Selvät sävelet Kyyti-kirjastojen musiikkikokoelmiin
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kotkan kaupunginkirjaston markkinointimateriaali
Kotkan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 204
48101
Bibliotekets telefonnummer : 
040 688 3755
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-kod : 
FI-Kotka
FO-nummer : 
0160229-7
Ansvarsperson : 
Lea Salo
Telefonnummer : 
0406685626
E-post : 
lea.salo@kotka.fi
Projektets målsättning: 

Laaditaan selvitys Kymenlaakson musiikkikirjastojen kokoelmien ja varastojen nykytilanteesta, päällekkäisistä varastoista ja ehdotus poistettavasta aineistosta kirjastoille. Lisäksi laaditaan suositusluonnos yhteisistä varastointi- ja poistoperiaatteista hyväksyttäväksi Kyyti-kirjastoille.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Varastointi- ja poistoperiaatesuosituksen laatiminen

Projektbeskrivning : 

Taustaa 

Vuonna 2010 toteutettiin Kymenlaaksossa ELY-keskuksen rahoittamana Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke, jonka tarkoituksena oli luoda yhteiset aineiston varastointi- ja poistoperiaatteet Kyyti-kirjastoille. Tavoitteena oli elävöittää kirjaston kokoelmaa ja päästä eroon turhasta päällekkäisestä säilyttämisestä. Hankkeessa oli mukana aikuisten aineisto ja myöhemmin hanketta täydennettiin myös erillisillä lasten ja nuorten aineiston varastointi- ja poistoperiaatteilla. Hankkeessa ei ollut mukana musiikki- ja av-aineistoa. Hanke on herättänyt kiinnostusta ja raporttia on hyödynnetty myös muissa kirjastoissa ja kirjastokimpoissa.

 

http://www.kyyti.fi/sites/default/files/liitteet/kyytikirjastojen_kokoelmat_elaviksi_loppuraportti.pdf

 

Perustelut Kyyti-kirjastojen musiikkiaineiston varastoinnille 

Vastaavanlaisia varastointi- ja poistoperiaatteita tarvitaan myös alueen musiikkiaineistolle. Kirjastojen musiikkiaineiston säilyttämisestä ei ole valtakunnallisesti sovittu. Vantaalla Tikkurilan HelMet-musiikkivarasto on toiminut valtakunnallisesti epävirallisena musiikkiaineiston varastona, mutta se ei ole ottanut enää tämän vuoden toukokuusta lähtien vastaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevaa musiikkiaineistoa resurssipulan vuoksi. HelMet-musiikkivaraston toimintaa ja kehittämistä on tukenut Opetus- ja kulttuuriministeriö jo useamman vuoden ajan, mutta varaston toiminnasta tulevaisuudessa ei voida olla varmoja. Kuopion varastokirjasto kärsii myös resurssipulasta ja tilanahtaudesta, eikä se ole enää vuosiin liittänyt kokoelmaansa musiikkiäänitteitä ja nuotteja. 

Vastaavaa selvitystä musiikkiaineiston varastoinnista Suomessa ei ole aikaisemmin tehty, joten tehtävä tulee olemaan vaativa. Yhteisten varastointi- ja poistoperiaatteiden luominen mahdollistaa ahtaiden varastotilojen suunnitelmallisemman ja tehokkaamman käytön sekä helpottaa poistopäätösten tekemistä. Lisäksi päästäisiin eroon päällekkäisestä säilyttämisestä. Kokoelma elävöityy aineiston kierron nopeutuessa, kun luovutaan turhasta päällekkäisestä varastoinnista ja liikkumattomasta aineistosta. Valmistuessaan tämä hanke toimisi pilottina ja olisi mallina vastaaville kirjastokimpoille. 

Tavoitteet 

Laaditaan selvitys Kymenlaakson musiikkikirjastojen kokoelmien ja varastojen nykytilanteesta, päällekkäisistä varastoista ja ehdotus poistettavasta aineistosta kirjastoille. Lisäksi laaditaan suositusluonnos yhteisistä varastointi- ja poistoperiaatteista hyväksyttäväksi Kyyti-kirjastoille. Selvityksen avulla luodaan Kyyti-kirjastojen viimeisen kappaleen poistoperiaatteet ja sovitaan työnjako kirjastojen ja maakuntakirjaston kesken. Kirjastojen henkilökunta sitoutetaan ja koulutetaan toimintamalleihin ja saavutetuista tuloksista tiedotetaan muulle kirjastokentälle. 

Hankkeessa painotettaisiin nuottien, äänitteiden ja musiikin kuvatallenteiden varastointiperiaatteita. Musiikkikirjojen osuutta tarkennetaan Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hankkeen pohjalta.

Hankkeessa ei selvitetä uuden aineiston valinnan periaatteita, jotka vaihtelevat kirjastoittain ja paikkakunnittain käytettävissä olevien resurssien ja asiakaskunnan tarpeiden mukaan.

 Toteutus 

Hanke toteutetaan yhdessä Kyyti-kirjastojen kanssa. Alueella toimii Musarinki, joka toimisi myös hankkeen ohjausryhmänä. Hanketta varten palkataan kirjastonhoitaja kuudeksi kuukaudeksi laatimaan selvitys Kymenlaakson musiikkikirjastojen kokoelmista ja varastojen nykytilanteesta sekä suositusluonnos yhteisistä varastointi- ja poistoperiaatteista. Valmistuneen selvityksen jälkeen kirjastonhoitaja opastaa alueen kirjastojen henkilökuntaa yhteisten sovittujen toimintamallien periaatteisiin. 

Hankkeen budjetti koostuu projektityöntekijän palkasta (6 kk) ja matka ym. kuluista. Omavastuu koostuu ohjausryhmän työskentelystä, työtilasta ja välineistä sekä tarvikkeista ja laitteista. Hanke toteutetaan syksyn 2014 ja talven 2015 välisenä aikana.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kyyti-kirjastot

Tidigare projekt: 

Kyyti-kirjastojen kokoelmat elävikisi -hanke 2010

Webbsidor, publikationer och material: 

Selvät sävelet Kyyti kirjastojen musiikkikokoelmiin -raportti löytyy osoitteesta http://www.kyyti.fi/sites/default/files/liitteet/selvat_savelet_kyyti_ki...

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kyyti-kirjastoihin kuuluu yhteensä 20 kirjastoa ja 5 kirjastoautoa, eikä yhteisiä varastointi- ja poistoperiaatteita musiikkiaineistolle ole aikaisemmin ollut. Hankkeen tarkoituksena oli luoda yhteiset varastointi- ja poistoperiaatteet Kymenlaakson kirjastojen musiikkiaineistolle. Tavoitteena on elävöittää kirjaston kokoelmaa ja koska kirjastoissa varastointitilaa on rajallisesti, yritetään päästä eroon myös päällekkäisestä säilyttämisestä. Tämä hanke on jatkoa vuoden 2011 Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hankkeelle, jossa luotiin yhteiset varastointi- ja poistoperiaatteet aikuisten kirja-aineistolle. Myöhemmin hanketta täydennettiin erillisillä lasten ja nuorten aineiston varastointi- ja poistoperiaatteilla. 

Selvät sävelet -hanke toteutettiin kevään 2015 aikana. Hankkeeseen palkattiin hanketyöntekijä laatimaan selvitys Kymenlaakson musiikkikirjastojen kokoelmista ja varastojen nykytilanteesta sekä suositusluonnos yhteisistä varastointi- ja poistoperiaatteista. Lisäksi henkilökunnalle tehtiin avuksi poisto- ja varastointiprosessikaavio, jossa prosessi käydään vaihe vaiheelta läpi. 

Kirjastojen musiikkiaineistoja tarkasteltiin yleisten kirjastojen laatusuositukset huomioiden. Kyyti-kirjastojen avokokoelmien kiertoluvut on laskettu Selvät sävelet -hankkeelle erikseen tehdyistä tilastoista, joissa osastoina käytettiin musiikki- ja aikustenosastoa sekä käsikirjastoa. Mukaan tarkasteluun otettiin kaikki aineistolajit. Tuoreen aineiston osuutta tarkasteltaessa mittarina käytettiin hankintavuotta musiikkikirjojen, cd-levyjen, nuottien ja kuvatallenteiden osalta. Musiikkiaineiston lainausta tarkasteltiin cd-levyjen, musiikkikirjojen ja nuottien osalta kuntien pääkirjastoista vuosilta 2013-2014. Musiikkiaineiston poistotilastoja tarkasteltiin aineistolajeittain vuoden 2011 ja 2014 välisenä aikana kaikista kirjastopisteistä. 

Kymeenlaakson kirjastojen poisto- ja varastointikäytäntöjä kartoitettiin kyselyn avulla, joka lähetettiin kaikkiin Kyyti-kirjastoihin. Varastointikyselyä syvennettiin vielä varastointiohjekyselyllä, joka lähetettiin Haminan, Kotkan ja Kouvolan pääkirjastojen musiikkiosaston vastaaville. Tuloksista selvisi, että kirjastoilla ei ole yhtenäisiä varastointi- ja poistotapoja. 

Varaston kiertoa tarkasteltiin kaikkien Kyyti-kirjastojen osalta, pienempien kirjastojen kohdalla kevyemmin. Varastoaineistosta mukana tarkastelussa olivat nuotit, kirjat ja cd-levyt. 

Raportissa ohjeistetaan päivittämään poisto- ja varastointiohjeet kolmen vuoden välein ja niiden tulisi peilata kirjastojen yhteistä kokoelmapolitiikkaa.

Fortsatta åtgärder: 

Kyyti kirjastoille luotiin musiikkiaineistojen poisto- ja varastointiperiaatteet, joiden mukaan kirjastot pystyvät jatkossa toimimaan.

Projektet börjar : 
01/08/2014
Projektet avslutas : 
31/05/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€21 500
Egen finansiering: 
€4 500
Budget sammanlagt: 
€26 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€20 022
Egen finansiering: 
€3 022
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
32henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€17 000