Tunne hahmosi ja tunne sanasi!
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Susanna Kolehmainen Turun kaupunginkirjasto
Turun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Linnankatu 2
20100
Bibliotekets telefonnummer : 
02 2620 681
Bibliotekets e-postadress : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-kod : 
FI-Tm
FO-nummer : 
0204819-8
Ansvarsperson : 
Koivusalo Katriina
Telefonnummer : 
044 9072 825
E-post : 
katriina.koivusalo@turku.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena oli nostaa esiin erilaisia tapoja kirjoittaa ja luoda uusia maailmoja - erityisesti pojille.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tavoitteet olivat lähinnä määrällisiä: kuinka paljon työpajoja järjestettiin ja miten paljon niihin saatiin osallistujia.

Projektbeskrivning : 

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 julkaisema Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi korostaa erityisesti taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä lasten kulttuurisen kompetenssin merkitystä. Kulttuurikompetenssilla viitataan ohjelmaehdotuksessa lapsen ja nuoren kykyyn omaksua käyttää ja muuttaa kulttuuria. Ehdotuksen mukaan tulee kiinnittää huomiota etenkin poikien osallistumisen edistämiseen, sillä pojat jäävät nykyisin huomattavasti tyttöjä useammin lastenkulttuurin reunamille sekä kulttuurin vastaanottajina että tekijöinä.  

Kulttuurinen kompetenssi ei kehity itsestään vaan vaatii kehittyäkseen välineitä ja virikkeitä, jotka usein ovat aikuisen tarjoamia. Tunne hahmosi ja Tunne sanasi -toiminnan sisällöissä kulttuurisen kompetenssin käsitettä lähestytään lapsilähtöisestä näkökulmasta. Tarkoituksena ei ole, että aikuinen ohjaaja vahvistaa korkean ja matalan raja-aitoja, vaan työpajoissa hyödynnetään populaarikulttuurin tuotteita, joista osallistujat ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita. Pelejä, musiikkikappaleita tai elokuvia käsitellään piirtämisen, kirjoittamisen, askartelun ja videoinnin kautta. Samalla lapsille aukeaa mahdollisuus olemassa olevien kulttuurituotteiden analyyttisempaan tarkasteluun.  

Tunne hahmosi -kerhoissa sovelletaan sanataidekasvatusta erilaisten fiktio- ja pelimaailman hahmojen ja ympäristöjen uudelleen sovitusten kautta. Lapset voivat esimerkiksi piirtäen ja kirjoittaen pohtia, mitä tietokonepelistä tutun hahmon jääkaapista tai vaatekaapista löytyy tai kirjoittaa lyhyitä dialogeja pelien taistelukohtausten inspiroimana.  

Tunne sanasi -kerhoissa osallistujia innostetaan sanataiteen pariin rock- ja rap-lyriikkaa hyödyntäen. Kerhoissa työskennellään omien sanoitusten ja sävellysten kanssa edeten mahdollisuuksien mukaan aina musiikkivideon tekoon asti.  

Osaavassa ohjauksessa tapahtuva tekstinikkarointi antaa mahdollisuuksia käsitellä juuri lapsille ja nuorille ajankohtaisia elämänilmiötä monipuolisesti ja kirjastojen runsasta aineistokantaa tutuksi tehden ja tehokkaasti hyväksi käyttäen. Ryhmät ovat avoimia sekä tytöille että pojille, mutta sisällöt suunnitellaan erityisesti poikien kiinnostuksen kohteita ja toiveita ajatellen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että sisällöissä hyödynnetään vahvasti pelien tematiikkaa ja lainataan niiden henkilöhahmoja ja asetelmia. Suositeltava ryhmäkoko yhtä vetäjää kohti on 8-12 osallistujaa. Tavoitteena on, että vähintään puolet osallistujista olisi poikia.  

Kerhotoiminta on suunnattu alakouluikäisille lapsille, erityisenä kohderyhmänä ovat 9 – 12 -vuotiaat pojat. Toimintaa järjestetään pääkirjaston lastenosastolla sekä Ilpoisten ja Vasaramäen kirjastoissa. Kirjasto on lapsille ja nuorille tärkeä perus- ja lähipalvelu, joka avoimena ja tasapuolisena toimijana edistää tiedonhakutaitoja, mediakriittisyyttä ja kirjallisuuden tuntemusta sekä aktivoi lukemisharrastusta ja kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen. Kirjastojen henkilökunta osallistuu kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen työaikansa puitteissa ja tavoitteena on, että tämä lisää heidän osaamistaan niin kirjastonkäytön, monilukutaidon kuin sanataiteenkin opastamisessa, etenkin lapsiasiakkaille.  

Toimintaa on suunniteltu järjestettävän kolmen lukukauden ajan 14.9.2015 – 11.12.2016 kolmessa kirjastossa yhteensä 129 kertaa, 258 oppitunnin verran. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Kirjan talon kanssa.

Samarbetspartner/s: 
Kirjan talo - Bokens hus ry
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kirjan talo - Bokens hus ry

www.kirjantalo.org

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Tunne hahmosi, tunne sanasi Turun kaupunginkirjastossa 2015-2016
Lounais-Suomen aluehallintovirasto myönsi Turun kaupunginkirjastolle 9500 euroa sanataidetta, musiik-kia ja pelimaailmoja yhdistelevään projektiin vuosille 2015-16. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kirjan talon kanssa. Työpajoja järjestettiin pääkirjaston lisäksi Runosmäen, Ilpoisten sekä Vasaramäen kirjastoissa. Yhteensä pajoja järjestettiin lukuvuoden mittaisella ajanjaksolla yhteensä 78 kertaa ja ne tavoittivat kävijöitä yhteensä noin 450.

Tunne hahmosi –pajat syksyllä 2015 (vetäjinä sanataiteilijat Daniil Kozlov, Elina Battarbee, Veera Vä-hämaa): Hahmonrakennus, oman pelin luominen, miljöö ja taustatarinat

Tutustuminen toteutettiin pelien kautta. Jos olisit peli mikä peli olisit? Jos olisit liike millainen liike olisit? Esiteltiin millaisista peleistä pajalaiset itse olivat kiinnostuneita ja ohjaaja esitteli muutamia ikäryhmälle suunnattuja mobiilipelejä. Tutustuttiin pelien hahmoihin ja jäsenneltiin niitä. Keskusteltiin pelien suunnitte-lusta ja erilaisista pelityypeistä, miten luoda tasapainoisia hahmoja, ja miksi esim. ylivoimaiset sankarit ilman heikkouksia ovat tylsiä. Erilaiset pelit ja erilaiset pelin miellyttävyyden kannalta keskeiset tekijät. Mikä tekee pelistä hyvän? Entä mitä peleissä ei missään nimessä saisi olla?

Tutustumisen jälkeen jokainen alkoi kehittää omaan peligenreen sopivaa hahmoa hahmonkehityslomak-keen avulla. Mitä hahmo voi tehdä? Minkä ikäinen se on? Millainen sen historia on? Mitä hahmo osaa tehdä? Mitä se haluaisi oppia? Missä se on huono? Millaisia ystäviä/vihamiehiä hahmolla on? Onko sillä superkykyjä? Millaisia tavaroita hahmo kantaa mukanaan tai omistaa? mitä se tekee näillä tavaroilla? Hahmo myös piirrettiin / toteutettin kollaasina. Seuraavaksi kirjoitettiin yhdessä ympäristöjä / valittiin valmiista ympäristöistä, joihin edellisellä kerralla luodut hahmot laitettiin kohtaamaan. Kirjattiin dialogia ylös.

Tämä jälkeen aloitettiin oman pelin suunnittelua ja tekemistä, laudan ja/tai korttien askartelua. Pelistä tuli löytyä käytännön pelattavuuden lisäksi myös juonta ja/tai hahmoja sekä tarinallisia elementtejä. Testipelin jälkeen mietittiin, mikä toimi ja mikä ei. Miten peliä voisi kehittää? Entä ovatko kaikki pelin osat tarpeellisia?

Kehitettiin maailmaan sivuhenkilöitä päähenkilön tueksi, kuten perheenjäseniä, lemmikkejä, "sidekickkejä" ja ystäviä, jotka liitetään aikaisemmin tehtyyn maailmaan. Mietittiin hahmojen välisiä suh-teita. Luodun maailman pohjalta kirjoitettiin lyhyt kertomus, jossa ratkaistiin kahden tai useamman hahmon välinen kriisi tai jännite. Se voi olla esimerkiksi dialogi tai toimintakohtaus – ainoana rajoitteena, että tarinan tai kohtauksen oli tapahduttava yhdessä luodussa maailmassa ja jo olemassa olevien hahmo-jen välillä.

Käytännössä tuntien aikana oli tarkoitus luoda konkreettinen kortti-/tai lautapeli. Vasaramäen kirjaston työpajoissa päästiin maaliin asti, muut jäivät kesken, mitä ehkä vielä jatketaan suunnitellun uuden kerhon myötä.

Tunne sanasi –pajat keväällä 2016 (vetäjänä MC Kajo)
Tunne Sanasi -kerhossa opeteltiin sekä rap-lyriikan kirjoittamista että myös sen ääneen esittämistä ja itseilmaisua. Opetustyyliä oli luontevaa aina sopeuttaa kuhunkin kertaan juuri siihen sopivaksi, ottaen huomioon esimerkiksi paikallaolijoiden lukumäärän sekä heidän mahdollisen aiemman osaamisensa. Kaikilla kurssikerroilla runkona käytettiin kuitenkin kolmea perusasiaa; riimejä, rytmiä sekä sisältöä. Kaik-kiin kolmeen paneuduttiin tarkemmin mm. tekemällä erilaisia riiminkirjoitusharjoituksia, kuuntelemalla esimerkkejä tunnetuista biiseistä taikka kirjoittamalla ylös erilaista teoriaa edellä mainituista osa-alueista.

Kurssin lopussa oli ideana koota yksi kokonainen biisi kurssilaisten tekemistä räpeistä, jonka tarkoitus oli olla mahdollisimman nuorten omalla äänellä puhuttu ja heidän näköisensä. Valitettavasti viimeisillä kerroil-la kirjastot alkoivat ikävästi tyhjentymään käsittääkseni ihan siitä syystä, että kevätaurinko alkoi paistaa.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Yhteenvetona voi sanoa, että Runosmäen ja Ilpoisten kirjastojen työpajat onnistuivat parhaiten, vaikka Runosmäki kärsi huomattavasti vaurioita yleisen turvallisuustilanteen vaarannuttua Runosmäessä vuoden 2015 loppupuolella. Tämä tasaantui kuitenkin nopeasti. Keskustassa työpajatoiminta joutui kamppaile-maan muun tarjonnan kanssa ja Vasaramäen kohdalla syy heikohkoon menestykseen löytyy alueen jo ennestään runsaasta lasten harrastusvalikoimasta. Vaikka kohderyhmänä olivatkin pojat, tyttöjä ei syrjitty vaan kaikki toivotettiin tervetulleiksi. Keskimäärin osallistuvia poikia oli kuitenkin huomattavasti enemmän kuin sanataideryhmissä keskimäärin.

Fortsatta åtgärder: 

Vuoden 2016 syksyllä jatketaan ja kehitetään toimintaa kerhotoimintana otsikolla Tunne itsesi. Tähän on lisätty uutena elementtinä roolipelaaminen.

Ytterligare information: 

Sanna Hernelahti 044 9072833

Projektet börjar : 
01/08/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 500
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€16 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€11 500
Egen finansiering: 
€2 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
78kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
452henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€9 500

Hakemus täyttää OKM:N kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Lukemaan innostaminen.