Tänään täällä - aina verkossa : maakunnallinen lasten- ja nuortenkirjastotyö
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Terhi Piikkilä
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235, Kirjastonkatu 13
65101
Kirjaston puhelin : 
358 6 325 3521
Kirjaston sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
+358 40 169 4438
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Kuvaus : 

Kuvaus : 

Tausta

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto on saanut hankeavustusta Koulukirjastokeskus-hankkeeseen kaudeksi 2013-2014. Avustus myönnettiin esiselvityksen tekemiseen koulukirjastokeskuksen perustamisesta. Hankkeessa kartoitettiin maakuntakirjastoalueen kirjastojen ja opetussektorin näkemyksiä koulujen ja kirjastojen yhteistyöstä sekä ylipäätään toiveita ja mahdollisuuksia lasten ja nuorten kirjastotoiminnassa alueellamme.  

Esiselvityksessä näkyi Vaasan kaupunginkirjaston vahva rooli lasten ja nuorten oppimisen tukena ja lukemisharrastuksen edistäjänä sekä selkeä tarve vahvistaa alueen kirjastojen toimintamahdollisuuksia ja elävöittää kirjastotyötä kohderyhmänä lapset ja nuoret. Maakuntakirjastoalueella on vuodesta 2009 järjestetty vuosittain Lastenkirjastotyön päivä, jonka ideana on koota yhteen ihmiset, jotka tekevät lasten- ja nuortenkirjastotyötä maakunnan kirjastoissa. Päivän aikana jaetaan ideoita, kokemuksia ja aineistovinkkejä. Lastenkirjastotyön päivä on erinomainen tapa verkostoitua, jakaa osaamista sekä antaa ja saada vertaistukea.

Esiselvityksen pohjalta on täsmennetty yhteistä tahtotilaa. Kirjasto nähdään kunnissa ja kaupungeissa koulun ja kodin muodostaman oppimisympäristön kolmantena tukijalkana, joka tukee lukutaidon eri muotoja lukemaan oppimisesta ymmärrystä lisäävään lukemiseen.  Strategisesti alueen pienten kirjastojen menestys ja elinvoimaisuus nähdään kriittisenä menestystekijänä ja tärkeänä alueellisen tasa-arvon edistäjänä. Kirjaston strategiatyössä on nostettu painopistealueeksi toimiva maakunnallinen lasten- ja nuortenkirjastotyö ja maakuntakirjaston henkilöresursseja tullaan lähivuosina suuntaamaan erityisesti tähän työhön.

Kirjastolla on edessään uudet haasteet vastata yhteiskunnan muutospaineeseen tukemalla lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto on mukana kaupungin tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä edistävässä toiminnassa. Alueen tahtotilana on käynnistää yhteistyö lähikuntien  kanssa. Vaasan kaupunki tarjoaa TVT-keskuksen kautta kirjastolle infrastruktuurin (Office 365), jota voi soveltuvin osin hyödyntää myös monilukutaitoon ohjaamisessa.

Tavoite

Tavoitteena on luoda ja käynnistää alueellinen lasten- ja nuortenkirjastotyön toimintamalli Vaasan kaksikieliselle maakuntakirjastoalueelle. Tavoitteena on löytää lukemisharrastuksen edistämiseen ja lasten ja nuorten monipuolisen lukemisen vahvistamiseen ja tiedonhakutaitojen edistämiseen kustannustehokas ja vaikuttava toimintamalli. Hankerahoitusta haetaan käynnistysvaiheen kehittämiseen, koordinointiin, koulutukseen ja sisällöntuotantoon kaksikielisesti.

Toteutus

Maakunnallinen lasten- ja nuortenkirjastotyö

Esiselvityksen perusteella Pohjanmaan alueella on tarvetta selkeästi linjatulle lasten ja nuorten pedagogiselle kirjastotyölle. Luettavan suosittelu, aineistoihin tutustuttaminen ja lukutaidon vakiinnuttaminen ovat pysyviä arvoja. Maakunnasta tullut selkeä toivomus on, että pienet kirjastot saisivat tukea niin lasten- ja nuorten kirjastotyön ideoinnissa, koordinoinnissa kuin toteutuksessakin.  Tavoitteena on vakiinnuttaa maakunnalliset palvelut ja saada alueelle yhteinen kaksikielinen maakunnallinen pedagoginen informaatikko.  Tämä lisää yhteistyötä myös koulujen kanssa tuomalla aktiivisesti esiin kirjastojen ydinosaamista ja tukemalla niin kirjastoissa kuin kouluissa lasten ja nuorten kasvua osaaviksi tietoyhteiskunnan jäseniksi.

Konkreettisia toimia ovat mm.

  • Palkataan kuudeksi kuukaudeksi kaksikielinen pedagoginen informaatikko, joka kiertää maakunnan kirjastoissa ja kouluissa ja tuo siten kaivattua lisäresurssia varsinkin pienten kirjastojen lasten- ja nuortenkirjastotyöhön.
  • Perustetaan rekisteri alueen kirjastohenkilöstön erityisosaamisesta (esim. kirjavinkkaus, tapahtumajärjestäminen) ja selvitetään mahdollisuudet käyttää osaamista koko maakunnan alueella.
  • Tuotetaan kaksikielistä teema- ja vinkkimateriaalia lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuudesta ja jaetaan se Kirjasammon (Sivupiirin) kautta.
  • Tuotetaan kaksikielistä materiaalia tapahtumien ja lukemisharrastukseen liittyvien teemojen ja kampanjoiden käyttöön. Tapahtumavinkit jaetaan valtakunnallisesti osana Kirjastot.fi:n tapahtumapankkia.
  • Edistetään monilukutaitoja suunnittelemalla tiedonhakutaitojen opetusta ja tuottamalla kaksikielisiä sisältöjä kaikkien maakunnan kirjastojen käyttöön.

Yhteiset aineistot

Hankkeessa etsitään keinoja saada koulujen ja kirjastojen kirjasarjat yhteiseen kiertoon ja näin tehostaa aineiston käyttöä. Yksittäisten kirjastojen ja koulujen resurssit hankkia uusia kirjasarjoja ovat hyvin rajalliset. Tavoitteena on laajentaa kirjasarjojen valikoimaa yhdistämällä olemassa olevia kirjasarjoja yhteiseen koko maakunnan kattavaan yhteiskäyttöön. Ratkaisumalleja aineiston yhteiskäytöstä on olemassa, nyt pyritään valitsemaan meidän alueen erityispiirteisiin sopeutuvin toimintamalli.

Perinteiset e-aineistojen lisensointimallit eivät tue kirjastojen pyrkimystä tasa-arvoistaa, popularisoida ja edistää e-aineistojen käyttöä. Kuitenkin kirjaston tehtävänä on edistää erilaisten mediasisältöjen tuntemusta. Hankkeessa haetaan yhdessä valtakunnallisen Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hankkeen kanssa joustavia ja taloudellisesti järkeviä yhteistyömalleja kirjastojen tarjoamien e-aineistojen hyödyntämiseen kaikissa oppimisympäristöissä: kirjasto, koulu ja koti.

Mediasisältöjen käyttö

 Hankkeessa tutkitaan erilaisia tapoja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa lasten- ja nuorten kirjastotyön elävöittämiseen. Kehitetään uusia, juuri tätä kohderyhmää kiinnostavia sovelluksia ja tehtäväpaketteja, jotka vahvistavat teknistä osaamista myös oppimisen alueella ja lisäävät nuorten mielenkiintoa kirjastoaineistojen sisältöihin. Tavoitteena on, että pedagogisella informaatikolla on käytettävissä henkilöstö- ja asiakasopastuksiin tarvittavat välineet viedä uusia ideoita käytäntöön.

Lähtökohtana on kirjaston luotettava ja sivistyksellinen sisältö, joka tekniikan avulla laajenee kirjan ulkopuolelle nuorten omalle alueelle, heille luontevaan ympäristöön. Yhdessä maakunnan kirjastojen kanssa kerätään kehityskelpoiset ideat, jotka voidaan jakaa myös muiden kirjastojen käyttöön. Sovellusten ja tehtäväpakettien rakentamiseen käytetään avointa dataa ja linkitettyä tietoa, mm. Finnaa ja Kirjasampoa sekä oman alueen verkkosisältöjä.

Kirjastohenkilöstön koulutus

 Kirjastoissa ammatillinen osaaminen on vahvaa, mutta koulutusta tarvitaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten hallintaan ja uusien palvelujen vakiinnuttamiseen. Niinpä hankkeen tavoitteena on järjestää koulutusta maakunnan kirjastohenkilöstölle erityisesti koskien monilukutaidon ja uusien opetussuunnitelmien oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien tiedonhaun ja verkkotiedonhaun järjestämistä. Lukemisen edistämiseen liittyvästä esiintymistaitokoulutuksesta hyötyvät kaikki nykykirjastossa työskentelevät. Koulutusta tarvitaan myös tiedonhakuun ja lukemisen edistämiseen liittyvien oppimateriaalien ja uuden teknologian hyödyntämiseen materiaalin tuottamisessa, järjestämisessä, esittämisessä, jakamisessa ja markkinoinnissa sekä kannustusta ja rohkaisua uusien teknologioiden käyttöönotossa.

Kustannukset

Hanke tukee kirjaston omaa strategista linjausta kehittää lasten- ja nuortenkirjastotyötä osana maakuntakirjastotyötä. Hankkeen kustannukset muodostuvat henkilöstökustannuksista, matkakustannuksista ja sisältöjen tuottamiseen ja toteuttamiseen tarvittavista tarvikkeista ja palveluista. Tavoitteena on, että hankkeen vetäjä kiertää aktiivisesti sekä järjestämässä toimintaa että innostamassa kirjastoja uudenlaiseen toimintaan mukaan. Uuden tekniikan ja mediasisältöjen yhdistämisessä kehitystyötä ostetaan ulkopuoliselta kumppanilta.

Kirjaston oma rahoitusosuus muodostuu hankkeen suunnittelutyöstä, koordinoinnista, sisällöllisestä työpanoksesta lasten- ja nuortenkirjastotyöhön sekä tarjoamalla tilat ja laitteet hankkeen käyttöön.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Maakunnan kirjastot
Aiemmat hankkeet: 

Koulukirjastokeskus

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/01/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€39 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€53 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Avustuksia myönnettäessä nostettiin etusijalle Vaasan kaupunginkirjaston muut hankkeet.

Ks. myös perustelumuistio, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015.