Unelmien Lepuski
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Sellon kirjasto
Bibliotekets adress : 
Leppävaarankatu 9
02600
Bibliotekets telefonnummer : 
(09) 8165 7610
Bibliotekets e-postadress : 
jaana.tyrni@espoo​.fi
ISIL-kod : 
FI-Em
FO-nummer : 
0101263-6
Ansvarsperson : 
Jaana Tyrni
Telefonnummer : 
0503301762
E-post : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Projektets målsättning: 

Espoon Leppävaaran alueen Suomi toisena kielenä -oppilaiden lukutaidon tukeminen kirjavinkkauksilla ja musiikkityöpajatyöskentelyllä yhteistyössä koulun ja kotien kanssa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

-osallistuneiden luokkien ja oppilaiden määrä

-pidettyjen työpajojen ja vinkkausten määrä

Projektbeskrivning : 

Sellon kirjastossa toteutetaan Leppävaaran alueen Suomi toisena kielenä -oppilaille (S2-oppilaille) suunnattu lukutaitoa, kulttuurista tuntemusta ja alueellista osallisuutta tukeva hanke. Kohderyhmänä ovat 3-luokkalaiset, joita alueella on syyslukukauden 2017 alussa yhteensä 176 oppilasta. Hankkeessa innostetaan oppilaita lukemisen pariin yhdessä vanhempien kanssa. Ohjelma koostuu kirjavinkkauksesta, työskentelystä koulussa ja kotona yhdessä vanhempien kanssa sekä kirjastossa toteutettavasta pajatyöskentelystä. Pajojen tuotokset esitetään perheille suunnatussa lauantaitapahtumassa.

Työskentely oppilaiden kanssa käynnistetään lähiympäristö- teemaan liittyvällä kirjavinkkauksella kirjastossa. Oppilaat jatkavat aiheen käsittelyä koulussa ja kotona yhdessä vanhempien kanssa. Kotona keskustellaan vanhempien lapsuuden lähiympäristöstä ja tutkaillaan nykyistä asuinympäristöä. Kotona teemaa käsitellään suomeksi ja perheen omalla äidinkielellä.

Työpajatyöskentelystä vastaa muusikko Tomi Pulkkinen (FM, kirjallisuudentutkimus) yhdessä Sellon kirjastolaisten kanssa. Työpajassa oppilaat pääsevät tekemään lauluja aiheena ”Unelmien Lepuski”. Oppilaat rakentavat pajassa ohjatusti omaa laulua, ja lopuksi laulu äänitetään. Laulupaja sopii kaikentasoisille kielenkäyttäjille, jokainen voi osallistua omalla tavallaan. Laulunteossa oppilaat tutustuvat käytännön kautta kielen rakenteisiin ja löytävät musiikin ja rytmin avulla kielen ilon.

Hanke auttaa lasten vanhempia löytämään oman tapansa tukea lasten lukutaidon ja yleisen oppimisen edistymistä. Samalla ehkäistään koulumenestyksen ja koulutuspolkujen eriytymistä maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä.

Hanketta on suunniteltu yhdessä Leppävaaran alueen lasten ja nuorten hyvinvointia tukevan ryhmän kanssa vastaamaan Leppävaaran alueen monikulttuuristen lasten ja perheiden tarpeita. Mukana suunnitteluryhmässä on S2 -opettaja sekä opetussuunnitelman Kieli ja kulttuuri -osuudesta vastaava opettaja Kilon koulusta sekä Leppävaaran alueen koulujen aluepsykologi. Hankkeesta on keskusteltu Leppävaaran alueen ala-asteiden rehtorien kanssa.

Ohjelma:

• Vierailu kirjastoon, kirjavinkkaus (oppilaille mukaan kirjaston tervetulotiedote koteihin, toteutus eri kielillä), 15 ryhmää

• Välityöskentely kotona ja koulussa (koulu vastuussa)

• Työpajat kirjastossa, 15 ryhmää

• Perhepäivä (pajojen tuotosten esittely, osallistava musiikkiesitys ja muuta ohjelmaa)

Kustannukset:

• Työpajat 3100 €

• Perhetapahtuman musiikkiesitys ja muu ohjelma 500 €

• Oma osuus (henkilökunnan työpanos) 3700 €

• Haetaan yhteensä 3600 €

Aikataulu: Syyskuu 2017 - maaliskuu 2018

Samarbetspartner/s: 
Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Leppävaaran alueen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä, puheenjohtaja Leppävaaran alueen perusopetuksen aluepäällikkö Merja Narvo-Akkola. Suvi Lehto (S2-opettaja, Kilon koulu), Maria Rintala (Kieli ja kulttuuri - vastaava opettaja, Kilon koulu) ja Laura Kruus (aluepsykologi, Leppävaaran alue).

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Unelmien Lepuski -työpajoja järjestettiin 16 kpl ja niihin osallistui 286 koululaista. Lisäksi järjestettiin perhepäivän konsertti, johon osallistui 40 kuuntelijaa. 2 työpajoista oli avoimia iltapäivätapahtumia osana kirjaston koululaisten iltapäivätoimintaa. Unelmien Lepuski -kirjavinkkauksia järjestettiin 6 kappaletta ja niihin osallistui 125 oppilasta. Osalle luokista järjestettiin tavallisia vinkkauksia Unelmien Lepuski vinkkausten sijaan. Näitä ei ole laskettu mukaan Unelmien Lepuski -vinkkauksiin. 

Työpajoja veti lauluntekijä, FM, Tomi Pulkkinen ja vinkkaukset toteuttivat Sellon kirjaston kirjastopedagogit Pauliina Eriksson ja Petri Saarela. Muusikkoina konserttiin ja osaan työpajoista osallistuivat kirjastopedagogit Timo Ylönen ja Sakari Heikka. Lisäksi työpajojen toteutuksessa avusti Sellon kirjaston muu henkilökunta. Suunnitteluvaiheessa mukana olivat Leppävaaran alueen perusopetuksen aluepäällikkö Merja Narvo-Akkola, Suvi Lehto (S2-opettaja, Kilon koulu), Maria Rintala (Kieli ja kulttuuri - vastaava opettaja, Kilon koulu) ja Laura Kruus (aluepsykologi, Leppävaaran alue).

Työpajat ja vinkkaukset järjestettiin pääosin Leppävaaran alueen kouluissa, minkä lisäksi järjestettiin 2 työpajaa Keski-Espoossa ja 1 Matinkylässä. 

Hankerahaa oli käytössä 3000 euroa minkä lisäksi kirjaston rahoista kustannettiin työpajoja 1000 eurolla

Webbsidor, publikationer och material: 

Yhdessä Tomi Pulkkisen kanssa suunnittelemamme työpajakonsepti oli toimiva ja huomasimme sen sopivan monen ikäisille ja eri kielitaidon tasoille, myös sekaryhmissä. Vinkkauksia varten suunniteltiin s2-kolmosille kirjavinkkilista. Opettajat myös osittain hyödynsivät valmistelevia kysymyksiä, jotka oli suunniteltu yhdessä kieli- ja kulttuuriopettajien kanssa. Kirjastolaiset osallistuivat työpajoihin nauhoittamalla kappaleet ja osittain kuvaamalla. Näissä tapauksissa kuvausluvat oli sovittu etukäteen. Nauhoitteet jaettiin opettajan kautta vanhemmille. Yhdestä kappaleista tehtiin musiikkivideo. Samalla kirjastolaiset pääsivät tutustumaan työpajakonseptiin.

Huomasimme jo toteutuksen alussa, että monissa kouluissa oli vaikea eriyttää omaa ohjelmaa s2-oppilaille. Erityisesti tämä oli tilanne kouluissa, joissa oli paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia. Jos s2-oppilaita oli vähän, heille pystyttiin helposti järjestämään oma työpaja ja kirjavinkkaus. Osittain pidettiin työpajoja ja vinkkauksia myös koko luokalle, jos s2-oppilaita oli yli puolet ryhmästä, tai kaikki koulun s2-kolmoset saatiin mukaan näin. Koko luokalle järjestettyjä tavallisia vinkkauksia ei ole laskettu mukaan Unelmien Lepuski -vinkkauksiin. Tavallisissakin vinkkauksissa huomioidaan kuitenkin lähtökohtaisesti aina s2-oppilaat ja heikot lukijat ottamalla mukaan myös helppolukuisia kirjoja. Opettajat eivät puolessa tapauksista pystyneet järjestämään erillistä aikaa Unelmien Lepuski -kirjavinkkausta varten. Selvästikin työpaja kiinnosti heitä enemmän kuin kirjavinkkaus, joita oli muutenkin saatavilla.

Fortsatta åtgärder: 

Osallistuneiden oppilaiden ja luokkien palaute oli kiittävää ja suunnitteilla on osallistuneille luokille ylimääräinen konsertti keväällä. Lisäksi on mahdollista, että vastaavia työpajoja järjestetään kirjastolaisten voimin tulevaisuudessa, kun konsepti on jo valmis. Vastaavissa hankkeissa tulevaisuudessa pitää huomioida, että niissä isoissa kouluissa, joissa on eniten maahanmuuttajaoppilaita ja tarvetta, on vaikeaa eriyttää opetusta tällaisia erityissisältöjä käyttäen. Joko sisältö on suunnattava laajemmalle joukolle tai sitten opettajat pitää saada tiiviimmin mukaan suunnitteluun ja sitoutumaan toteutukseen jo alkuvaiheessa. Nytkin kieli- ja kulttuuriopettajat olivat mukana suunnittelussa, mutta osallistuminen oli kunkin koulun omien opettajien vastuulla ja käytännön syistä hankalaa. 

Sanoitusten tekeminen biisipajoissa oli luonteva tapa käyttää kieltä luovasti, jokaisen kielenkäyttäjän omista lähtökohdista käsin. Teemana kotiseutu oli toimiva, sillä siitä jokaisella oli sanottavaa ja se toimi hyvänä lähtökohtana. Käytännössä lauluista tuli hyvin monimuotoisia ja ne olivat täynnä mielikuvituksen lentoa. Jatkossa vastaavissa työpajoissa voisi hyödyntää kirjaston muitakin mahdollisuuksia, ja biisintekoon voisi yhdistää työskentelyä kirjastojen Pajoissa ja hyödyntää myös musiikkiteknologiaa. Tämän hankkeen puitteissa ei ollut esimerkiksi mahdollista tehdä studionauhoituksia kappaleista. 

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 600
Egen finansiering: 
€0
Budget sammanlagt: 
€7 300
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 285
Egen finansiering: 
€1 285
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.