Tiedon sillat Huittisten alueen kirjastoissa
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Huittisten kaupunginkirjasto
Huittisten kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Lauttakylänkatu 26
32700
Bibliotekets telefonnummer : 
02 5604321
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@huittinen.fi
ISIL-kod : 
FI-Hutti
FO-nummer : 
0203762-4
Ansvarsperson : 
Marjut Tiisala
Telefonnummer : 
044 5604323
E-post : 
marjut.tiisala@huittinen.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa matalan kynnyksen koulutustilaisuuksien sarja, jossa tarjotaan tiedonhankinnan, tiedonhaun ja tiedon arvioinnin sekä yleensä sähköisen asioinnin työpaja-tyyppistä koulutusta. Kohderyhmänä Huittisten aikuisväestö, erityisesti seniori-ikäiset, lähtövalmiutena riittävät juuri ja juuri tietokoneen peruskäytön alkeet.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Huittisissa toimivan SAMKin kirjaston kanssa siten, että suunnitteluyhteistyötä sekä osa koulutuksista ostetaan heiltä ja myös toteutetaan heidän tiloissaan, jolloin kouluttajana SAMKin kirjaston Huittisten toimipisteen henkilöstö. SAMKin kirjaston palvelut ovat myös avoimia kaikille. Pääosa työpajoista toteutetaan Huittisten pääkirjaston tiloissa, ohjaajana pääkirjaston kirjastovirkailija (tehtävän muutos kirjastonhoitajaksi on v:n 2012 ta-ehdotuksessa), jonka tehtäviin uutena osa-alueena on tullut kirjaston asiakkaiden ja henkilöstön välitön atk-opastus ja neuvonta sekä erilaisten kirjastoverkkopalveluiden hyödyntäminen ja kehittäminen omassa kirjastossa ja myös yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa. Ohjaajina voivat olla myös SAMKin opiskelijat sekä eri julkisten sähköisten palveluiden edustajat. Työpajatoimintaa ulotetaan myös kaupunginkirjaston lähikirjastoon Vampulassa. Kaupunginkirjaston niukan henkilöstömäärän takia projektityön aikana kirjaston muuta työtä tekemään värvätään sijaisapua.

Syksyllä 2012 on tarkoitus toteuttaa alustavasti 8-10 eri aihepiirin työpajaa, saman sisältöisinä aina toinen aamupäivisin, toinen ilta-aikaan, ryhmäkoko 12-15. Työpajoissa aina kaksi ohjaajaa: pääohjaaja joka tekee materiaalit ja suunnittelee, lisäksi yksi tai useampi apuohjaaja. Sisältöinä alustavasti:

- perusteisiin tutustumista, esim. selaimet, sähköpostit, kaupunginkirjaston oma aineistotietokanta, ePress,  Aleksi, Suoma

- julkiset viralliset palvelut esim. Kela, Vero, Pankki, Palveleva Huittinen-palvelusivusto, kaupungin omat lomakkeet

- harrastus:  matkailu, sukutiedonhaku, blogien maailma

- SAMKin kirjastossa käytettävissä olevat nk. yleisen tiedontarpeen sähköiset aineistot kuten PressDisplay, digilehti  Helsingin Sanomat,  MOT sanakirjasto

- hakukoneiden tehokäyttö, esim. tarkennettu Google-haku, Google Scholar

- sosiaalisen median välineet kuten Facebook

Pääkirjastolla työpajat pidetään osin kirjaston näyttely- ja luentotilassa, jossa valmiina dataprojektori. Tarkoitukseen pääosin käytettävät kiinteät tietokoneet ovat lainaussalin puolella, nk lasten ja nuorten koneet, jotka hyödynnettävissä tähän tarkoitukseen aamupäivisin, kun lainaussali vielä suljettuna.  Koneet ovat kuitenkin hyvin vanhat, niiden uusiminen on välttämätöntä harjoitteluistuntojen onnistumiseksi. Hyvin toimivat tietokoneet ovat tärkeät myös niiden varsinaisessa käytössä lapsilla ja nuorilla. Kirjastossa ei ole vielä langatonta verkkoa, se on kuitenkin edellytyksenä sille, että työpajalaiset voivat opetustilanteissa käyttää myös omia kannettavia koneitaan sekä lisäkoneina kirjaston kannettavia tietokoneita. Kirjaston lukusalissa, avoinna aamusta klo 9 alkaen, on jo nyt useampi vilkkaassa käytössä oleva tietokone aikuisasiakkaita varten, langaton verkko on kuitenkin tärkeä lisä tiellä kirjaston kehittämisessä kohti jokaisen oppimisympäristöä. Tavoite noudattaa yleisten kirjastojen laatusuositusta, jonka mukaan langaton verkko tulisi olla jokaisessa kirjastossa.

Työpajoista on tarkoitus tuottaa esite- ja mainosmateriaalia, joka samalla yleensäkin tekee näkyvämmäksi molempien kirjastojen toimintaa ja jota jatkossa voi helposti päivittää vastaamaan tulevaa vastaavaa tarjontaa. Työpajoille luodaan myös oma verkkosivu. Mikäli aikataulut sallivat, työpajat voidaan liittää osaksi Huittisten seudun kansalaisopiston ohjelmaa ja käyttää sitäkin tiedotuskanavaa.

Tavoitteena on luoda kestävää toimintaa ja jatkumoa siten, että verkon käyttökoulutus ja –opastus juurtuvat osaksi kaupunginkirjaston toimintaa siten, että mahdollisimman monelle koulutusta tarvitsevalle ja myös eri kohderyhmille saadaan jatkossakin tarjottua tällaista kirjaston palvelumuotoa. Merkittävä hyöty hankkeessa asiakkaiden kouluttamisen lisäksi on, että tätä kautta saadaan verkotettua paikkakunnalla toimivat erityyppiset kirjastot entistä paremmin ja rakennettua tiedon siltaa myös näiden välille. Näin parannetaan yhteisöllisen tiedonjakamisen mahdollisuuksia, näin yhteistyöhankkeessa myös molemmat henkilökunnat kouluttavat toinen toisiaan. Hanke on asiakkaille suuntautuvan palvelun lisäksi samalla siis paikkakunnan tietohuolto-organisaatioiden yhteistyömuotojen kehittämistä sekä henkilöstöjen koulutusta.

Hankeen taustalla ovat OKM:n yleisten kirjastojen laatusuosituksen linjaukset, joiden mukaan laadukkaita palveluja tarjoavassa kirjastossa opastetaan palvelujen käyttöön sekä järjestetään tiedonhankintataitojen opetusta, palvelujen käyttöä tulisi suosituksen mukaan myös edistää tehokkaalla markkinoinnilla ja tiedotuksella.

Resursseja tarvitaan työpajojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä mainontaan, uusiin tietokoneisiin keskusyksikköineen ja näyttöineen sekä langattomaan verkkoon.

Aikataulu:

- työpajojen suunnittelu ja markkinointi syykuun loppuun 2012 mennessä

- työpajojen toteutus loka-marraskuussa 2012 kanta-Huittisten alueella, Vampulassa alkuvuodesta 2013

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Elina Laineenoja, puh. +358 44 710 6230, SAMK Huittisten toimipisteen kirjasto
Ritva Suominen, puh. 02 5604322, Huittisten kaupunginkirjasto

Tidigare projekt: 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastoalan opiskelijat järjestivät Seinäjoen kaupunginkirjastossa helmikuussa 2010 verkkotaitokoulutuksen yhdessä Verkko haltuun! Nätet i besittning! -projektin kanssa.  Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyökumppanina oli Valtaväylä-hanke. Kohderyhmänä olivat pitkäaikaistyöttömät.

Webbsidor, publikationer och material: 

Se on netissä! -sanapilvilakanat ja -julisteet
Huittisten kaupunginkirjaston ja SAMK Kuninkaisten kirjaston yhteisesite (painettu 250 kpl, tulostettavissa)

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Projekti suunnattiin aikuisväestölle, erityisesti senioreille, jotka hallitsevat tietokoneen käytön alkeet. Ryhmä saatiin kokoon lehti-ilmoituksilla, infotilaisuudella, kirjaston tiloissa ja verkkosivuilla olevilla tiedotteilla sekä asiakaspalvelussa markkinoiden. Päiväkeskus Myötävirrasta saatiin osallistujia keskuksen ohjaajan avustuksella. Myös koko pääkirjaston henkilöstö osallistui työpajoihin. Kaikki halukkaat mahtuivat mukaan.

Vetovastuu jaettiin kaupunginkirjaston ja SAMK Kuninkaisten kirjaston kesken. Ohjaajina toimivat pääkirjaston kirjastonhoitaja, SAMK Kuninkaisten kirjaston tietopalvelusihteeeri sekä Vampulan kirjastonhoitaja. Ohjaajiksi ja tarpeelliseksi vertaistueksi saatiin myös kaksi GoldenAge-senioriportaalin aktiivia. Päiväkeskuksen ohjaaja tuki keskuksen asiakkaita. Pääohjaajan lisäksi useimmilla kerroilla oli läsnä ainakin yksi apuohjaaja. Apuopettajuus ja vertaistuutorointi koettiin hyvänä, osaamista lisäävänä asiana, myös pitkään opetustehtävissä olleen SAMK:n tietopalvelusihteerin mielestä.

Pääkirjaston kirjastonhoitaja käytti lokakuussa 2012 työpajojen valmisteluun yhden työviikon, mille ajalle palkattiin sijainen. Sijaisen palkkaaminen osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Koska ulkopuolista projektityöntekijää ei käytetty, tieto-taito jäi taloon. Kirjastonhoitaja myös hakeutui projektia tukeviin koulutuksiin, joista oli paljon apua hankkeen toteutuksessa.

Työpajat sijoitettiin niin, että kansalaisopiston tietokonekursseja ei ollut samaan aikaan.

Työpajat toteutettiin kahdessa jaksossa. Marras-tammikuussa kokoonnuttiin aamu- ja iltaryhmänä  pääkirjastossa ja SAMK Huittisten toimipisteessä. Maalis-huhtikuussa kokoonnuttiin aamupäivisin Vampulan kirjastossa. Enemmistö kurssilaisista olisi halunnut aamupäiväryhmään. Työpajajakson jälkeen järjestettiin pääkirjastossa puolen päivän neuvontatilaisuus, johon sai pistäytyä hakemaan ohjausta ongelmakohtiin.

Työpajojen aikataulut ja sisällöt käyvät ilmi oheisista ohjelmista. Suunniteltuun ohjelmarunkoon tehtiin vain pieniä muutoksia. Satakirjastojen verkkokirjastoa ei julkaistu hankkeen toteutusaikana, joten sen esittely ei toteutunut.

Itse suunnitellun opetusmateriaalin lisäksi käytettiin myös valmiita verkkomateriaaleja, joihin pyydettiin käyttöoikeudet. Kurssin runkona olleet diaesitykset ja muu opetusmateriaali jaettiin osallistujille paperisina. Kurssilaiset saivat myös harjoituksia mukaansa. Verkkosivujen laatimisesta luovuttiin.

Aluksi oppimistuokiot jaettiin eri tiloissa tapahtuviin teoria- ja harjoitusosuuksiin. Se osoittautui kuitenkin hankalaksi, joten opetustila alettiin varustaa kannettavilla, usein pareittain käytettävillä koneilla. Tästä tuli hieman lisätyötä, mutta ratkaisu tuki oppimista paremmin. Kurssilaiset käyttivät myös omia koneitaan. SAMK:n opetustilassa jokaisella kurssilaisella oli käytettävissä oma kiinteä tietokone. Vampulan kirjastossa opetustila rakennettiin kannettavilla koneilla lainaussaliin.

Lähes kaikki kurssilaiset täyttivät palautelomakkeen, joka oli laadittu ja joka analysoitiin kaupunginkirjastossa käytössä olevalla Webropol-ohjelmalla. Palaute oli positiivista ja kannustavaa. Kurssia pidettiin mielenkiintoisena ja hyödyllisenä.

Kurssin sisältö oli suunniteltu monipuoliseksi ja tavoitteet olivat korkealla. Sisältöihin ei kuitenkaan voitu perehtyä juurta jaksaen, joten paljon jäi kurssilaisten oman kiinnostuksen ja harjoituksen varaan. Tämä tuli myös kurssipalautteessa esille - "Olisiko asiaa liiankin paljon!" . Myös ryhmien heterogeenisyys toi haasteita sisällön toteuttamiseen. Koska henkilökohtaista ohjaamista tarvittiin jatkuvasti, olisi useammillekin apuohjaajille ollut tarvetta.

Laitehankintoihin tuli pieniä muutoksia. Koska langaton verkko saatiin kaupungin sisäisin laitesiirroin, hankittiin yksi kannettava tietokone ohjelmapaketteineen ja lisäksi sekä pääkirjastoon että Vampulan kirjastoon tablettitietokoneet. Pääkirjastoon hankittiin kuusi kiinteätä konetta ja näihin Office-paketit sekä ns. palautuskortit.

Hankkeen toteutus toi mukana olleiden kirjastojen palveluille tunnettavuutta.  Vaikka kurssilaiset eivät kuuluneet SAMK Kuninkaisten kirjaston ensisijaisiin kohderyhmiin, saivat sekä SAMK että sen kirjastopalvelut hyvää julkisuutta. Poikkihallinnollisesti parasta oli jo aiemman hyvän yhteistyön lisääntyminen sekä osaamisen jakaminen. Kirjastoihin saatiin uutta osaamista ja kirjastojen työntekijät saivat uutta tietoa alueensa kirjastojen tarjoamista tietolähteistä ja palveluista.

Fortsatta åtgärder: 

Huittisten pääkirjaston Nettinurkassa on syksystä 2013 ollut viikoittain tunnin ajan tarjolla henkilökohtaista opastusta internetin ja sähköisten palveluiden käyttöön.

Pääkirjaston luento- ja kokoustila on ollut elokuusta 2013 lähtien Lauttakylän koulun väistötilana. Toistuva, suunnitelmallinen verkon käyttökoulutus ja -opastus on mahdollista vasta, kun tila palautuu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.

Ytterligare information: 

Oma rahoituksessa on laskettu yhteen kaupunginhallituksen hankkeelle myöntämä raha sekä kaupungin henkilöstön oma työn osuus. Henkilöstökuluissa on ilmoitettu myös oman työn osuus.

Projektet börjar : 
31/08/2012
Projektet avslutas : 
27/02/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 400
Egen finansiering: 
€3 600
Budget sammanlagt: 
€12 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 951
Egen finansiering: 
€3 451

Statistik:
Utbildningar: 
24kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
236henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
11henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 500