Tarinoita ja tekniikkaa. Seikkailuja lisätyssä todellisuudessa.
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 1
02070
Kirjaston puhelin : 
050 330 1762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050 330 1762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Toiminnalla tavoitellaan osaamisen jakamista, avointa ja uteliasta asenneilmapiiriä. Uudet sovellukset ja laitteet mahdollistavat uppouttavat kokemukset tutussa ja turvallisessa kirjastossa. Hankkeessa päästään kokeilemaan uuden teknologian hyötyjä sekä luovuuden rajoja ja uudenlaista tarinankerrontaa ja itseilmaisua.  Toiminnassa toteutuu monimediaisuus, monilukutaito ja kielitietoisuus.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden asiakkaiden määrä, osallistujilta saatu palaute

Kuvaus : 

Hankkeen tausta

”Tuo robotti on osa minun tarinaani.” Osaatko liikkua ja kertoa tarinaasi virtuaalitodellisuudessa? Espoon kaupunginkirjaston lastenkirjastotyössä tärkeitä teemoja ovat osallistaminen, yhdessä tekeminen, tekemällä oppiminen, kielitietoisuus, ohjelmoinnillinen ja innovatiivinen ajattelu sekä uudet tekniikat.

Lisätty todellisuus valjastettiin Espoon kirjastojen kouluyhteistyön ja erityisesti erityisryhmien kanssa tehtävän työn välineeksi v. 2015-2016 kehittämishankkeessa ”Lisätyn todellisuuden käyttö kirjastopedagogiikassa”. Hankkeessa luotiin ja löydettiin uusia ja innostavia työtapoja ja -välineitä. Kesään 2016 mennessä hankkeen yli kolmeenkymmeneen työpajaan osallistui lähes tuhat lasta.  Autismin kirjon ryhmät kertoivat tarinoita tietokirjan kannen päälle ilmestyneille kolmiulotteisille eläinhahmoille (pajakuvaus 3.12.2015). Runokoodausta kehitettiin toimimaan mm. suomea toisena kielenään puhuvien ja kielellisistä erityisvaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten itseilmaisun välineenä (pajakuvaus blogissa 18.9.2015).

 

Hyväksi koettuja toimintatapoja halutaan kehittää edelleen ja päästä kokeilemaan jälleen uusimpia tekniikoita ja työvälineitä.

Espoon kaupunginkirjaston Pajoissa mahdollisesta tulee totta ja mielikuvitus löytyy tekemällä. Uuden opetussuunnitelman 2016 haasteita työstetään koulun ja kirjaston yhteistyöpalavereissa, ja kouluissa nähdään kirjastot tärkeinä kumppaneina.  Tämänhetkisessä nopean teknisen kehityksen ajassa kirjasto voi ja haluaa olla utelias ja rohkea edelläkävijä ja kokeilija.

 

Hankkeen rakenne

  • Työpajakonsepteja
  • Työpajoja päiväkotiryhmille, luokille ja erityisryhmille
  • Työpajoja kirjastojen iltapäiväkerhoissa
  • Tarinat ja robotiikka -koulutus kirjaston henkilökunnalle sekä varhaiskasvatuksen ja koulujen opettajille
  • Tarinat ja robotiikka -perhepäivät
  • Kirjailijoiden ja asiantuntijoiden virtuaalivierailuja 
  • Elämyksellisiä tarinanäyttelyitä

 

Hankkeen tavoitteet, hyöty ja tehtävät

Toiminnalla tavoitellaan osaamisen jakamista, avointa ja uteliasta asenneilmapiiriä. Uudet sovellukset ja laitteet mahdollistavat uppouttavat kokemukset tutussa ja turvallisessa kirjastossa. Hankkeessa päästään kokeilemaan uuden teknologian hyötyjä sekä luovuuden rajoja ja uudenlaista tarinankerrontaa ja itseilmaisua.  Toiminnassa toteutuu monimediaisuus, monilukutaito ja kielitietoisuus.

 

Hankkeen kohderyhmä

Kohderyhmään kuuluvat niin päiväkoti-ikäiset, peruskoululaiset, kirjaston, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilökunta sekä perheet. Kirjasto toimijana takaa, että mukana on yhteiskunnallinen näkökulma ja että hankkeessa toteutuu yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

 

Hankkeen aikataulu

 

tehtävä

ajoitus

hankkeen

käynnistys

4-6/2017

suunnittelu, taustatyö

6-9/2017

hankinnat

6-12/2017

rekrytointi (yhteistyökumppanit, työpajojen opiskelijaohjaajat, asiantuntijavieraat)

6-12/2017

työpajojen ja muun toiminnan käynnistys

10/2017

raportointi ja evaluointi

10/2018

 

 

 

 

Hankkeen tehtäväluettelo ja vastuuhenkilöt

Ohjausryhmän vetäjänä toimii aluekirjastojohtaja Sunniva Drake.

 

Hankkeen työryhmästä vastaavat Heliminna Hakala, Éva Kelemen ja Marjukka Peltonen. Ohjelmointityöpajoihin tullaan tarvitsemaan kirjaston ulkopuolisten henkilöiden palkkaamista.

 

Virtuaalitodellisuus ja robotit tarinoinnin työvälineinä

Kun tarinan käyttöön valjastetaan virtuaalitodellisuus, robotti ja leikki, tavoitteena on päästä uppouttavaan kokemukseen. Monet aistit ja erityisesti liike ja liikkuminen saadaan yhdistettyä tarinoihin, käytetään tarinaa liikkeeseen innostajana ja liikettä tarinan kuljettajana.

Robottiapulainen toisi tulevaisuuden nykyhetkeen, herättäisi yhteiskunnallista keskustelua, juuri sellaisia kysymyksiä joita tulevaisuudessa joudumme kohtaamaan, ja joita kirjastorobotin kanssa voitaisiin tarinoita luoden pohtia lasten ja nuorten kanssa. Onko Naosta lukurobotiksi, kirjastoapulaiseksi tai satutunnin tanssiin kutsuvaksi tähdeksi?

 

Asiantuntijavieraat, työpajojen ohjaajat ja opiskelijaohjaajat tuovat hankkeeseen oman luovan mielikuvituksensa ja tietonsa. Luokat voisivat lähteä virtuaalivierailuille tulevaisuutta visioivien kirjailijoiden kanssa (esim. Tatu Kokko).

 

 

 

Riskienhallinta

Riski

Uhkataso

Ennakoiminen

Työpajaosallistujia ei löydy

pieni, toimimme isossa organisaatiossa ja kohderyhmiin on hyvät kontaktit

Jaetaan vastuuta työpajojen järjestämisestä ja tiedottamisesta kaikille Espoon alueille

Tekniset ongelmat

suuri

toiminnassa on mukana kirjaston monenlaisten osaajien lisäksi yhteistyökumppaneita ja ohjelmointiosaamisella varustettuja ohjaajia

Päteviä työpajavetäjiä ei löydy

kohtalainen (hankkeen avulla pienennettävissä)

Palkataan ulkopuolista osaamista, jonka avulla myös vakituinen henkilökunta oppii ja uskaltaa osallistua. Henkilökunnan osallistaminen ja koulutus.

Sairastumiset

suuri

Alueiden välinen yhteistyö, henkilökunnan osallistuminen kaikissa kirjastoissa, ulkopuolisten vetäjien palkkaaminen.

Laitteiden hankinnan ongelmat

suuri

Hyvä taustatutkimus, asiantuntijat ja yhteistyökumppanit

Esteettömyyden takaaminen

huomioitava

Varaudutaan yllätyksiin ja käytetään esteettömyyden asiantuntijoita.

 

 

Hankkeen laadunvarmistaminen ja raportointiHankkeen perustaksi kehitetään toimiva peruskonsepti, joka on sovellettavissa ja/tai räätälöitävissä kullekin kohderyhmälle toiveet ja odotukset huomioiden. Huolehditaan hyvästä kommunikoinnista sekä yhteistyökumppaneiden että henkilökunnan kanssa.  Toiminta kytketään opetussuunnitelmien tavoitteisiin. Kaikki hankkeeseen osallistuvat pystyvät jatkuvasti seuraamaan ja kommentoimaan hankkeen edistymistä.

Hanke käyttää olemassa olevia, hyväksi havaittuja kanavia luotavien toimintamallien ja sisältöjen levittämiseen.  Käyttöön valjastetaan niin Espoon kaupunginkirjaston lastenkirjastotyön blogi (my.kirjasto.ws) ja HelMet-portaali, kuin myös aktiiviset sosiaalisen median kanavat. Alustat ovat pysyviä ja jatkuvasti ylläpidettäviä, eivätkä ne ole riippuvaisia hankkeen kestosta.

 

Toiminnanarviointi

Hanketta arvioidaan toteutuneiden työpajojen ja koulutusten määrällä, osallistujamäärällä sekä niistä kerätyn palautteen perusteella. Toimintamallien arviointiin osallistuvat myös lapset ja nuoret.

 

Hankkeen ansiosta espoolaisten lasten- ja nuortenkirjastotyöntekijöiden pedagoginen osaaminen ja uusien tekniikoiden tuntemus syventyy ja laajentuu, mikä näkyy rohkeina ja innovatiivisina toimintamalleina myös tulevaisuudessa.

 

 

Haettu apuraha

Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista sekä arvio kokonaiskustannusten ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella

 

Kustannusarvio (hankkeen arvioidut kustannukset)

 

Haettu avustus

37 000 €

 

Kulujen erittely

 

arvio kulujen ajoittumisesta

Henkilöstökulut (ohjelmointityöpajojen ohjaajat, 2 kpl)

12 000 €

10/2017 - 9/2018

Aineet, tarvikkeet, tavarat*

20 000 €

6/2017 - 3/2018

Ohjelmistot (oppimis- ja innovaatio-ohjelmia)

1 000 €

10/2017 - 3/2018

Matkakustannukset

1 000 €

10/2017 - 9/2018

Palvelujen ostot (virtuaalivierailut, Nao-robotin ohjelmointikoulutus henkilökunnalle)

3 000 €

10/2017 - 9/2018

Kulut yhteensä

34 000 €

 

Oma rahoitus (henkilöstökuluihin)

15 000 €

 3/2017 - 9/2018

Oma rahoitus (Nao-robotti)

6 000 €

 

Muualta haetut avustukset

0 €

 

Yhteensä

58 000 €

 

     

* Aineistot, tarvikkeet ja tavarat: AR/VR -tekniikan laitteita ja välineistöä, tarkemmat valinnat keväällä 2017, Nao-robotteja (2 kpl tai 1 Nao ja joku muu robotti)

 

Hankkeella ei ole muita haettuja tai saatuja avustuksia.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€37 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€21 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€58 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.