Tartu tassuun -hankkeen laajennus - koira-avusteisia muisteluhetkiä vanhuksille ja kirjoitushetkiä lapsille
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50
20781
Kirjaston puhelin : 
02 588 4400
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kaarina.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaari
Y-tunnus : 
0133226-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Saarela ja Kirsi Kallioniemi
Puhelin : 
02 588 4403
Sähköposti : 
sari.saarela@kaarina.fi, kirsi.kallioniemi@kaarina.fi
Kuvaus : 

Muistellaan koiralle –hetket laitoksissa asuville vanhuksille

Lastenkirjastotyön lisäksi myös vanhuskirjastotyö on yksi Kaarinan kirjaston strategisista painopistealueista. Kirjastossa toimii Kotikirjasto Hopeakettu, joka toimittaa siirtokokoelmia vanhusten laitoksiin. Kotikirjasto Hopeaketun palveluna kokeiltiin vinkkausta myös vanhainkodeissa ja tuetun asumisen yksiköissä. Kokeilun tuloksena kuitenkin todettiin, että vanhainkodeissa tarvitaan aivan omanlainen tapa aktivoida vanhuksia kirjallisuuden ja muun kirjaston tarjoaman virkistyksen ja tiedon pariin. Laitoksissa asuvat vanhukset ovat kohtalaisen huonokuntoisia ja monesti myös muistisairaita. Muistelu kirjallisuuden avulla vastaisi heidän tarpeitaan. Lasten lukuhetkistä ja muusta koira-avusteisesta vanhustyöstä saadut positiiviset kokemukset herättivät idean käyttää koiraa myös muisteluhetkissä.

Hankkeessa kirjaston työntekijä, koiran ohjaaja ja koira käyvät kerran kuukaudessa vanhusten laitoksessa noin tunnin ajan. Joka muisteluhetkessä on teema, esim. elämäni eläimet, lapsuuden leikit jne. Muisteluhetki aloitetaan lukemalla teemaan sopivaa kirjallisuutta. Lukemisen jälkeen muistellaan ja keskustellaan työntekijän tekemien kysymysten avulla. Koira voi osallistua muisteluhetkeen aktiivisesti esimerkiksi jumppauttamalla vanhuksia tai koiralle voi vain turvallisesti muistella.

Tämän osahankkeen tavoitteena on tarjota myös laitoksissa asuville vanhuksille mahdollisuus nauttia kirjallisuudesta ja kulttuurista, aktivoida heitä ja parantaa heidän elämänlaatuaan sekä tarjota heille vastaavanlaisia palveluja kuin aktiivisiille vanhuksille tarjotaan kirjavinkkausten muodossa.

Tartu tassuun –kirjoitushetket alakouluikäisille lapsille

Vuosina 2012–2013 toteutetussa Tartu tassuun –hankkeessa alakouluikäisille lapsille järjestettiin kirjastoissa ja kouluissa lukuhetkiä, joissa tarinoiden kuuntelijana toimi koira. Lisäksi alakoulujen erityisryhmille järjestettiin vinkkauksia, joissa mukana oli koira. Alle kouluikäisille lapsille järjestettiin koira-avusteisia satuhetkiä. Opettajilta, vanhemmilta ja lapsilta saadun hyvän palautteen takia, haluamme laajentaa Tartu tassuun –toimintaa kirjoitushetkiin ja luku- ja kirjoituspiireihin.

ELY:ltä haettavan avustuksen turvin laajennamme lapsille suunnattua Tartu tassuun -toimintaa. Uusina toimintamuotoina ovat kirjoitushetket, joissa alakouluikäiset lapset kirjoittavat koiralle annetun aiheen mukaisesti. Kirjoitetut tekstit myös luetaan koiralle. Hetkissä yhdistyvät tekstin itse tuottaminen ja sen lukeminen. Kirjoitushetkiä tarjotaan alakoululaisryhmille ja niitä järjestetään koulupäivän aikana kirjastoissa ja kouluissa. Opettajat ovat toivoneet kirjoitushetkiä oppilailleen. Toisena toimintamuotona osahankkeessa ovat Tartu tassuun –luku- ja kirjoituspiirit. Piirejä järjestetään Kaarinan pääkirjastossa ilta-aikaan säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Luku- ja kirjoituspiirit on suunnattu alakouluikäisille lapsille. Piirissä kirjoitetaan sekä luetaan itse kirjoitettuja tekstejä koiralle. Kokoontumisten välillä lapset lukevat ennalta sovitun kirjan ja ne toimivat innoittajina piirin kokoontumisissa. Kaarinan kirjastoissa ei ole aiemmin ollut lasten lukupiiritoimintaa.   

Tämän osahankkeen tavoitteena on laajentaa koira-avusteista lastenkirjastotyötä koiralle lukemisesta myös koiralle kirjoittamiseen ja luku- ja kirjoituspiireihin. Sekä kirjoitushetkissä että luku- ja kirjoituspiireissä lasten innostajana ja mielikuvituksen herättäjänä toimii koira. Samoin kuin koiralle lukiessa, myös koiralle kirjoittaessa sekä koira-avuteisissa lukupiireissä, lapsilta unohtuu se, että harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista. Koira on saamiemme kokemusten mukaan hyvä houkutin ja väline erityisesti pojille, jotka tarvitsevat erilaisia keinoja lukemaan ja kirjoittamaan houkuttelussa. Olemme saaneet Tartu tassuun -lukuhetkistä sekä vinkkaushetkistä todella hyvää palautetta erityisopettajilta, joiden kanssa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä. Nyt haluamme saamiemme hyvien kokemusten myötä kehittää koira-avusteista kirjastotyötä eteenpäin ja luoda uusia tapoja koira-avusteiseen lastenkirjastotyöhön.

Yhteishankkeeseen palkataan työntekijä, jonka vastuulla on käynnit vanhusten laitoksissa ja käyntien suunnittelu sekä lapsille suunnattujen kirjoitushetkien ja luku- ja kirjoituspiirien suunnittelu ja ohjaaminen. Hankerahalla palkataan myös koiran ohjaaja ja koira.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kaarinan kupungin vanhuspalvelut ja kaupungin alueella toimivat vanhainkodit

Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut

Maarit Haapasaari ja Hali-Koira -yritys

Aiemmat hankkeet: 

Tartu tassuun -hanke, jossa järjestettiin koiralle lukuhetkiä lapsille kirjastoissa ja kouluissa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Muistellaan koiralle -hetkien tiimoilta otettiin yhteyttä Kaarinan alueen vanhusten palvelulaitoksiin, ja vierailuajat sovittiin yhteentoista paikkaan. Vierailuja tehtiin kuhunkin neljä, eli yhteensä käyntejä tehtiin 44.

Hankkeessa oli mukana koulutettu koira sekä koiranohjaaja ja kirjaston työntekijä. Ennen toteutusta mietittiin vierailujen teemoja ja myös sitä, mitä edellytyksiä koiran läsnäolo vaatii. Palvelukodeille esitettiin toive, että mahdollisimman moni asukas pääsisi osallistumaan tapaamisiin.

Jokaisella vierailulla oli teema, jonka tarkoituksena oli, että sen kautta päästäisiin tutustumaan monipuolisesti kirjaston materiaaleihin. Teemojen mukaan mm. laulettiin, luettiin kirjallisuutta, ratkottiin arvoituksia ja keskusteltiin. Vierailuun kuului koiran silittelyä ja halimista ja koira avulla myös jumpattiin. Vierailujen teemoja olivat: elämäni eläimet, ruoka, entisajan koulu ja kotiseutu. Koulu- ja kotiseututeemaan saatiin materiaali muistelulaukku-hankkeesta. Koululaukkuun oli koottu materiaalia entisajan koulunkäynnistä ja kotiseutulaukusta löytyi materiaalia Kaarinasta. Laukkujen materiaaleista hyödynnettiin osa ja niiden lisäksi tuotiin esiin kirjaston aineistoa. Molempien laukkujen sisältö toimi hyvin palvelulaitoksissa ja aiheet herättivät kiinnostusta. Erityisen hyvin toimivat kotiseutulaukun valokuvat.

Käytössä olleet tilat, asukkaiden eritasoinen kunto ja vointi asettivat haasteita toteutukseen. Vierailujen sisältö pyrittiin toteuttamaan niin, että ohjelma olisi mahdollisimman monipuolista, ja että edes joku vierailujen toiminnallinen osa tavoittaisi osallistujan. Keskustelut ja muistelut eivät aina välttämättä menneet teemojen mukaan, mutta pääasia olikin mukava hetki yhdessä. Asukkaat pitivät kovasti koirasta ja silittelyhetki oli monille tärkeä ja mieleenpainuva. Useimmissa paikoissa osallistujia oli noin 10-15 henkilöä, ja yhteensä Muistellaan koiralle -hetkiin osallistui 569 palvelulaitoksen asukasta.

Viimeisen vierailun päättyessä lähetettiin palautekysely kaikkiin mukana olleisiin palvelukoteihin. Erityisesti vanhusten mieleen oli jäänyt koira, mutta myös muistelun ja/tai jutustelun aiheisiin oli palattu. Palautteen mukaan myös vanhukset olivat olleet vierailun jälkeen virkeämpiä.

Tartu tassuun -kirjoitushetkiä järjestettiin alakoulujen erityisryhmille Kaarinan pääkirjastossa ja kouluissa. Kirjoitushetkessä oli paikalla koululaisryhmä, koulutettu koira, koiran ohjaaja ja kirjaston työntekijä. Oppilaat kirjoittivat lukukoiralle tietystä aiheesta, pullopostiviestistä. Aiheeseen johdateltiin tarinalla lukukoiran elämästä, kuinka koira oli löytänyt meren rannalta pullopostiviestin. Kirjoitushetket pidettiin suljetussa tilassa, jossa koira sai kulkea vapaana ryhmän joukossa ja oppilaat saivat halutessaan silittää koiraa. Valmiit kirjoitukset luettiin ääneen koiralle muun ryhmän ollessa myös paikalla.  Kirjoitushetket onnistuivat hyvin. Koira toimi tarinoiden innostaja sekä mielikuvituksen herättäjänä. Suureksi suosioksi nousivat myös yhteiset kaveri- ja ryhmäkuvat koiran kanssa.

Lisäksi järjestimme opettajien toiveista lukuhetkiä. Erityisryhmien lukuhetket pidettiin kouluilla. Lukuhetkessä oli mukana lapsi, lukukoira ja koiran ohjaaja.  Lukuhetken aikana lapsi luki koiralle kirjaa rauhallisessa ja suljetussa tilassa 10-15 minuuttia. Lapset saivat lukupassin, johon otettiin kaverikuva lukukoiran kanssa ja johon kerättiin tassutarroja. Lukuhetkiä järjestettiin samalle luokalle viisi kertaa.  Toiminnan jatkuvuudesta ja sitoutumisesta on todettu olevan hyötyä lukuhetkissä. Koululaisille järjestettyjä luku- ja kirjoitushetkiä oli yhteensä 81 kappaletta, joissa oli 2208 osallistujaa. Opettajat antoivat hyvää palautetta kirjoitus- ja lukuhetkistä ja lukukoiratoiminnan toivottiin jatkuvan.

Hankkeessa panostettiin enemmän vanhus- kuin lastenkirjastotyöhön. Lisäksi opettajilta tullut toive lukuhetkistä haluttiin ottaa huomioon, joten lapsille suunnattuja koira-avusteisia kirjoitus- ja lukupiirejä ei ollut mahdollista toteuttaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€27 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 259

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
125kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 777henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.

 
okm
avi