Ulos kirjastosta – pop-up-tapahtumia kirjastopalvelujen markkinoimiseksi ja lukutaitojen edistämiseksi
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kalajoen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pohjankyläntie 6
85100
Kirjaston puhelin : 
044-4691289
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kalajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaljo
Y-tunnus : 
0185924-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Tihinen
Puhelin : 
044-4691290
Sähköposti : 
anne.tihinen@kalajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on markkinoida kirjastopalveluja ja saada kirjastoon uutta asiakaskuntaa sekä edistää lasten, perheiden ja aikuisten lukuharrastusta ja -taitoja. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja tulevaan tapahtumatuotantoon.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä, osallistujamäärät, näkyvyys paikallisessa mediassa, asiakaspalautteet ja palautteet yhteistyökumppaneilta sekä kirjaston käytön mittareista kirjastokäyntien määrä, lasten aineiston lainamäärät ja lainaajien lukumäärä

Kuvaus : 

Kalajoen kaupunginkirjasto hakee avustusta tapahtumien järjestämiseen kirjastopalvelujen markkinoimiseksi, kirjastonkäytön lisäämiseksi ja lukutaitojen edistämiseksi.

Kalajoen kaupunginkirjastolla on edessään muutosten vuosi. Kalajoen pääkirjasto siirtyy vuoden 2017 maaliskuussa yhtenäiskouluhankkeen tieltä vähintään vuodeksi väliaikaisiin väistötiloihin ennen suunnitellun kauppakeskuskirjaston rakentamista. Väistötilojen hyötypinta-ala on alle puolet nykyisen tilan pinta-alasta ja osaa kirjaston toiminnasta on supistettava. Samalla muutos voi kuitenkin olla myös tilaisuus kirjaston uuteen esille nousuun, sillä väliaikainen tila on paljon nykyistä keskeisemmällä paikalla, ison päivittäistavarakaupan vieressä.

Tilojen pienuus asettaa haasteensa tapahtumatuotannolle, mutta samalla se on myös kirjaston mahdollisuus jalkautua ulos ja saavuttaa ihmisiä, jotka eivät kirjastoa muuten käytä. Esimerkiksi vuonna 2015 järjestetyssä Tiekkö-kirjastojen asiakaskyselyssä ehdotettiin ei-käyttäjien tavoittamiseksi juuri jalkautumista muualle: ihmisiä, jotka eivät käytä kirjastoa, voisi ehkä tavoittaa tapahtumista, joissa kirjastoa ei ole totuttu näkemään.

Myös Kalajoen kaupungin muitten toimipisteiden, Himangan kirjaston ja kirjastoauton, näkyvyyttä on syytä parantaa, jotta turvataan kirjastopalvelut jatkossa myös muualla kuin Kalajoen keskustaajamassa. Yleisesti Kalajoella on vielä paljon potentiaalisia kirjastonkäyttäjiä: esimerkiksi vuoden 2015 kirjastotilaston mukaan lainaajia kaupunkilaisista on vain 36 % ja kirjaston kävijämäärät ovat olleet viime vuosina yleisesti hienoisessa laskussa.

Kirjastoautoa on tarpeellinen tehdä näkyväksi erityisesti Raution läheisyydessä, josta on lopetettu vuonna 2014 lähikirjasto, mutta jossa korvaavat kirjastoautopalvelut ovat löytäneet vain pienen osan potentiaalisesta asiakaskunnasta, sekä Himangalla, jossa kirjastoautopalvelut ovat olleet käytössä vain joitakin vuosia. Kirjastoautopalvelujen markkinoinnin kohderyhmänä ovat erityisesti aikuiset kirjastonkäyttäjät.

Kirjastoauto järjestää tapahtumat kesällä 2017 Rautio-viikolla, Tyngän markkinaviikolla ja Himangan Raumankarin markkinoilla, jotka ovat paikallisittain isoja tapahtumia. Raumankarin markkinoille osallistuu kirjastoauton mukana myös Himangan kirjasto, jolloin myös Himangan kirjastolla on tilaisuus mainostaa palvelujaan. Kussakin tapahtumassa on kirjastoauton mukana joku paikallisia kiinnostava kirjailijavieras tai esiintyjä ja tapahtumassa on myös mahdollista tutustua kirjastoautoon, tehdä kirjastokortteja ja lainata kirjastoauton aineistoa. Mahdollisuuksien mukaan tapahtumiin ideoidaan myös muuta toimintaa.

Pääkirjaston ja Himangan kirjastojen palvelujen markkinointi kohdentuu erityisesti lapsiin ja perheisiin ja nuoriin aikuisiin. Pääkirjasto on mukana ohjelmineen kesällä ja syksyllä 2017 kahdessa isossa Kalajoen keskustaajaman tapahtumassa, Kajari-musiikkitapahtumassa ja Pauhamissa. Perheiden tavoittamiseksi ja alle kouluikäisten lasten lukuharrastuksen tukemiseksi järjestetään Kalajoella ja Himangalla yhteistyössä varhaiskasvatuksen, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja koulujen vanhempainyhdistysten kanssa lisäksi syksyllä 2017 lastenkirjallisuusaiheinen sanataidetapahtuma ja kaikille kalajokisille esikoululaisille kirjavinkkaustuokio. Nuorten aikuisten tavoittamiseksi järjestetään yhteistyössä Kalajoen lukion ja muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa jokin kirjallisuusaiheinen tapahtuma, teemana jokin nuorille ajankohtainen teema.

Osa tapahtumista liitetään Suomi 100 -juhlavuoteen ja osa Kirja-Suomi 2017 -hankkeeseen.

Tapahtumat ja kustannukset

Kesä 2017

Pääkirjasto:

Kirjallisuus- ja musiikkitapahtuma Kalajoen keskustaajamassa musiikkitapahtuma Kajarin yhteydessä: esiintyjien palkkio 500, matkakustannukset 130, yhteensä 630 Eur

Kirjastoauto ja Himangan kirjasto:

Tapahtuma Rautio-viikolla: kirjailijavieraan/esiintyjän palkkio 300 (sis. Lukukeskuksen palvelumaksu), matkakustannukset 130, sijaisen palkkaaminen kirjastoautoon 90, yhteensä 520 Eur

Tapahtuma Tyngän markkinoilla: kirjailijavieraan/esiintyjän palkkio 300, matkakustannukset 130, sijaisen palkkaaminen kirjastoautoon 90, yhteensä 520 Eur

Tapahtuma Raumankarin markkinoilla Himangalla: kirjailijavieraan/esiintyjän palkkio 300, matkakustannukset 130, sijaisen palkkaaminen kirjastoautoon 90, yhteensä 520 Eur

Kirjastoauton tapahtumat lauantaisin, jolloin autoon tarvitaan sijainen

Syksy 2017

Pääkirjasto:

Kirjallisuustapahtuma Kalajoen keskustaajamassa Pauhamat-tapahtuman yhteydessä: esiintyjän palkkio 300, matkakulut 130, yhteensä 430 Eur

Sanataidetapahtuma yhteistyössä lukion ja muitten toisen asteen oppilaitosten kanssa, kaksi esitystä: esiintyjän palkkio 560, matkakulut 130, hotelliyöpyminen 90, yhteensä 780 Eur

Pääkirjasto ja Himangan kirjasto:

Lasten ja perheiden sanataidetapahtumat Kalajoen ja Himangan taajamissa, paikkana Merenojansali ja Raumankarin koulu: esiintymispalkkiot 2*600, matkakulut 2*130, yhteensä 1460 Eur

Draamavinkkaukset esikoululaisille, yhdeksän ryhmää: Esiintymispalkkiot 720, matkat Kalajoelle 130, matkat Kalajoella 100, hotelliyöpymiset/2 yötä 160, päivärahat 80, yhteensä 1190 Eur

Omarahoitusosuus koostuu kirjaston työpanoksesta (sisältää suunnittelun ja toteutuksen).

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Raution, Tyngän ja Himangan kotiseutu- ja kyläyhdistykset, Kajari- ja Pauhamat-tapahtumat, esiopetusta tarjoavat päiväkodit ja koulut, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kalajoen ja Himangan yhdistykset, Himangan Vesaiset, koulujen vanhempainyhdistykset, toisen asteen oppilaitokset

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kalajoen kaupunginkirjasto haki ja sai avustusta pop-up-tapahtumien järjestämiseen kirjaston markkinoimiseksi, kirjastonkäytön lisäämiseksi ja lukutaitojen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena oli markkinoida kirjaston palveluja eri tilaisuuksissa ympäri Kalajokea, saada kirjastoon uutta asiakaskuntaa sekä edistää lasten, perheiden ja aikuisten lukuharrastusta ja -taitoja. Tavoitteena oli myös löytää uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja tulevaan tapahtumatuotantoon.

Hankkeen aikana alkuperäiseen hanke- ja toimintasuunnitelmaan tuli useita muutoksia. Esimerkiksi Kalajoen pääkirjasto ei yhtenäiskouluhankkeen siirtymisen vuoksi joutunutkaan muuttamaan pieniin väistötiloihin. Kirjastoautoa puolestaan uhkasi vielä keväällä 2017 kesäsulku, minkä vuoksi kirjastoauton kesän tapahtumat saatiin varmistettua viime hetkellä eikä aiottuja kirjailijavieraita ehditty tapahtumiin hankkia. Kokonaisuudessaan hankkeen tarkoitus ei muutoksista huolimatta kuitenkaan muuttunut, vaan avustusrahat käytettiin hankekuvauksen mukaisesti kirjaston ulkopuolisten tapahtumien järjestämiseen, kirjastotilojen ulkopuolelle jalkautumiseen ja lukutaitojen edistämiseen.

Kirjastoauto osallistui kesällä 2017 Himangalla Raumankarin markkinoille ja Rautiossa Rautio-viikkoon. Hankerahoista kustannettiin tapahtumiin kirjastoauton sijaisen työtunteja. Tapahtumissa mukana ja yhteistyökumppanina oli Taito Keski-Pohjanmaan Muotoilun matkassa -käsityöhanke, jossa muun muassa suunnitellaan ja tuotetaan kirjastoauton ympärille erilaisia käsityöpalveluja. Hankesuunnitelmassa mainituilla Tyngän maalaismarkkinoilla kirjastoauto oli myös mukana, mutta tähän ei käytetty hankerahaa. 

Kirjastoauton osalta peruuntui kokonaan perinteinen kalajokinen Kajari-musiikkitapahtuma – Kajaria ei järjestetty vuonna 2017 ollenkaan -, mutta korvaavaksi tapahtumaksi löydettiin Street Food Fiesta -ruoka- ja kulttuuritapahtuma, johon kirjastoauto osallistui omine ohjelmineen yhtenä päivänä. Hankeavustuksesta kustannettiin Street Food Fiestan kirjastoautotapahtumaan esiintyjäksi lastenmusiikkiyhtye Koppis. Vuoden lopussa kirjastoauto osallistui lisäksi Raution joulunavaukseen, jossa auton mukana oli kirjastoa ja lukemisen merkitystä ja iloa nostamassa esille Alavieskan kirjastosta lainaksi saatu lukuponi Moona. 

Raumankarin markkinoille osallistui kirjastoauton kanssa myös Himangan kirjasto, jolloin myös Himangan kirjastolla oli tilaisuus mainostaa palvelujaan. Himangalla järjestettiin loppusyksystä kirjaston markkinointitempauksena lisäksi Miinan ja Manun joulu -näytelmä. Näytelmää mainostettiin laajasti Himangalla eri foorumeissa, ja koska liput tuli hakea henkilökohtaisesti kirjastosta, kirjastossa kävi tempauksen johdosta moni sellainenkin, joka ei yleensä kirjastossa käy.

Lasten ja perheiden lukuharrastusta ja kirjaston tarjoamia palveluja nostettiin esille syksyllä myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton koordinoimassa Kalajoen keskustaajamassa järjestetyssä Leikkiä ja toimintaa Pauhamissa -tapahtumassa. Tapahtumassa kirjastoa markkinoimassa oli kirjaston työntekijöiden kanssa lukuponi Moona, ja lapsille ja perheille annettiin samalla vinkkejä hevosaiheisista kauno- ja tietokirjoista. Kaikille kalajokisille esikouluryhmille tarjottiin syksyn 2017 aikana myös draamavinkkausmahdollisuus. Draamavinkkarina toimi Katariina Tenhunen, ja Katariina kävi syksyn aikana vinkkaamassa eläinkirjoja ja kertomassa kirjaston käytöstä kymmenelle esikouluryhmälle ympäri Kalajokea.

Nuoria innostettiin lukemisen, kirjoittamisen ja kirjaston käytön pariin Jaakko Markus Seppälän Aleksis Kiven päivän kirjailija- ja vinkkarivierailulla Kalajoen lukiolla. Tilaisuudessa lukiolaiset haastattelijat Seppälää, ja kirjailija antoi myös vinkkejä lukioikäisille suositeltavista kirjoista. Tapahtuma oli osa lukion lukemis- ja kirjallisuusteemapäivää. johon oppilaat ja opettajat olivat suunnitelleet lisäksi lukutunteja, paneelikeskustelun, kirjallisuustietovisan, vapautettujen kirjojen hyllyn avajaiset, lukukisan ja oppilaiden kirjavinkkauksia.

Suomen historian teemavuosia nostettiin hankkeessa esille Pekka Jaatisen kirjailijavierailuin. Hankkeesta kustannettiin Jaatisen vuoden 1918 sota -teemaiset, kaikille avoimet luennot Rautioon ja Himangalle (pääkirjastossa oli myös vastaava tilaisuus, mutta se kustannettiin kirjaston muusta budjestista). Tapahtumiin saatiin yhteiskumppaniksi Kalajoen seurakunta ja Kirkon Sovinto 100 -projekti. Yhteistyö seurakunnan kanssa ja vuoden 1918 teeman käsittely jatkui tammikuussa 2018 seurakunnan työntekijän vetämässä lukupiirissä Kalajoen pääkirjastossa. Aikuisasiakkaita innostettiin lukemisen ja kulttuurin pariin myös Pauhamat - kalajokisen kaupan ja kulttuurin viikonloppuna kirjailija Heleena Lönnrothin vierailulla. Lönnroth oli kertomassa kirjailijantyöstään ja kirjoistaan museoympäristössä, kotimuseo Havulassa.  

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kaikkiaan hankkeessa järjestettiin kesän ja syksyn 2017 aikana ympäri Kalajokea 20 tapahtumaa tai koulutustilaisuutta. Kävijöitä ja osallistujia eri tilaisuuksissa oli yhteensä n. 1400.

Kirjaston näkökulmasta erityisesti isot yleisötapahtumat tarjosivat uudenlaisen markkinointi- ja tiedotusmahdollisuuden: vaikka esimerkiksi alkukesän kirjastoautotapahtumiin ei ehditty tilata kirjailijavierasta tai muuta esiintyjää, ihmisiä kiinnostivat jo auto ja kirjaston palvelut itsessään, ja kävijöitä riitti hyvin. Vierailijoissa oli paljon mukana sellaisia, jotka kävivät kirjastoautossa elämänsä ensimmäistä kertaa, ja joukossa mukana myös kävijöitä, jotka eivät tienneet, että Kalajoella ylipäänsä on kirjastoauto. Kesän tapahtumissa yleisöllä oli myös mahdollisuus vastata kyselyyn kirjaston palveluista, ja palautetta saatiin erityisesti Raumankarin markkinoilla ja Rautio-viikolla hyvin, joukossa jo käytännössä toteutettuja muutostoiveita.

Sen sijaan kirjaston lainaustilastoihin jalkautumisella ei näytä olleen ainakaan vuositasolla merkitystä. Toki esimerkiksi eri tilaisuuksissa vinkattuja ja esiteltyjä nimekkeitä kysyttiin ja lainattiin aiempaa enemmän ja Himangan kirjastossa kaunokirjallisuutta lainattiin parisen prosenttia edellisvuotta enemmän. Kokonaisuudessaan kirjaston lainausluvut laskivat kuitenkin vuonna 2017 3 prosenttia edellisestä vuodesta, joskin samaan aikaan jouduttiin aineistomäärärahaleikkausten takia vähentämään uutuushankintaa 8 prosenttia ja myös lasten ja nuorten kirjastotyöhön on ollut resursseja aiempia vuosia vähemmän. Esimerkiksi kirjastoauto sai tapahtumissa kuitenkin uusia asiakkaita. Kirjastoautossa lainaajien määrä nousi noin 8 prosenttia edellisvuodesta, ja auton kävijäluvut olivat kokonaisuudessaan hitusen edellisvuotta paremmat. Samaten Himangan kirjaston kävijämääriin kesän ja syksyn tapahtumilla on mahdollisesti ollut pientä korotusta.

Vaikka tapahtumat vetivät kokonaisuudessaan hyvin väkeä, erityisesti hankkeen loppupuolen tapahtumien markkinointi jäi muitten töitten ja osittain puuttuvan rahoituksen takia kirjaston osalta mahdollisesti liian vähälle: ainoa kriittinen palaute, joka hankkeen tapahtumista on kirjastolle tullut, koskee juuri markkinointia, sen täsmäyttämistä kyläkohtaisesti. Lisäksi usean tapahtuman markkinointi hoidettiin taloudellisista syistä yhteismarkkinoinnilla muiden tapahtumajärjestäjien kanssa, ja yhteismainoksissa ja lehdistötiedotteissa kirjasto ehkä jäi muitten tapahtumien varjoon - mutta toisaalta samalla markkinoinnista tuli kattavampaa, mitä olisi saatu kirjaston omalla panoksella ja taloudellisilla resursseilla. Hankkeen aikana tuli selväksi myös se, että Kalajoen eri kylillä ihmiset tavoittaa eri keinoin, ja on tärkeää jatkossa selvittää tiedotuksen optimoimiseksi kunkin alueen tiedotuskanavat aina tapauskohtaisesti.

Kiitosta tuli yhteistyökumppaneilta ja yleisöltä erityisesti siitä, että tapahtumia järjestettiin koko Kalajoella, myös muualla kuin Kalajoen keskustaajamassa. Kiitosta tuli myös kirjaston tapahtumien maksuttomuudesta. Esimerkiksi Miina ja Manu -esityksen maksuttomuus oli monelle iloinen yllätys, ja lippuja haki Himangan kirjastosta myös moni sellainen perhe, joka ei aikaisemmin ollut käynyt kirjastossa; kirjasto tarjosi samalla myös mahdollisuuden vähävaraisille perheille päästä teatteriesitykseen, maksutta ja lähellä kotia, mikä saattaa olla harvinainen tilaisuus pienemmässä paikassa. Tapahtumilla kirjasto vahvisti imagoaan monipuolisena maksuttomien ja saavutettavien palvelujen tarjoajana. Samalla nostettiin esiin kirjaston roolia ja tehtävää tapahtumien järjestäjänä ja tarjoajana.

Myös valmiita toimintamalleja, yhteistyömuotoja ja ennen muuta kontakteja tulevaan tapahtuma- ja palvelutuotantoon saatiin hankkeesta. Esimerkiksi kirjastoauton olisi helppo osallistua myös tulevana kesänä edelliskesän mallin mukaisesti isoihin yleisötapahtumiin, mikäli vain kirjastolla on henkilöstöresursseja tähän. Hanke myös vahvisti ajatusta, että kirjasto voi olla ja kirjaston kannattaa olla mukana hyvin monenlaisissa tapahtumissa ja ympäristöissä. Kirjastolla on annettavanaan ja näytettävänään aina vähintäänkin monipuolinen aineistotarjonta ja vinkkaus- ja esittelyosaaminen. Silti useinkaan kirjastoa ei näytetä osaavan mieltää yhteistyökumppaniksi, ja mukaan pääseminen edellyttää kirjastolta aktiivisuutta ensikontakteissa. Hanke myös vahvisti ammatillista itseluottamusta ja -ylpeyttäkin: kirjasto tuntui olevan monessa tapahtumassa ja tilaisuudessa arvostettu ja haluttu yhteistyökumppani.

Jatkotoimenpiteet: 

 

Mahdollisuuksien ja resurssien mukaan kirjasto järjestää ja osallistuu myös jatkossa vastaaviin tapahtumiin ja hyödyntää hankkeesta saatuja toimintamalleja, yhteistyömuotoja ja kontakteja tapahtuma- ja palvelutuotannossaan. Erityisesti kirjastoauton kannattaa vierailla isoissa yleisötapahtumissa jatkossakin silloin tällöin.

Aloituspäivämäärä : 
02/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
29/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 050
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 050
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 704
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 704
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
10kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
181henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 217henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000