Tilat syyniin
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96, Raatihuoneenkatu 6
50101
Kirjaston puhelin : 
0447942460
Kirjaston sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
0447942460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on arvioida kirjastojen käytössä olevat tilat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Arviointia varten palkataan opiskelija, joka opiskelee rakennussuunnittelua tai arkkitehtuuria, neljäksi kuukaudeksi. Hänen tehtävänään on kiertää kirjastoissa arvioimassa tiloja suhteessa laatusuosituksiin sekä laatia tilojen arvioinnin muistilista jatkoarviointien tueksi.

Kuvaus : 

Tilat syyniin

Taustaa

OKM:n tekemien kirjaston laatukriteereiden mukaan yksi arvioinnin kohteista on kirjastotilat. Joensuun johdolla Itä-Suomen kirjastojen laatutyötä selvittäneessä hankkeessa todettiin, että tilat ovat jääneet arviointien ulkopuolelle. Hankkeen loppuraportin mukaan vain puolessa vastanneista kunnista tiloja on arvioitu.

Itä-Suomessa on tehty arviointiyhteistyötä jo vuosien ajan. Aikaisempia aiheeseen liittyviä hankkeita ovat olleet Joensuun hallinnoimat kokoelmien arvioimishanke ja Itä-Suomen kirjastojen laatutyön tilaa arvioinut hanke sekä Mikkelin hallinnoima asiakaspalveluarviointihanke. Arviointiyhteistyö on ollut hedelmällistä, ja sen avulla on voitu jakaa arviointiosaamista ja kehittää alueellista arviointityötä, joka on yhtenä kriteerinä laadukkaalle maakuntakirjastotoiminnalle.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on arvioida kirjastojen käytössä olevat tilat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Arvioinnissa hyödynnetään OKM:n laatusuositusta, jossa todetaan muun muassa: ”Kirjastorakennukset ovat taajamien tai kaupunkien keskustoissa sijaitsevia eri-ikäisten käyttäjien helposti saavutettavissa olevia yhteisöllisiä keskuksia. Houkuttelevat ja keskeisellä paikalla sijaitsevat kirjastot ovat tärkeitä ja arvostettuja toimijoita yhteisössään. Kirjaston asiakkailla on kirjastotoimintaan sopivat, riittävät, viihtyisät ja ajanmukaiset tilat. Tilat ja kalustus ovat muunneltavissa ja mahdollistavat monipuolisen käytön ja toiminnan. Kirjasto on yhtä hyvin pistäytymispaikka kuin viihtymisen, opiskelun tai työskentelyn paikka. Erilaiset käyttäjät ja ikäryhmät on huomioitu. Tilat ovat turvalliset sekä asiakkaiden että henkilökunnan kannalta. Tiloissa on ajanmukainen ja uusiutuva laitteisto ja tekninen varustus. Tilojen kunto, fyysinen saavutettavuus ja käytettävyys sekä niiden toimivuus arvioidaan säännöllisesti ja tarvittavat korjaukset ja muutokset tehdään. Aukioloajat ovat asiakaskunnan kannalta riittävät ja oikea-aikaiset.”

Arviointia varten palkataan opiskelija, joka opiskelee rakennussuunnittelua tai arkkitehtuuria, neljäksi kuukaudeksi. Hänen tehtävänään on kiertää kirjastoissa arvioimassa tiloja suhteessa laatusuosituksiin sekä laatia tilojen arvioinnin muistilista jatkoarviointien tueksi. Valittaessa opiskelijaa projektityöhön kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että hän voisi hyödyntää arvioinnissa saatuja tuloksia esimerkiksi opinnäytteessään, jolloin arvioinnista olisi mahdollista saada laajempi raportti.

Hanke on tarkoitus toteuttaa niin, että projektityöntekijä työskentelee touko-elokuussa 2013. Hankkeen vetäjänä toimii kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen Mikkelin kaupunginkirjastosta.

Toivotut tulokset

Hankkeen tuloksena toivotaan kattavaa arviointiraporttia itäsuomalaisten kirjastojen tiloista. Arviointia voidaan hyödyntää tilasuunnittelussa. Lisäksi sitä voidaan käyttää perusteluna vietäessä tilainvestointeja eteenpäin. Lisäksi hankkeella pyritään saamaan jatkuvuutta hyvin käynnistyneeseen arviointiyhteistyöhön itäsuomalaisissa kirjastoissa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pohjois-Karjalan maakunta-alueen kirjastot

Pohjois-Savon maakunta-alueen kirjastot

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen toteuttaminen

 

Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi Mikkelin kaupunginkirjaston hallinnoimalle Tilat syyniin –hankkeelle 10 000 € rahoitusta keväällä 2014. Hanke oli jatkoa Itä-Suomen kirjastojen laatuverkostotyölle, ja siinä selvitettiin Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kuntien kirjastojen tilojen laatua suhteessa Yleisten kirjastojen laatukriteereihin ja muihin julkisia tiloja koskeviin määräyksiin ja suosituksiin.

 

Teemaksi tilojen arviointi nousi Itä-Suomen kirjastojen laatutyön tilaa arvioineessa hankkeessa, jossa todettiin, että itäsuomalaisten kirjastojen tiloja oli arvioitu vain puolessa kyselyyn vastanneista kunnista.

 

Hankkeen ohjausryhmään nimettiin Etelä-Savosta Virpi Launonen (Mikkeli) ja Soile Kokkonen (Savonlinna), Pohjois-Karjalasta Rebekka Pilppula (Joensuu) ja Lea Tserni-Puittinen (Lieksa) sekä Pohjois-Savosta Marja Tiittanen-Savolainen (Kuopio) ja Ullamaija Hirvonen (Iisalmi). Ohjausryhmä linjasi ensimmäisessä kokouksessaan, että tekijäksi tulee ehdottomasti palkata kirjastojen ulkopuolinen tekijä. Päädyimme etsimään tehtävästä kiinnostunutta arkkitehtiopiskelijaa, jonka löysimme henkilökunnan kontaktien avulla. Lisäksi ohjausryhmä linjasi, että kaikki hankealueen kaikkiin kirjastoihin tutustuminen hankeajan puitteissa on mahdotonta, jonka vuoksi kohteiksi valikoituivat kuntien pääkirjastot ja 2000-luvulla liittyneiden kuntien entiset pääkirjastot.

 

Hanketyöntekijä Milla Rusanen aloitti työnsä perehtymällä kirjalliseen laatumateriaaliin sekä laatimalla niiden pohjalta listan ominaisuuksista, joihin kirjastovierailuilla tulisi kiinnittää huomiota. Tällä taattiin arvioinnin systemaattisuus. Milla kiersi kesä-heinäkuun 2013 aikana kohdekirjastot neljää lukuunottamatta, jotka jätettiin arvioinnin ulkopuolelle remonttisyistä. Hän kävi 66 kirjastossa ja ajoi 3 500 km. Hän valokuvasi tiloja ja täytti jokaisesta lomakkeen. Kiertueen jälkeen Milla koosti arviointiraportin.

 

Tulokset

 

Hankkeessa saatiin kattava ja systemaattinen arviointi Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kuntien kirjastojen tiloista. Arviointi tehtiin peilaten OKM:n laatumaan yleisten kirjastojen laatusuositukseen sekä esteettömyysmääräyksiin.

Arvioinnin tuloksena todettiin, että kirjastoissa on yleisesti ottaen tarpeeksi neliöitä, mutta kaikkia ei ole saatu hyötykäyttöön.

Suurin osa itäsuomalaisista kirjastoista on rakennettu 1980- ja 1990-luvulla, jolloin ei vielä osattu aavistaa esimerkiksi tietotekniikan yleistymistä. Tämän vuoksi monissa kirjastoissa on ollut hankala löytää sopivaa sijoituspaikkaa asiakastietokoneille, sillä tiloja ei ole alunperin suunniteltu tähän tarkoitukseen.

Selvityksessä annetun suosituksen mukaan turhat väliseinät kannattaa purkaa, sillä avoin tila on helpommin muunneltavissa. Muunneltavuus ja monikäyttöisyys voivat joskus tosin olla myös ristiriidassa. Esimerkiksi isommissa kirjastoissa on usein erillisiä satutunti-, kokous- ja näyttelytiloja sekä tutkijanhuoneita. Erilliset tilat tukevat monikäyttöisyyttä, mutta niitä voi olla vaikea hyödyntää kirjaston muihin tarpeisiin, etenkin jos tilat sijaitsevat kaukana muista toiminnoista.

Joustavuutta voidaan rakentaa myös kalusteilla. Suurten ja kiinteiden kalusteiden sijaan kannattaa suosia helposti liikuteltavia vaihtoehtoja. Esimerkiksi liikuteltavien hyllyjen avulla tilaa saadaan nopeasti raivattua isoillekin tapahtumille. Joustaviin tiloihin saadaan mahtumaan monenlaista toimintaa, ei pelkästään kirjoja. Avainasemassa monikäyttöisen ja joustavan tilan luomisessa ovat kalustus, valaistus ja avoin tila.

Yksi laiminlyödyimmistä tiloista kirjastossa on sisäänkäynti. Eteiset ovat monin paikoin ahtaita ja epäkutsuvia. Sisäänkäyntiin liittyy usein myös esteettömyyteen liittyviä ongelmia. Kynnykset ovat korkeita, pyörätuoliluiskista puuttuvat käsijohteet eivätkä ovet avaudu sähköisesti.

 

Esteettömyyteen liittyvät lisäksi selkeät opasteet ja erottuva sisäänkäynti. Etenkin jos kirjasto on sijoitettu muiden palveluiden, kuten koulun yhteyteen, tulisi kirjaston erottua selkeästi omaksi kokonaisuudekseen.

Jatkotoimenpiteet: 

Tilojen arviointia voidaan hyödyntää sekä kehittämissuunnitelmien laatimisessa sekä niitä perusteltaessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 680
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 580
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 711
Oma rahoitus yhteensä: 
€711


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi