Tiekkö-kirjastojen kokoelmien hallinta
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
www.tiekko.fi
Kalajoen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pohjankyläntie 6
85100
Kirjaston puhelin : 
0444691289
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kalajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaljo
Y-tunnus : 
0185924-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eila Ainali
Puhelin : 
0444691287
Sähköposti : 
eila.ainali@kalajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on edistää kokoelmien kiertoa sosiaalisen median, kirjastotilan tuunauksen ja aineistonmarkkinoinnin keinoin sekä järjestää asiakaskoulutusta ja henkilöstön koulutusta uusien palvelujen käyttöönoton tehostamiseksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aiakas- ja henkilöstökoulutus

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on edistää kokoelmien kiertoa sosiaalisen median, kirjastotilan tuunauksen ja aineistonmarkkinoinnin keinoin sekä järjestää asiakaskoulutusta ja henkilöstön koulutusta uusien palvelujen käyttöönoton tehostamiseksi.

Tiekkö-kirjastojen kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto vaihtuvat syksyllä 2012 ja järjestelmien käyttöönottoon sekä konversioon tarvitaan kirjastojen yhteinen organisoija. Vaihdon jälkeen uusi verkkokirjasto ja etenkin sen uusi sosiaalinen osio tulisi saada tutuksi asiakkaille. Sosiaalisen osion käyttö parantaa asiakkaille mieluisan ja tarpeellisen aineiston saavutettavuutta.

Tiekkö-kirjastoilla ei ole yhteisiä poisto- ja varastointiperiaatteita. Yhteisen periaatteiston luominen mahdollistaa ahtaiden varastotilojen suunnitelmallisemman ja tehokkaamman käytön, jolloin myös turhaa ja päällekkäistä aineistoa saadaan poistettua tehokkaammin. Ylimääräisen vanhemman aineiston karsimisella kirjastot pääsevät kokoelman osalta lähemmäs yleisten kirjastojen laatusuosituksia ja jäljelle jäävän aineiston saavutettavuus paranee.

Tällä hetkellä kokoelmasta suurin osa jää hyllyyn vaille asiakkaiden huomiota. Hankkeen puitteissa onkin tarkoitus miettiä ja testata erilaisia tapoja, miten hyllyihin unohtunut aineisto saataisiin paremmin asiakkaiden tietoisuuteen ja käyttöön. Esimerkiksi aineiston näytteillepano ja asettelu kirjastotiloissa vaikuttaa aineiston saavutettavuuteen, joten hankkeella on mahdollista  parantaa aineiston käyttöä ja kiertoa tuunaamalla kirjastotiloja nimenomaan aineiston esillepanon näkökulmasta.

Hankkeen sisältö, toimenpiteet ja aikataulu

Hankkeen tarkoituksena on Tiekkö-kirjastojen kokoelmien lainauksen, käytön ja tunnettavuuden lisääminen erilaisin saavutettavuuden, elävöittämisen ja esillepanon keinoin. Uutena keinona on erityisesti verkkokirjaston sosiaalisen osio, mikä mahdollistaa muun muassa erilaiset kirjaesittelyt ja -suositukset.

Hanke alkaa uuden kirjastojärjestelmän vaihdon ja konversion organisoinnilla syksyllä 2012 ja uuden verkkokirjaston esittelyillä ja käytön opastuksilla asiakkaille. Tavoitteena on asiakkaiden aktivointi verkkokirjaston käyttäjiksi ja samalla myös aineiston saavutettavuuden parantaminen verkkokirjaston mahdollistaman osallistamisen avulla. Lisäksi järjestetään kirjavinkkausta aikuisille.

Hankkeessa kartoitetaan lisäksi kirjastojen nykyiset poisto- ja varastointikäytännöt, selvitetään varastoinnin tavoitteet ja laaditaan tämän pohjalta kirjastoille yhteiset varastointi- ja poistoperiaatteet. Hankkeessa tehdään myös selvitys kirjastojen varastotiloista tavoitteena varastotilojen optimaalisempi ja tehokkaampi käyttö. Selvitystyön jälkeen kirjastojen henkilökuntaa opastetaan poistojen ja varastoinnin käytännön toteutukseen.

Kokoelmasta hyllyssä seisova osa pyritään saamaan asiakkaiden näkyville panostamalla aineiston esillepanoon aiempaa enemmän. Näyttelytarjontaa aktivoidaan erilaisia teemanäyttelyitä järjestämällä, ja erityisesti alueen kotiseutuaineiston tunnettavuutta lisätään esittein ja kaikissa kirjastoissa kiertävällä näyttelyllä.

Saavutettavuuden parantamisen keinoja etsitään myös asiakaskyselyllä. Kyselyn pohjalta on tarkoitus selvittää, millä periaatteella asiakkaat valitsevat käyttämänsä aineiston, mikä helpottaisi kiinnostavan aineiston löytymistä ja mitä toivomuksia ja ideoita asiakkailla on aineiston löytyvyyden parantamiseksi ja esillepanoon liittyen. 

Hankkeen aikana suunnitellaan myös kirjastotilojen tuunaus kokoelman esillepanon näkökulmasta yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tiekkö-kirjastot (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Nivala, Sievi ja Ylivieska) sekä Pyhäjoen kunnankirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana on tehty Tiekkö-kirjastoille yhteinen varastointi- ja poistopolitiikka. Se liitetään Tiekkö-kirjastojen uudistuville verkkosivuille marraskuussa 2014.
Lisäksi hankkeen aikana on valmisteltu Kotiseutukirjailijat -kiertonäyttely.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tiekkö-kirjastoihin kuuluu 7 kuntaa (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi ja Ylivieska) ja alueella on asukkaita yli 55 000. Hankkeen aikana syntyi yhteinen seudullinen varastointipolitiikka, jossa on pohdittu tälle alueelle tarpeellisia poisto- ja varastointikriteerejä. Tiekössä on yhteinen linjaus siitä mitä säilytetään, mitä ei ole tarvetta säilyttää ja kenellä on luokittainen varastointivastuu.  Uusi linjaus otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta, resurssien mukaan jo aiemmin. Varastointi- ja poistoperiaatteet on käytännön kokoelmatyökalu, jolla virkistetään kokoelmia, saadaan aineisto paremmin esille, varastotilat riittämään ja sitä myöten aineisto paremmin kiertoon. Tekemisen (varastoinnin) jakaminen ja kokoelmayhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia, sillä se vähentää päällekkäistä työtä ja säästää rajallisia resursseja ja tiloja. Seutulainaus tulee asiakkaille ja kirjastoille myös halvemmaksi ja aineiston käytettävyys parantuu.

Hankkeen päätavoite saavutettiin eli kartoitettiin kirjastojen poisto- ja varastointikäytännöt, selvitettiin varastoinnin tavoitteet ja sen pohjalta laadittiin yhteiset varastointi- ja poistoperiaatteet. Myös kirjastojen varastotilat selvitettiin.
Sen sijaan hankkeen alkuvaiheen hidastusten, kirjastojärjestelmän odottamisen ja pienemmän kehittämisavustuksen johdosta alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on jouduttu karsimaan ja osa niistä jouduttiin jättämään toiseen ajankohtaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Varastointipolitiikka otetaan käyttöön ja sitä päivitetään kolmen vuoden välein, jolloin katsotaan mihin suuntaan sitä halutaan kehittää. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä on hankkeen aikana syntyneet kokoelmatyön tarpeisiin ja kehittämiseen liittyvät uudet kehittämisideat, kuten Tiekön vanhojen erityiskokoelmien selvittäminen, myös Tiekkö-kirjastojen av-aineisto tarvitsisi omat varastointi- ja poistoperiaatteensa.

Lisätietoa: 

Hanke on toiminut kahdessa vaiheessa. Ensin (1.1.-30.8.2013)  hanketta veti kokoaikainen projektityöntekijä, mutta työ jäi silloin kesken.
Hanke sai kuitenkin lisäaikaa vuoden 2014 loppuun, kun rahaa oli vielä vähän jäljellä. 1.6.- 31.10.2014. on hoitanut osa-aikainen kirjastonhoitaja.
Sinä aikana on laadittu kirjalliset varastointi- ja poistoperiaatteet Tiekkö-kirjastojen johtoryhmän ohjauksessa.

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€70 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€77 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€37 246
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 941

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
40henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000
 
okm
avi