Teematunteja lukiolaiselle
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Tuusulan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Autoasemankatu 2
04300
Bibliotekets telefonnummer : 
09 8718 3444
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@tuusula.fi
ISIL-kod : 
FI-Tuusu
FO-nummer : 
0131661-3
Ansvarsperson : 
Riikka mustajärvi
Telefonnummer : 
040 314 3445
E-post : 
riikka.mustajarvi@tuusula.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyössä Tuusulan Lukion kanssa 2-3 eriaiheista teematuntia, jotka tukevat lukion opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tarjoavat kirjaston henkilökunnan asiantuntemuksen lukio-opetuksen käyttöön. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Toteutuneiden tuntien lukumäärää ja niihin osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärää seurataan. Opettajilta ja opiskejoilta pyydetään palautetta, jonka perusteella tuntien sisältöä kehitetään.

Projektbeskrivning : 

Tuusulan kunnankirjastossa on ala- ja yläkoulujen tarpeisiin luotu teematuntipaketit. Teematunneilla ovat omia selkeitä kokonaisuuksiaan, joissa käsitellään eri ikäluokille ajankohtaisia kirjaston käyttöön liittyviä teemoja: kirjavinkkauksesta tutkielman tekoon ja kirjastonkäytön opetuksesta tiedonhakuun. Teematunnit on koettu niin koulujen kuin kirjastonkin puolelta mainioksi tavaksi tehdä yhteistyötä: koulut tietävät mitä saavat ja kirjasto tietää mitä halutaan.

http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1838

http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5125

Nyt teematunnit halutaan laajentaa koskemaan myös lukiolaisia ja palvelemaan lukioiden tarpeita. Tavoitteena on parantaa nuorten tiedonhankintataitoja, monilukutaitoa ja kriittistä tiedonarviointia sekä edistää nuorten lukuharrastusta. Samalla opastetaan näkemään yhteys kirjaston verkkopalvelujen kautta löytyvän tiedon ja kirjastossa olevan aineiston välillä sekä kiinnitetään huomiota sähköisten aineistojen käyttöön. Lukiolaisten teematuntikokonaisuus rakennetaan tiiviissä yhteistyössä Tuusulan lukioiden kanssa.

Tavoitteena on luoda 2-3 eriaiheista teematuntia, jotka tukevat lukion opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tarjoavat kirjaston henkilökunnan asiantuntemuksen lukio-opetuksen käyttöön. Teematunteja täydentämään -ja niiden rinnalle- luodaan ja kerätään aihepiirejä laajentavat verkkoaineistopaketit mm. tutkielman teon avuksi. Teematunneista luodaan tarkahkot sisältökuvaukset, jotta tuntien sisältö ei liikaa vaihtele tuntien pitäjästä riippuen.

Hankkeeseen pyritään löytämään opinnäytetyöntekijä (2kk). Vaihtoehtoisesti hanke toteutetaan omana työnä, jolloin kirjastonhoitajalle palkataan sijainen tekemisen ajaksi.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Tuusulan kunnankirjastossa on ala- ja yläkoulujen tarpeisiin luotu teematuntipaketit. Teematunneilla ovat omia selkeitä kokonaisuuksiaan, joissa käsitellään eri ikäluokille ajankohtaisia kirjaston käyttöön liittyviä teemoja: kirjavinkkauksesta tutkielman tekoon ja kirjastonkäytön opetuksesta tiedonhakuun. Teematunnit on koettu niin koulujen kuin kirjastonkin puolelta mainioksi tavaksi tehdä yhteistyötä: koulut tietävät mitä saavat ja kirjasto tietää mitä halutaan.

Nyt teematunnit halutaan laajentaa koskemaan myös lukiolaisia ja palvelemaan lukioiden tarpeita. Tavoitteena on parantaa nuorten tiedonhankintataitoja, monilukutaitoa ja kriittistä tiedonarviointia sekä edistää nuorten lukuharrastusta. Samalla opastetaan näkemään yhteys kirjaston verkkopalvelujen kautta löytyvän tiedon ja kirjastossa olevan aineiston välillä sekä kiinnitetään huomiota sähköisten aineistojen käyttöön. Lukiolaisten teematuntikokonaisuus rakennetaan tiiviissä yhteistyössä Tuusulan lukioiden kanssa.

Tavoitteena on luoda 2-3 eriaiheista teematuntia, jotka tukevat lukion opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tarjoavat kirjaston henkilökunnan asiantuntemuksen lukio-opetuksen käyttöön. Teematunteja täydentämään -ja niiden rinnalle- luodaan ja kerätään aihepiirejä laajentavat verkkoaineistopaketit mm. tutkielman teon avuksi. Teematunneista luodaan tarkahkot sisältökuvaukset, jotta tuntien sisältö ei liikaa vaihtele tuntien pitäjästä riippuen.

Hankkeeseen pyritään löytämään opinnäytetyöntekijä (2kk). Vaihtoehtoisesti hanke toteutetaan omana työnä, jolloin kirjastonhoitajalle palkataan sijainen tekemisen ajaksi.

Webbsidor, publikationer och material: 

 

Tuusulan kirjaston palvelut lukioille: https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7228

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen toteutusta alettiin suunnitella tarkemmin syksyllä 2015. Toteuttamisajaksi valittiin vuosi 2016, niin että tuntien suunnittelu tapahtuisi hanketyöntekijän toimesta keväällä ja tunteja voitaisiin pitää syksyllä. Hanketyöntekijä päätettiin palkata osa-aikaisena kolmeksi kuukaudeksi. Suunnitelmasta palkata lopputyötään tekevä opiskelija pidettiin kiinni ja niinpä mahdollisuudesta ilmoitettiin alan oppilaitoksille loppusyksyllä. Hanketyöntekijäksi valittiin kirjastovirkailija, joka opiskelee kirjastonhoitajaksi.

Hanketyöntekijä aloitti työt maaliskuun alussa 2016. Hän tutustui lukion uuteen opintosuunnitelmaan ja kartoitti muiden kirjastojen tarjontaa lukioille. Opettajien ylioppilaskirjoituksiin liittyvien kiireiden vuoksi tapaamista koulujen kanssa ei voitu heti järjestää. Kun opettajien kanssa päästiin yhteyksiin, alkoivat asiat edetä. Toukokuussa saatiin valmiiksi ehdotus yhteistyöksi, jota muokattiin vielä kirjastojen resurssien mukaan

Suunnitelmat tehtiin lopulta seuraaviin kokonaisuuksiin:

Lukion teemapaketti I, Tiedonhaun koulutus kirjastossa

 • kirjaston peruskäyttö, kirjastokortti ja verkkopalvelutunnukset
 • tiedonhaku verkkokirjastossa
 • asiasanat ja luokitus
 • e-kirjat
 • harjoituksia tai QR-koodi-suunnistus kirjastossa

Lukion teemapaketti II, Kirjastonhoitajan tunti luokassa

 • lähteet ja niiden merkitseminen
 • verkkolähteiden arviointi
 • tekijänoikeudet
 • tietosuoja

Lukion teemapaketti III, Tietokirjaesittely

 • Tarkempi kuvaus alla

Lukion teemapaketti IV, Äidinkielen kirjallisuuslistat

 • Opiskelijoilla on yleensä annettuna lista kirjoista, joista heidän pitää valita yksi, jonka perusteella he pitävät esitelmän tai vastaavan. Näitä kirjoja voisi koota valmiiksi kirjanäyttelyiksi tai valikoimiksi, jotta ne olisivat helpommin löydettävissä kun niitä tullaan kysymään.

 

Syksyllä 2016 aloitettiin teematuntien pitäminen pääkirjastolla ja Jokelan kirjastossa.

Tiedonhaun koulutus kirjastossa oppitunteja pidettiin neljä pääkirjastolla ja kaksi Jokelassa heti kouluvuoden alussa. Kyseessä olivat lukion vasta aloittaneet oppilaat, jotka tulivat kirjastolle OPOn kurssilla ensimmäisen jakson jälkeisellä koeviikolla. Tunnilla käytiin oppilaiden kanssa läpi kirjastonkäyttöön liittyviä peruskäsitteitä kuten luokitusta ja asiasanoja. Opiskelijoita kehotettiin hankkimaan tai päivittämään oma kirjastokortti, heitä opastettiin verkkokirjaston käytössä sekä sähkökirjojen pariin. Tunnin lopuksi kaikki osallistuivat kirjaston tiloissa QR-koodisuunnitukseen, jossa he saivat ryhmissä kokeilla löytää vastauksia annettuihin kysymyksiin kirjastotilassa. Osalle oppilaista asia oli tuttua ja osaa mikään ei kiinnostanut. Tunnin jälkeen tehtiin kuitenkin muutama kirjastokortti, joten asia meni perille.

Tietokirjaesittelyt käynnistyivät loppuvuodesta 2016 pääkirjastossa. Äidinkielenopettajat toivoivat kirjastolta vinkkausta, etenkin tietokirjavinkkausta. Yhteen äidinkielen kurssiin kuuluu suomalaisen tietokirjan lukeminen ja opettajien mukaan opiskelijoilla oli hyvin kapea käsitys siitä, millaisia tietokirjoja on olemassa ja suurin osa päätyi kirjavalinnoissaan paljon esillä olleisiin urheilija- tai muusikkoelämänkertoihin. Varsinaiseen vinkkaukseen ei aikataulullisesti ja opiskelijoiden määrän takia ole mahdollisuutta, yhdessä opetusryhmässä on noin kolmekymmentä opiskelijaa ja kaksi heistä ei voi lukea samaa kirjaa. oppitunnin aikana ryhmälle esiteltiin nopeasti 40-50 tietokirjaa suurinpiirtein kirjastoluokan mukaisessa järjestyksessä. Samalla luokitusjärjestelmää pidettiin esillä, ja opiskelijoita kehotettiin tutkimaan luokkaa, jos aihe kiinnostaa, mutta joku muu ehtii valita esitellyn kirjan. Tunnin lopuksi opiskelijat joko valitsivat itselleen kirjan valikoimasta tai jalkautuivat kirjastosaliin etsimään jotain muuta. Kaikki poistuivat kirjastosta valitsemansa kirjan kanssa ja suuri osa lainatuista kirjoista oli muita kuin elämänkertoja.

Teemapaketti kakkosta eli kirjastonhoitajan tuntia luokassa ei ole vielä pidetty kertaakaan. Myöskään äidinkielen kirjallisuuslistojen perusteella ei ole vielä koottu kirjanäyttelyitä tai valikoimia. Kellokosken kirjastossa ensimmäiset luokat vierailevat alkuvuonna 2017.

Fortsatta åtgärder: 

Opettajia muistutetaan keväällä kirjaston mahdollisuuksista ja tunneista, jotta niitä päästään pitämään viimeistään syksyllä uusien opiskelijoiden aloittaessa. Kirjastohoitajan luokassa pitämä tunti pyritään sovittamaan lukioiden kevään ohjelmaan. Opettajilta tiedustellaan kurssien aikatauluista ja siitä, milloin suuri joukko opiskelijoita etsii vaadittuja kirjoja. Lukioiden tiukat aikataulut asettavat toteutuksille haasteita. Pyritään luomaan hyvät kommunikaatioyhteydet lukioihin. Opettajilta ja opiskelijoilta pyydetään palautetta, jonka perusteella tarjontaa voi kehittää edelleen. Tuntivalikoiman laajentamista pohditaan henkilöstön resurssien mukaan ja koulujen kiinnostuksen mukaan.

Dokumentaatiota tuntien sisällöstä kehitetään ja selkeytetään, jotta ne ovat entistä helpommin muokattavissa eri tilanteisiin ja kirjastopisteisiin.

Projektet börjar : 
30/10/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 500
Egen finansiering: 
€1 200
Budget sammanlagt: 
€5 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 370
Egen finansiering: 
€2 370
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
7kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
210henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000