Tekemisen paikka
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Saarijärven kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Sivulantie 12
43100
Ansvarsperson : 
Virpi Viiru
Telefonnummer : 
0444598318
E-post : 
virpi.viiru@saarijarvi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa laaditaan suunnitelma kokoelmakeskeisen kirjastotilan uudistamiseksi kirjastolain asettamien suuntaviivojen mukaisesti tilaksi, jossa asiakkaille tarjotaan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä tilaksi, jota asiakkaat voivat käyttää omatoimisesti. Lisäksi laaditaan tilasuunnitelmaan tiivisti nivoutuva suunnitelma uudeksi lasten ja nuorten palvelukonseptiksi, joka on jatkoa kirjaston aiemmalle hankkeelle Uudistusta-tableteilla. Hankkeen teemoja ovat elinikäinen oppiminen ja monipuoliset lukutaidot.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

- Tilasuunnitelma, joka voi toimia pohjana mahdolliselle investointiesitykselle.
- Suunnitelma lasten ja nuorten palvelukonseptiksi

Projektbeskrivning : 

Kirjastot suunniteltiin 1990-luvulla kokoelmakeskeisiksi ja tämä näkyy myös Saarijärven kirjastossa, jossa aikuisten kirjakokoelma hallitsee tilaa jättäen muiden osastojen, etenkin lasten- ja nuortenosaston osuuden kirjastotilasta tarpeettoman pieneksi suhteutettuna käyttöasteeseen. Yksi suurimmista puutteista kirjaston tiloissa onkin pelkästään nuorille tarkoitetun tilan puuttuminen. Tilojen kokoelmakeskeisyyden seurauksena kirjaston asiakaskoneet ovat päätyneet keskelle kirjastoa avoimeen tilaan, jolloin niiden käyttöön liittyy monenlaisia epämukavuuksia. Musiikkiaineiston jakaantuminen kahteen eri paikkaan ei myöskään ole asiakkaiden kannalta hyvä ratkaisu. Kirjaston aukioloajat eivät enää vastaa siihen muutoksen, joka on tapahtunut ihmisten ajankäytössä, ja Saarijärven kirjastonkin tulisi tarjota asiakkaille mahdollisuus käyttää kirjastoa omatoimisesti, ja tämä tietenkin vaatii tilamuutoksia.

Kun kirjaston toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, niin kirjaston on pyrittävä muutoksiin reagoimaan. Koulujen uusi opetussuunnitelma tuo kirjastoille omat haasteensa kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. Saarijärven kirjastossa tähän haasteeseen on pyritty vastaamaan uudistamalla kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta Uudistusta tableteilla-hankkeella, jossa tavoitteena on tarjota oppilaille opastusta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon sekä mediataitojen kehittämiseen. Uudistetusta opetuksesta saatu palaute on ollut myönteistä, ja on kannustanut hankkeen jatkokehittelyyn. Vahvasti esiin noussut asia on, että kirjaston tilojen uudistamisessa tulisi huomioida pedagogisen työn tarpeet ja uudet oppimisympäristöt. Myös kirjastonkäytön opetukseen ja kirjavinkkaukseen käytettävä laitteisto kaipaa täydennystä.

Hankkeen tavoitteena on kirjaston tilojen uudistamisen suunnitteleminen uuden kirjastolain antamien suuntaviivojen mukaisesti; kirjaston tehtävänä on tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Kirjastotilan suunnittelutyössä kirjasto nähdään myös oppimisympäristönä ja mediatilana, jossa kirjastonkäytönopetuksen, kirjavinkkauksen ja mediakasvatuksen pedagogiset tarpeet tulee huomioiduksi. Lisäksi Uudistusta tableteilla-hankkeen jatkoksi lapsille ja nuorille luodaan uusi palvelukonsepti. Hankkeen yhtenä keskeisenä työtapana on kutsua ja osallistaa eri asiakasryhmiä, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä tulevaisuuden kirjastopalvelujen ja -tilojen suunnitteluun. Koska kirjaston henkilöstöresurssit ovat niukat, hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä tekemään kartoitusta eri asiakasryhmien ja yhteistyökumppaneiden tila- ja palvelutoiveista ja tarpeista. Hanketyöntekijä myös osallistuu hankkeen suunnittelutyöhön ja kirjaston asiakaspalveluun antaen siten kirjastotoimenjohtajalle ja kirjastonhoitajalle enemmän aikaa tilojen ja palvelukonseptin suunnittelutyöhön ja tutustumiskäynteihin eri kohteissa. Hanketyöntekijän palkkauksen lisäksi kustannuksia tulee suunnitteluun käytettävistä asiantuntijoiden palveluista, ja laitehankinnoista Uudistusta tableteilla-hankkeen jatkoksi (kannettava tietokone, projektori). Hanke alkaa vuoden 2018 alkupuoliskolla ja se toteutetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Projektet börjar : 
01/03/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€18 500
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€23 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000