Seniorikahvila Varkauden kirjastossa
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Varkauden kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Osmajoentie 1, PL 121
78201
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuula Hämäläinen
Puhelin : 
0447436208
Sähköposti : 
tuula.hamalainen@varkaus.fi
Hankkeen tavoite: 

Varkauden kirjastossa aloitetaan seniorikahvilatoiminta huhtikuussa 2018. Kahvilaan houkutellaan erityisesti ei-kirjastonkäyttäjiä, syrjäytymisvaarassa olevia, työttömiä ja eläköityneitä tai eläkeikää lähestyviä, mutta kahvilaan toivotetaan tervetulleeksi jokainen halukas osallistuja. Kahvilatoiminnalla pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä, kansalaisaktiivisuutta, verkkopalvelujen osaamista ja käyttöä sekä aktivoimaan senioreitten kirjastonkäyttöä kaikin puolin.

Seniorikahvilan toiminta on maksutonta ja toimintaan kuuluu tyypillisesti omakustanteisen kahvinjuonnin lisäksi rupattelu, muistelu, pelaaminen, laulaminen, ääneen lukeminen ja monenlainen viriketoiminta. Usein kokoontumisilla on myös joku teema, kuten verkkopalveluiden esittely tai tietoiskuja terveydestä, liikunnasta, ruuasta ja vanhusten palveluista. Toiminnan sisältö riippuu pääasiassa osallistujien toiveista ja tarpeista.

Kahvilan asiakkaiden aktiivisuudesta riippuen Varkauden seniorikahvilan toiminnan on tarkoitus muuttua lähes täysin itseohjautuvaksi, joten hankkeen loppumisen jälkeen kirjaston henkilökunnan panostusta ei tarvita muuhun kuin tilapalveluun kokoontumistilan osalta ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen yhteistyössä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen sisältöä muokataan jatkuvasti kävijöiden toiveiden mukaisesti. Asiakastyytyväisyyden ja vaikuttavuuden mittareina käytetään kävijämääriä ja tapahtumien määrää sekä palvelun laajenemista. Tapahtumista kerätään asiakaspalautetta. 

Kuvaus : 

Varkauden pääkirjastossa aloitetaan seniorikahvilatoiminta huhtikuussa 2018. Kahvilakertoja on ympärivuotisesti joka torstai kirjaston kokoussalissa klo 11-15 lukuun ottamatta juhlapyhien aikaa tai tilasta johtuvia esteitä. Hanke päättyy 31.12.2019, mutta toiminta jatkuu ja laajenee edelleen eri puolille kaupunkia.

Toimintaa suunnitellaan julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteisessä palaverissa alustavasti jo syksyllä 2017, ja varsinaiset osallistujat saavat kertoa omia toiveitaan ensimmäisestä kahvilakerrasta alkaen. Toiveita saa esittää myös ennen toiminnan käynnistymistä avoimissa keskustelutilaisuuksissa ja sisältöä muokataan kaiken aikaa osallistujien tarpeisiin.

Kahvilaa markkinoidaan tehokkaasti koko alkuvuosi 2018 Varkauden kaupungin organisaation ja kolmannen sektorin voimin. Ensimmäiselle kahvilakerralle pyritään saamaan joku kiinnostava henkilö antamaan omia vinkkejään seniorielämään, eli vetämään tuvan täyteen. Tarjous on pyydetty tohtori Tapani Kiminkiseltä.

Ensimmäisillä kahvilakerroilla hanketyöntekijät kirjastolta ovat käynnistämässä toimintaa yhdessä Hyvinvointi Ankkurin henkilökunnan kanssa. Vapaaehtoiset hoitavat kahvituksen yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa ensimmäisellä kerralla, ja jatkossa osallistujat saavat itse päättää, miten kahvitus järjestyy. Ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta tarjottavilla on omakustannehinta. Osallistujien joukosta etsitään henkilöitä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan vertaisohjaajina eri toiminnoissa, kuten laulattaminen, pelaaminen, askartelu jne. Vertaisohjaajille järjestetään yhden päivän mittainen koulutus loppukeväästä 2018. Kouluttajana toimii joku yhteistyökumppaneiden välittämä henkilö.

Toimintasuunnitelma tehdään tarkemmin ensimmäisellä ja toisella kahvilakerralla, kun teemat saadaan sovittua ja vertaisohjaajat nimetään. Toimintaa ei ole järkevää sopia kovin pitkälle ajalle tarkasti, jotta oleiluun, tutustumiseen, pienryhmien muodostumiseen ja rupatteluun jää myös aikaa. Toimintasuunnitelma tehdään noin kuukaudeksi kerrallaan.

Varkauden kaupungin Hyvinvointi Ankkuri on lupautunut tekemään aika ajoin terveysinfoja, kevyttä jumppaa ja terveyteen liittyvää ohjausta kahvilassa omiin työtehtäviinsä sisältyvänä työnä. Myös muita kaupungin toimijoita käytetään kahvilassa esittelemässä omia palvelujaan ja antamassa omaan asiantuntemukseensa perustuvaa ohjausta. Kirjaston tiloissa toimii jo senioreitten tietotekniikan maksuton vertaistuki Savonetti, joka käy kertomassa kahvilassa toiminnastaan ja ottaa vastaan uusia opetettavia. Savonettiläiset vastailevat verkkotoimintoja ja älylaitteita koskeviin kysymyksiin myös kahvilakerroilla mahdollisuuksien mukaan. Aikuisten satutunteja järjestetään mahdollisimman usein, ja jos osallistujista ei löydy henkilöitä, jotka voisivat lukea ääneen, kirjaston henkilökunta on lupautunut siihen tehtävään.

Varkauden kirjaston seniorikahvilassa sähköisten palvelujen käyttämisen edistäminen tulee olemaan yksi tärkeimmistä teemoista. Kirjaston henkilökunta opastaa kirjaston palveluihin ja antaa mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaista ohjausta muissa verkkoasioinneissa. Erityisesti pankkien, Kelan, poliisin, kaupungin terveyspalveluiden ja Postin henkilöstö käy esittelemässä verkkopalveluitaan tai muita senioreitten palveluja aika ajoin kahvilassa ja esimerkiksi älypuhelimia myyvät liikkeet käyvät opastamassa mobiililaitteiden valintaan ja käyttöön.

Kirjasto hankkii kannettavia tietokoneita sekä senioreille sopivia pelejä ja pelikortteja lainattavaksi kahvilaan ja jatkossa muihinkin seniorikahviloihin. Pelien opettaminen tapahtuu lähinnä vertaisohjaajien avulla, mutta kirjaston henkilökunta voi olla käyttöön otossa apuna.

Toiminta alkaa kokeiluna pääkirjastossa, ja yhteistyökumppaneiden avulla toiminta aloitetaan myös muissa kaupunginosissa, kun kokeilusta on saatu riittävästi tietoa ja tilat on löydetty. Kirjasto ei osallistu tulevaan kaupunginosakahviloiden toimintaan muuten kuin perinteisen kirjastotoiminnan keinoin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kolmas sektori, Varkauden kaupungin terveystoimi, Soisalo-opisto
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 130
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 231
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 361
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi