Tammien tarinat : Nurmeksen metsätalouteen liittyvää muistitietoa talteen tarinoita kertomalla
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvaaja Timo Kovanen
Nurmeksen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kötsintie 2
75500
Kirjaston puhelin : 
0401045108
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmes.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurme
Y-tunnus : 
0207669-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Timo Kovanen
Puhelin : 
0401045109
Sähköposti : 
timo.kovanen@nurmes.fi
Kuvaus : 

Tammi on kansanomainen nimitys entisaikojen uittopadolle. Niiden kautta huomattava määrä puutavaraa kulki aikoinaan savotoilta mm. sahoille.

 

Hankkeen tarkoituksena on metsätalouteen liittyvien tarinoiden taltiointi yhdessä Nurmeksen kaupunginkirjaston, Nurmeksen museon ja Nurmes-seuran kanssa. Tavoitteena on saada talteen arvokasta paikallishistoriaa ja -tietoutta vielä kun tuona aikana eläneet kaupungin asukkaat ovat niitä kertomassa. Taltiointi suoritetaan nauhoittamalla sekä keräämällä kaupunkilaisten kirjoittamia tarinoita. Myös vanhoja valokuvia digitoidaan hankkeen yhteydessä. Tarinat kootaan kotiseutukokoelmaan ja osa julkaistaan verkossa äänitteinä. Äänitettyjen dokumenttien etuna on myös se, että paikallinen murre ja puhetyyli tulevat taltioitua.

 

Museon ja Nurmes-seuran kanssa on sovittu, että keskitymme metsätalouteen ja siihen liittyviin asioihin. Tarinoita halutaan aina savotoilta ja kämppäelämästä työnjohtoon ja Nurmeksen sahan toimintaan liittyen. Kaikkiin näihin heijastuvat yhteiskunnan kulloinenkin taloudellinen tilanne, metsäyhtiöiden tavoitteet jne. Metsätalous on ollut tärkeässä osassa alueen taloudellisessa kehityksessä ja ihmisten toimeentulossa. Nurmekseen on myös liittynyt erityispiirteitä, kuten tehometsätalouden kokeilu alueella. Hankkeella on tarkoitus saada talteen myös miten nämä näkyivät metsureiden ja työnjohtoportaan töissä, tai miten jäljet ovat näkyneet alueen luonnossa aikojen kuluessa.

 

Nurmes-seuran avulla pyritään löytämään keskeiset henkilöt, joilta kannattaa tarinoita lähteä kyselemään. Seura avustaa myös tarinoiden käytännön taltioinnissa mahdollisuuksien mukaan. Tämän lisäksi tarinankertojia etsitään järjestöjen, kuten kyläyhdistysten kautta sekä lehti-ilmoitusten ja kirjaston verkkosivujen avulla. Vanhusten palvelutaloissa käydään myös tekemässä taltiointeja. Lisäksi museolla on tietämystä henkilöistä, joilla on käytännön kokemusta alasta.

 

Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi järjestetään tarinankerrontatilaisuuksia, joissa yhdessä muistellaan menneitä. Yhdessä tarinoiminen ja muisteleminen tuovat mieleen enemmän asioita, myös sellaisia, joita ei esimerkiksi kahdenkeskisissä taltiointitilanteissa tule ihmisten mieleen. Lisäksi erilaiset mielipiteet tulevat paremmin esiin ja mahdollisia muistivirheitä voidaan välttää.

 

Muistitiedon taltioinnin lisäksi hankkeen tavoitteena on tarjota ikäihmisille mahdollisuus jättää jälkeensä tietoa, jota he itse pitävät tärkeänä. Hanke tarjoaa mielekästä ja aktivoivaa toimintaa samalla kun he voivat auttaa jälkipolvia ymmärtämään omia juuriaan.

 

Hankkeen avustuksella palkataan työntekijä kolmeksi kuukaudeksi ja lisäksi kirjasto maksaa työntekijän yhden kuukauden palkan. Yhteensä neljästä kuukaudesta kaksi (touko-kesäkuu) varataan tarinoiden keruulle ja kaksi kuukautta (heinä-elokuu) niiden litteroinnille. Ennen työntekijän palkkausta tehdään museon ja Nurmes-seuran kanssa tarkempi suunnitelma työn toteuttamisesta. Nurmeksen museo osallistuu hankkeeseen antamalla asiantuntemusta, opastusta, sekä tarjoamalla työtilat ja -välineet (mm. tallenteiden tekoon). Nurmes-seura osallistuu hankkeeseen esimerkiksi tarjoamalla paikallistuntemusta sekä avustamalla tarinankertojien etsimisessä ja tarinoiden taltioinnissa. Seuralla ei ole rahallisia resursseja käytössä. Lisäksi hyödynnetään valmiita vastaavia hankkeita ja niistä saatuja kokemuksia.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Nurmeksen museo, Nurmes-seura

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana tallennetut tarinat koottiin Nurmeksen kirjastoon. Nauhoitteista koottiin kaksi kuunnelmaa, toinen metsätöistä ja toinen Nurmes 2000 tehometsätalous hankkeesta. Ensimmäinen näistä esitettiin tämän hankkeen päätöstilaisuudessa.  Hankkeen päättymisen jälkeen se esitettiin Turun kirjamessuilla. Molempia tarjotaan myös radioihin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke herätti kiinnostusta erityisesti metsätöissä mukana olleissa. Se sai myös huomiota paikallisissa tiedotusvälineissä, mikä toi lisää kiinnostuneita hankkeen piiriin. Hankkeen avulla saatiin taltioitua useiden metsätöissä olleiden kertomuksia, jotka todennäköisesti olisivat muuten jääneet kokonaan taltioimatta. Valtaosa oli nauhoituksia, sen sijaan kirjoituksia ja valokuvia ei juurikaan saatu. Yleisesti hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Ainoastaan Nurmeksen sahaan liittyviä tarinoita ei juurikaan saatu.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen tuloksena tehtyjä kuunnelmia yritetään vielä markkinoida esimerkiksi radioasemille. Kuunnelmia on myös aikomus esittää Nurmeksessa jossakin näyttelytilassa. Kuunnelmien teosta johtuen verkkoon laitettavia äänitteitä ei toistaiseksi ole tehty ja jatkossa on selvitettävä, saako materiaalista sinne toimivia kokonaisuuksia.  Lisäksi hankkeessa mukana olleelta kirjaston asiakkaalta saatiin idea jatkohankkeeksi, jota yritetään aloittaa ilman ulkopuolista rahallista tukea.

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppanit eivät antaneet rahallista tukea, mutta muu apu oli erityisen tärkeää. Nurmeksen kulttuuritoimen ääni- ja valomiehen työaikaa käytettiin kuunnelmien teossa yli 100 tuntia. Nurmes-seura osallistui tilaisuuksien järjestämiseen ja haastateltavien etsimiseen ja Nurmeksen museo antamalla ammatillista ja teknistä apua.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 050
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 288
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 788
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
159henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Digitointiin liittyvissä hankkeissa suositetaan, että kirjasto ottaa yhteyttä kansalliskirjastoon/Mikkelin digitointikeskukseen konsultaatiota ja ohjausta varten. Digitoitaessa aineistoja tulee varmistaa, että niiden rajapinnat ovat yhdistettävissä KDK:ssa käytettyyn tekniikkaan. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013