Tablet -laitteet medialukutaitojen opetuksessa
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sallan kunnankirjasto
Sallan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Postipolku 5
98900
Kirjaston puhelin : 
0400927890
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@salla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Salla
Y-tunnus : 
0192936-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Nina Sipola
Puhelin : 
040 5596035
Sähköposti : 
nina.sipola@salla.fi
Kuvaus : 

Sallan kunnan sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiassa on kuvattu kouluille ja kirjastolle omat vastuualueensa ja tavoiteltavat laatutasot medialukutaitojen opetuksessa eri vuosiluokkien oppilaille. Tällä hetkellä kirjaston ja koulun yhteistyö on vaatimatonta, sisältäen satunnaisia vierailuja lähinnä alakouluilta kirjastoon.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyötä koulun ja kirjaston välille niin että osa mediataitojen opiskelusta tapahtuu Sallan kunnan sivistystoimen tieto- ja viestintästrategian mukaisesti kirjastossa kirjastohenkilökunnan ohjaamana. Tablet-laitteilla annettava opetus nostaa kirjaston imagoa kehittyvänä ja ajan hengessä mukana olevana kirjastona, jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä. Tavoitteena on luoda kirjaston mediakasvatuksen vuosisuunnitelma, jossa eri vuosiluokille on suunniteltuna omat mediakasvatuksen oppitunnit kirjastossa pohjautuen Sallan kunnan sivistystoimen tieto- ja viestintästrategiaan ja opetussuunnitelmaan. 

Hankkeen toimenpiteinä kirjastolle hankitaan 6 – 7 kappaletta tablet -laitteita, joiden avulla kirjastolla annettava mediakasvatus mm. toteutetaan. Aikaisemmissa mediakasvatukseen liittyvistä hankkeista saadaan valmiita tuntisuunnitelmia, jotka otetaan käyttöön. Lisäksi suunnitellaan omaan kirjastoon soveltuvia mediakasvatuksen tunteja. Yhteistyötä kouluun syvennetään siten, että osa mediakasvatuksen oppitunneista voi jatkua koulussa niin, että koulu voi ryhmänä lainata kirjaston tablet-laitteet oppitunnille syventämään kirjastossa opittua.

Käytännön toimenpiteinä:
1. Kirjataan sivistystoimen tvt-strategiasta kirjaston osalle kuuluvat mediakasvatuksen tavoitteet sekä mietitään toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

2. Suunnitellaan eri vuosiluokille kirjastossa toteutettava mediakasvatuksen suunnitelma.

3. Hankitaan tablet –laitteet.

4. Otetaan yhteyttä kouluille mediakasvatuksen sisältöjen täsmentämiseksi ja vastuualueiden selkiinnyttämiseksi sekä neuvotellaan mediakasvatuksen suunnitelmasta. (Yhteistyössä koulunjohtajien kanssa kehittämisiltapäivä).

5. Mediakasvatuksen oppituntien aloittaminen syksyllä 2014 luodun suunnitelman mukaisesti ja jatkaminen lukuvuoden 2014 – 2015 loppuun.

6 . Toiminnan arviointi ja raportointi.

7. Toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kirjaston arkityötä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sivisystoimen johtoryhmä

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana on tuotettu Sallan kunnan kouluille ja kirjastolle koulun ja kirjaston välinen yhteistyösuunnitelma. Suunnitelmassa on aikataulutettu eri vuosiluokille esikouluikäisistä aina yhdeksäsluokkalaisiin asti kirjastossa tapahtuvat vierailut ja vierailujen sisällöt.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen kautta kirjaston ja koulun välinen yhteistyö on alkanut. Luodun yhteistyösuunnitelman mukaisesti on kirjastossa toteutettu säännöllisesti koululaisvierailuita ja opeteltu kirjaston ja kirjastopalveluiden käyttöä aina esikouluikäisistä yhdeksäsluokkalaisiin ja lukioikäisiin saakka. Vuoden 2015 loppuun mennessä toiminta on niin vakiintunutta, että se on jo osa kirjaston normaalia toimintaa.

Hankkeen alkuvaiheessa tehty yhteistyösuunnitelma oli hyvä pohja myös yhteiselle opetussuunnitelmatyölle. Hankkeen alkuvaiheessa kun laitehankintoja tehtiin, huomattiin että haettu avustussumma oli liian pieni koululuokkia ajatellen koska raha ei ollut riittävästi tarpeeksi monelle tablet-laitteelle. Siksi päädyttiin ratkaisuun, jossa kirjasto hankki tablet laitteita 5 kpl ja koulu 5 kpl. Kymmen laitetta riittivät hyvin parityöskentelyyn koululuokittain. Tablet laitteet ja niille ostettu latausyksikkö ovat olleet myös koulun käytössä kun heillä on ollut isompia projekteja, tai he ovat työstäneet koululla edellen kirjastolla aloitettuja töitä. Yhteistyö ja laitteiden yhteiskäyttö on toiminut hyvin.

Tablet -laitteiden käyttöä on opetettu myös kirjaston järjestämillä tablet-kursseilla ikäihmisille. Näitä koulutuksia ei ole mukana tässä hankeraportissa, koska tämän hankkeen kohderyhmänä olivat lapset ja nuoret.

Hankkeen aluvaiheessa kirjaston vastuuhenkilö ja koulun digiopettaja suunnittelivat ja toteuttivat kunnanvirastolle koulunäyttelyn yhteyteen tulevaisuuden koululuokan. Siellä esiteltiin erilaisia digitaalisia oppimisvälineitä ja sähköisiä oppimisympäristöjä. Luokkaa esitteli Salla-päivänä 19.7.  kirjastovirkailija ja luokka oli valtavan suosittu niin lasten kuin aikuisten keskuudessa. Päivän kävijämäärää on vaikea arvoida, mutta varmasti noin 500 henkilöä kävi tutustumassa luokkaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman toteuttamista jatketaan vuonna 2016. Toimintaa pyritään laajentamaan ottamalla vanhempia mukaan.

Lisäksi kirjaston ja koulun yhteistoimintasuunnitelmaa täsmennetään lukion kohdalta ja kirjasto on mukana lukion uudistuvan opetussuunnitelman laatimisessa. 

Lisätietoa: 

Matkakuluihin varattua summaa ei käytetty vaan matkakulu Rovaniemelle tiliöitiin kirjaston menoksi kevään 2015 kirjastokokouksen osalta.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 359
Oma rahoitus yhteensä: 
€959

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
17kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
276henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
500henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 400

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopoliittisten linjausten mukainen.

 
okm
avi