Suarelaisten suakkunoita
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rääkkylän kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 16 (Kinnulantie 2)
82301
Kirjaston puhelin : 
0401053119
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raakkyla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raaku
Y-tunnus : 
0169967-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Väyrynen
Puhelin : 
0401053119
Sähköposti : 
leena.vayrynen@raakkyla.fi
Kuvaus : 

Rääkkylään kuuluvien Oravisalon ja Varpasalon saarten tarinoiden tallennusprojektin tarkoituksena on kerätä talteen tarinoita, jotka liittyvät kylien kulttuurihistoriaan ja arkeen. Erityispiirteinä Oravisalon ja Varpasalon kylillä on vesistöihin liittyvät tarinat, jutut, kertomukset ja uskomukset. Nykyisin saarilta pääsee siltaa pitkin kuntakeskukseen, myös Varpasalosta, mutta naapurikuntaan Liperiin mennään edelleen lossilla Arvinsalmen yli. Harppaus entisaikojen vaatimattomista kapulalosseista nykyisiin kolmekaistaisiin dieselvetoisiin losseihin on huima ja huimia ovat myös lossiliikenteen ympärille kietoutuvat tarinat.

Oravisalossa on myös jäljellä ns. Salpalinjaa, joka on merkittävä osa myös sekä Pohjois-Karjalan että valtakunnan maanpuolustushistoriaa. Salpalinjan rakentamisesta ja sodan jälkeisistä vuosista Salpalinjan varjossa ei ole juuri aiemmin kerätty tarinoita. Tarinat elävät vain kyläläisten puheissa. Oravisalon Salpalinjaa on kunnostettu EU-rahoitteisella hankkeella (v. 2000-2001) ja Salpalinjaa pitkin kulkee n. 3 kilometrin mittainen opastettu vaellusreitti. Reitti päättyy alkuperäisten piirrosten mukaan tehdyille majoituskorsulle ja korsusaunalla juoksuhautaa pitkin. Tarinat kerätään haastattelemalla ikääntyneitä saarten asukkaita ja nuorempiakin, jotka ovat kuulleet tarinoita vanhemmiltaan. Tarinat tallennetaan digitaalisesti ja kiinnostavimmat tarinat dramatisoidaan monologeiksi tai dialogeiksi. Näin syntyneitä tekstejä voidaan esittää sekä autenttisissa paikoissa saarilla - kuten Salpalinjan varrella tai lossitarinoita vaikkapa lossin kyydissä -  ja kirjastossa projektia esittelevänä sarjana.

 

Kirjastolla esitettävien monologien yhteyteen järjestetään yleisölle mahdollisuus muisteluihin ja vapaaseen keskusteluun, joka voisi näin tuoda esiin uusia tarinankertojia. Kirjastolla esitettävät monologit teemoitetaan, jolloin yksi esitys rakentuu Salpalinjan tarinoiden ympärille, toinen lossien historiaan, kolmas vaikkapa koulujen (joita saarilla on parhaimpina vuosina ollut yhteensä 4) ja neljäs esimerkiksi agraariajan arjen tapausten ympärille. Haastatteluista tehdyt litteroinnit ja dramatisoidut tekstit tallennetaan Rääkkylän kirjaston kotiseutukokoelmaan.

Aikataulu (aloitus / lopetus) : Haastattelut ja tarinoiden kerääminen, kevät 2012. Äänitteiden litterointi, kesä-elokuu 2012. Tekstien dramatisointi, syys-joulukuu 2012. Monologien esittäminen kirjastolla ja yleisökeskustelut v. 2013, yhteensä 3-4 tilaisuutta. Kokonaiskesto kevät 2012 - 31.12.2013.

Haastattelut: kevät 2012 4h/pv, 2 pv/vko (22 työviikkoa) eli 8 h x 22 = 176 h.
Litterointi: kesä 2012 4 h/pv, 2 pv/vko (13 viikkoa) eli 8h x 13 = 104 h.
Tekstien dramatisointi ja monologien valmistaminen näyttämölle: syksy 2012 4 h/pv, 4 pv/vko (17 työviikkoa) eli 16 h x 17 = 256 h.
Monologien esittäminen ja yleisökeskustelut: v. 2013, yht. 4 tilaisuutta, n. 2 h/kerta. Tilaisuuden valmistelu n. 1 h. Työtunteja yht. 3 h x 4 = 12 h.
Tallennusmateriaalit, lehti-ilmoitukset, esitteet.

Hankkeen toteuttaa TaM Auli Partio. (Hänellä on työskentelyapurahakemus  Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiölle.)

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

TaM Auli Partio

Riäkkyteatteriyhdistys ry

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Rääkkylän kirjaston kotisivulla Palvelut-->Aineistot-->Suarelaisten suakkunat löytyy tallenteet v. 2013 ja laajempi v. 2014.
http://www.raakkyla.fi/aineistot

Suarelaisten Suakkunat -kirja

Maakuntalehti ja paikallislehdet huomioivat myös hankkeen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Auli Partio on haastatellut Oravisalon ja Varpasalon saarten asukkaita ja kerännyt muistoja, tarinoita ja kokemuksia. Haastattelut on litteroitu ja kirjaston kokoelmaan on koottu äänitteistä ja teksteistä tarinat. Tarinamäärästä on seulottu mielenkiintoisimmat tarinat julkaisuksi. Haastatelluista henkilöistä 14 antoi luvan nimensä julkaisemiseen.

 

Suarelaisten suakkunat hanketta ja sen tuotoksia on esitetty keväällä 2013 kolmessa eri tilaisuudessa Rääkkylän kirjastolla (osallistujia 20 hlöä), Kotirinteen kerhohuoneella (50 hlöä) ja palvelukoti Virsussa (25 hlöä). Tilaisuuksissa yleisö innostui muistelemaan ja kertomaan muistitietoon pohjautuvia pitäjän muitakin tarinoita ja sattumuksia.

 

Hankkeen loppuhuipennuksena perinteen keräys- ja tallennushankkeen satoa on esitelty ja esitetty ”Suarelaisten suakkunat” –kirjan julkistamistilaisuudessa kirjastossa. Tilaisuudessa Auli Partio esitteli hankkeen ja kirjan. Suakkunoiden pohjalta Sari Hirvonen ja Jukka Kyllönen ovat säveltäneet, sanoittaneet ja sovittaneet lauluja, joita he esittivät tässä tilaisuudessa. (30 hlöä). Samainen Suakkunoiden esitys on viety myös yläkoululle. Auditoriossa on ollut 7.-9.-luokkalaiset opettajineen (75 hlöä).

 

Suarelaisten suakkunoiden ensimmäinen tallenne liitettiin kirjaston kotisivulle yleisesti luettavaksi  pdf-tiedostona v. 2013 ja toinen, laajempi tallenne elokuussa 2014.

http://www.raakkyla.fi/aineistot

 

 

Kirjasto on painattanut Suarelaisten suakkunat –kirjaa omiin tarkoituksiin 10 kappaletta, joista 3 on kokoelmassa lainattavana ja 7 on varattuna esim. erilaisia muistamisia varten.

 

Lisäksi Saimaan saariston kehittämisyhdistys ry on painattanut kirjaa omilla kustannuksillaan omiin tarkoituksiinsa.

 

Hankkeella on saatu tallennettua oman pitäjän tarinoita ja Rääkkylän saarten (Oravisalo ja Varpasalo) kansanperinnettä/-tapoja ja muistitietoa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kerätty ja tuotettu aineisto liitetään kirjaston kokoelmaan sekä fyysisenä että digitaalisena aineistona.

 

Hankkeen myötä on virinnyt mielenkiintoa paikallishistoriaan ja sen esittämiseen, esim. paikallislehtiartikkeleina.

 

Hankkeen esittelytilaisuuksissa virinneen vilkkaan kerronnan ja muisteluiden johdosta jatkossakin tuntuisi olevan mielenkiintoa tarina-/muistelutuokioille. Tilaisuuksia pyritään järjestämään kirjastolle siten, että pitäjän eri osien henkilöt pääsisivät osallistumaan ja muistelemaan menneitä aikoja ja kertomaan mieleen jääneitä kokemuksia tai kuultuja tarinoita rääkkyläläisistä ihmisistä ja tapahtumista. Näillä muistelutuokioilla (”perinneporinakammareilla”) saadaan kirjastolle lisäarvoa yhteisöllisenä – olohuonemaisena – tilana.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuus on henkilöstökuluja sisältäen kirjaston oman työn osuutta suunnittelu-, järjestely- ja toimistotöitä (yhteydenpidot, palaverit, talouden seuranta, päivitykset).

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 220
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 420
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi