Teemalukupiiri - avoin teemallinen lukupiiri
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Riihimäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 16
11100
Kirjaston puhelin : 
019 758 4678
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@riihimaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rihma
Y-tunnus : 
0152563-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Haanpää, sanataideohjaaja, kirjoittaja, kirjallisuuskriitikko
Puhelin : 
044 5740302
Sähköposti : 
paivi.haanpaa@gmail.com
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on laajentaa lukupiirien mahdollisuutta tavoittaa uusia kiinnostuneita osallistujia, löytää ideoita kirjallisuuden sisältöjen tarkasteluun, synnyttää keskustelua ja aktiivisuutta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujamäärät / sitoutuminen / teemanäyttelyjen ja kirjalistojen kiinnostavuus

Kuvaus : 

Aikuisille suunnattu teemalukupiiri hyödyntää perinteisen lukupiirin piirteitä mutta toteutuksessa on enemmän väljyyttä. Teemalukupiirissä kokoonnutaan keskustelemaan kirjoista, mutta toisin kuin perinteisemmissä lukupiireissä, käsiteltävänä ei ole vain yksi teos, vaan osallistujat ovat voineet valita yhden tai useamman teoksen etukäteen annetulta listalta, jolla on 5-10 teosta. Kullakin kerralla on oma teemansa, johon kaikki listan kirjat liittyvät. Teemat voivat liittyä kirjojen genreen, aiheisiin, tai vaikkapa tietyn kirjailijan tuotantoon.

Teemalukupiiri on myös siinä mielessä perinteistä lukupiiriä väljempi, että siihen osallistuminen ei edellyttä pitkäaikaista sitoutumista. Teemalukupiiri on avoin kaikille haluakkaille, ja osallistuja itse päättää, tuleeko hän mukaan joka kerta vai vain sillä kertaa, kun käsitellään häntä kiinnostavia teoksia.

Tietyn teeman mukaan lukeminen luo osallistujille enemmän mahdollisuuksia osallistua ja myös painottaa osallistumistaan. Kun käsiteltävänä ei ole vain yksi tietty teos, paine saada juuri oikea kirja pienenee. Luettava materiaali on laajempaa ja osallistuja pääsee myös valitsemaan luettavaa kiinnostuksensa mukaan. Mikäli innostusta riittää, lukupiiriläinen voi lukea kokoontumista varten useammankin teoksen kulloisesta aihepiiristä.

Jokaisen teemalukupiirin alussa ohjaaja pitää noin 20 minuutin mittaisen alustuksen, jonka tarkoitus on paitsi antaa tietoa myös johdatella keskusteluun. Näin myös he, jotka eivät ole ehtineet perehtyä kokoontumisen kirjallisuuteen kovin tarkkaan, pääsevät mukaan.

Teemalukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa kahden oppitunnin ajan kerrallaan, ja lukupiirin teemat ovat hyvissä ajoin nähtävissä kirjastossa. Kirjastosta saa lukulistoja, joissa on kullakin kerralla käsiteltävät teokset. Lisäksi kirjaston kirjanäyttelyssä esitellään kunkin teeman teoksia lukupiiriä edeltävinä viikkoina. Teemalukupiiri aloittaa toimintansa syksyllä 2016 ja jatkaa vuoden 2017 loppuun saakka.

Mahdollisiksi teemoiksi on kaavailtu mm. seuraavia: sarjakuva, afrikkalainen kaunokirjallisuus, nykyrunous, romanttinen viihde, matkakirjat, kotimaiset nuortenkirjat, suomalainen uuskumma (kotimainen spekulatiivinen fiktio) ja kirjoittajaoppaat. Teemalukupiirin ohjaajana toimii sanataideohjaaja, FM Päivi Haanpää.

Teemalukupiirin tavoitteena on saada ihmiset tarttumaan myös sellaisiin kirjoihin, joihin he eivät muuten tarttuisi, saamaan lisää tietoa kirjallisuudesta ja jakamaan lukukokemuksia yhdessä. Teemalukupiiri rohkaisee katsomaan kirjoja uusin silmin – missä kaikkialla piileekään itselle sopivaa luettavaa. Osallistumisen vapaus ja mahdollisuus valmistautua omien aikataulujen ja jaksamisen mukaan madaltavat osallistumiskynnystä. Kaikki ovat tervetulleita, lukeminen yhdistää osallistujia. Teemalukupiiriin on sallittua tulla myös vain kuuntelemaan, oppimaan sillä tavoin uutta.

Kokoontumisia on puolentoistavuoden aikana 15, palkkio 400 € / kokoontuminen. 15 x 400 € = 6000 €. Kokoontumisen kesto 90 min. (kaksi oppituntia á 45 min.). Yhden kokoontumisen valmisteluun kuluva aika (sis. kirjojen valitsemisen, lukemisen ja alustusten laatimisen) vastaa noin 13 tunnin työmäärää.

Kirjastossa lukupiirin kokoontumistilana on kerhohuone (vuokra; 15 €/h x 30 = 450 €) Kuukausittain tehdään vaihtuva kirjanäyttely sekä jaettavia kirjalistoja kulloisenkin teeman mukaisesti. Kirjasto huolehtii myös teemalukupiirin tiedottamisesta ja mainonnasta; kotisivut, facebook, twitter, paikallislehdet ja -radio (henkilöstökulut n. 40 h = 800 €; tarvikkeet 50 €)

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Päivi Haanpää: "Kun teemallista lukupiiriä alettiin suunnitella, tavoitteena oli aikuisille suunnattu teemalukupiiri, joka hyödyntää perinteisen lukupiirin piirteitä mutta jonka toteutuksessa on enemmän väljyyttä. Teemalukupiirissä kokoonnuttiin keskustelemaan kirjoista, mutta toisin kuin perinteisemmissä lukupiireissä, käsiteltävänä ei ollut vain yksi teos, vaan osallistujat olivat voineet valita yhden tai useamman teoksen etukäteen annetulta listalta, jolla oli 5–6 teosta. Kullakin kerralla oli oma teemansa, johon kaikki listan kirjat liittyvät.

Teemat valittiin siten, että käsiteltäväksi saataisiin monipuolinen valikoima kirjallisuutta, joka saattaa jäädä marginaaliin. Lukupiirin yhtenä tavoitteena oli madaltaa kynnystä tarttua kirjaan, jollaista ei yleensä tule valinneeksi.

Teemalukupiiri oli myös siinä mielessä perinteistä lukupiiriä väljempi, että siihen osallistuminen ei edellyttänyt pitkäaikaista sitoutumista. Teemalukupiiri oli avoin kaikille halukkaille, ja osallistuja itse päätti, tuleeko hän mukaan joka kerta vai vain sillä kertaa, kun käsitellään häntä kiinnostavia teoksia.

Käsiteltävät teemat olivat: Kirjailijat työssään ja työstään (kirjailijoiden työpäiväkirjoja, sanataideoppaita, esseitä kirjoittamisesta), uusi sarjakuva, 2000-luvun esseekirjallisuus, nuortenkirjojen rakkaustarinat ja uuskumma. Kaikki lukulistojen teokset olivat kotimaisia. Painotus oli myös uudehkossa, pääosin 2000-luvulla ilmestyneessä kirjallisuudessa. Liitteestä löytyvät tarkemmat tiedot kirjoista.

Eniten osallistujia (11) keräsi ensimmäinen kokoontuminen, jolloin keskusteltiin kirjailijoiden työstä. Pienimmillään osallistujamäärä oli essee- ja uuskummakerralla (4 / kokoontuminen). Yhteensä osallistujia oli 20. Vaikka sitoutumista ei edellytetty, moni tuli mukaan kerta toisensa jälkeen ja ryhmäytymistä tapahtui.

Se, mikä teki lukupiiristä haastavan, oli kirjojen määrä ja ennakkoilmoittautumisen puute. Mahdollisimman matala kynnys tulla ja vapaus olla sitoutumatta moneen kokoontumiseen voi olla hyvä asia lukijoille, mutta ohjaajan kannalta se on haasteellinen: milloinkaan ei voi tietää, miten iso ryhmä tulee ja keitä tällä kertaa. Luettavien teosten määrä aiheutti sen, että keskustelut eivät aina päässeet yleistä tasoa syvemmälle, koska saman kirjan lukeneita oli niin vähän. Toisaalta se johti luontevaan kirjavinkkaukseen, kun osallistujat kertoivat innostuneina omista lukukokemuksistaan. Koska jo tapahtumakutsussa annettiin lupa tulla myös lukematta, moni noudatti tätä. Tämä osaltaan vaikeutti keskustelua, ja ohjaajan rooli taustoittajana ja kirjojen esittelijänä korostui, luento-osuutta tuli enemmän kuin oli etukäteen suunniteltu. Isommassa ryhmässä tilanne olisi todennäköisesti tasoittunut kun mukaan olisi tullut enemmän sekä kirjoja lukeneita että lukemattomia.

Koen kuitenkin, että lukupiirin tavoite täyttyi, joskin pienemmässä mittakaavassa kuin toivottiin. Osallistujat tarttuivat itselleen uusiin genreihin, ja etenkin sarjakuvat yllättivät monet positiivisesti. Kirjalistat myöskin jäivät osallistujille, joten teoksiin palaaminen tulevaisuudessa on mahdollista.

Olivatko lukupiirin kirjat liian ”erikoisia”? Ehkäpä. Valitsemalla esim. vain romaaneja eri teemoista ja genreistä olisi osallistumiskynnys saattanut olla matalampi. On kuitenkin perusteltua houkutella kirjaston kävijöitä myös epätodennäköisempien valintojen äärelle, näyttää, että kiinnostavaa luettavaa löytyy myös muilta osastoilta. Epäilen, ettei osa ollut aikaisemmin edes käynyt sarjakuva- tai nuortenkirjahyllyillä. On silti aiheellista miettiä, olisiko teemallisuuteen riittänyt vaikkapa tietyn maan kirjailijoiden lukeminen tai johonkin aikakauteen sijoittuvien teosten lukeminen. Mahdollisuuksia olisi niin paljon!

Oliko valikoimaa liikaa yhtä teemaa kohden? Ehkäpä. Kahdesta kolmeen teosta olisi riittänyt. Silloin myös saman kirjan lukeneita olisi voinut olla enemmän, etenkin, jos kirjasto varautuisi tilanteeseen hankkimalla lainattavia kappaleita enemmän esim. lähikirjastoista. Jos luettava olisi supistettu yhteen kirjaan per teema, rajaus olisi ollut jo liian suppea, teemallisuudesta puhuminen olisi menettänyt merkityksensä"

 

Aikuisille suunnatun teemalukupiirin lisäksi halusimme hankkeen sisältöön myös lapsille- ja nuorille suunnattua tapahtumaa. Tämä toteutui kirjaston etkojen sisällä 5.12., kun Riihimäen nuorisoteatterin ryhmä esitti ja keskusteli klassikkosaduista Samuli Parosen salissa.

Kirjaston omana osuutena hankkeeseen: yhteydenpito ja ideoiminen, mainostaminen ja viestintä, tila sekä näyttelyt ja listat erillistä teemoista

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Teemalukupiirin mainonta ja eri teemanäyttelyiden aineistolistat.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vaikka teemallinen lukupiiri ei saavuttanutkaa haluttuja kävijämääriä, se oli kaiken kaikkiaan hyvä kokemus ja päänavaus. Lukupiiri on tuttu ja helppo konsepti, johon nyt luotiin lisää variaatiota. Idea on ehdottomasti jatkokehittämisen arvoinen.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
31henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi