Vaarallinen lukudiplomi
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Joensuun seutukirjasto
Bibliotekets adress : 
Pl 114
80101
Bibliotekets telefonnummer : 
050 3020563
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-kod : 
FI-Jm
FO-nummer : 
0242746-2
Ansvarsperson : 
Rebekka Pilppula
Telefonnummer : 
050 3020563
E-post : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteina on maakunnallisen lukudiplomin kehittäminen vastaamaan uuden opetussuunnitelman tarpeisiin. Diplomin avulla annetaan työkaluja lukemaan innostamiseen sekä kirjastojen henkilökunnalle että opetttajille ja vanhemmille.

 

 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Maakunnallisesta lasten- ja nuortenkirjastotyön työryhmästä muodostuva ohjausryhmä ja hanketyöntekijä arvoivat projektin etenemistä ja laativat yhdessä tarvittavat mittarit  (esim. käyttöasteen seuranta, palautteenkeruu, keskustelut opettajien kanssa ym) diplomin tavoitteisiin pääsyn seurantaan. Hankkeessa toteutettua diplomia tarkistetaan ja täydennetään säännöllisesti,  käyttäjiltä saatu palaute huomioiden.

Projektbeskrivning : 

Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaidon puolesta on nyt aika pitää ääntä. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että vaikka Suomi on edelleen maailman kärkimaa (esim. PISA, PIRLS tai WLMN), on lasten ja nuorten lukutaidon heikkenemisestä havaittavissa hälyttäviä merkkejä. Erityisesti kun kyseessä ovat pojat, matalamman sosiaalisen statuksen perheoloista tulevat lapset ja nuoret tai maahanmuuttajalapset ja –nuoret.

Lisäksi monenlaiset luki-, keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmat vaikuttavat koululaisen taitoon, intoon ja halukkuuteen kehittää lukutaitojaan. Hieman huolestuttavaa on myös se, että lasten lukuinto on heikentynyt aikaisemmista tutkimuksista. Lukemiseen sitoutuminen (reading engagement) tuntuu yhä useammasta vastenmieliseltä. Pidempiin teksteihin ei haluta tai jakseta keskittyä.

Lukutaito on paljon enemmän kuin lukuharrastus vapaa-ajalla. Lukutaito on kansalaistaito ja perusvalmius jonka merkitys näkyy muissa oppimisen ja elämän osa-alueissa.

Kirjastojen tehtävä on tukea ja täydentää opetusta sekä tarjota koululaisille mahdollisuuksia sekä oppimiseen että viihtymiseen. Laajemmat, valtakunnalliset hankkeet, esim. Lukuinto toimivat suunnannäyttäjinä muille kirjastoille. Vaara-kirjastojen alueella on erikokoisia kirjastoja ja kuntia, nyt haettavan maakunnallisen hankkeen tulokset hyödyttävät kaikkia kirjastoja ja koko maakunnan koululaisia. Tulokset ovat myös muiden kirjastojen ja organisaatioiden sovellettavissa. Maakunnallisen lukemaaninnostamisen välineeksi valikoitui lukudiplomi, koska sellaisia on jo nyt menestyksekkääsi käytössä eri kirjastoissa.  Olemassa olevien diplomien runsas kirjo, kirjalistojen päivityksien viiveet tai kirjojen riittämättömyys ovat luoneet myös kirjastoille tarpeen yhtenästää diplomikäytäntöjä.

Lukudiplomi on luokan yhteinen lukemaan innostamisen työkalu. Valmis rakenne ja kirjalistat auttavat vähemmän lukemista harrastava koululaista kirjan valinnassa. Diplomin suorittamisen pelillinen tai kilpailullinen elementti voi jollekulle olla lukemaan innostava seikka.

Opettaja huolehtii diplomin käytännön toteutuksesta koulussa, kun taas kirjaston tehtävänä on tarjota mahdollisimman houkutteleva valikoima luettavaa kaikentasoisille lukijoille. 

Hankkeen tavoitteina on

-         Pohjois-Karjalan Vaara-kirjastojen yhteisen lukudiplomin kehittäminen vastaamaan lukutaitojen haasteisiin ja uuden opetussuunnitelman tarpeisiin

-          Vaara-kirjastojen yhteinen brändääminen

-          yhteisten aineistohankintaperiaatteiden kehittäminen

-          maakunnan kirjastojen henkilökunnan sisältö-, markkinointi- ja pedagogisen osaamisen lisääminen

-          uusien toimintamallien testaaminen ja käyttöönotto

Sisällöt 

Yhteisen lukudiplomin kehittäminen

  • jotain uutta: esim. alle kouluikäisten satu/perhediplomi, S2-diplomi (sopii myös ikään sitomatta lukilaisille), diplomin kulku koko perusasteen koulutuksen läpi…
  • tuore formaatti ja ajantasainen visuaalinen ilme
  • tehtävien kokoaminen diplomin suorittajille
  • ohjeistusta opettajille motivointiin, palkitsemiseen
  • E-kirjat osana lukudiplomia: satsaaminen lasten ja nuorten e-kirjojen hankintaan (Rovaniemen hankkeen seuraaminen)
  • diplomin sitominen aineistohankintaan, lisäkappaleet diplomikirjoja maakunnallisesti hankittuna
  • kirjaston aineistojen nostojen tehostaminen: vinkkauskirjojen lisääminen diplomilistoihin ja toisaalta diplomikirjojen vinkkauksen tehostaminen
  • lahjat, palkinnot ym. materiaalit diplomiin liittyen

 Hankkeen eteneminen

Hankkeeseen valitaan projektityöntekijä kuuden kuukauden ajaksi. Hän selvittää tämänhetkisiä lukudiplomikäytäntöjä niin Vaara-kirjastojen kuin koko maan alueella sekä kokoaa Vaara-kirjastoille yhteisen lukudiplomin. Formaatti-, alusta- ym. ratkaisut tehdään hankkeen aikana, kun vaihtoehdot on kartoitettu (esim.  upottaminen olemassa oleviin portaaleihin [Kirjasampo], verkkosivusto, kirjastojärjestelmän integrointi, mobiiliulottuvuus, sosiaalisen median mukaanotto…). Sisällön suunnitteluun ja käytettävyyden testaaamiseen osallistetaan kirjaston henkilökunnan lisäksi maakunnan opettajia ja koululaisia.

Diplomi otetaan käyttöön tammikuussa 2018 tai viimeistään lukuvuoden 2018-2016 alkaessa.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kaikki maakunnan yleiset kirjastot eli Vaara-kirjastot

Tidigare projekt: 

Loikkaa kirjaan (Joensuun seutukirjaston lukudiplomi vuonna 2007)

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Vaarallinen lukudiplomi oli vuoden 2017 Avi-hanke, jonka toteutuksesta vastasi hankkeen työntekijä. Hänen tehtävänään oli suunnitella kaikki diplomiin liittyvät sisällöt ja graafinen ilme, vastata tiedotuksesta ja markkinoinnista sekä yhteistyöstä Joensuun seudun opetushenkilöstön kanssa.

Hankkeen tavoitteet olivat seuraavat:

-Pohjois-Karjalan Vaara-kirjastojen yhteisen lukudiplomin kehittäminen vastaamaan lukutaitojen haasteisiin ja uuden opetussuunnitelman tarpeisiin,
-Vaara-kirjastojen yhteinen brändääminen
-Yhteisten aineistohankintaperiaatteiden kehittäminen
-Maakunnan kirjastojen henkilökunnan sisältö-, markkinointi- ja pedagogisen osaamisen lisääminen
-Uusien toimintamallien testaaminen ja käyttöönotto

Nämä tavoitteet saavutettiin ja Vaarallinen lukudiplomi alakouluille sekä alle kouluikäisten Satudiplomi otettiin käyttöön lukuvuonna 2018 – 2019. Yhteisen lukudiplomin kautta Vaara-kirjastot brändäytyvät entistä selkeämmin Pohjois-Karjalassa. Koska lukudiplomi on valtakunnallisen ja paljon käytetyn peda.net – kouluverkkosivuston kautta käytettävissä myös valtakunnallisesti, brändäytymistä toivottavasti tapahtuu myös tällä tasolla.

Diplomi ohjaa myös kirjastohenkilökunnan pedagogista työtä ja lisää sisältöosaamista, koska lukudiplomin suhteen ammattitaito kirjallisuuden sisällöistä on selkeästi kirjastoilla.  Hankkeen tavoitteista toteutumatta jäi yhteisten aineistonhankintaperiaatteiden kehittäminen, johtuen Vaara-kirjastojen henkilöstötilanteesta. 

Hankkeen omarahoitus koostuu hanketta koordinoivan informaatikon palkasta sekä työvälinekuluista.

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeessa tuotettiin sekä sähköinen että painettu versio Vaarallisesta lukudiplomista. Verkkoversio on saatavilla Vaara-kirjastojen verkkosivuilla (vaara.finna.fi) sekä opetusverkko peda.netissä.

Lukudiplomimateriaalit sisältävät lukupassit (sisältävät kirjalistat eri luokka-asteille sekä suoritusohjeet), mukautetun lukudiplomin sekä S2-oppilaille suunnatun diplomin. Lisäksi alle kouluikäisille on oma Satudiplominsa, jonka kohderyhmänä ovat perheet sekä varhaiskasvatus. Muut materiaalit sisältävät kunniakirjat sekä oheis- ja markkinointimateriaaleja, esimerkiksi julisteita, lukumitan ja kirjanmerkkejä.

Kaikki materiaalit ovat saatavilla sekä painetussa että sähköisessä muodossa.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Vaarallinen lukudiplomi otettiin käyttöön kaikissa Vaara-kirjastoissa lukuvuonna 2018 – 2019. Ensimmäiset kokemukset ovat olleet myönteisiä ja vaikka diplomin suorittajien määrästä ei tätä kirjoittaessa ole tietoa, niin diplomi on näkynyt kirjastojen arjessa verrattain paljon.

Alueen yhtenäinen diplomi on kehittänyt koulun ja kirjaston yhteistyötä sekä Vaara-kirjastojen lastenkirjastotyötä hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Fortsatta åtgärder: 

Vaarallisen lukudiplomin on tavoitteena olla yhtenä kouluyhteistyön sekä lukemaan edistämisen työkaluna pitkäjänteisesti. Vaara-kirjastot ovat sitoutuneet sen kehittämiseen, sekä toiminnallisesti että sisällöllisesti.

Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen lukudiplomi arvioidaan kokonaisuutena.  Arvioimme aineistojen sopivuutta ja saatavuutta sekä tehtävien ja muun toiminnallisuuden sujuvuutta. Diplomien kirjalistat päivitetään vuosittain ja jatkossa e-aineistot huomioidaan nykyistä paremmin.  Pidemmällä tähtäimellä yksi kehittämiskohde liittyy verkkoaineiston ja printtimateriaalien suhteeseen sekä erityisesti mobiilikäyttöön, myös valtakunnallisia ratkaisuja seuraten. Lisäksi alakouludiplomia vastaavaa on toivottu myös yläkouluun, joka voi olla myös yksi kehittämiskohteista. 

Ytterligare information: 

Hankkeen omarahoitus

Projektet börjar : 
01/05/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€25 000
Egen finansiering: 
€6 900
Budget sammanlagt: 
€31 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€24 897
Egen finansiering: 
€6 900
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017