Seutukirjaston koodaustyöpaja
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 114
80101
Kirjaston puhelin : 
050 3020563
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jm
Y-tunnus : 
0252746-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Rebekka Pilppula
Puhelin : 
050 3020563
Sähköposti : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Hankkeen tavoite: 

Koululaisten ja opettajien tutustuttaminen ohjelmointiin koodaustyöpajoja järjestämällä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestetyt työpajat ja koulutukset. Osallistujien määrä.

Kuvaus : 

Ohjelmointiosaaminen on tulossa seuraaviin opetussuunnitelmiin ja voi olla, että ohjelmointitaidot tulevat olemaan osa tulevaisuuden kansalaistaitoja. Kirjastoilla on selvä tehtävä medialukutaitojen kehittämisessä ja siten kirjastojen tulee ottaa vastuuta myös ohjelmointitaitojen ja -tietoisuuden kehittämisestä.

Seutukirjastoon on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmäprojektin myötä syntynyt koodausosaamista ja siksi kirjaston olisi suhteellisen helppo järjestää koodaustyöpajoja lapsille. Työpajojen suunnittelussa huomioidaan myös vanhemmat.Työpajat on tarkoitus järjestää yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelylaitoksen ja Joensuun tiedeseuran kanssa. 

Seutukirjasto palkkaa vuosittain yliopistoharjoittelijan kirjastojärjestelmän kehittämiseen ja tämä hanke toimii hyvänä lisänä suhteiden tiivistämisessä tietojenkäsittelylaitoksen ja kirjaston välillä. Työpajoissa opiskelijat saava harjoitella työpajojen pitämistä eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Samalla hanke toimii hyvänä mainoksena kirjaston avoimen koodin järjestelmälle ja sen mukana syntyneelle osaamiselle.

Netissä on jaossa valmista oppimateriaalia työpajojen järjestämiseksi, joten kaikkea ei tarvitse tehdä uudelleen itse vaan voimme käyttää jo tehtyä materiaalia työpajoissamme.

Lisäksi hankkeen aikana selvitetään lapsille ja nuorille suunnatun ohjelmointitoiminnan kehittämistarpeet alueella yhteistyökumppaneiden kanssa ja laaditaan konkreettinen suunnitelma toiminnan kehittämiseksi.

Hankkeeseen palkataan suunnittelija kolmeksi kuukaudeksi organisoimaan työpajat, selvittämään nykytilanne ja laatimaan suunnitelma toiminnan kehittämiseksi.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos, Joensuun tiedeseura
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Projektin aluksi selvitettiin Joensuun alueella lapsille ja nuorille suunnattu ohjelmoinnin opetuksen tarjonta. Toimintaa on pitempään ollut Joensuun tiedeseuran järjestämissä tiedekerhoissa. Vähän vanhemmille lapsille ja nuorille on kansalaisopisto ja avoin yliopisto järjestänyt pelinsuunnittelu- ja ohjelmointikursseja. Tällaiset kerhot ja kurssit tavoittavat melko pienen määrän ohjelmoinnista kiinnostuneita lapsia ja nuoria, joten koulujen panos ohjelmointiin tutustuttamisessa on ensiarvoisen tärkeää ja päävastuu on siellä. Kirjasto voi kuitenkin tukea koulujen toimintaa esimerkiksi aineistoja hankkimalla. Osassa koulussa toimii lisäksi erilaisia kerhoja, joissa ohjelmointi on osana toimintaa. Projektin aikana päädyttiinkin suuntaamaan koodauspajojen tarjontaa ensin alueen kouluille. Näin lasten osallistumismahdollisuus ei jäänyt vanhempien aktiivisuuden varaan, vaan ohjelmointityöpajoilla tavoitettiin koulujen kautta paljon suurempi joukko. Kouluissa järjestettiin kaikkiaan 19 työpajaa, joihin osallistui yhteensä 383 alakoululaista. Projektin aikana syntyi selkeä malli koodaustyöpajan pitämisestä. Ensimmäisille luokilla ohjelmointiin tutustuttiin lautapelin avulla (Robogem). Peli tutustuttaa nuoret ohjelmoinnin logiikkaan ja sen jälkeen on helpompi itsenäisesti tai vanhemman kanssa pelata netistä löytyviä ohjelmoinnin logiikkaa ja ohjelmointia opettavia pelejä. Vanhempien lasten kanssa lautapelin pelaamisen jälkeen pajaa jatkettiin tietokoneluokassa. Ensin aihetta jatkettiin ohjelmointia opettavien pelien avulla (code.org) ja nopeammin etenevien kanssa tutustuttiin vielä yksinkertaiseen ohjelmointiin (https://turtle-roy.herokuapp.com/) Selaimessa toimivassa ohjelmassa piirretään ohjaamalla käskyillä kilpikonnaa. Projektin aikana pyrittiin luomaan malli, jolla kirjastoammattilainen pystyy itse pitämään pajan ainakin nuorimmille koululaisille. Kirjaston henkilökunnalle pidettiin kaksi työpajaa, jossa opeteltiin käyttämään erilaisia nettipalveluja koodauksen opettamisessa. Samalla tutustuttiin myös Robogem-lautapeliin. Tavoite on, että toiminta jatkuu myös projektin päättymisen jälkeen. Projektin aikana kirjastoammattilaiset pääsivät siis itsekin tutustumaan ohjelmointiin ja heidän osaamisensa lisääntyi. Erityisesti koulu-kirjastoyhteistyötä tekeville tästä on tulevaisuudessakin hyötyä ja toiminta voi jatkua projektin päätyttyä. Opettajilta saatu palaute oli erittäin positiivista ja useampi koulu jäi miettimään lautapelien hankkimista koulun omaan kokoelmaan. Myös opettajat olivat innokkaita pelejä kokeilemaan. Vaikka kirjaston tehtävä ei olekaan opettaa koodausta, voi se tukea innokkaiden lasten koodausharrastusta ja koulun opetustehtävää. Seutukirjaston useaan pisteeseen on projektin jälkeen hankittu Robogem-pelejä. Pelit ovat lainattavissa ja koulut voivat varata useamman pelin paketin. Näin opettajat voivat pitää luokilleen koodaukseen liittyviä toiminnallisia tunteja. Usea koulu onkin syksyn aikana lainannut pelit useammaksi viikoksi ja näin samassa koulussa on voitu pitää ohjelmoinnin logiikkaan perehdyttäviä tunteja projektin päättymisen jälkeen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kouluissa järjestetyt koodaustyöpajat/tunnit toimivat hyvin ja sekä oppilaat että opettajat ottivat ne innolla vastaan. Käytetyt verkkomateriaalit ja lautapelit olivat lähes kaikille opettajille uusia ja niistä näytti olevan hyötyä. Opettajat tulevat käyttämään molempia materiaaleja ohjelmoinnin opetuksessa. Kirjastohenkilöstölle järjestetyt pajat rohkaisivat henkilöstöä pitämään ohjelmointiin perehdyttäviä tapahtumia kouluissa, vaikka heille ei ennestään ollut kokemusta ohjelmoinnista.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastolla on nyt kouluille lainattavissa 6 Robogem-pelin paketti, joten koulut voivat käyttää pelejä ohjelmoinnin oppimateriaalina ja näin on jo tämän syksyn aikana tapahtunut. Kirjastojen henkilökunta voi käydä pitämässä pieniä koodauspajoja kouluissa.

Aloituspäivämäärä : 
02/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 888
Oma rahoitus yhteensä: 
€888
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
14henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
19kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
383henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015

 
okm
avi