Sisällöt haltuun ja uutta näkemystä asiakaspalveluun
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Tuusulan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Autoasemankatu 2
04300
Bibliotekets telefonnummer : 
09 8718 3444
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@tuusula.fi
ISIL-kod : 
FI-Tuusu
FO-nummer : 
0131661-3
Ansvarsperson : 
Antti Karhos
Telefonnummer : 
040 314 3442
E-post : 
antti.karhos@tuusula.fi
Projektets målsättning: 

Kehittämishankkeen tarkoituksena on parantaa Kirkes-kirjastojen henkilökunnan osaamista vastaamaan muuttuneita tarpeita ja pitää henkilökunta ajan tasalla kirjastojen toimintaympäristön muutoksissa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Koultuskokonaisuuksien määrä ja osallistujat.

Projektbeskrivning : 

Taustaa

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) henkilökunnalle tehtiin keväällä 2011 osaamiskartoitus, jossa tavoitteena henkilöstön koulutuksen toteuttaminen kartoituksen tulosten pohjalta. Kartoituksessa kaikkein keskeisimmiksi kehittymisen osa-alueiksi muodostuivat verkkotiedonhaku, mediakasvatus, yleinen verkko-osaaminen sekä pedagogiset taidot opetustapahtumien suunnittelua ja arviointia varten. Näihin tarpeisiin vastattiin vuonna 2013 rahoitusta saaneella hankkeella Verkkotiedonhaun, mediakasvatuksen ja verkko-osaamisen koulutus Kirkes-kirjastoissa.

Osaamiskartoituksessa ja myöhemmin mm. kehityskeskusteluissa on noussut esiin myös kirjastotyön kannalta keskeiset osaamisalueet: asiakaspalvelu, sisällöntuntemus sekä työhyvinvointi muutoksen keskellä. Lisäksi kirjastojen nopeasti muuttuva toimintakenttä uusine digitaalisine palveluineen luo tarpeen täydennyskoulutukselle.  

Tavoitteet

Kehittämishankkeen tarkoituksena on parantaa Kirkes-kirjastojen henkilökunnan osaamista vastaamaan muuttuneita tarpeita ja pitää henkilökunta ajan tasalla kirjastojen toimintaympäristön muutoksissa. Kirjastojen tarjoamat palvelut moninaistuvat ja sisällöntuntemus – niin uusien kuin vanhojenkin aineistojen osalta – on tärkeää. Hankkeessa jatketaan myös mediakasvatuksen koulutusta Kirkes-kirjastoissa.

Hankkeen pyrkimyksenä on myös lisätä työhyvinvointia Kirkes-kirjastoissa. Työhyvinvointi tulee sekä osaamisesta sinänsä että siitä, että luottaa omaan osaamiseensa. Koulutuksissa lisätään henkilökunnan osaamista yhtäältä sisällöllisen oppimisen kautta, mutta myös oppimalla toisilta. Pyritään siis vuorovaikutteiseen oppimiseen: keskusteluihin sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseen eri kirjastoissa työskentelevien kesken. 

Henkilökunnan osallistuminen koulutuksiin turvataan järjestämällä samasta aiheesta mahdollisuuksien mukaan useita koulutustilaisuuksia. Henkilökunnan erikoisosaamista tuetaan järjestämällä tarpeen mukaan kohdennettua koulutusta pienemmillekin ryhmille.

Sisältö:

Asiakaspalvelu (viestintä ja markkinointi, erilaisten asiakasryhmien kohtaaminen, asiakassegmentointi ym.)

Mediakasvatus (monilukutaito, tietoverkon mahdollisuudet, sosiaalinen media, uudenlaiset sisällöt, kirjastot.fi:n tarjonta ym.)

Sisällöntuntemus (uudenlaiset aineistot, erikoisaineistot esim. pelit ja sarjakuvat ym., kirjaesittelyt)

Toteutus:

Hankkeen puitteissa järjestetään kahdeksan yhden päivän koulutuskokonaisuutta (á 1000€), jotka järjestetään kaksi kertaa, yhteensä 16 koulutuskertaa.

Samarbetspartner/s: 
Järvenpään kaupunginkirjasto, Keravan kaupunginkirjasto, Mäntsälän kunnankirjasto
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Taustaa:

Kirkes-kirjastojen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) henkilökunnalle tehtiin keväällä 2011 osaamiskartoitus, jossa tavoitteena oli henkilöstön koulutuksen toteuttaminen kartoituksen tulosten pohjalta. Kartoituksessa kaikkein keskeisimmiksi kehittymisen osa-alueiksi muodostuivat verkkotiedonhaku, mediakasvatus, yleinen verkko-osaaminen sekä pedagogiset taidot opetustapahtumien suunnittelua ja arviointia varten. Näihin tarpeisiin vastattiin vuonna 2013 rahoitusta saaneella hankkeella Verkkotiedonhaun, mediakasvatuksen ja verkko-osaamisen koulutus Kirkes-kirjastoissa.

Osaamiskartoituksessa ja myöhemmin mm. kehityskeskusteluissa nousi esiin myös kirjastotyön kannalta keskeiset osaamisalueet: asiakaspalvelu, sisällöntuntemus sekä työhyvinvointi muutoksen keskellä. Lisäksi kirjastojen nopeasti muuttuva toimintakenttä uusine digitaalisine palveluineen loi tarpeen täydennyskoulutukselle.  Näiden pohjalle luotiin uusi kehittämishanke: Sisällöt haltuun ja uutta näkemystä asiakaspalveluun.

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli parantaa Kirkes-kirjastojen henkilökunnan osaamista vastaamaan muuttuneita tarpeita ja pitää henkilökunta ajan tasalla kirjastojen toimintaympäristön muutoksissa. Kirjastojen tarjoamat palvelut moninaistuvat ja sisällöntuntemus – niin uusien kuin vanhojenkin aineistojen osalta – on tärkeää.

Hankkeen pyrkimyksenä oli myös lisätä työhyvinvointia Kirkes-kirjastoissa. Työhyvinvointi tulee sekä osaamisesta sinänsä että siitä, että luottaa omaan osaamiseensa. Koulutuksissa oli tavoitteena lisätä henkilökunnan osaamista yhtäältä sisällöllisen oppimisen kautta, mutta myös oppimalla toisilta.

Toteutus:

Hanke pystyttiin toteuttamaan hieman pienemmässä mittakaavassa kuin alkuperäinen suunnitelma oli, koska hankkeelle myönnettiin vain puolet haetusta avustuksesta. Hankkeessa järjestettiin kolme asiakaspalvelukoulutusta koko Kirkes-kirjastojen henkilökunnalle sekä kaksi sisällöntuntemukseen liittyvää koulutusta.

Hanke aloitettiin Kirkes-kirjastojen henkilökunnalle suunnatulla kolmen tunnin kirjallisuus-koulutuksella Järvenpäässä. Koulutuksen piti Marika Helovuo ja koulutuskokonaisuuksina olivat Kaunon helmet ja Tiedon helmet. Koulutukseen osallistui 26 henkilöä Kirkes-kirjastoista.

Asiakaspalvelutaitoihin keskittynyt Käyntikorttina asiakaspalvelu -koulutus toteutettiin syksyn 2017 aikana kolmessa Kirkes-kunnassa siten, että kirjastojen koko henkilökunnalle järjestettiin mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Koulutus oli koko päivän kestävä ja sisälsi niin toiminnallisia harjoituksia kuin keskusteluja. Tärkeää oli kokemusten jakaminen muiden kanssa ja niistä oppiminen. Kouluttajana toimi Jutta Laino-Tabell Ohjaamosta. Asiakaspalvelun lisäksi koulutuksessa käsiteltiin esiintymiseen ja ryhmien vetämiseen liittyviä asioita. Koulutusta pidettiin palautteen perusteella erittäin onnistuneena ja hyödyllisenä. Erityisesti kouluttajan esimerkit ja yhteiset keskustelut koettiin antoisina ja uusia ajatuksia herättävinä. Koulutuksiin osallistui yhteensä 84 henkeä.

Viimeisenä koulutuksena järjestettiin Kirkes-kirjastojen lastenkirjastotyötä tekeville improvisaatio- ja esiintymiskoulutus Jokelan monitoimitalolla. Koulutuksen piti Teatteri Sisar ja tavoitteena oli turvallisessa ympäristössä harjoitella ja käydä läpi esiintymisen perusasioita. Koulutukseen osallistui sairastumisten vuoksi vain 6 osallistujaa. Osa koki koulutuksen erittäin hyödyllisenä, osa koki, että koulutuksessa käytiin läpi liian perusasioita.

Arviointi:

Koulutusten osalta hanke toteutui hyvin. Kaikkiin koulutuksiin oltiin sisällöllisesti erittäin tyytyväisiä. Kokonaisuutena hanke kärsi henkilövaihdoksista ja kimpassa käynnissä olleista muista isoista projekteista (järjestelmävaihdos) ja tämä vuoksi se jouduttiin lopulta toteuttamaan hyvin nopealla aikataululla. Kokonaisvaltainen sisältöjen suunnittelu jäi liian vähäiseksi. Emme myöskään saaneet kouluttajia erikoisemmista sisällöistä kuten konsolipeleistä. Hankkeen tavoitteet jäivät näiltä osin saavuttamatta. Sen sijaan keskityimme laajoihin koko henkilökunnalle sopiviin teemoihin, joihin myös löytyi kouluttajat nopeasti.  Hankkeen toteuttaminen niin, että kaikki tavoiteet olisi saavutettu, olisi vaatinut tiiviimpää yhteistyötä kimpan sisällä ja oman työryhmän perustamista koulutuksia suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen tavoitteena oli  parantaa Kirkes-kirjastojen henkilökunnan osaamista vastaamaan muuttuneita tarpeita ja pitää henkilökunta ajan tasalla kirjastojen toimintaympäristön muutoksissa. Osittain tavoite saavutettiin. Saimme laadukkaat koulutukset asiakaspalvelusta, sisällöistä ja esiintymisestä ja kyseiset koulutukset koettiin hyödyllisinä. Koulutuksen myös kattoivat lähes koko Kirkes-kirjastojen henkilökunnan. Sen sijaan mediakasvatus ja erikoisisällöt jäivät pois koulutussuunnitelmasta. Toisaalta hanketta jouduttiin myös rajaamaan, koska avustusta saatiin vähemmän kuin haettiin.

Fortsatta åtgärder: 

 

 

Projektet börjar : 
30/10/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 000
Egen finansiering: 
€13 000
Budget sammanlagt: 
€26 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 991
Egen finansiering: 
€1 991
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
116henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000