Uusi pienkirjastokonsepti
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rautatieläisenkatu 8, PL 4100
00099
Kirjaston puhelin : 
09 310 8511
Kirjaston sähköposti : 
city.library@hel.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-He
Y-tunnus : 
0201256-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Saara Ihamäki
Puhelin : 
+358503421232
Sähköposti : 
saara.ihamaki@hel.fi
Kuvaus : 

Kirjastotoimintaa on suunniteltu ja toteutettu ajatellen, että kirjasto on ennen muuta rakennus. Kirjastot ja kirjastoverkko on rakennettu ja rakennetaan staattiseksi, pysyväksi ja vakaaksi. Myös asukkaiden mielissä kirjasto kytkeytyy paikallaan pysyvyyteen. Siksi kaikki muutokset suuntaan tai toiseen ovat työläitä ja raskaita. Kirjastorakennuksen suunnittelu on pitkä prosessi ja toisaalta tilojen tai toiminnan muuttaminen on vaikeaa. Staattinen kirjasto sallii vähän kokeilevuutta ja oikeanlaisen palvelun etsintää.

Kuitenkin erilaiset muuttuvat ympäristöt ja ilmiöt kuten asukaskunnan rakennemuutokset, alueen muuttovoitto tai -tappio ja täydennysrakentaminen edellyttävät kirjastotoimelta nopeaakin reagointia. On tarpeen kehittää sellaisia kirjastokonsepteja, joita voidaan soveltaa asukkaiden lähiympäristössä myös lyhyen aikaa, kuten asuinalueiden rakennusvaiheessa tai lähikirjaston remontin aikana. Samoin tarvitaan monipuolisia ratkaisuja siihen, millä tavalla lähikirjastopalveluja tarjotaan niillä asuinalueilla, joihin ei ole mahdollista rakentaa pysyvää kirjastorakennusta tai –tilaa.

Tavoitteet ja kokeilupilotti Huutokonttorissa

Projektin tavoitteena on selvittää, millä tavalla kirjasto tulevaisuudessa palvelee asiakkaita heidän lähiympäristössään ja miten kirjastoverkko voisi toimia orgaanisesti eli muuttua kaupungin ja asukkaiden tarpeiden mukaan. Projekti toteutetaan kokeilutoimintana Jätkäsaaren Huutokonttorissa ajalla 1.4.2015-31.12.2016.

Helsingin kaupunginkirjasto on jo aiemmin toteuttanut pilotteja, joiden avulla on testattu kirjaston itsepalvelukäyttöä esimerkiksi siten, että asiakkaat voivat tulla kirjastotilaan sen ollessa suljettu. Huutokonttorin pienkirjastossa asiakkaat voivat lainata omatoimisesti kirjaston aineistoa, mutta tavoitteena ei ole luoda ainoastaan itsepalvelulle perustuvaa konseptia. Kokeilussa korostetaan yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa ja etsitään toimintamallia, jossa asukkaat, alueen toimijat tai yhteistyökumppanit voivat tarjota palveluja toisilleen pienkirjaston tiloissa.

Vaikka tilassa ei tavallisen lähikirjaston tapaan olisi henkilöstöä jatkuvasti paikalla, pyritään siellä tarjoamaan tapahtumatoimintaa, neuvontaa, opastusta ja muita kirjaston palveluja sekä kirjaston henkilöstön tuella että yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunginkanslia, lähialueen yrittäjät ja yhdistykset sekä kaupungin muut virastot kuten kulttuuri- ja nuorten palvelut.

Projekti noudattaa Helsingin kaupunginkirjaston strategiaa: olemme siellä missä asukas, kaikkialla läsnä ja tavoitettavissa. Tarkoituksena on rikastaa ja kokeilla uusia ratkaisuja ja malleja kirjaston toimintaan ja kirjastopalveluiden toteutukseen tavalla, joka hyödyttää asukkaita jo projektin aikana ja jonka pohjalta voidaan luoda erilaisissa kirjastoissa ja asuinympäristöissä sovellettava konsepti.

Konseptin toteutus

Huutokonttorin omatoimikokeilun lisäksi projektissa selvennetään ja luodaan konsepti, jossa kuvaillaan erilaiset ratkaisut uudenlaisen lähikirjastotoiminnan toteuttamiselle. Konseptin rakentaminen perustuu palvelumuotoilun ja tutkimusanalyysin menetelmille ja sen toteuttamisessa huomioidaan myös muiden kirjastojen toteutukset, esimerkiksi Vantaan kaupunginkirjaston itsepalvelukirjastotoiminta. Konsepti julkaistaan kaikkien yleisten kirjastojen käyttöön hankkeen lopuksi.

Konseptin rakentamisessa huomioidaan, miten asukkaille viestitään omatoimikirjaston mahdollisesta väliaikaisuudesta. Toiseksi selvitetään, mikä on sellainen pienin yhteinen nimittäjä, jonka asukkaat tunnistavat kirjastoksi ja joka lisää kirjastotoiminnan vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin. Konseptin rakentamisessa on myös tärkeää huomioida, että kirjastolla on todella vahva tunnettuus palvelun sujuvuuden ja saatavuuden osalta ja näistä periaatteista kannattaa pitää kiinni myös uudenlaisessa toiminnassa.

Konsepti vastaa myös kysymykseen, millä nimellä tällaista uutta kirjastopalvelua tulisi kutsua. Tällä hetkellä vastaavia uusia, osin itsepalveluun perustuvia kirjastoratkaisuja nimitetään esimerkiksi minikirjastoksi, omatoimikirjastoksi, itsepalvelukirjastoksi, kylmäasemaksi tai avoimeksi kirjastoksi. Nimen valinnassa huomioidaan, ettei uudenlainen toiminta sekoitu muuhun lähikirjastotoimintaan. Lisäksi konseptissa tulee huomioida, miten uudenlainen, väliaikainen kirjastotila suhteutuu asukastalotoimintaan tai muihin kaupungin palveluihin.

Konsepti toteutetaan yhteistyössä asiantuntijatahojen, erityisesti palvelumuotoilijan kanssa.

Budjetti

Projektin kokonaiskustannus on 95 000 €, josta 72 000 € haettua avustusta ja 23 000 € kirjaston omavastuuosuutta.

Projektissa toimii osa-aikainen koordinaattori (50 % työajasta), joka vastaa kokonaisuudesta ja toteuttaa käytännössä Huutokonttorin pienkirjaston rakentamista ja ylläpitoa projektin aikana. Tarvittavat tekniset ratkaisut sisältävät mm. tarvittavan kaapeloinnin, automatiikan kehittämisen ja laitehankinnat, yhteensä 15 000 €. Konseptointi toteutetaan tarpeen mukaan ostopalveluna.

Omavastuuosuus koostuu osin projektikoordinaattorin palkasta, kalustehankinnoista ja hallintokustannuksista kuten työtiloista, työvälineistä ja talouspalveluista. Tilan varustaminen voi edellyttää sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka eivät suunnitteluvaiheessa ole vielä tiedossa ja siksi projektissa varaudutaan siihen, että omavastuuosuus on arvioitua suurempi.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Helsingin kaupunginkanslia, paikalliset yrittäjät
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Projektin yhteistyökumppaneita ovat alueiden asukkaat, kaupunginkanslia ja mahdollisesti yksityiset yrittäjät, kuten kirjakahvilayrittäjät. Asukasosallisuus-näkökulma pyritään huomioimaan projektin suunnittelussa.

Aiemmat hankkeet: 

Helsingin kaupunginkirjasto on toteuttanut kirjaston omatoimi- ja itsepalvelupilotteja muutamilla alueilla vuosina 2012-2014. Suomenlinnan kirjastossa on mahdollista käyttää kirjastotilaa Helsingin seudun liikenteen kortilla kirjaston ollessa kiinni, mikäli asiakas on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Jakomäen kirjastoon on vuonna 2014 toteutetun remontin yhteydessä rakennettu valmius tarjota kirjaston tiloja asukkaille kirjaston ollessa suljettuna. Töölön kirjaston remontin ajaksi on avattu minikirjasto läheiseen kulttuuritilaan Korjaamoon, jossa asiakkaat voivat itse lainata aineistoa automaatilla. Kalasatamassa toimi syksyllä 2014 kirjastokontti, josta asukkaat pystyivät lainaamaan kirjoja itsepalveluna.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€72 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€95 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi