Tiekkö-kirjastojen uusi palvelukulttuuri – suunnitelma Tiekön toiminnan kehittämiseksi.
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Nivalan kaupunginkirjasto / Tiekkö-kirjastot
Bibliotekets adress : 
PL 71
85501
Bibliotekets telefonnummer : 
040 3447 347
Bibliotekets e-postadress : 
nivalan.kirjasto@nivala.fi
ISIL-kod : 
FI-Niva
FO-nummer : 
0186757-0
Ansvarsperson : 
Päivi Holsti
Telefonnummer : 
040 3447 346
E-post : 
paivi.holsti@nivala.fi
Projektbeskrivning : 

 

Mikä Tiekkö

Tiekkö-kirjastot ovat seitsemän yleistä kirjastoa Kala- ja  Pyhäjokilaaksoissa: Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi ja Ylivieska. Kirjastot ovat tehneet tiivistä yhteistyötä 1980-luvun lopulta asti. Yhteisen kirjastojärjestelmän lisäksi Tiekössä on tehty hyvin runsasta ja monipuolista hankinta – ja projektiyhteistyötä. Työ on ollut suunnitelmallista ja sillä on saavutettu alueellisten vaikutusten lisäksi myös valtakunnallista näkyvyyttä (esim Kirja kantaa-hanke). Tiekkökirjastot ovat myös tiiviisti mukana Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyössä.

 

Mitä Tiekkö nyt tekee

Avustusrahalla laadittava uusi suunnitelma määrittelee Tiekön kehitettävät toimintalinjat seuraavien vuosien ajalle. Suunnitelman pohja luodaan Tiekön johtoryhmän työnä, mutta ennen päälinjojen lukkoon lyömistä koko Tiekön henkilökunta keskustelee ryhmänä suunnitelmasta ja tavoitteista. Suunnitelman pohjaksi arvioidaan kirjastoryhmän viime vuosien toiminta, kuinka olemme aiempina vuosina onnistuneet palveluissamme.  Käytännön työtä tekemään palkataan henkilö kahdeksaksi kuukaudeksi tai osaaminen hankitaan ostopalveluina. Hanketta hallinnoi Nivalan kaupunki.

 

Asiakkaitamme varten

Uusille toimintalinjoille asetetaan tavoitteet, jotka viedään käytäntöön muiden yhteishankkeiden ja tapahtumien avulla. Jatkohankkeiden vetovastuut jaetaan Tiekkö-kirjastoiden kesken niin, että niille haetaan rahoitus erikseen ja jokin kirjasto vastaa hankkeesta hallinnollisesti. Hankkeet toteutetaan tehokkaasti ja tuloksia seurataan tarkasti. Suunnitelman tärkeimpänä painopisteenä on asiakaslähtöisyyden korostaminen. Suunnitelma, sen laatiminen ja käytännön toteutus noudattaa Yleisten kirjastojen laatusuositusta.

 

Suunnitelma laaditaan vuosina 2014–2015 ja se ulottuu vuoteen 2018. Sitä tekemään etsitään ulkopuolinen tekijä. Suunnitelmaa tekemään joko palkataan henkilö kahdeksaksi kuukaudeksi tai suunnitelman tekeminen hankitaan ostopalveluna.  Vuonna 2014 pidämme aiheesta alueellisen koulutuspäivän sekä teemme tutustumismatkan uusia palvelumuotoja käyttäviin kirjastoihin.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Tiekkö-kirjastot: Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi ja Ylivieska.

Webbsidor, publikationer och material: 

Hanke  järjesti 8.10. 2014 Alavieskan Linnakalliolla Ilona-seminaarin alueen kirjastolaisille. Seminaarin teemana oli kirjaston uudet  palvelut. Ulkopuolisina luennoitsijoina oli Oulun kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Kari-Pekka Toivonen ja viestinnän suunnittelija Päivi Litmanen-Peitsala. Lisäksi päivässä esiteltiin kirjastojen  hankkeita ja niiden tuloksia.

Hankkeen aikana tehtiin Tiekkö-kirjastoille yhteinen uusi strategia eli luotiin toimintalinjat vuosille 2015 - 2020. Se on järjestyksessä  jo kolmas  strategia  ja siitä tehtiin kaksi eri laajuista versiota. Laajempi versio käsittää tutkimuksen, henkilöstö- ja asiakaskyselyt ja tilastovertailut. Lyhyempään versioon koottiin strategian ydinasiat, se  painettiin ja jaettiin alueen päättäjille ja tärkeimmille yhteistyökumppaneille. Molemmat versiot ovat Tiekön verkkokirjaston sivuilla, osoitteessa  http://www.tiekko.fi sähköisessä  muodossa.

Strategian valmisteluvaiheessa asiakaskyselystä tiedotettiin ja se sai hyvin näkyvyyttä helmikuussa 2015 paikallisissa lehdissä sekä kirjastojen tiedotuskanavilla (verkkokirjasto, kirjastojen kotisivut, kuntien/kaupunkien ajankohtaista -sivut, sosiaalisen median kanavat).  Myös asiakaskyselyn tulokset, jotka julkaistiin toukokuussa, pääsivät hyvin esille. Strategian varsinainen julkaisu eli tiedotustilaisuus pidettiin Nivalassa 13.10.2015. Strategia ja toimintaa ohjaavat painopistealueet saivat yhtä hyvän näkyvyyden kuin aiemmin toteutettu asiakaskysely.

Tiekön yhteistoimintaa , yhteishenkeä ja osaamista vahvistettiin henkilökunnan toivomilla yhteisillä tilaisuuksilla: opintomatkoilla, jotka järjestettiin kesäkuussa Seinäjoelle Kirjastopäiville (10.-11.6.2015), samalla tutustuttiin Seinäjoen uuteen kirjastoon  ja lokakuussa Kirjamessuille Helsinkiin (22.-23.10.2015).  Hanketyöntekijä toimi matkojen organisoijana ja matkanjohtajana. Hankkeesta tuettiin osaa lähtijöiden matkakuluista, mutta suurimman osan kuluista kirjastot kustansivat itse. Kirjastopäiville Tieköstä osallistui 16  ja kirjamessuille 14 työntekijää.  Koulutuksille  ja opintomatkoille on tarvetta,  jotta henkilökunta osaa,  jaksaa  ja kehittää kirjastopalveluita ja löydetään uusia palvelumuotoja.

Hanketta esiteltiin 6.10.2015 Oulussa pidetyssä maakuntakirjastokokous- ja hankepäivässä.  Hanketyöntekijä oli koonnut esitystä varten powerpointin, jossa kerrottiin lyhyesti mitä on tehty ja johon oli myös koottu uuden strategian pääasiat. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä alueen kirjastoista, kaikille osallistujille jaettiin painettu strategia. 

Tiekön hyvää yhteistyötä ja yhteistä pitkää historiaa haluttiin juhlistaa valmistelemalla Tiekkö-yhteistyön 25. juhlavuoden kunniaksi yhteinen kiertävä Kotiseutukirjailijat –kiertonäyttely vuodelle 2016. Tällä näyttelyllä osaltaan tuodaan esille yhtenäistä Tiekkö-kirjastoryhmää. Samalla on tärkeää nostaa esille alueen kirjallisen kulttuurin helmiä ja edistää lukuinnostusta kirjastoille luontevalla tavalla.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Tiekkö-kirjastoihin kuuluu seitsemän kuntaa (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi ja Ylivieska) ja alueella on asukkaita yli 55 000.  Kirjastoverkosto on kehittynyt 1980-luvulta alkaen. Hankkeen aikana tehtiin ensin kirjastojen henkilökunnalle henkilöstökysely ja seuraavaksi kirjastojen asiakkaille asiakaskysely, verkossa ja paperisena 16.2.- 15.3.2015. Kyselyjen sisällöt laati projektityöntekijä mutta asiakasverkkokyselyn toteutukseen saatiin oleellinen apu kirjastot.fi:stä. Kyselyiden avulla haluttiin selvittää Tiekön viime vuosien toimintaa  ja ennen kaikkea toiveita ja tarpeita tulevien vuosien palveluiden toteuttamiseksi. Henkilöstökyselyyn vastasi 29 henkeä, joka on 75 % Tiekön ammatillisesta henkilöstöstä ja asiakaskyselyyn saatiin 326 vastausta, mikä on hyvä määrä. Taustatietojen perusteella asiakaskyselyn tyypillinen vastaaja oli työssäkäyvä, 30 – 65-vuotias nainen.

Asiakaskyselystä oli hyötyä  uuden kirjastostrategian valmistelussa sekä siinä, että jokainen kirjasto löysi vastauksista  ja toiveista toteuttamiskelpoisia asioita omien kirjastopalveluidensa kehittämiseen.

Hankkeen tavoite saavutettiin eli Tiekköön luotiin uudet toimintalinjat vuosille 2015 – 2020.  Painopistealueita on neljä.  Ensimmäisenä kohtana on kirjallisuuden harrastus ja lukeminen nousuun – lukemisen ja lukutaidon edistäminen. Toisena kohtana on tavataan kirjastossa – yhteisöllisyys, kohtaaminen ja kirjaston näkyvyys.  Kolmantena kohtana on paikalliset palvelukirjastot vastaavat paikallisia tarpeita – palveluiden kehittäminen  ja paikallisuus. Neljäntenä kohtana on henkilökunta osaa ja kehittää kirjastopalveluita – henkilökunnan kehittäminen ja jaksaminen.
Perustehtävä, toimiminen kirjastona ja kirjasto-osaaminen halutaan hoitaa hyvin ja tässä ajassa pysyen ja tulevaisuuden haasteisiin on vastattava niiden luonteesta riippumatta.
Tiekkö-kirjastojen visio 2020 on seuraavanlainen:
Tiekkö-kirjastot ovat laadukkaita tiedon ja kulttuurin keskuksia ja kuvastavat paikkakuntansa erityislaatua.  Asiakkaita palvellaan ammattitaitoisesti ja tasavertaisesti. Tiekkö-kirjastot ovat alueensa aktiivisia kehittäjiä ja haluttuja yhteistyökumppaneita.

Hankkeen vaikutuksien tarkka arviointi on vielä vaikeaa, koska vaikutukset näkyvät strategiaan pohjautuvien toimintojen tuloksena. Luonnollisesti yhteinen strategia lisää kirjastojen välistä yhteistyötä. Tärkeää on ollut, että asiakkaita ja henkilökuntaa on kuultu ja että he ovat olleet mukana uusien toimintalinjojen luomisessa. Kirjastojen medianäkyvyys on ollut hyvä, kun kehittämistyötä on pidetty säännöllisesti esillä.
Positiivinen vaikutus on myös sillä, että uusi strategia on käsitelty  jokaisessa Tiekkö-kunnassa vähintään sivistyslautakunnassa ja joissakin myös kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa, joko pykäläasiana tai vähintään tiedoksiantona. Kunnissa huomioitiin kirjastojen yhteistyö myönteisenä toimintana. Samoin arvostettiin strategian mukaista kirjastojen entistä vahvempaa työskentelyä muiden kuntien toimijoiden kanssa. Painettu strategia  jaettiin Tiekkö-alueen kaikille  luottamusmiehille.

Tiekkö-kirjastostrategia 2015- 2020 ja Oulun eteläisen kirjastostrategia 2015 – 2020 linjaavat alueemme yleisten  ja oppilaitoskirjastojen yhteistoimintaa.

Fortsatta åtgärder: 

Strategia valmistui heinäkuussa 2015, mutta otettiin käyttöön lokakuussa 2015 kun kaikki alueen kirjastopalveluista vastaavat lautakunnat olivat sen käsitelleet.  Strategiaa päivitetään seuraavan kerran 2020, tarvittaessa aiemminkin.

Uuden Tiekkö-kirjastostrategian toteutumista seuraa ja arvioi Tiekkö-johtoryhmä. Tiekön johtoryhmän syksyn kokouksissa suunnitellaan toimenpiteiden tarkemmat aikataulut, yhteisten avustusten hakemiseksi ja toteuttamiseksi.

Mahdollisia jatkotoimenpiteitä ovat kotiseutuaineiston esilletuonti kiertonäyttelyn avulla ja Tiekön juhlavuoden 2016 tapahtumat.

Ytterligare information: 

Hanketyöntekijänä on toiminut osa-aikainen kirjastonhoitaja, jonka työaika on vaihdellut 20 –75 % välillä.

Hankkeen kustannukset ylittyivät 1839 € joka luetaan hallinnoivan kaupunkin omarahoitusosuuteen. Ylitys koostui painatuksista ja ilmoituksista.

 

Projektet börjar : 
01/05/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€37 400
Egen finansiering: 
€23 100
Budget sammanlagt: 
€60 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€38 974

Statistik:
Utbildningar: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
60henkilö/person
Antalet evenemang: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
40henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€26 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014