Suomea ja kotoutumista - kohtaamispaikkana Karhulan kirjasto
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kotkan kaupunginkirjaston markkinointimateriaali
Kotkan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 204
48101
Kirjaston puhelin : 
05-2344575
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kotka
Y-tunnus : 
0160225-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Airi Halonen
Puhelin : 
040-5710328
Sähköposti : 
airi.halonen@kotka.fi
Kuvaus : 

Tausta ja tavoitteet

Hankkeen päätarkoituksena on edistää maahanmuuttajia sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tarjoamalla heille mahdollisuus keskustella suomeksi Karhulan kirjastolla järjestettävässä kielikerhossa.

Kotkassa, Karhulan taajamassa, asuu paljon maahanmuuttajia, mutta suurin osa maahanmuuttajille tarkoitetusta toiminnasta on keskittynyt Kotkan keskustaan.

Karhulassa on maahanmuuttajien vastaanottokeskus, joten tukea ihan alkuvaiheen kotoutumiseen tarvitaan. Kotkan kaupunki ottaa vastaan myös kiintiöpakolaisia, joilla ei välttämättä ole kontakteja valtaväestöön.  Suurin maahanmuuttajaryhmä seudullamme ovat kuitenkin venäjää puhuvat maahanmuuttajat, n. 2000 henkilöä, joiden sopeutumista kielikerho voi helpottaa. 

Seurakunnan vapaaehtoistyönä Karhulan alueella toteutetun Luetaan yhdessä -hankkeen http://www.luetaanyhdessa.fi/ kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä on toivottu, että suomen kielen keskusteluryhmiä olisi useammin. Kirjaston hanke toimisi näin jo olemassa olevia seudullisia hankkeita tukien ja täydentäen.

Toteutus

Hankkeen päätarkoituksena on pitää maahanmuuttajille suomenkielen kerhoa Karhulan kirjaston tiloissa kerran viikossa.  

Hanketta toteuttamaan palkataan yksi osa-aikainen henkilö (5h / viikko) 55 viikon ajaksi. Palkattava henkilö voisi olla maahanmuuttaja. Näin hän voi käyttää omia kokemuksiaan hyväksi kerhotoiminnassa. Kirjaston henkilöstö toimii hänen apunaan. Suomalaisia vapaaehtoisia voi olla mukana keskustelutilaisuuksissa, jotta maahanmuuttajat saavat enemmän puheharjoittelua.

Mahdollisuuksien mukaan järjestään kirjastolla yhdessä maahanmuuttajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa yleisötapahtumia, joiden tarkoitus on esitellä eri maiden kulttuuria ja vahvistaa erilaisuuden sietokykyä. Karhulan alue on vanha teollisuustaajama, jonka työllisyyteen rakennemuutos on vaikuttanut paljon. Hankkeen tarkoituksena on myös parantaa Karhulan imagoa positiivisena, aktiivisena ja monikulttuurisena taajamana.

Maahanmuuttajista voidaan koota myös raati suunniteltaessa maahanmuuttajille suunnatun materiaalin järjestämistä siten, että tarvitsijat löytäisivät paremmin itselleen sopivaa kirjastoaineistoa.

Yhteistyötahot

Yhteistyökumppaneina toimivat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kansainvälinen työ, Kotkan kaupungin maahanmuuttajapalvelut ja Kotkan turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus.

Rahoitus

1 osa-aikainen hanketyöntekijä: n. 55 viikkoa 5h/viikko: 4500 e

Oman henkilökunnan työ: 2000 e

Materiaalikulut: 2000 e

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä ja Kotkan kaupungin maahanmuuttajapalvelut, yhteyshenkilö: Maarit Koskensalo-Tiainen maarit.koskensalo-tiainen@evl.fi, Kotkan turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus

Aiemmat hankkeet: 

Hämeenlinnan ja Tampereen kielikahvilat

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Suomea ja kotoutumista -hankeen päätavoite maahanmuuttajille tarkoitettujen keskustelukerhojen perustaminen ja kehittäminen onnistui hyvin. Vuosina 2013-2014 kerhot kokoontuivat Karhulan kirjastolla 2 kertaa viikossa, kummassakin kerhossa toimi vetäjänä maahanmuuttaja ja hänen apunaan kirjastotyöntekijä. Syksyllä 2014 kerho toimi myös Kotkan pääkirjastolla kerran viikossa. Koska hankerahaa oli vielä jäljellä, anottiin hankkeelle jatkoaikaa. Kerho toimi vielä keväällä 2015 Karhulan kirjastolla. Kerhokokoontumisia oli yhteensä 81 ja niissä kävijöitä n. 777. Lisäksi pidettiin kaikille avoimia kerhojen esittelytilaisuuksia, joissa oli musiikkiesityksiä ja tietoa maahanmuuttajista ja heidän kanssaan tehtävästä työstä. Näihin tilaisuuksiin osallistui n. 120 henkilöä.

Kerhossa oli monenlaista toimintaa. Kerholaiset vierailivat Merimuseo Vellamossa, Kotkan Maretariumissa ja kävivät katsomassa teatteriesityksen. Hankkeen turvin saatiin esiintymään kaksi kirjailijaa, joista toinen on maahanmuuttajataustainen. Musiikkiesityksiäkin järjestettiin hankerahoituksen turvin. Koska esitykset olivat kaikille avoimia, virkistivät ne myös muiden kirjastonkäyttäjien kuin varsinaisten kerholaisten arkea. Kerhossa vieraili eri alojen asiantuntijoita, jotka kertoivat omista erityisaloistaan esim. työn hausta, terveydenhoidosta, koulutuksesta. Lisäksi käsiteltiin paljon suomalaiseen arkeen kuuluvia asioita esim. juhlapyhiä.

Hankeavustuksella saatiin myös ostettua hyvät av- laitteet kerhotilaan, joten nyt siellä on helpompi katsella esim. elokuvia tai järjestää tilaisuuksia myös muille ryhmille.

Kerhoissa oli mukana myös suomalaisia vapaaehtoisia, joiden avulla voimme jakautua pienryhmiin ja oppiminen oli tehokkaampaa. Vapaaehtoisille muodostui kerhoista tärkeä kohtaamispaikka ja ystävyyssuhteita ja uusia kerhoja syntyi kerholaisten kesken esim. venäjän keskustelukerho. Yhteistyössä Kotka-Kymin seurakunnan kanssa järjestimme kerhossa erilaisia ruokailtoja, joihin seurakunta antoi käyttöön keittiön ja ruokailutilat.

Tärkeimpänä vaikutuksena oli maahanmuuttajakerhon tuominen osaksi kirjaston arkea ja toimintamuotojen kehittäminen maahanmuuttajatoimintaa varten. Tiivis yhteistoiminta yhteistyökumppaneiden kanssa loi hyviä verkostoja, joita hyödynnetään jatkossakin. Yhteistyökumppanit osallistuivat myös hankkeen ohjausryhmään. Maahanmuuttajakerhojen tarpeellisuus tuli testatuksi tässä hankkeessa. Vaikka vastaanottokeskuksemme hajautettiin ympäri kaupunkia, kävijöitä kerhoihin riitti silti. Mahdollisiin syksyllä alkaviin kerhoihin on jo ilmoittautuneita! Kiitollisena ja ehkä hieman yllättyneenä saimme huomata, että monet tulivat esittelemään omaa työtään ihan ilman mitään erilliskorvausta, koska kokivat tällaisen toiminnan niin hyödylliseksi. Yhteistyökumppaneita löytyy, on vain osattava pyytää!

 

Jatkotoimenpiteet: 

Monikulttuuriset keskustelukerhot maahanmuuttajille ja suomalaisille sekä pääkirjastolla että Karhulan kirjastolla jatkuvat syksyllä. Monikulttuurisia tapahtumia järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen kautta syntynyt yhteistyöverkosto on koettu tärkeäksi uudeksi osaksi kaupungin maahanmuuttajatyötä ja kotoutumista.

Lisätietoa: 

Yhteistyökummpanit antoivat hankkeen käyttöön oman henkilökuntansa osaamista suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tarvittavia tiloja esim. keittiö ja ruokailutiloja kokkausiltoihin. Näiden resurssien kustannuksia ei ole laskettu hankkeen budjettiin.

Aloituspäivämäärä : 
15/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 030
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 030
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
81kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
777henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
120henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi