Suomen ja Espanjan kätketyt aarteet
År 2015 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Chínchónin kirjasto, Espanja
Pyhäjoen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Ruukintie 1
86100
Bibliotekets telefonnummer : 
040 359 6171
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@pyhajoki.fi
ISIL-kod : 
FI-Pyhjo
FO-nummer : 
0189127-1
Ansvarsperson : 
Heikki Lahnaoja
Telefonnummer : 
040 359 6170
E-post : 
heikki.lahnaoja@pyhajoki.fi
Projektbeskrivning : 

Pyhäjoen kunnankirjasto Suomessa ja Chinchónin kirjasto Espanjassa ovat olleet sisarkirjastoja 5.2.2013 lähtien. Suomen ja Espanjan kätketyt aarteet -projektin tarkoituksena on yhteisen nettisivuston toteuttaminen. Sivuston avulla tehdään tutuksi molempien maiden kulttuurien tapoja ja perinteitä. Nettisivustolla esitellään alle 10 000 asukkaan kuntien kirjastoja ja paikkakuntia Pyhäjoen ja Chinchónin ympäristöissä. Aineistoa kerätään menneisyydestä, nykyisyydestä ja kansanperinteestä. Molemmissa maissa on paljon aineistoa, joka pitäisi kerätä ja digitoida sen säilyttämiseksi jälkipolville. Hankkeessa etsitään paikkakunnilta myös aikaisemmin julkaisemattomia aarteita kuten vanhoja valokuvia, kirjallisuutta ja esineistöä, jotka esitellään nettisivustolla. Tarkoitus on järjestää myös seminaarit molemmissa maissa, jolloin voidaan tutustua toisten maiden kirjastoihin paikan päällä ja tiivistää yhteistyötä henkilökohtaisten tapaamisten kautta.

Suomesta projektiin ovat lähdössä mukaan Pyhäjoen, Alavieskan, Haapaveden, Kalajoen, Limingan, Lumijoen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhännän, Sievin, Siikajoen ja Ylivieskan kirjastot eli yhteensä 14 yleistä kirjastoa. Projektissa tehdään siis laajasti alueellista yhteistyötä myös Suomessa olevien kirjastojen kesken kansainvälisen yhteistyön lisäksi. Espanjasta mukana on useita yleisiä kirjastoja Madridin alueelta Chinchónin kirjaston lisäksi. Nettisivusto on haluttaessa laajennettavissa myöhemmin muidenkin kirjastojen käyttöön molemmissa maissa.

Tässä projektissa mukana olevat kirjastot tuottavat nettisivustolle sisältöä omasta kirjastostaan ja paikkakunnastaan. Näin projektin myötä edistetään kansainvälisen yhteistyön lisäksi myös sähköisten sisältöjen käyttöönottoa kirjastoissa. Projekti hyödyttää sekä kirjastojen henkilökuntaa että asiakkaita. Sivusto toteutetaan englannin, suomen ja espanjan kielisenä, jolloin henkilökunnan kielitaito kasvaa projektin myötä oman aineiston tuottamisen kautta ja myös muiden aineistoon tutustuttaessa. Kirjastot tuottavat oman aineistonsa suomeksi ja englanniksi, mutta käännösapua tarvitaan materiaalin kääntämiseen espanjaksi. Sivusto hyödyntää paikkakuntia siinäkin mielessä, että kunnat voivat linkittää sivuston omille nettisivuilleen ja näin heillä on valmiina vieraskielistä materiaalia paikkakunnastaan hyödynnettäväksi myös markkinoinnissaan.

Nettisivustolla aineisto jaotellaan vuosikymmenittäin, jolloin eri paikkakuntien kesken on helpompi vertailla tietoja. Sivustolta saadaan tietoa siitä, milloin eri paikkakuntien kirjastot on perustettu ja millainen niiden taival on ollut. Eri kirjastoilla on erilaiset mahdollisuudet tuottaa aineistoa, mutta jokainen tekee parhaansa oman aineistonsa kanssa. Toisilla paikkakunnilla voi siten olla materiaalia enemmän kuin toisilla. Aikaisemmin digitoitu aineisto hyödynnetään ja täten lisätään näiden aineistojen näkyvyyttä. Historian lisäksi on tärkeää tuottaa materiaalia tämän hetken tilanteesta, jotta saadaan kattava käsitys alueen kirjastojen ja kuntien tilasta.

Projekti on tarkoitus aloittaa 1.3.2015 ja se jatkuu 31.12.2016 asti. Projektissa hyödynnetään kirjastoalan opiskelijoita aineiston digitoimisessa. Tästä johtuen nettisivuston runko pitäisi ehtiä tehdä valmiiksi ennen kuin opiskelijat tulevat harjoittelujaksoilleen 7.4.2015. Ennen kuin nettisivuston runkoa päästään toteuttamaan on pidettävä projektin aloitusseminaari, jossa kirjastot voivat kertoa oman näkemyksensä sivustosta ja päästään sopimaan yhteiset säännöt sähköisen aineiston tuottamiseen sivustolle.

Aloitusseminaarin lisäksi pidetään seminaarit molemmissa maissa, jotta aineistoon tutustumisen lisäksi päästään tutustumaan toisten maiden kirjastoihin ja työntekijöihin. Ensimmäinen molempien maiden yhteinen seminaari järjestetään Suomessa Pyhäjoella heinä-elokuun vaihteessa vuonna 2015 ja toinen huhtikuussa 2016 Espanjassa Chinchónissa. Kansainvälisen yhteistyön tekeminen on huomattavasti helpompaa, kun on päässyt tapaamaan yhteistyökumppanit kasvokkain. Samalla tutustutaan alueen kirjastoihin ja voidaan vertailla erilaisia käytäntöjä maiden välillä ja hyödyntää uudenlaisia käytänteitä myös omissa kirjastoissa. Vierailujen aikana saadaan kokea myös toisen maan kulttuuria erilaisten tapahtumien muodossa. Aineistojen keräämiseen ja digitoimiseen sekä tekstien tuottamiseen tarvitaan riittävästi aikaa ja siksi projektille haetaan rahoitusta vuoden 2016 loppuun asti. Koska kyseessä on aineiston digitointihanke, sen puitteissa ollaan yhteydessä Mikkelin digitointikeskukseen konsultaatiota ja ohjeistusta varten. Digi.kirjastot.fi kokoaa yleisten kirjastojen digitoitua aineistoa yhteen palveluun helpottaen sen löydettävyyttä, joten projektissa on tarkoitus toimia yhteistyössä myös tämän sivuston kanssa.

Projektia varten palkataan osaava työntekijä, joka pystyy suunnittelemaan ja ylläpitämään sivustoa, aikatauluttamaan projektia, kouluttamaan henkilökuntaa ja opiskelijoita julkaisualustan käyttöön, organisoimaan seminaareja, tekemään yhteistyötä molempien maiden kirjastojen kanssa, auttamaan käännöstyössä ja hoitamaan raportointia. Työntekijä tarvitaan, koska alueiden kirjastot ovat pieniä yksiköitä, joissa ei ole tarpeeksi työvoimaa projektia vetämään. Pyhäjoen kunnankirjasto hallinnoi hanketta ja vastaa projektin päättymisen jälkeen toiminnan jatkuvuudesta, mutta sivuston ylläpitovastuu aineistojen osalta on jokaisella kirjastolla itsellään. Jokaisesta mukana olevasta kirjastosta määritellään vastuuhenkilö projektille, jotta asiat hoituvat alusta asti kaikissa kirjastoissa suunnitelman mukaisesti ja aikataulussa pysyen.

Haettava rahoitus käytetään työntekijän palkkaukseen, palvelintilan, domainin ja julkaisualustan teeman hankintaan, graafisen ulkoasun suunnitteluun, asiantuntijoiden esiintymis- ja matkakuluihin, käännöstyöhön, seminaarien järjestämiskulujen kattamiseen ja painokustannuksiin. Omarahoitus on noin 20 % kustannuksista ja se koostuu kirjastojen henkilökunnan tekemästä työstä projektin parissa. Espanjan kirjastot huolehtivat omasta rahoituksestaan itse.

Tavoitteet:

  • yhteisen nettisivuston toteuttaminen

  • alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön tekeminen ja yhteistyösuhteiden vahvistaminen

  • käyttäjäystävällisten ja vuorovaikutteisten palvelujen kehittäminen

  • sähköisten sisältöjen käyttöönoton edistäminen

  • paikkakuntien tuntemuksen lisääminen

  • aineistojen saattaminen asiakkaiden käytettäväksi Internetissä

  • kotiseutuidentiteetin vahvistaminen paikkakunnilla

  • tutustuminen molempien maiden kulttuuriin ja perinteisiin

Yhteistyökumppanit:

Kirikirjastot (2): Haapaveden kirjasto ja Pyhännän kunnankirjasto

OUTI-kirjastot (5): Limingan kirjasto, Lumijoen kirjasto ja Siikajoen kirjasto

Tiekkö-kirjastot (7): Alavieskan kunnankirjasto, Kalajoen kaupunginkirjasto, Merijärven kunnankirjasto, Nivalan kaupunginkirjasto, Oulaisten kaupunginkirjasto, Sievin kunnankirjasto ja Ylivieskan kaupunginkirjasto

10 yleistä kirjastoa Espanjasta Madridin ympäristöstä mukaan lukien Chinchónin kirjasto, joka on Pyhäjoen kunnankirjaston sisarkirjasto

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Haapaveden kirjasto

Pyhännän kunnankirjasto

Limingan kirjasto

Lumijoen kirjasto

Siikajoen kirjasto

Alavieskan kunnankirjasto

Kalajoen kaupunginkirjasto

Merijärven kunnankirjasto

Nivalan kaupunginkirjasto

Oulaisten kaupunginkirjasto

Sievin kunnankirjasto

Ylivieskan kaupunginkirjasto

Chínchónin kirjasto, Espanja + noin 10 muuta kirjastoa Madridin ympäristöstä

Projektet börjar : 
01/03/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€62 992
Egen finansiering: 
€11 462
Budget sammanlagt: 
€74 454
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0