Toiseksi pienimmästä kunnan kruunuksi
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mäntsälän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 48
04600
Yhteyshenkilön nimi : 
Anu Järvi-Uutela
Puhelin : 
0403145381
Sähköposti : 
anu.jarvi-uutela@mantsala.fi
Hankkeen tavoite: 

Mäntsälän kirjasto on asukaslukuun suhteutettuna maamme toiseksi pienin kirjasto kunnassa, jonka väkiluku on ollut kasvava koko 2000-luvun ajan. Uusi kirjastolaki asettaa 6 §:ssä kirjaston tehtäväksi mm. tilojen tarjoamisen kuntalaisille oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Mäntsälän kirjaston nykyisissä tiloissa kirjastolain vaatimuksiin ei pystytä vastaamaan, joten hankkeen tavoitteena on herätellä asiakkaita, virkamiehiä ja kuntapoliitikkoja positiivisella, innostavalla ja kokemuksellisella tavalla miettimään ja suunnittelemaan Mäntsälän kirjaston tulevaisuutta ja tarkoituksenmukaisia, kirjastolain mukaisia tiloja ja -palveluita. Kunta- ja palvelurakenne muuttuu sote-uudistuksen myötä, joten myös sen vuoksi kirjaston kehittäminen osana houkuttelevia kuntapalveluita on tärkeää. Hanke liittyy teemaan Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus, koska tavoitteena on kirjaston kehittäminen yhteisölliseksi, kansalaistoiminnan tarpeita tukevaksi kohtaamispaikaksi. Myös teema Elinikäinen oppiminen sopii hankkeeseen, koska Mäntsälän kirjasto haluaisi tulevaisuudessa olla avoin ja monipuolinen työ- ja oppimisympäristö kuntalaisille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen päätyttyä
Asiakasraati on koottu ja sen kokoontuminen on säännöllistä.
Kirjastovierailut ovat toteutuneet suunnitellusti.
Kirjastoseminaari on järjestetty.
Kirjasto on saanut paljon ideoita uusien tilojen suunnittelua varten sekä vierailuilta että asiakasraadilta ja on koonnut ideat yhteen tulevaisuutta varten.
Kirjaston tila-asia otetaan käsittelyyn kunnan päätöksenteossa ja suunnitelma uudelle tilalle tehdään.

Kuvaus : 

Mäntsälän kirjaston Toiseksi pienimmästä kunnan kruunuksi -hankkeen tarkoitus on positiivisella, innostavalla ja kokemuksellisella tavalla lisätä kirjaston henkilökunnan, asiakkaiden, kuntapäättäjien ja virkamiehien tietoisuutta nykyaikaisista kirjastopalveluista ja -tiloista sekä nostaa Mäntsälän kirjaston tila-asia vakavaan keskusteluun ja osaksi kunnan tulevaisuuden suunnittelua. Kun kunta- ja palvelurakenne muuttuu, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korostuu ja haasteena on eriarvoisuuden kasvu, kuten Mäntsälän kuntastrategiassakin todetaan. Monipuoliset, nykyaikaiset ja riittävän kokoiset kirjastotilat houkuttelisivat kuntalaisia ja voisivat edistää kuntalaisten hyvinvointia, vähentää eriarvoisuutta, lisätä yhteisöllisyyttä ja kansalaistoimintaa. Kirjasto ei haaveile niinkään omasta erillisestä kirjastorakennuksesta vaan monipuolisista ja riittävistä tiloista jonkun muun palvelun yhteydessä, esim. kauan myös kunnan suunnitelmissa pyörineen uimahallin, koko kulttuuriväen haaveissa olevan kulttuurikeskuksen tai vaikkapa kauppakeskuksen yhteydessä.

Mäntsälän kirjasto on asukaslukuun suhteutettuna maamme toiseksi pienin kirjasto kunnassa, jonka väkiluku on ollut kasvava koko 2000-luvun ajan. Uusi kirjastolaki (1492/2016) asettaa 6 §:ssä kirjaston tehtäväksi mm. tilojen tarjoamisen kuntalaisille oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Mäntsälän kirjaston nykyisissä tiloissa kirjastolain vaatimuksiin ei pystytä vastaamaan. Kirjaston tilanahtaus on ollut akuutti pitkään ja kirjasto on toiminut sille tilapäisiksi osoitetuissa tiloissa Monitoimitalolla vuodesta 1993.

Tilanahtauden, ongelmat esteettömyydessä ja mm. tapahtumatilojen puuttumisen totesi 2013 myös sivistystoimentarkastaja Taina Pirhonen Uudenmaan ELY:stä arviointikäynnillään. Käynnin jälkeen kirjastoon on järjestetty 36,5 neliön tila, joka toimii niin hiljaisena luku- ja työskentelytilana, näyttelytilana kuin tapahtumien, esiintymisten ja kokouksien pitopaikkana. Vuonna 2017 kirjaston täyttäessä 170 vuotta Ehnroos-huoneeksi nimetty tila onkin ollut ahkerassa käytössä.

Tulevaisuuden kirjaston pitäisi kuitenkin olla oppimisen, harrastamisen ja kansalaistoiminnan tarpeita tukeva sekä digitaalista tasa-arvoa turvaava toimija. Kirjastossa pitäisi olla erilaisia tiloja, joissa eri ikäiset kuntalaiset voivat työskennellä, harrastaa ja kokoontua myös silloin kun kirjastossa järjestetään tapahtumia. Mäntsälän kirjasto tarvitsee tilaa myös aineistolle; kirjasto on täynnä hyllyjä, jotka ovat täynnä aineistoa ja varastotilaa ei ole. Kirjastoauton talli on kaukana kirjastosta, joten kirjastoauton kokoelmien hoito ja yhteistyö auton ja pääkirjaston välillä on haastavaa. Myös henkilökunnan tilat ovat ahtaat ja epätarkoituksenmukaiset.

Tähän hankkeeseen pyydettiin syksyllä 2017 mukaan kunnan poliitikkoja ja virkamiehiä, joista mm. kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö, sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat itse ja edustamansa toimielimen puolesta sähköpostitse ilmoittaneet olevansa mukana. Lisäksi hankkeen tukijaksi ja järjestettävän kirjastoseminaarin yhdeksi puhujaksi on jo sovittu Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno.

Hanke toteutetaan 1.4.2018 – 31.12.2019 välisenä aikana. Aluksi suunnitellaan, kootaan ja aloitetaan asiakasraadin työskentely kirjaston toiminnan ja palvelujen kehittämistä varten. Asiakasraadin parissa kirjasto alkaa työskennellä jo vuoden 2018 alusta. Mäntsälän kuntastrategiassa tulevaisuuden haasteiksi nimetään mm. passiivisuus, yhteisöllisyyden puuttuminen ja palvelujen etääntyminen kuntalaisilta. Kirjasto haluaa osallistamalla ja entistä paremmalla toiveiden ja palautteen kuuntelulla aktivoida kuntalaisia ja parantaa heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Asiakasraadista kirjasto saa pitkäaikaisen kehittäjäkumppanin myös tämän hankkeen ulkopuolisten ideoiden ja suunnitelmien tekoon ja toteutukseen.

1.4.18 - 31.3.19 välisenä aikana toteutetaan 2-3 kirjastovierailua lähialueen kirjastoihin. Koska Mäntsälän kunnasta puuttuvat myös kulttuuritilat, ainakin osa vierailuista tehdään kirjastoihin, joiden yhteydessä on muutakin tilaa ja toimintaa. Tärkeää olisi vierailla myös kirjastossa, jonka yhteydessä on kirjastoauton tallitilat. Alustavassa mietinnässä mahdollisista vierailukohteista ovat olleet mm. Lahden, Lohjan, Janakkalan, Riihimäen ja Keravan kaupunginkirjastot sekä Maunula-talo Helsingissä. Vierailuille kutsutaan hankkeeseen mukaan lähteneitä päättäjiä ja heidän edustamiensa ryhmien jäseniä, virkamiehiä, kirjaston henkilökuntaa sekä hankkeen alussa perustettavan asiakasraadin edustajia. Kirjasto odottaa saavansa vierailuilta ideoita hiljaisen tilan, työskentely- ja monitoimitilojen, esiintymistilan, aulatilan ja aineiston esillelaiton, sekä henkilökunnan työtilojen järjestämiseen, jotta ideoita voi tulevaisuutta varten peilata havaittuihin tarpeisiin ja miettiä Mäntsälään sopivia ratkaisuja.

Kirjastovierailujen toteuduttua kunnassa järjestetään kirjastoseminaari, jonne niin ikään kutsutaan yleisöksi kunnan päättäjiä, virkamiehiä ja kuntalaisia. Seminaarissa käsitellään uutta kirjastolakia ja sen vaatimuksia sekä Mäntsälän kirjaston palvelujen tavoittavuutta, palvelujen käytön aktiivisuutta sekä toiminnan tunnuslukuja suhteessa muihin vastaavankokoisiin kuntiin. Viimeaikaiset tutkimukset kirjastojen vaikuttavuudesta tulevat myös olemaan keskeinen osa seminaaria kuten myös Kirjastojen taloudelliset vaikutukset –selvityksen tulokset. Seminaariin on jo lupautunut puhujaksi Rauha Maarno, muut puhujat mietitään ja kutsutaan lähempänä seminaaria, joka on ajateltu toteutettavaksi mahdollisesti alkuvuodesta 2019.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Suomen kirjastoseura ry, Rauha Maarno
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi