Sukellus mediakasvatukseen Pohjois-Savossa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Maaherrankatu 12
70100
Kirjaston puhelin : 
044 7182314
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Kainulainen
Puhelin : 
044 7182309
Sähköposti : 
tiina.kainulainen@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Uudessa kirjastolakiesityksessä kirjastoille annettujen tehtävien mediakasvatukseen liittyvän osaamisen haltuunotto ja syventäminen Pohjois-Savon kirjastoissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutuspäivien ja koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä Koulutustarveyselyn vastausten määrä

Kuvaus : 

Uusi kirjastolakiesitys osoittaa kirjastoille uusia tehtäviä. Esityksen mukaan kirjasto tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon. Lisäksi mainitaan, että kirjasto edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Näitä tehtäviä voidaan nimittää mediakasvatukseksi.

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on tuonut tarjolle monia uusia lukemisen ja tiedonhankinnan ympäristöjä, mutta henkilöstöllä ei ole ollut mahdollisuutta niiden opetteluun, koska suunnitelmallista perehdytystä on ollut vähän tarjolla.

Mediakasvatuksessa yhdistyy erilaisten medioiden käyttötaidot sekä pedagoginen tehtävä välittää omaa osaamista asiakkaalle. Uusien tehtävien haltuunotto vaatii siten sekä työvälineisiin liittyvien mediataitoja että asiakkaan kohtaamiseen liittyvää pedagogista osaamista. Vaatimus tasalaatuisesta palvelusta puolestaa edellyttää sitä, että nämä taidot ovat jokaisen kirjastotyöntekijän hallussa.

Hanke toteutetaan kahdessa osassa, joista ensimmäisen aikana selvitetään Pohjois-Savon kirjastojen mediakasvatustoimintaa ja -koulutustarvetta. Tämä päivittää Pohjois-Savon kirjastojen mediakasvatussuunnitelmaa. Tämä on hankkeen omakustanneosuus.

Pohjoissavolaisen kirjastohenkilökunnan mediakasvatusosaamisen selvittäminen on merkittävä osa projektia. Selvitys tehdään kyselynä syksyn 2017 aikana ja siitä saatujen tulosten perusteella voidaan laatia kattava koulutussuunnitelma, jolla kehitetään kirjastohenkilökunnan mediakasvatusosaamista.

Mediakasvatustaitoja koskevan kattavan kyselyn laatiminen on haastavaa, koska mediakasvatus sisältää hyvin monenlaisia elementtejä alkaen jakaantumisesta pedagogisiin taitoihin ja mediaosaamiseen. Mediaosaaminen puolestaan jakaantuu pienempiin toisistaan merkittävästikin poikkeaviin osa-alueisiin, kuten media-alan lainsäädäntöön (tekijänoikeudet, yksityisyyden suojasäännökset ja mediasisältöjä koskeva lainsäädäntö), medialukutaitoon ja siihen liittyviin opetussuunnitelmiin tai muihin tavoitteisiin, tekniseen mediaosaamiseen (laitteet ja ohjelmistot) ja mediatrendeihin. Mediaosaamisen sisältymisen lisäksi kaikille näille osa-alueille yhteistä on kehittyminen, mikä tarkoittaa sitä, että osaamista on päivitettävä jatkuvasti ja mieluiten suunnitelmallisesti.

Kyselyn tulosten jakaminen on mediakasvatuskoulutusta, jossa hyvien käytänteiden jakaminen sosiaalisessa tilanteessa vertaiskoulutuksena johtaa sekä osaamistason paranemiseen että uusiin oivalluksiin. Koulutusta tarvitaan, jotta jokaisen kirjaston henkilökunta on sillä perustasolla, jota uuden lain mukainen palvelu edellyttää.

Hankkeen myötä muotoutuu verkosto pohjoissavolaisista mediakasvatusosaajista.

Toisessa osassa toteutetaan mediakasvatuksen koulutukset Pohjois-Savon kirjastojen henkilöstölle osittain tilauskoulutuksena ja osittain maakunnan osaajien voimin toteutettuna koulutuksena. Jotta koulutus olisi helposti tavoitettavissa, saman sisältöinen koulutus järjestetään mahdollisuuksien mukaan kolmella eri paikkakunnalla.

Alustavat koulutussisällöt:

  • Mediakasvatusta kirjastossa nyt ja tulevaisuudessa (perinteisten opetussisältöjen opetus uudessa ympäristössä, uuden kirjastolain mukaiset tehtävät)
  • Uudet opetussisällöt (pelit, e-aineisto) ja opastaminen osallistavaksi asukkaaksi sekä pedagoginen yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa
  • media-alan säännöt (tekijänoikeudet, sosiaalisen median etiikka ja juridiikka, nuoret ja netti) 

Hankkeen puitteissa olisi mahdollista, että Kuopion kaupunginkirjaston kouluyhteistyöstä vastaava kirjastonhoitaja ja pedagogista toimintaa koordinoiva informaatikko jalkautuvat maakuntaan koulutuspäivien yhteydessä. Tämä työpari voisi kerätä ja jakaa hyviä käytänteitä koko Pohjois-Savolle.

Yhden koulutuspäivän hinta-arvio 3 x 1000 €/pv = 3000 €, koulutuspäivät yhteensä 15 000 €. Informaatikon ja kirjastonhoitajan matkakustannukset 500 €.

Kirjastoilla ei ole mobiilipalveluiden opastamiseen soveltuvia laitteita. Hankitaan 5 tablettia opetusvälineiksi á 400 €, yht 2000 €.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke toteutettiin kaksiosaisena: vuoden 2017 loppupuolella kartoitettiin Pohjois-Savon kirjastojen työntekijöiden mediakasvatusosaamista ja vuoden 2018 aikana toteutettiin neljä erilaista koulutuskokonaisuutta. Koulutukset pohjautuivat paitsi tehtyyn kyselyyn myös vuoden aikana nopeasti esille nousseisiin uusiin mediakasvatuskoulutustarpeisiin.

Mediakasvatusosaamista kartoittavan kyselyn perusteella kirjastojen työntekijöiden lisäkoulutustarpeessa on paljon vaihtelua. Koulutusta pitäisi olla jatkuvasti, että perusosaaminen säilyy ajantasaisena ja että pienistäkin kirjastoista päästäisiin riittävän usein tarjolla oleviin koulutuksiin.

Hankkeen koulutukset sisälsivät monipuolisesti mediakasvatusosaamista kartuttavaa koulutusta: Ensimmäinen koulutuspäivä sisälsi yleisesityksen mediakasvatuksesta sekä tapahtumatuotanto- tai kirjavinkkaustyöpajan. Toisen koulutuspäivän sisältönä olivat tekijänoikeudet kirjastossa, pienten lasten netin käyttö ja pakohuone mediakasvatuksen työtapana. Kolmannessa koulutuksessa paneuduttiin nukketeatteriin mediakasvatuksen välineenä ja neljäs koulutus oli digipelaamiseen syventynyt puolentoista tunnin webinääri.

Koulutusten toteuttaminen kolmella eri paikkakunnalla oli haaste. Vaikka koulutuksen läheisyys oli monelle kynnyskysymys siihen osallistumiseen, johti koulutuksen toteuttaminen samansisältöisenä kolmella eri paikkakunnalla vähäiseen osanottoon kullakin paikkakunnalla. Etäosallistuminen oli suosittua.

Hyvien käytänteiden jakaminen työpajoissa (1. koulutuspäivä) vaikutti rohkaisevan osallistujia tapahtumien järjestämiseen (Teematapahtumatyöpaja) tai uusien työtapojen käyttöönottoon kirjavinkkauksessa (sanataidekirjavinkkaustyöpaja).

Hankerahoituksella ostettiin kolme androidtablettia, joita käytetään mediakasvatuskoulutuksessa ja joiden kautta saatua oppia jaetaan edelleen pohjoissavon kirjastoihin.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeella ei ollut omia verkkosivuja. Tiedottamisessa käytetiin kirjastot.fi Hankkeet-sivuston hankehakemustekstiä, sähköpostia ja Pohjois-Savon/Savon yleiset kirjastot -facebookryhmää.

Hankkeessa toteutettiin mediakasvatuskoulutuskysely, johon vastasi 37 kirjastojen työntekijää. Tuloksista laadittu PPT-esitys jaettiin Pohjois-Savon kirjastonjohtajille.

Hankkeen nukketeatterikoulutuksesta kirjoitettiin Iisalmen ja Varkauden Sanomissa 12.12.2018 sekä Savon Sanomissa 13.12.2018

Hankkeen aikana täydennettiin ja ajantasaistettiin Pohjois-Savon kirjastojen mediakasvatussuunnitelmaa, jota pohjoissavolaiset kirjastot voivat soveltuvin osin käyttää työvälineenä mediakasvatustoiminnassaan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke herätteli kirjastojen työntekijöitä havaitsemaan työssään tarvitsemaansa ja jo kertynyttä mediakasvatusosaamistaan sekä osaamistarpeitaan. Kyselyllä selvitettiin mediakasvatuksen koulutustarvetta Pohjois-Savon kirjastoissa.

Koulutukset olivat onnistuneita paneutuessaan suurimpaan ja ajantasaisimpaan mediakasvatukseen liittyvään tiedontarpeeseen. Eri kirjastojen työntekijät pääsivät koulutuksissa verkostoitumaan ja jakamaan osaamistaan keskenään.

Koulutusten vaikutuksesta kirjastoissa haettiin rahoitusta meidakasvatusosaamista kehittäviin hankkeisiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa päivitetty Pohjois-Savon kirjastojen mediakasvatuskäsikirja on kaikkien pohjoissavolaisten kirjastojen käytettävissä.

Hankkeessa hankittua tietoa koulutustarpeesta käytetään Kuopion alueellisen kehittämistehtävän koulutussuunnittelussa.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 274
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 141
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
8kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
120henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
232henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi