Uusia tuulia kirjastoon
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 15
90015
Bibliotekets telefonnummer : 
044 703 7312
Bibliotekets e-postadress : 
City.Library@ouka.fi
ISIL-kod : 
FI-Om
FO-nummer : 
0187690-1
Ansvarsperson : 
Jouni Pääkkölä
Telefonnummer : 
050 361 8109
E-post : 
jouni.paakkola@ouka.fi
Projektets målsättning: 

Oulun kaupunginkirjaston tavoite on turvata kasvavassa kaupungissa erinomaiset kirjastopalvelut kaikille asukkaille joka puolella laajaa kaupunkia. Tämä tavoite ei voi toteutua, jos kirjasto toimii samalla lailla kuin edellisellä vuosisadalla.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Uusien palvelumuotojen kehittäminen.
Eri-ikäisten käyttäjäryhmien tavoittaminen.

Projektbeskrivning : 

Taustaa

Vuonna 2013 alussa tapahtuneen viiden kunnan yhdistymisen jälkeen Oulun kaupunginkirjastolla on 23 toimipistettä ja keväällä 2014 avautuu jälleen uusi kirjasto. Sekä kaupungin päättäjien että asiakkaiden tahto on, että kirjastopalvelut säilyvät nykyisillä alueilla. Vaikka henkilökunnan määrää ei ole voitu enää kasvattaa, toivotaan aukioloaikoja lisättävän. Vertailtaessa isojen maakuntakirjastojen toimintaa toisiinsa, voidaan havaita, että Oulun kaupunginkirjasto resurssit ovat suoritteisiin nähden lähes joka kohdassa vertailukirjastoja heikommat.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Oulun kaupunginkirjaston tavoite on turvata kasvavassa kaupungissa erinomaiset kirjastopalvelut kaikille asukkaille joka puolella laajaa kaupunkia. Tämä tavoite ei voi toteutua, jos kirjasto toimii samalla lailla kuin edellisellä vuosisadalla.

Tässä hankkeessa kirjastossa halutaan paneutua uusien palvelumuotojen kehittämiseen. Mallina voidaan käyttää esimerkiksi Tanskan uutta kirjasto-ohjelmaa, jossa käytetään aivan uusia näkökulmia kirjaston kehittämiseen. Hankkeessa toteutetaan sekä kirjaston fyysisen että digitaalisen verkon uudistussuunnitelma että henkilökunnan ammatillinen kehittämisstrategia. Kirjaston uudistussuunnitelma tähtää tulevaisuuteen ja huomioi esimerkiksi digitaalisen aineiston tulon kirjastoihin, selvittää erilaiset itsepalveluratkaisut sekä analysoi vaihtoehtoisia malleja hoitaa kirjastopalveluja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tilojen monikäyttöisyyteen ja uuteen palvelustrategiaan kiinnitetään erityistä huomiota. Myös verkon toimivuutta erilaisten logististen ratkaisujen avulla selvitetään lähtökohtana se, että kirjastoverkko voi koostua hyvin erilaisista kirjastopisteistä. Tällä tavalla säästetään esimerkiksi aineistokuluissa, kun kirjastot profiloituvat eikä kaikkien tarvitse hankkia samoja aineistoja. Hankkeen tuottamaa Oulun kaupunginkirjaston uutta kirjastomallia voidaan hyödyntää koko maan laajuisesti kirjastojen kehittämisessä.

Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä 8 kuukaudeksi. Kehittämistyössä hyödynnetään myös muiden alojen asiantuntijoita (arkkitehtejä, suunnittelijoita yms). Uuden palvelukonseptin suunnitteluun otetaan mukaan kirjaston sekä nykyiset käyttäjät että ne oululaiset, jotka eivät tällä hetkellä käytä kirjastoa. Hankkeen ohjausryhmänä toimii kirjastoon perustettava kehittäjäryhmä, jonka jäsenet yhdessä hanketyöntekijän ja asiantuntijoiden kanssa tutustuvat muualla tehtyihin kirjastojen eloonjäämisstrategioihin. Erilaisiin ratkaisuihin tutustutaan sekä verkossa että vierailemalla kiinnostavimmissa kirjastoissa.

Tidigare projekt: 

Palvelumuotoilun poluilla (2012-2013)

Webbsidor, publikationer och material: 

Oulun kaupunginkirjaston verkkosivuille (http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/tietoa-kirjastosta) on ladattu hankeraportti ja esittelydiat.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Uusia tuulia kirjastoon -hankkeessa onnistuttiin uusien palvelumuotojen ideoimisessa Oulun kaupunginkirjastoon. Hankkeessa huomioitiin eri-ikäiset käyttäjäryhmät sekä palveluiden toteuttaminen yhteistyössä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ideoita kerättiin henkilökunnalta ja asiakasryhmiltä. Kaikkiaan 19 ideatyöpajaa järjestettiin valittujen teemojen ympäriltä, jokaiseen työpajaan osallistui 3-6 kirjastolaista. Yksi työpaja koostui oululaisista nuorista. Myös ikäihmisiä kuunneltiin: Oulun ikäihmisten olohuoneella tehtiin kahteen otteeseen haastatteluita ja kerättiin toiveita sekä ideoita. Hankkeessa toteutettiin lisäksi henkilökunnan osaamisen kartoitus, e-kirjojen markkinointikampanja ja opiskelijaprojekti, jossa kehitettiin Karjasillan kirjastolle uusi palvelukonsepti. Palveluita ideoitaessa erityinen paino asetettiin aineistojen uudenlaiseen esiin tuomiseen, kirjastopalveluiden turvaamiseen nykyisillä resursseilla, asiakkaiden kokonaisvaltaisempaan kohtaamiseen asiakaspalvelutyössä, henkilökunnan asiantuntijuuden entistä näkyvämpään hyödyntämiseen ja eri-ikäisten kuntalaisten lukuharrastuksen tukemiseen ja edistämiseen.

Hankkeen tuloksia on henkilökunnan lisäksi esitelty Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden johdolle sekä Oulun kaupungin päättäjille. Tulokset on otettu innostuneesti vastaan.

 

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeessa nousseiden, lukuintoa edistävien ideoiden työstäminen on aloitettu uudessa Lukuiloa kaikille -hankkeessa. Uusia tuulia kirjastoon -hankkeen linjauksia aletaan jalkauttaa Oulun kirjastoissa. Palvelujen kehittämistiimi on aloittanut toimintansa ja palvelupäällikköjen johdolla aikataulutetaan valitut ideat.

Projektet börjar : 
01/09/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€45 800
Egen finansiering: 
€8 000
Budget sammanlagt: 
€53 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€73 513
Egen finansiering: 
€30 513


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€43 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014