailmat

 1. Leikkimaailman teeman yhteinen valinta
 2. Pitkäkestoisen leikkimaailman ylläpitäminen
 3. Vanhempien osallistuminen

Lapsen kehityksen ja vertaissuhteiden kehittämisen näkökulma

 1. Lapsen mielikuvituksen ja itsesäätelyn kehitys
 2. Kieli tai kielet ja leikki
 3. Leikki, leikkimaailma ja digitaalinen virtuaalimaailma

Aineistosta laaditaan tiivistelmät, jotka käännetään englanniksi, somaliksi, arabiaksi ja kurdiksi. Näin sitä voivat hyödyntää myös maahanmuuttajalasten vanhemmat, sekä alueellisesti että valtakunnallsesti.

Projektin vaiheistettu toteutussuunnitelma:

Kesto 12-18 kk,  ajalla 1.5. 2017 - 31.12.2018:

Kevät, kesä  2017: 

koordinointi, suunnittelu, valmistelu, materiaalien valmistelu

Syksy 2017: 

valmistelu jatkuu, materiaalien tuottaminen, toteutusaikataulut eri paikkakunnilla 

 1.  lukuhetkikiertue Helsingin kirjastoissa (5 kirjastossa) sekä Kirkkonummella

 Kevät 2018:

2.  lukuhetkikiertue Helsingissä (6 kirjastossa)

sekä Kirkkonummella, Hyvinkäällä ja Porvoossa

-opastus- ja artikkeliaineiston suomenkieliset tekstit 

 Syksy 2018:

Lukuhetket Helsingin kirjastoissa

Lukuhetket Hyvinkäällä, Kirkkonummella ja Porvoossa

Opastusaineiston tekstien käännökset.

Muu verkkoaineisto hankkeen ja toimintamallin toteuttamiseksi ja jatkumiseksi kirjastoissa.


Hankkeen taloussuunnitelma 

Kokonaiskustannukset: 30 800 e.

Omarahoitus: 6110 e.

(Koostuu kirjasto- ja päiväkotohenkilöstön projektiin käyttämästä työajasta sekä vuokrista ja matkakuluista.)

Haettava summa: 24 690 e.

 

 


 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hyvinkään,Kirkkonummen ja Porvoon kaupunginkirjastot, Helsingin varhaiskasvatusvirasto (päiväkodit), Hyvinkään varhaiskasvatus (päiväkodit, Kirkkonummen Varhaiskasvatus (päiväkodit), Porvoon varhaiskasvatuspalvelut (päiväkodit),
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Helsingin kirjasto: riitta.hamalainen@hel.fi ja Varhaiskasvatusvirasto: risto.keskinen@hel.fi

Porvoon kirjasto ja päiväkodit:  asko.rossi@porvoo.fi

Hyvinkään kirjasto ja päiväkodit: mervi.jokinen@hyvinkaa.fi

Kirkkonummen kirjasto ja päiväkodit: jaana.heimo@kirkkonummi.fi

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 690
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 110
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€22 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi