Sosiaalisen metadatan ja tuotettujen sisältöjen hallinta ja yhteistyö yleisissä kirjastoissa
Vuoden 2012 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
040-5211863
Kirjaston sähköposti : 
birgitta.auren@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Sami Varjo
Puhelin : 
0400-488872
Sähköposti : 
sami.varjo@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa on tavoitteena selvittää millaisia vaihtoehtoja on olemassa toteuttaa yhteinen sosiaalisen metadatan ja tuotetun sisällön pankki. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Verkkopalvelut

Kuvaus : 

Sosiaalisen metadatan ja tuotettujen sisältöjen hallinta ja yhteistyö yleisissä kirjastoissa

TAUSTA

Yleisissä kirjastoissa verkkopalvelut ovat uusiutumassa vähitellen lähivuosien aikana. Nykyaikaisissa kirjaston verkkopalveluissa sosiaalinen metadata ja tuotetut sisällöt muodostavat merkittävän osan palvelun ytimestä. Verkkopalvelut rakennetaan vuorovaikutteisiksi tiedonhaku ja sisältöjen esittelyareenoiksi, joissa asiakkaat ja kirjastolaiset osallistuvat palvelujen sisältöjen rakentamiseen. Nykyinen trendi on, että kirjastot jakautuvat toimittajakohtaisiin leireihin ja yksittäiset ratkaisut saattavat jäädä paikallisiksi sekä sektorikohtaiset erot ja tarpeet muodostavat esteen yhteistyölle. Paikallisten ratkaisujen ylläpito ja sisällöntuotanto-odotukset ovat suuret. Moni kirjasto, joka on tehnyt ratkaisun lähteä rakentamaan uutta verkkopalvelukokonaisuutta, on osoittanut huolensa miten yhteistyötä ja vuorovaikutusta voidaan parantaa.

Ruotsissa on samankaltainen tilanne, missä kirjastot ovat perustaneet Öppna Bibliotek -projektin, joka toimii kaikkien verkkopalveluiden tietovarantona. Suomessa vastaavanlaista keskustelua on käyty lähinnä KDK -hankkeen ympärillä. Suomessa on tehty alueellisia ja paikallisia verkkopalveluratkaisuja, jotka ovat jättäneet yhteistyömallin ratkaisematta jääden odottamaan kansallista ratkaisua. Nyt on selkeä tarve selvittää miten yleisissä kirjastoissa olisi järkevintä toimia sosiaalisen metadatan ja tuotetun sisällön kanssa. Alueellinen verkkopalvelukonsepti -hankkeessa on hahmotettu paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen näkökulmaa verkkopalveluiden tuottamiseen, joka on toiminut tämän hankkeen ideointipajana.

TAVOITEET JA TOIMEPITEET

Hankkeessa on tavoitteena selvittää millaisia vaihtoehtoja on olemassa toteuttaa yhteinen sosiaalisen metadatan ja tuotetun sisällön pankki. Lisäksi tutkitaan kuinka paljon kirjastojen verkkopalveluissa on sosiaalista metadata ja mikä sen merkitys on tulevaisuudessa. Selvitykseen kuuluu suomalaisten olemassa olevien ratkaisumallien tutkiminen, mitä uusia malleja on olemassa ja onko ruotsalaisen Öppna Bibliotek -projektin kanssa mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja millä reunaehdoilla. Selvitystyö tukee Kansalliskirjaston mahdollisuuksia määrittää tulevaisuuden tietokantarakenteita. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä tekemään selvitystyötä ja mukana olevista kirjastoista kootaan asiantuntijatyöryhmä, joka tukee ja ohjaa selvitystyötä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hanke toteutetaan yhteistyössä mm. Kuopion, Tampereen, Rovaniemen, Hämeenlinnan, Turun, Lahden, Kouvolan ja Vaasan maakuntakirjastojen kesken. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut ja Kirjastot.fi Labs toimivat tiivissä yhteistyössä selvitystyössä.

Aiemmat hankkeet: 

Alueellinen verkkopalvelukonsepti

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa tehtiin selvitys, joka esiteltiin kirjasto.fi ohjausryhmän kokouksessa 16.10.2012. Hankkeessa tehty selvitys ja esitys löytyvät osoitteesta: http://walibra.vaasa.fi/docs/some/

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa toteutettu kysely ja siitä koostettu yhteenveto tuloksesta antoi selkeän signaalin Kirjastot.fi:lle lähteä suunnittelemaan kansallisella tasolla sisältöpankkiasiaa. Kyselyssä kartoitettiin myös kirjastojen näkemyksiä verkkopalvelujen sisällöistä ja somesta. Tulokset osoittivat, että työkaluja ei käytetä kovin suunnitelmallisesti ja painopistealueissa ei ole kovin vahvasti huomioitu asiakaspalautetta. Näitä tuloksia on pyritty hyödyntämään kansallisen verkkopalvelukyselyn luomisessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa toteutettiin selvitys, joka luovutettiin Kirjasto.fi:lle, jatkotoimenpiteitä varten. Osana selvitystä toteutettiin kysely yleisille kirjastoille, jossa peilattiin kirjastoammattilaisten näkemyksiä verkkopalveluista, somesta ja markkinoinnista. Kyselyn tulokset vahvistivat näkemystä yhteistyön tiivistämistarpeesta. Ruotsissa on ollut Öppna Biblioteket -hanke, joka on toiminut valtakunnallisena sisältöpankkina, selvityksen pohjalta Kirjastot.fi lähtee selvittämään miten vastaava sisältöpankki voidaan toteuttaa Suomessa.

Selvityksessä ilmeni, että kirjastot keräävät palautetta, mutta säännöllisiä kyselyitä ei ole toteutettu.Yksilöhaastatteluissa kyseltiin kiinnostusta yhteisen palautteen keräämisestä luomalla kansallinen verkkopalvelukyselypohja, jota voitaisiin hyödyntää vuosittain kirjastoissa, jolloin tulokset olisivat vertailukelpoisia. Hankkeen aikana on aloitettu kyselyn työstäminen ja sitä tullaan työstämään työryhmällä hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätietoa: 

Hankkeessa päädyttiin tekemään kaikki omana työnä ja matkakustannukset on minimoitu etä- ja verkkotyöskentelyllä. Projektissa mukana olleet muut kirjastot tarjosivat projektin käyttöön verkkopalvelujen asiantuntijoiden työpanosta vastikkeetta.

Projektin selvitysvaiheen jälkeen mukana olevista kirjastoista tuli palautetta, että verkkopalvelujen kehittämisen tueksi tarvitaan palautetta. Kirjastot päätyivät käynnistämään yhteisen verkkopalvelukyselypohjan luomisen, joka on vapaasti käytettävissä ja toistettavissa vuosittain. Verkkopalvelukyselyn työstäminen jatkuu projektin päättymisen jälkeen mukana olevien kirjastojen omalla kustannuksella.

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€31 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€31 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€26 000
 
okm
avi