Tilaa tapahtumille - kirjaston toinen kerros monikäyttötilaksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Iisalmen kaupunginkirjasto, Flickr
Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
+358 40 830 2712
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
+358 40489 4006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteet

  1. Tehdä kirjaston toisesta kerroksesta monikäyttöinen tila, jossa voimme tarjota asiakkaillemme tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn, kansalaistoimintaan tai tapahtumiin
  2. Päivitetään tilaa entistä viihtyisämmäksi, ”koko kansan olohuoneeksi”.
  3. Tuetaan kirjaston kasvavaa tapahtumatuotantoa luomalla sille sopivat puitteet.
  4. Markkinoidaan uudistunutta tilaa niin tapahtumien järjestäjille ja yhteistyökumppaneille kuin asiakkaille järjestämällä avajaistilaisuus.
Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit

-       asiakaspalautteen kerääminen uudistetusta tilasta asiakaskyselyn avulla

-       tapahtumissa kävijöiden lukumäärä

-       tapahtumien lukumäärä

Kuvaus : 

Kirjastoilla on yhteiskunnassa tärkeä ja monipuolinen sivistystehtävä. Kirjastossa ei ainoastaan hankita tietoa, käytetä ja lainata aineistoja, vaan siellä myös opitaan, harrastetaan, kokoonnutaan, työskennellään ja toimitaan yhdessä.
(Hallituksen kirjastolain uudistamisesitys eduskunnalle 11.5.2016)

Tilat ovat tehokkaassa käytössä ja niiden yhteiskäyttö on mahdollistettu. Kirjaston tiloja tarjotaan erilaisten tapahtumien käyttöön ja tämä tarjonta on synnyttänyt positiivisen toiminnallisen kierteen. Kulunvalvontajärjestelmien avulla tiettyjen tilojen itsepalvelukäyttö on tehty mahdolliseksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011: Yleisten kirjastojen laatusuositus)

 Kirjastoissa järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Kirjastoista on muodostunut niin sanottu kolmas tila, fyysinen ja digitaalinen sosiaalinen areena, jossa luodaan yhteisöjä. Nykypäivän kirjastoa on luonnehdittu monikulttuuriseksi olohuoneeksi.
(Hallituksen kirjastolain uudistamisesitys eduskunnalle 11.5.2016)

Iisalmen kaupunginkirjasto toimii kahdessa kerroksessa. Haluamme kehittää kirjaston toisen kerroksen asiakastilaa siten, että se muuntautuu monikäyttöiseksi tilaksi, joka soveltuu  lainattavalle aineistolle, opiskeluun, työskentelyyn, harrastuksiin, kokoontumiseen ja yhdessä toimiseen hallituksen kirjastolain hengen mukaisesti. 

Kirjasto on kehittänyt tapahtumatuotantoaan viimeisen kahden vuoden aikana: vuonna 2015 kirjaston tapahtumiin ja koulutuksiin osallistui noin 10 000 henkilöä. Erityisesti aikuisten tapahtumatuotannossa on hyödynnetty kirjaston toista kerrosta. Siellä on järjestetty mm. musiikkiesityksiä ja kirjailijavierailuita sekä   kirja- ja neulekahviloita ja esitelty digitoituja kotiseutuaineistoja.

Toteutus

  1. Hankitaan yläkertaan kalusteita ja tekniikkaa tukemaan tilan monikäyttöä
  2. Järjestetään avajaistilaisuus, jossa on kirjailijavieraita sekä musiikki- tai kulttuuriesityksiä
  3. Luodaan yläkerrasta ja kirjaston tiloista markkinointimateriaalia tapahtumanjärjestäjille ja asiakkaille. 

Tämän hankkeen tavoitteena on muuttaa kirjaston toinen kerros monikäyttöiseksi tilaksi, joka soveltuu niin lainattavalle aineistolle kuin opiskeluun, tapaamisiin ja tapahtumiin. Haemme avustusta kalusteiden, valaistuksen ja tekniikan päivittämiseen. Tilan on kuitenkin palveltava asiakkaitamme myös silloin, kun yläkerrassa ei tapahtumia järjestetä, joten  tilan muutakin yleisilmettä muutetaan niin, että se on viihtyisämpi asiakkaille sekä tapahtumien aikana, että niiden ulkopuolella. Avustuksella hankitaan mukavia kalusteita sekä sisustetaan tilaa palvelemaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

Projektityöntekijä käynnistää hankkeen (mm. hankintojen kartoitus), luo markkinointimateriaalin kirjaston tiloista asiakkaille ja tapahtumanjärjestäjille sekä tekee loppuraportoinnin aluehallintovirastolle.

Jotta uusi tila tulisi mahdollisimman tutuksi asiakkaillemme, haemme hankkeessa rahoitusta myös uuden monikäyttötilan avajaistilaisuuden järjestämiseksi. Tarkoituksena on saada paikalle kirjailijavieras sekä musiikki- tai kulttuuriesityksiä. Lisäksi hankkeessa markkinoidaan  kirjaston tiloja yleisesti asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä tapahtumajärjestäjille. 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli tehdä Iisalmen kaupunginkirjaston toisesta kerroksesta monikäyttöinen tila oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn, kansalaistoimintaan tai tapahtumiin. Tavoitteena oli päivittää tilaa entistä viihtyisämmäksi koko kansan olohuoneeksi ja tukea kirjaston kasvavaa tapahtumatuotantoa luomalla sille sopivat puitteet. Tilaa oli tarkoitus markkinoida järjestämällä avajaistilaisuus uudistuksen jälkeen. Hankkeen vaikuttavuutta oli tavoitteena mitata asiakaspalautteella sekä tapahtumissa käyneiden ja tapahtumien lukumäärällä.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

1. Monitoimitilan nimikilpailu -mainos
2. Monitoimitilan seinätaideteosäänestys -mainos
3. Uudistuneen monitoimitilan avajaiset -mainos
4. Ihmeiden ilta -tapahtumamainos

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen alkuvaiheessa kerättiin asiakkailta palautetta ja toiveita yläkerran monitoimitilan suhteen palautepuulla. Paperista tehty palautepuu kiinnitettiin tulevan monitoimitilan seinälle elo-syyskuun ajaksi. Asiakkaat saivat anonyymisti kirjoittaa palautteensa post-it-lappuun ja lisätä sen palautepuun oksille. Palautteita tuli kaikkiaan 59 kappaletta.  Tilan uudistamista alettiin toteuttaa palautteiden ja kirjaston tarpeiden perusteella. Tapahtumien käytännön järjestelyjen helpottaminen haluttiin huomioida tilaa uudistettaessa. Tilaan hankittiinkin 20 kevytrakenteista, pinottavaa tuolia kuljetusvaunuineen tapahtumia varten. Lisäksi tilaan hankittiin kiinteä dataprojektori ja kaukosäädettävä valkokangas. Välineitä on hyödynnetty runsaasti useissa kirjaston monitoimitilan tapahtumissa.  Viihtyisyyttä lisättiin hankkeen aikana sisustamalla tilaa värikkäämmäksi ja yhtenäisemmäksi muun kirjaston kanssa. Tilasta poistetun käsikirjaston hyllyjen tilalle hankittiin sohva sekä pieniä pöytiä ja istuimia työskentelyä tai vapaa-ajanviettoa varten. Kalusteiden valinnassa hyödynnettiin tavarantoimittajan sisustussuunnittelijan asiantuntemusta. Uudet kalusteet sini-vihreän värimaailmansa kera tukevat tilan monitoimisuutta ja jakavat tilan erilaisiin alueisiin. Asiakkaat löysivät heti uuden oleskelunurkkauksen, ja työskentelypisteet ovat olleet ahkerassa käytössä heti niiden hankkimisesta saakka. 

Monitoimitilalle etsittiin sopivaa nimeä kaikille avoimella nimikilpailulla keväällä 2018. Nimiehdotuksia tuli kaikkiaan 77 kappaletta. Kirjaston henkilökunta valitsi nimiehdotuksista voittajan, monitoimitila Laineen. Nimi viittaa iisalmelaiseen ohjaajaan ja näyttelijään Edvin Laineeseen ja pitää sisällään mielikuvan eteenpäin menemisestä ja uudistumisesta. Kirjaston käyttäjät saivat osallistua tilan uudistamiseen äänestämällä tilaan sopivaa seinätaideteosta. Kilpailussa annettiin ääniä 115 kappaletta. Paikallinen sarjakuvataiteilija Petteri Tikkanen teki kolme ehdotusta monitoimitilan seinätaideteokseksi, joista eniten ääniä saanut toteutettiin. Ehdotuksista eniten ääniä sai Pavunvarsi-taideteos.  Uudistuneen tilan avajaisia vietettiin kirjan ja ruusun päivänä 23.4.2018. Tilaisuudessa paljastettiin uuden tilan nimi perusteluineen ja sarjakuvataiteilija Petteri Tikkanen kertoi seinätaideteoksen taustoista. Kirjaston monitoimitilasta on tullut hankkeen tavoitteiden mukaisesti paikka opiskeluun, vapaa-aikaan, työskentelyyn, harrastamiseen ja kansalaistoimintaan. Asiakkaat ovat ottaneet tilan omakseen, ja monitoimitilan käyttö on tehostunut ja monimuotoistunut. Hankkeen aikana tilaan hankittiin myös Hublet-tabletit asiakkaiden ja Aalto-yliopiston tenttijöiden käyttöön.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Iisalmen kaupunginkirjaston palveluita ja tapahtumatuotantoa kehitetään jatkuvasti. Monitoimitilassa järjestetään kirjaston omia tapahtumia, käyttäjäkoulutuksia ja kirjaston käytön opetuksia mutta myös yhteistyökumppaneiden tapahtumia ja koulutuksia. Uudistunut monitoimitila palveleekin entistä paremmin sekä kirjaston omia että yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tarpeita. Hankkeen ansiosta tilaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa yhä moninaisempien tilaisuuksien järjestämisessä, ja sitä voidaan markkinoida laajemmin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden maksuttomaan käyttöön.

 

Lisätietoa: 

Hämeen-Anttila Virpi, Ahonen Harri, Tyrkkö Maarit ja  Lehtolainen Leena tilaisuudet on järjestetty yhteistyössä Ylä-Savon kirjastojen kanssa. Kirjastot ovat makseneet osuutensa tilaisuuksista. Tuloja yhteensä:   2836,88

 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 5 323,92 Matkustus- ja ravitsemuspalvelut  983,42 Kuljetuspalvelut 81,18  Palvelujen ostoja yhteensä 6463,57

Iisalmen osuus palvelujen ostosta = 3626,69

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 822
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 975
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
15henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
29kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 601henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 900

Avustusta ei saa käyttää kalusteiden hankintaan eikä rakennus- ja sisustustöihin. Muilta osin hanke on hakuehtojen mukainen ja avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi