Täppää, digitoi ja editoi kirjastossa
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kotkan kaupunginkirjaston markkinointimateriaali
Kotkan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 204
48101
Bibliotekets telefonnummer : 
(05) 2344575
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-kod : 
FI-Kotka
FO-nummer : 
0160225-7
Ansvarsperson : 
Lea Salo
Telefonnummer : 
0406685626
E-post : 
lea.salo@kotka.fi
Projektbeskrivning : 

Taustaa ja tavoitteet 

Verkkopalveluiden lisääntyminen uusille laitteille ja sovelluksille luo painetta kirjastoille pysyä mukana ajanmukaisten laitteiden hankinnoissa, koska uusia kehittyneempiä malleja tulee jatkuvasti markkinoille. Kirjastojen täytyy reagoida ajan haasteisiin ja kirjastopalveluilta vaaditaankin uudenlaista ajattelua, jotta asiakkaiden vaatimuksiin pystytään vastaamaan. Tietotekniikan käyttö ja Internetin palvelut eivät ole vielä kaikille itsestäänselvyys, puhumattakaan mobiililaitteista ja niiden tarjoamista palveluista. On asiakkaita, jotka tuntevat epävarmuutta tietokoneiden käytössä. Tablettitietokoneet ja älypuhelimet ovat osalle asiakkaista täysin vieraita. Suuri osa kirjaston asiakkaista ei ole nähnyt tai kokeillut kyseisiä laitteita ollenkaan. Kirjasto voi toteuttaa matalan kynnyksen opastuksia asiakkaille näihin laitteisiin tutustumiseen ja opetteluun. Kirjastossa järjestetään asiakkaille mobiililaiteopastuksia, joissa opastetaan käyttämään tablettien ja älypuhelimien erilaisia palveluja, kuten e-kirjat, sosiaalinen media ja lehdet. Kirjastossa järjestetään myös työpajoja, joissa asiakkaat voivat kokeilla tablettitietokoneita ja älypuhelimia. Samalla opastetaan ja kerrotaan laitteista ja niiden ominaisuuksista ja käyttöjärjestelmistä. Opastuksia ja työpajoja pitää projektiin palkattu henkilö apunaan kirjaston henkilökuntaa. 

Kirjastossa tapahtuvalla opastuksella tuetaan asiakkaiden tietoteknisiä taitoja, ehkäistään syrjäytymistä ja tarjotaan oppimiselämyksiä. Mobiililaite voi olla monelle asiakkaalle kustannuksiltaan iso hankinta. Tarjoamalla mahdollisuuden kokeilla laitetta kirjastossa, rohkaistaan asiakkaita hankkimaan heille sopiva älypuhelin tai tablettitietokone ja pysymään mukana kehityksessä. Mobiililaiteopastuksiin ja työpajoihin on mahdollista saada mukaan myös kirjaston ei-käyttäjiä. 

Kirjastoilla on haastetta saada nuoret tulemaan kirjastoon. Kirjastossa pitäisi voida tehdä muutakin kuin lukea tai hengailla. Nuoria tulisi aktivoida ja kannustaa kirjaston käyttäjiksi järjestämällä heille mielekästä toimintaa. Itse tekemisen kautta nuoret voidaan aktivoida ja osallistaa tekemään heitä itseään kiinnostavia asioita. Hankkeen ideana on, että nuoret keksivät itseään kiinnostavan aiheen, käsikirjoittavat sen, jonka jälkeen juttu kuvataan kirjaston videokameralla ja videot editoidaan kirjaston editointitilassa. Valmiit videot laitetaan kirjaston YouTube-kanavalle. Nuoria kannustetaan tuomaan esille omia tarinoitaan ja välittämään ne maailmalle. Kerrotaan nuorille, että kirjasto on tekemisen tila ja madalletaan nuorten kynnystä tulla kirjastoon tekemään muutakin kuin lainamaan kirjoja. Samalla tuetaan myös nuorten mediakasvatusta ja opetetaan mediatyökalujen käyttöä. Tähän projektiin kirjasto tarvitsee kuitenkin ajanmukaiset laitteet ja ohjelmistot. 

Kotkan kaupunginkirjastossa on useamman vuoden ajan ollut asiakkaiden käytössä editointitila, jossa asiakkaat ovat voineet maksutta digitoida kuva- ja äänitallenteitaan ja editoida niitä. Asiakkaille on annettu yksilöllistä opastusta kuvan ja äänen ohjelmissa. Laitteiden ja ohjelmistojen käyttöikä on jo kuitenkin hiipumassa ja asiakkailla on ollut ongelmia saada tallenteensa tehdyksi. Myös projektin onnistumisen kannalta editointitilaan tarvittaisiin uudet laitteet ja ohjelmistot. Videoiden editointiin tarvitaan Adobe Premiere elements ohjelma ja musiikin editointiin Propellerhead Reason Essentials ohjelma. Lisäksi editointitilaan hankitaan Adobe Photoshop Elements kuvankäsittelyyn. Näihin kaikkiin ohjelmiin annetaan asiakkaille jatkossakin yksilöllistä opastusta.

Toteutus

Kirjastoon palkataan projektityöntekijä vetämään projektia, jonka tehtävänä on koota ryhmä nuoria ja ohjata heitä viemään projekti läpi käsikirjoituksesta videon julkaisuun. Projekti kestoksi on arvioitu viisi kuukautta.  

Asiakkaille järjestetään mobiililaiteopastuksia kaikissa Kotkan kaupunginkirjaston toimipisteissä sekä työpajoja, joissa projektityöntekijä opastaa täppäreiden/tablettien ja älypuhelimien käytössä yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa. Projekti kestäisi syksystä 2013 vuoden 2014 loppuun.

Budjetti 

Täppärit : 2 kpl : 1000 

Älypuhelimet : 4 kpl : 2000 

Editointitilan ohjelmat :

Adobe Photoshot Elements : 150

Propellerhead Reason Essentials : 200

Adobe Premiere elements : 150 

Projektihenkilön palkka : 1 hlö á 20€/h/hlö : 2000 

Materiaalikulut : 500 

Yhteensä : 6000

Omavastuu 

Leasing laitteet:

Tietokoneet näytöllä, väritulostin, diaskanneri : 2 x 100/1 laite/kk = 3600

Office 2010 paketti : 2 x 50/ 1 laite = 100

Julkisen verkon ylläpitomaksu, 250/vuosi

Yritysdataliittymä : 240/vuosi

Yhteensä : 4190

Webbsidor, publikationer och material: 

Viisi PowerPoint -esitystä asiakasopastuksiin. PowerPoint-esitykset sisälsivät tietoa android- ja iOs -käyttöjärjestelmistä ja eri merkkisten laitteiden hinnoista ja eroavaisuuksista. Esityksiä muokattiin asiakkiden tarpeiden mukaan. Lisäksi asiakkaille koottiin tietopaketti laitteiden tietoturvasta, vinkkejä laitteiden valintaan, akun kestosta ja pikaviestipalveluista.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä suunnittelemaan ja vetämään projektia. 

Kotkan pääkirjastoon hankittiin kuvan ja äänen editointilaitteet ja ohjelmistot vuonna 2007 ja ne alkoivat jo olla vanhentuneita. Laitteisto päätettiin vaihtaa Mac -laitteistosta PC-laitteisiin, koska Windows -käyttöjärjestelmä on asiakkaille ja henkilökunnalle helppokäyttöisempi ja tutumpi. Henkilökunnalta tulee säästymään työaikaa, koska asiakkaat osaavat digitoida ja editoida itsenäisemmin. Hankerahoituksella hankittiin ohjelmat, kasettisoitin, kuulokkeita ja diaskanneri. Kotkan kaupunki hankki tietokoneet leasing -sopimuksella. Laitteiston hankinnassa, kasaamisessa ja asentamisessa käytettiin kirjaston henkilökunnan työpanoksen lisäksi apuna kaupungin atk-tuen asiantuntemusta. 

Henkilökunnasta neljälle järjestettiin kaupungin sisäistä koulutusta uusien editointiohjelmien käytössä. Ohjelmista on tehty yksinkertainen ohjeistus, joiden mukaan asiakkaat pystyvät itsenäisesti työskentelemään. 

Digitoimassa käyneet asiakkaat ovat olleet kiitollisia ja tyytyväisiä digitointipalveluihin. Hankkeella on ollut vaikutusta myös Kotkan kansanperinteen säilymiseen, sillä kaupungin arkisto on hyödyntänyt laitteistoa materiaalinsa digitointiin. Kirjaston editiointipalvelu on saanut vuosien myötä vakiintuneen käyttäjäkunnan ja asiakkaat ovat olleet ilahtuneita uusista laitteista ja ohjelmista.

Nuorten osuus ei toteutunut suunnitelmien mukaan. Projektityöntekijä otti yhteyttä ja lähetti infoa hankkeesta yläkouluihin ja kaupungin nuorisotaloihin sähköpostitse ja kirjeitse useaan kertaan. Hanketta markkinoitiin kirjastossa lasten ja nuorten osastolla, paikallisessa mediassa ja sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa. Kukaan yläkoulun opettaja ei reagoinut yhteydenottoihin. Yhtään nuorta ei saatu mukaan hankkeeseen. 

Asiakkaille järjestettiin tablettiopastuksia sekä mobiilipajoja, joissa projektityöntekijä opasti asiakkaita tablettien ja älypuhelimien käytössä yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa. Hankerahoituksella hankittiin kolme tablettitietokonetta android ja iOS käyttöjärjestelmillä, sekä viisi eri merkkistä älypuhelinta. Kahden tunnin mittaisia opastustilaisuuksia järjestettiin vuoden 2014 aikana sekä tammikuussa 2015 yhteensä 27 ja niihin osallistui yhteensä 306 asiakasta. Osa asiakkaista osallistui useampaan opastukseen, koska he kokivat, että yhden opastuksen kestoaika ei riittänyt kaiken tarpeelliseen oppimiseen. 

Opastustilaisuuksista tiedotettiin asiakkaille Kyyti.fi –verkkosivustolla, paikallisessa mediassa, sosiaalisessa mediassa, kirjaston info-TV:ssä ja kirjastossa jaettavilla esitteillä. 

Opastusten myötä kirjastoon on saatu asiakkaita, jotka eivät aikaisemmin ole käyneet kirjastossa. 

Hanke osoittautui erittäin tarpeelliseksi ja onnistuneeksi, sillä asiakkaille järjestetyt opastukset olivat erittäin suosittuja, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet mukaan opastuksiin. Opastuksista saadun palautteen perusteella monet asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakkaat kehuivat opastuksen henkilökohtaisuutta ja matalakynnyksisyyttä sekä opastajien asiantuntemusta. Myös opastusten maksuttomuus oli heille tärkeää. 

Lähes koko kirjaston henkilökunta on perehdytetty tablettitietokoneiden käytön alkeisiin. Hankkeen aikana henkilökunnalle järjestettiin 10 mobiililaiteopastusta ja opastuksiin osallistui yhteensä 32 henkilöä. Henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen vaatii jokaiselta kuitenkin omaa panostusta.

Fortsatta åtgärder: 

Editointitilan uusien laitteiden ja ohjelmien hankinta ja helppokäyttöisyys on lisännyt asiakkaiden itsenäistä työskentelyä ja henkilökunnan ei ole enää tarvinnut opastaa asiakkaita yhtä paljon, kuin aikaisempien laitteiden ja ohjelmien käytössä. Asiakkaat kykenevät enemmän itsenäiseen työskentelyyn ja henkilökunnan työaikaa säästyy opastamisessa. Pääkirjaston remontin vuoksi editointitilaa ja sen uutta laitteistoa ei ole voitu markkinoida tehokkasti, mutta remontin valmistuttua tilaa tullaan markkinoimaan asiakkaille paikallislehdissä ja kirjaston sosiaalisessa mediassa, jotta tilalle saadaan mahdollisimman paljon käyttöä. Arvioimme huolto- ja hankintatarpeet tilanteen mukaan, mutta mikäli palvelulle on kysyntää, aiomme ylläpitää palvelua vielä vuosia tästä eteenpäin.

Nuoria halutaan edelleen osallistaa kirjaston toimintaan ja sisällöntuotantoon. Koulujen ja nuorisotoimen sekä muiden yhteistyöverkostojen yhteistyötä on jatkossa tiivistettävä, jotta heidät saa paremmin mukaan yhteistyöhön kirjaston kanssa. Yhteistyökumppanien löytäminen ja sitouttaminen kirjastoyhteistyöhön vaatii enemmän aikaa ja runsaasti panostusta.

Tabletti- ja mobiililaiteopastuksia tullaan pitämään jatkossakin niiden suosion ja tarpeellisuuden takia. 

Projektet börjar : 
14/04/2013
Projektet avslutas : 
20/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€4 190
Budget sammanlagt: 
€10 190
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€9 393
Egen finansiering: 
€3 393
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
37kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
338henkilö/person
Antalet evenemang: 
27kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
306henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000