Tietoyhteiskuntataitoja kainuulaisille
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarinkatu 15
87100
Kirjaston puhelin : 
08-61552422
Kirjaston sähköposti : 
kaupungikirjasto@kajaani.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kam
Y-tunnus : 
0214958-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Alaraasakka
Puhelin : 
044-7100020
Sähköposti : 
paula.alaraasakka@kajaani.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen kehittäminen opastamalla asiakkaita erilaisten verkkopalvelujen, mobiililaitteiden ja sovellusten käyttöön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutustilaisuuksien määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen kehittäminen opastamalla asiakkaita erilaisten verkkopalvelujen, mobiililaitteiden ja sovellusten käyttöön. Tietoyhteiskunnan palvelut tulee saattaa tasapuolisesti kaikkien saataville, mutta osa asiakaskunnastamme on syrjäytymässä niiden hallinnasta. Tietotekniikan kehitys on niin huimaa, että monilla on vaikeuksia pysyä kehityksessä mukana. Vaikeuksia on erityisesti työelämän ulkopuolella olevilla. Koska kansalaisten perustiedot digitaalisista palveluista ja viestintätekniikasta vaihtelevat, voi sopivaan koulutukseen hakeutuminen olla vaikeaa. Myös kasvava joukko työelämässä olevia ja esim. aktiivisia senioreita on vailla tietoyhteiskuntataitojen päivittämistä. Monilla on mobiililaitteiden käytön suhteen ongelmia ja kysymyksiä, joihin kaupallisilta toimijoilta on vaikea saada vastausta. Kirjasto voi madaltaa näiden palveluiden käytön esteitä. Edellytyksenä tälle on mm. henkilökunnan osaamisen parantaminen, jotta uusia palveluita kyetään opastamaan asiakkaille. Toteutus: - Hankkeen osa-aikaisen hankevastaavan valinta. - Hankitaan opastustyöhön tarvittava laitteisto. - Henkilökunta opastetaan käyttämään erilaisia laitteita ja sovelluksia. - Järjestetään asiantuntijaluentoja yleisölle, esimerkiksi tietoturvasta yms. - Järjestetään pienryhmäopastuksia asiakkaille, esimerkiksi erilaisten laitteiden ja sovellusten käytöstä. - Järjestetään asiakkaille yksilöopastusta yksilöllisten tietoteknisten ongelmien ratkaisemiseksi. - Kainuun kirjastojen e-aineistojen käytön opastus. - Opastuksia koko Kainuun alueella. Tulokset: - Asiakkaiden ja henkilöstön lisääntyneet tietoyhteiskuntataidot. - Henkilöstö kykenee neuvomaan perusasioita eri laitteiden käytöstä asiakkaille. Vaativampaa opastusta tarvitseville yksilöopastusmahdollisuus.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA ja Kainuun ammattiopisto, KAO
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen koulutus hankittiin ostopalveluna AIKOPAsta (www.aikopa.fi). Koulutussuunnittelija teki hankkeessa osaamisen alkukartoituksen henkilökunnan parissa. Kyselyyn vastasi 50 henkilökuntaan kuuluva Kainuun eri kirjastoissa. Alkukartoituksen perusteella koulutusten aihealueiksi muodostuivat 1. mobiililaitteet, 2. sosiaalinen media ja 3. tietoturva. Mobiililaitteita hankittiin 5 kpl Android-tabletteja ja kaksi kpl iPad-laitteita. Lisäksi hankittiin koulutusnäyttö kirjaston tilaan.
Osaamistaso oli odotetusti hyvin vaihteleva perustaitojen päivittämistarpeesta taitavimpiin käyttäjiin. Koulutukset aloitettiin syksyllä 2016 niin, että jokaista aihealuetta oli useampi saman sisältöinen koulutusryhmä. Useimmat koulutukset olivat Kajaanissa. Suomussalmella oli kaksi koulutusta ja Kuhmossa yksi. Koulutukset olivat tarjolla sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Asiakkaiden saaminen koulutuksiin osoittautui hankalaksi. Hankaluutena oli tiedon välittäminen koulutuksista. Kirjaston nettisivut, facebook, tiedotteet kirjastoissa, lehtien tapahtumakalenterit ja Kainuun tapahtumakalenteri eivät saaneet kovin monta asiakasta tulemaan paikalle. Syksyllä 2016 ja keväällä 2017 koulutustilaisuuksia pidettiin 13 ja niihin osallistui yhteensä 109 henkeä, joista 17 oli asiakkaita. Hankkeessa tuotettiin eri aihealueista oppimateriaalipaketteja.
Syksyllä 2017 aloitettiin asiakkaille kohdennetut opastustilaisuudet. Panostimme tiedottamiseen ja tilasimme markkinointia Radio Kajaukselta.
Näin opastustilaisuuksia kuvaa AIKOPAn ohjaaja Kati Rita: ”Kajaanin kaupunginkirjastolla digiapua annettiin kymmenenä peräkkäisenä torstai-iltapäivänä sekä Senior Surf -päivänä 3.10. Päivystyksissä kävi runsaasti avuntarvitsijoita, keskimäärin 5 asiakasta joka kerralla. Joillakin kerroilla asiakkaita oli niin runsaasti, että apuohjaajia tarvittiin kirjaston tai AIKOPAn väestä. Joskus asiakas turhautui odottamaan ja kertoi tulevansa seuraavalla kerralla uudestaan. Ensimmäisillä päivystyskerroilla oli hiljaisempaa, mutta päivystysten loputtua sekä ohjaajalla että ohjattavilla jäi tunne, että asia jäi kesken. Lisää tapaamisia olisi tarvittu, mahdollisesti pysyvä toimintamalli kirjaston toimintaan.
Maakuntien päivystyksiin oli saatu kertaluontoisiinkin tapaamisiin hyvin ihmisiä liikkeelle. Paltamon iltaan tuli jopa asiakas Kajaanista, koska sieltä päivystykset olivat jo loppuneet. Hyrynsalmen päivystys jäi riittämättömäksi, ja he erityisesti toivoivat, että tällaiselle saataisiin jatkoa. Kaiken kaikkiaan maakuntien tapaamisissa sai ohjausta yksitoista asiakasta. Paikoissa, joissa asiakkaita oli määrällisesti vähän, oli mahdollista työskennellä kattavammin ja ratkoa monta pulmaa kerralla.
Kajaanin kaupunginkirjastolla päivystysten toistuvuus mahdollisti sen, että asiakas saattoi tulla saman tai uuden ongelmansa kanssa toistamiseen. Tapasin joidenkin asiakkaiden kanssa lähes jokaisessa päivystyksessä. Joidenkin laitteiden, sovellusten tai palveluiden käyttöönotonohjauksen jälkeen asiakas palasi monesti saman asian äärelle uudesta näkökulmasta, joku kävi saamassa oppia palasissa, ja kertoi menevänsä kotiin harjoittelemaan.
Päivystyksissä ei ollut ajanvarausta. Asiakkaat tulivat ongelmineen saapumisjärjestyksessä ja yleensä kaikki paikallaolijat asettautuivat saman pöydän ääreen oppimaan yhdessä ja saamaan oppia toisiltaan. Jonkun ongelma oli toiselle aivan uusi, ja asiakas tuli kuulleeksi ohjelmasta, jota ei tiennyt olevankaan. Edistyneemmät opastivat toisiaan, jopa vanhat tuttavat tapasivat vuosien jälkeen. Sosiaalisella kanssakäymisellä oli digipäivystyksissä monta merkitystä.
Asiakaskunta koostui pääosin ikäihmisistä. Moni kertoi jääneensä kelkasta jäätyään työelämästä eläkkeelle, joillekin teknologia oli täysin uutta. Tärkeää oli, että ohjausta annettiin juuri asiakkaan omiin ongelmiin hänen omalla laitteellaan. Työelämässä olevat asiakkaat kävivät kysymässä laite- tai ohjelmavinkkejä.”

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5AGGrwECJX_Mko4UVIzSks1N2s
Radio Kajaus kertoi hankkeesta syyskuussa 2017
Kainuun Sanomat kirjoitti hankkeesta 4.10.2017 ss. A8-9

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Syksyn 2016 koulutuksista tehtiin henkilökunnalle palautekysely, johon ei saatu kovin paljon vastauksia. Ryhmissä oli eri taitotasolla olevia henkilöitä ja erilaisia odotuksia opetuksen suhteen. Osa katsoi asioita henkilökohtaiselta kannalta ja osa työyhteisön tarpeiden kannalta. Parhaimmat arviot tulivat mobiililaitteet –osiosta. Myös tietoturva-asiat kiinnostivat. Sosiaalisen media kohdalla koulutuksen painotus oli oppien hyödyntämisessä työelämässä, kun taas osa olisi kaivannut henkilökohtaisempaa painotusta. Nyt toteutettu koulutus oli enemmän luentomuotoista. Toisaalta tietoturva-asioissa luentomuotoinen koulutus on hyvä.
Asiakasopastuksissa yleisimmät kysymykset koskivat laitteiden käyttöönottoa (kirjautuminen), eri palveluntarjoajien palveluihin rekisteröitymistä ja kirjautumista sekä tietoteknologiaan liittyvää sanastoa. Paljon tukea tarvittiin siihen, että asiakas uskalsi toimia teknisessä ympäristössä. Laitteet, sanasto ja toimintaperiaatteet ovat vieraita ja ikäihminen kaipaa kanssakulkijaa ja vierellä olijaa uskaltautuakseen edes aloittaa. Paine siirtää asioiminen verkkoon on heillä tiedossa, joten tällaiselle henkilökohtaiselle, matalan kynnyksen ohjaukselle, asiakkaan omalla laitteella on huutava tarve. Kirjaston henkilökunnan resurssi vastata tarpeeseen on varmasti riittämätön.

Jatkotoimenpiteet: 

Vaikka oppia asiakkaiden opastamiseen on saatu, kynnys ryhtyä opastamaan asiakkaita on iso. Asiakkaiden taholta kaivattaisiin enemmän henkilökohtaista ohjausta, jonka antamiseen henkilökunnalla on rajalliset mahdollisuudet. Tällaista opastusta antavia tahoja on useampia ja ne olisi syytä kartoittaa. Kohderyhmä ei välttämättä ole ikäihmiset, vaan opastustarvetta on monen ikäisissä väestöryhmissä. Tiedottamista koulutuksista ja tapahtumista täytyy tehostaa, jotta löydetään kanava, millä tavoitetaan laajempi joukko asiakkaita.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
22/11/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 707
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 131
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
29kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
173henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.