Tablettitohtori ON paikalla
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kaarlenväylä 3, PL 15
90015
Yhteyshenkilön nimi : 
Noora Valkonen
Puhelin : 
044 703 7335
Sähköposti : 
noora.valkonen@ouka.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa laajennetaan sisällöllisesti ja maantieteellisesti Oulun kaupunginkirjastossa jo tehtyä digineuvontatyötä kohti asiakkaiden omien mobiililaitteiden käytön neuvontaa sekä digitaalisten palvelujen käytön neuvontaa asiakkaiden omilla laitteilla. Neuvontapalvelu toteutetaan kirjaston tiloissa yksilöopastuksena ja avoimina yleisötilaisuuksina. Myös kirjaston henkilökuntaa koulutetaan.
Tavoitteena on parantaa digitaalisiin palveluihin kohdistuvan neuvontatyön vaikuttavuutta sekä edistää erityisesti kirjaston digitaalisten palvelujen käyttöä ja kirjastohenkilökunnan osaamista. Neuvonnalla on mahdollista tavoittaa myös kirjaston ei-käyttäjiä ja siten parantaa kirjaston yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Hanke tukee monipuolisten lukutaitojen teemaa (Teema 1) turvaamalla digitaalista tasa-arvoa ja edistämällä kansalaisten digitaitoja sekä ”Laatu, vaikuttavuus ja innovaatio”-teemaa (Teema 4 ) , kokeilemalla innovatiivista ratkaisua ja luomalla paremmat palvelut, tavoitteena kirjastojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hanketta arvioidaan keräämällä dataa jokaisesta tapahtuneesta neuvontatilanteesta, niiden lukumäärästä ja sisällöstä. E-aineistojen ja lainattavien mobiililaitteiden käytöstä kertyy tilastoja ko. palveluihin.

Mittarit:
- Yksilöllisten opastuskertojen määrä / opastettujen asiakkaiden määrä.
- Valmisteltujen ryhmäopastusten määrä / osallistujamäärä.
- Kirjastohenkilökunnalle suunnattujen opastuskertojen määrä / koulutetun henkilökunnan määrä.
- e-aineistojen laina- ja käyttömäärien kehitys hankkeen aikana
- Kirjaston lainattavien mobiililaitteiden lainauksen kehitys hankkeen aikana
Kirjastopalvelun vaikuttavuuden kannalta on tärkeää kohdistaa palveluja siihen väestöön, joka arvostaa ja käyttää kirjaston kulttuurisisältöjä varakasta ja korkeakoulutettua väestöä harvemmin: vähemmän koulutetut, eläkeikäiset, maaseudun väki. Palvelujen digitalisoituminen koskettaa koko väestöä ja yleinen kirjasto voi tarjota tilaa ja opastusta niiden käyttöön. Kirjaston monipuolinen e-aineistokokoelma ja muut verkkopalvelut voivat ylittää asiointimatkoihin liittyvät kynnykset ja lisätä alueellista ja kulttuurista tasa-arvoa.

Mahdollisuuksien mukaan pyritään rekrytoimaan opastustyöhön henkilöitä sosiaalisen työllistämisen keinoin.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on laajentaa kirjaston tarjoamaa tietokoneiden ja muiden laitteiden sekä digitaalisten palvelujen käytön opastusta asiakkaiden omien laitteiden käytön opastukseen sekä digitaalisten palvelujen käytön opastukseen asiakkaiden omilla mobiililaitteilla. Erityisinä kohderyhminä ovat henkilöt, joilla kielitaidon tai vähäisen käyttökokemuksen vuoksi on vaikeuksia selvitä digitaalisessa asioinnissa itsenäisesti. Myös kirjaston henkilökuntaa opastetaan laitteiden ja palvelujen käytössä.
Tavoitteena on myös opastuksen keinoin saada lisättyä kirjaston digitaalisten palvelujen (esim. e-aineistot, verkkokirjasto) ja lainattavien tablet-tietokoneiden käyttöä.
Toimintasuunnitelma
Opastustyötä suunnittelemaan ja tekemään rekrytoidaan hanketyöntekijä. Mahdollisuuksien mukaan myös kirjaston henkilökunta tekee opastustyötä.

Toteutetaan asiakkaiden omien mobiililaitteiden ja kirjastosta lainattavien tablet-tietokoneiden käytön yksilöllistä neuvontaa Oulun kaupunginkirjaston toimipisteissä. Jos paikalle tavoitellaan myös kirjaston ei-käyttäjiä, on käytettävä resursseja tiedotukseen myös muualla, kuin kirjaston vakiintuneissa kanavissa.

Yksilöllisten neuvontatilanteiden kokemuksia hyödynnetään suunniteltaessa etukäteen valmisteltuja ryhmäopastustilanteita. Asiakkaiden omien laitteiden lisäksi ryhmäopastuksissa käytetään kirjaston tarjoamia tablet-tietokoneita sekä kirjaston tarjoamia digitaalisia palveluja ja – aineistoja.
Laaditaan laajemminkin hyödynnettävä opastusmateriaalipaketti itseopiskeluun ja opastusten vetämisen tueksi. Hankkeessa kartoitetaan erilaisia, kirjastoihin sopivia, ryhmien opastusmenetelmiä sekä yksilöllisen neuvonnan tarpeita mobiililaitteiden käytössä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Oulun seudun työllisyyspalvelut, Rikosseuraamuslaitos, Oulun kaupungin sosiaalipalvelut ja muut sosiaalisen työllistämisen yhteistyötahot. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€43 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€54 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€43 000