Tarinoita Inarista: digitaalinen tarinapankki
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Inarin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Piiskuntie 4
99800
Kirjaston puhelin : 
+358407451988
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@inari.fi
Y-tunnus : 
0190758-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Leivo
Puhelin : 
+358408304886
Sähköposti : 
eija.leivo@inari.fi
Kuvaus : 

Avustuksen käyttötarkoitus:

Paikallisen aineiston merkitys kirjaston palvelutarjonnassa on lisääntynyt internetin tarjoaman globaalin tietoaineksen täydentäjänä ja ihmisten identiteetin muodostajana. Työperäinen muutto lisää juurettomuutta ja halua kuulua johonkin. Kirjastossamme käynnistetty digitaalisen tarinapankin kokoaminen ja tarjoaminen internetin kautta kuunneltavaksi on eräs tapa tuoda paikallisuutta ja kotiseutua lähelle ihmistä mihin tahansa maailman kolkkaan. 

Tarinapankin työstäminen on päässyt hyvään vauhtiin, mutta uhkaa jäädä keskeneräiseksi, jos työn jatkamiseen ei saada ulkopuolista rahoitusta. Kirjastohenkilökunnalla ei ole tällä hetkellä aineiston leikkaustyön tekemiseen tarvittavaa osaamista.  Avustuksella on tarkoitus jatkaa paikallisaineiston digitointi ja leikkaustyöhön palkatun työntekijän työsuhdetta vuodella eteenpäin 1.6.2014 alkaen, jotta varmistetaan kerätyn aineiston käyttökuntoon saattaminen.  

Tavoite ja päämäärä

Tavoitteena on jatkaa Inarilaisen suullisen tarina-aineiston digitointia ja tallentamista tuleville sukupolville.   Tallennustyön rinnalla tehdään haastatteluja jotta vielä elossa olevien tarinankertojien muistelot saadaan talteen.  Arkistojen kätköissä on runsaasti arvokasta aineistoa, jonka liittämisestä tarinapankkiimme käydään neuvotteluja.  Vuoden vaihteessa julkaistavan demoversion” Tarinoita Inarista” (työnimi) ilmiasua ja käytettävyyttä kehitetään saadun palautteen avulla. Tarinoita Inarista liitetään osaksi Lapinkirjaston Lappiaineistoa. Tarinapankki linkitetään myös Inarin kunnan kotisivuille.

Kirjaston kokoaman uuden sähköisen kirjastopalvelun markkinointi on tärkeää jotta ihmiset tietävät palvelusta ja osaavat käyttää sitä. Myös muut kirjastot voivat hyödyntää saamaamme kokemusta suullisen kotiseutuaineiston keruussa.  Kyläiltojen ja tarinatilaisuuksien avulla halutaan edistää kirjaston ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta.  Hankkeen aikana on tarkoitus perehdyttää henkilökuntaa äänitteiden editointi- ja tallennusohjelmiin. 

Tehtävä ja sisältö

Tarina-aineistoa on leikattu ja tallennettu väliaikaiselle alustalle aiemmin Lapin Ely -keskukselta saadun hankerahan avulla 142 tuntia, yhteensä 600 tarinaa. Aineisto on vielä asiasanoittamatta ja linkittämättä. Digitoimatta olevaa tarina-aineistoa on tällä hetkellä 105 tuntia ja leikkaamatonta ja tallentamatonta aineistoa reilut 400 tuntia. Museoiden ja kansallisarkiston kokoelmien inarilaisäänitteiden tallentaminen tarinapankkiin on selvittämättä.  

Hankkeen merkitys

Hanke lisää kirjaston merkitystä yhteisöllisyyden edistäjänä ja tuo palvelun käyttäjiksi uusia asiakkaita. Kirjaston imago kotiseutuperinteen vaalijana saa uusia ulottuvuuksia, sillä suulliseen kerrontaan perustuva digitaalinen perinneaineisto on uudenlainen verkkopalvelutuote kirjastojen tuottamana. Aineisto on arvokas lisä koulujen kotiseutuopetuksessa, ihmisten identiteetin rakentamisessa ja matkailutuotteena.  Kirjastohenkilökunnan työnkuva muuttuu verkkopalvelujen myötä, joten kokemuksen hankkiminen erilaisten palvelujen tuottamisessa on hyödyllistä. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kunnan sivistystoimi, kylätoimikunnat, seurat ja järjestöt

Aiemmat hankkeet: 

Tarinat Talteen: digitaalinen informaatio ja näyttelyhanke 2011-2013 (Esr-hanke)

Sähköinen tarinapankki: inarilaiseen paikallishistoriaan liittyvä sähköinen kotiseutukokoelma 2013-2014  (Lapin Ely-keskus)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 www.tarinoideninari.fi verkkosivusto.

Tarinoita Inarista: Inarin Kirkonkylän kulttuurin kohteet, reitit ja jäljet

Tarinoiden Inari roll-up esittelyteline ja Tarinoiden Inari painettu esite

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjaston tuottama inarilainen suullinen perinnearkisto Tarinoiden Inari : Inarin kunnankirjaston äänitearkisto julkaistiin heinäkuussa 2015 Inariviikkojen yhtenä juhlatapahtumana. Tilaisuus keräsi väkeä yli 300 henkeä. Paikalle oli kutsuttu kaikki hanketta tukeneet tahot: rahoittajat, aineiston tuottajat ja luovuttajat sekä talkootyöntekijät. Avajaistapahtuma kiinnosti myös  mediaa ja tilaisuudesta julkaistiin runsaasti radiohaastatteluja ja lehtiartikkeleita. Hankkeen aikana muokattiin ja monipuolistettiin julkaisualustaa, luotiin sivustolle visuaalinen ilme ja testattiin hakuominaisuuksia.

Hankkeeseen palkattiin suunnitelman mukaisesti projektityöntekijä, joka jatkoi haastattelutyötä, aineiston leikkaamista ja editointia sekä kuva-aineiston käsittelyä. Kirjastohenkilökunta on tehnyt sisällönkuvailua. Haastatteluaineistoa on työstetty ensimmäiselle tasolle yli 3 000 yksikköä, joista julkaisukelpoisia on 250. Tarinoiden Inari on pääasiassa äänitearkisto, mutta siihen on sisällytetty myös valokuvia ja viitetietona lisätty aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.Tarinoiden Inari - äänitearkisto löytyy verkko-osoitteesta www.tarinoideninari.fi

Kirjaston toteuttama hanke on herättänyt runsaasti mielenkiintoa paikallisesti, valtakunnallisesti ja myös maailmanlaajuisesti. Olemme seuranneet sivuston käyttöä kuukausiseurantana. Kuukausittainen kävijämäärä on ollut yli 20 000 ja käyntejä on eri puolilta maailmaa. Arvatenkin monet ovat Lapista ja Inarista lähteneitä, mutta aineisto on ihmislähtöisyyden ja perinnetiedon kannalta yleisesti kiinnostavaa. Keskimääräinen viipymisaika sivustolla on 7 minuuttia.

Yhteydenottoja äänitearkistoon liittyen on tullut paitsi  tavallisilta kansalaisilta myös ammattilaisilta. Hanketta on esitelty lukuisissa yleisötapahtumissa mm. Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksessa, valtakunnallisilla kirjastopäivillä Seinäjoella, Turun kirjamessuilla, Suomi 100 juhlavuoden yhteistyökumppaneille sekä Lapin kirjastohenkilökunnalle. Kirjastoalan opiskelijat olivat valinneet hankkeemme yhdeksi kiinnostavimmista kirjastohankkeista ja oli mielenkiintoista kuulla heidän perustelujaan. Suomen kansallisarkisto kiinnostui äänitearkistostamme, koska heillä oli suunnitteilla samantapaisen hankkeen toteuttaminen.

Kuntalaisille on järjestetty paikallishistoriaan liittyviä luentoja sekä opastettuja kylä- ja hautausmaakävelyjä, jotka on nauhoitettu omaehtoisia käyntejä varten. Inarin kirkonkylän kyläkierrosta varten painatettiin esite, Tarinoita Inarista: Inarin kirkonkylän kulttuurin kohteet, reitit ja jäljet. Asiantuntija esitteen teossa oli kotiseutuneuvos Matti Lehtola.  Paikallisuuteen liittyvän toiminnan ansiosta kirjaston asiakkaiksi on saatu uusia asiakasryhmiä. Tapahtumat ja aineiston keruu ovat lisänneet yhteisöllisyyden tunnetta asukkaiden keskuudessa. Äänitearkiston tuottaminen on monipuolistanut ja tuonut uusia ulottuvuuksia kirjastohenkilökunnan työhön.

Jatkotoimenpiteet: 

Suomi 100 vuotta juhlavuoteen liittyen tarkoituksemme on tehdä suunnitelma, miten Saamelaismuseosäätiön Ealli biras : Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma = Elävä ympäristö hankkeen ja Inarin kunnan MapInfo paikkatietojärjestelmän sisältöjä voidaan hyödyntää Tarinoiden Inari - äänitearkistoon. Tarinoiden tapahtumat siirretään karttapalveluun. Tarinoiden Inari - Inarin kunnankirjasto äänitearkiston sijoittamista Finnaan selvitetään.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
08/10/2015
Ryhmät: 
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€53 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 620
Budjetti euroissa yhteensä: 
€53 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€63 884
Oma rahoitus yhteensä: 
€28 784
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
10henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
700henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€35 100

Lapin kirjastotoimen aluehallinto on avustanut hanketta jo vuonna 2013. Tällä päätöksellä myönnetty avustus on hankkeelle viimeinen, ja avustuksen saajan tulisi huolehtia, että palvelu saadaan käyttöön ja pysyväksi osaksi kirjastopalveluja.