Verkkokirjaston velhoiksi!
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
0408302712
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
040 489 4006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Rutakko-kirjastojen henkilökunnan valmiuksia uuden Arena-verkkokirjaston täysipainoiseen hyödyntämiseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Verkkopalvelujen kehittäminen

Kuvaus : 

VERKKOKIRJASTOHANKE: Verkkokirjaston velhoiksi!

Hyvän kirjaston vahvuuksia ovat palvelujen ajantasaisuus, kattavuus sekä tästä seuranneet suuret kävijä- ja lainausmäärät. Kehittyneet ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kirjasto- ja tietopalvelut vähentävät digitaalista kuilua ja tiedollista syrjäytymistä. - - Opetus- ja kirjastotoimen yhteistyötä tehostettava oppilaiden tietohuollon parantamiseksi. Tämä edellyttää riittäviä voimavaroja, mm. korkeakoulutettua kirjastoalan henkilöstöä. (Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015)

Kirjasto voi tehdä omaa kokoelmatyötään näkyväksi ja tukea asiakkaiden sisällöntuotantoa esimerkiksi keskustelemalla asiakkaiden kanssa ja ottamalla heitä mukaan palvelujen suunnitteluun. Asiakkaiden sisällöntuotantoa tukevat kirjastopalvelut ovat hyvä ensiaskel mediakasvatukseen ja uudenlaiseen asiakkaiden kohtaamiseen- - (Mustikkamäki 2014: Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja)

Hankkeen tavoitteena on lisätä Rutakko-kirjastojen henkilökunnan valmiuksia uuden Arena-verkkokirjaston täysipainoiseen hyödyntämiseen. Kirjastoverkon sisältä uupuu verkkokirjastovelhoja, jollaisia on tarkoitus kouluttaa ulkopuolisen avun turvin jo olemassa olevasta henkilökunnasta. Uuden verkkokirjaston myötä Rutakko-kirjastot ottavat askeleen lähemmäs asiakkaitaan yhä enemmän digitaalistuvassa toimintaympäristössä. Uuden verkkokirjaston myötä tavoitellaan entistä yhtenäisempää Rutakkoa muun muassa kirjastojen käytänteiden yhtenäistämisen kautta. Arena-verkkokirjaston myötä tuoreet e-aineistot tulevat laajemmin kirjastoverkon asiakkaiden ulottuville.

Tutkimusten mukaan Helmet-kirjastojen verkkopalvelut ovat yksi Suomen tunnetuimmista verkkobrändeistä. Haluamme luoda Rutakko-kirjastojen uudesta verkkopalvelusta vastaavanlaisen vahvan ja positiivisia mielikuvia sisältävän brändin Itä-Suomen alueella. Tällöin nimeä voidaan käyttää paremmin myös perinteiseen markkinointiin esim. lehdissä ja esitteissä.

Jotta verkkokirjasto pystyisi palvelemaan kirjastokimpan asiakkaita entistä paremmin, henkilökunta tarvitsee koulutusta ja ohjausta muun muassa sisällöntuotantoon. Hankkeen tarkoituksena on tukea uuden verkkokirjaston käyttöönottoa ja edistää sekä henkilökunnan että asiakkaiden taitoja hyödyntää sen tarjoamia palveluja. Hankkeen varoin toteutettava henkilökunnan koulutus verkkokirjaston sisällöntuotantoon kattaa tutustumisen uuteen välineistöön (kamerat, kuvankäsittelyohjelmistot) sekä erilaisiin verkkokirjastoon soveltuviin sisällöntuotantotapoihin (verkkokirjoittaminen, artikkelit, arvostelut, erilaisten mediamuotojen kuten videon ja ääniraitojen editoiminen ja lataaminen jne.).

Hankkeen avulla tuetaan jo verkkokirjaston suunnitteluvaiheessa luotujen tiimien, kuten sisällöntuotantotiimin toimintaa. Hankkeen aikana luodaan yhteiset standardit verkkokirjastoon luotavalle sisällölle. Henkilökunnan koulutuksestaan saamaa mediaosaamista voidaan jatkossa jakaa myös asiakkaille, jolloin heilläkin on mahdollista vinkata sisältöehdotuksia uuteen verkkokirjastoon henkilökunnan vastatessa niiden lopullisesta lataamisesta ja asettelusta sivustolle. Asiakkaille voidaan hankkeen aikana tehdä myös käytettävyystutkimuksia ja kyselyitä, jolloin saadaan selville uudistuneen palvelun vaikutukset asiakkaiden jokapäiväiseen asiointiin ja käsityksiin kirjastosta. Hankkeen varoilla voidaan ostaa tarvittaessa asiantuntijoiden palveluja, esimerkiksi luentoina tai työpajakoulutuksina.

Hankkeen varoin voidaan myös tarkastella, miten uuden asiakasliittymän ominaisuuksia hyödynnettäisiin maksimaalisesti. Esimerkiksi verkkokirjaston käyttöönotto mahdollistaa jatkossa Finnan käyttöönoton, mikä ei vanhan Intro-verkkokirjaston yhteydessä ollut mahdollista. Hankkeen aikana voidaan selvittää, miten Finna saataisiin mukaan verkkokirjastoon esim. hakupalkkina.

Hankkeen tavoitteena on siis mahdollistaa uudistuneen palvelun saaminen asiakkaiden käyttöön nopeasti ja tehokkaasti kouluttamalla henkilökunta tasalaatuisen, selkokielisen aineiston tuottamiseen. Asiakkaille tarjotaan hankkeen aikana tietoa verkkokirjastosta ja sen ominaisuuksista mainosten, henkilökohtaisen opastuksen sekä sosiaalisen median kanavien avulla.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakko
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Keiteleen kunnankirjasto / Sirpa Tyni (sirpa.tyni@keitele.fi)
Kiuruveden kaupunginkirjasto / Marja Siponen-Nurkkala (marja.siponen-nurkkala@kiuruvesi.fi)
Lapinlahden kunnankirjasto / Auli Pirinen (auli.pirinen@lapinlahti.fi)
Pielaveden kunnankirjasto / Sirpa Tyni (sirpa.tyni@pielavesi.fi)
Sonkajärven kunnankirjasto / Eeva Keränen (eeva.keranen@sonkajarvi.fi)
Vieremän kunnankirjasto / Seija Sirkka (seija.sirkka@vierema.fi)

 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Verkkokirjaston velhoiksi - loppuraportti

Hankkeen tavoitteena oli lisätä Rutakko-kirjastojen henkilökunnan valmiuksia uuden Arena-verkkokirjaston täysipainoiseen hyödyntämiseen. Kirjastoverkon sisältä uupui verkkokirjastovelhoja, jollaisia oli tarkoitus kouluttaa ulkopuolisen avun turvin jo olemassa olevasta henkilökunnasta. Uuden verkkokirjaston myötä Rutakko-kirjastot ottivat askeleen lähemmäs asiakkaitaan yhä enemmän digitaalistuvassa toimintaympäristössä. Uuden verkkokirjaston myötä tavoiteltiin  yhtenäisempää Rutakkoa muun muassa kirjastojen käytänteiden yhtenäistämisen kautta. Arena-verkkokirjaston myötä tuoreet e-aineistot oli tarkoituksena tarjota asiakkaiden ulottuville.

Tavoitteena oli markkinoida Rutakko-kirjastojen uutta verkkopalvelua asiakkaille, jotta 1) asiakkaat tunnistaisivat uudistetun palvelun ja  2) oppisivat käyttämään ja hyödyntämään sitä.

Tavoitteena oli henkilökunnan kouluttaminen asiakkaiden neuvontaan ja verkkokirjaston sisällöntuotantoon sekä yhteisten standardien luominen verkkokirjaston sisällöntuotantoon. Tarkoituksena oli tehdä asiakaskyselyitä ja käytettävyystutkimuksia tarvoitteena selvittää uudistuneen verkkopalvelun vaikutukset. Hankkeen aikana selvitettiin mahdollisuutta ostaa asiantuntijapalveluja ja työpajakoulutuksia. Hankkeen aikana selvitettiin, miten Finna voidaan integroida osaksi verkkokirjastoa. Tarkoituksena oli tiedottaa asiakkaille verkkokirjastosta ja sen ominaisuuksista mainosten, henkilökohtaisen opastuksen ja sosiaalisen median avulla.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit

 1. Yhteinen sisällöntuotanto-ohjeisto verkkokirjastoa varten (Google Drive)

 2. Powerpoint-esitys hankkeesta

 3. Verkkokirjasto-mainokset Rutakko-kirjastojen käyttöön

 4. Päivitetyt lasten ja nuorten sivut verkkokirjastossa (https://rutakko.verkkokirjasto.fi/web/arena/lapsetjanuoret)

 5. Yhteinen Ideat jakoon! -kansio (sis. dokumentteja/ideoita/ohjeistoa kaikkien kirjastojen käytettäväksi ja täydennettäväksi, Google Drive)

 6. Yhteisen järjestelmäkameran sähköinen varauskalenteri (Google Drive)
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Verkkokirjaston velhoiksi! -hanke toteutettiin kaikkien Rutakko-kirjastojen yhteishankkeena 1.4.2015–31.12.2016. Hankkeessa oli mukana seitsemän kirjastoa: Iisalmen kaupunginkirjasto, Keiteleen kunnankirjasto, Kiuruveden kaupunginkirjasto, Lapinlahden kunnankirjasto, Pielaveden kunnankirjasto, Sonkajärven kunnankirjasto ja Vieremän kunnankirjasto. Hankkeen tavoitteena oli lisätä Rutakko-kirjastojen henkilökunnan valmiuksia uuden Arena-verkkokirjaston täysipainoiseen hyödyntämiseen. Hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä koordinoimaan ja toteuttamaan käytännön työtä. Hankkeen ohjausryhmänä toimivat Rutakko-kirjastojen johtajat. Ohjausryhmä kokoontui kaikkiaan kuusi kertaa.

Hankerahoitusta saatiin noin puolet haetusta summasta. Hankkeen budjetti sopeutettiin vastaamaan saatua avustusta. Omarahoitusosuuden määrää nosteettiin hakuvaiheen budjetin noin 13 %:sta 20 %:iin. Omarahoitusosuutta kertyi lähes 30 % (n. 7 500 euroa), josta laskennallista osuutta on noin 5 000 euroa.Yhteistyökumppaneiden laskennallisen rahoitusosuus on yhteensä 2942 euroa.

 

Hankkeen suunnitteluvaiheen jälkeen projektityöntekijä laati aikataulurungon, joka hyväksytettiin ohjausryhmällä. Heti alussa luotiin myös yhteinen sisällöntuotanto-ohjeisto, joka sisältää suuntalinjoja ja käytännön yksityiskohtaista ohjeistoa verkkokirjaston päivittämiseen ja sisällöntuottamiseen. Hankkeen varoilla hankittiin lisäksi Rutakko-kirjastojen yhteinen järjestelmäkamera, joka kiersi vuoden aikana ahkerasti eri kirjastoissa. Kameran tarkempaan käyttöön perehdyttiin lähikoulutuspäivässä Iisalmen kaupunginkirjastolla 13.4.2016.

 

Suurimman osan hankkeen annista muodostivat Rutakko-kirjastojen henkilöstölle pidetyt koulutukset ja kokoukset. Koulutuksissa esiteltiin verkkokirjaston eri toimintoja sisällöntuottamisen ja verkkokirjaston kehittämisen näkökulmasta. Koulutusohjelman runkona toimi hankkeen alussa laadittu yhteinen sisällöntuotanto-ohjeisto. Koulutukset pyrittiin pitämään lyhyinä, tiiviinä ja helposti omaksuttavina paketteina. Yksi koulutus kesti keskimäärin 30 minuutista tuntiin. Koulutusohjelman laatijana ja kouluttajana toimi projektityöntekijä. Ulkopuolista kouluttaa ei tarvittu, sillä hanketyötekijä pystyi järjestämään koulutukset.  Koulutuksia pidettiin yhteensä yhdeksän kappaletta, joista suurin osa oli verkkovälitteisiä Webex-palvelun avulla, ja niihin osallistui yhteensä 143 henkilöä. Tämän vuoksi matkakuluja ei syntynyt hankkeen aikana. Koulutukset taltioitiin palveluun, jotta niitä pystyi katsomaan myös se osa henkilöstöstä, joka ei päässyt varsinaiseen koulutukseen. Koulutukset saivat hyvää suullista palautetta henkilöstöltä: niiden antiin oltiin tyytyväisiä ja etenkin asioiden paloittelu tiiviiksi ja lyhyiksi koulutuspaketeiksi koettiin toimivaksi.

 

Koulutusten teemoja olivat:

 1. verkkokirjaston perustoiminnot
 2. kameran peruskäyttö
 3. artikkelin luominen ja vinkin lisääminen
 4. kuvien ottaminen ja muokkaaminen (bannerin teko)
 5. kuvanmuokkaus Google Nik Collectionilla
 6. kameran tarkemmat manuaalisäädöt
 7. verkkonäyttelyiden luominen
 8. Liferay-tunnuksin tehtävät muutokset ja säädöt (admin-toiminnot)
 9. verkkokirjasto ja muut tiedotuskanavat (mm. sosiaalinen media)
 10. verkkokirjaston kehityssuuntia (mm. Finna)

Verkkokirjastokysely

Hankkeessa toteutettiin asiakaskysely verkkokirjaston käytöstä. Kysely oli avoinna 6.9.2016–6.11.2016 ja keräsi 281 vastausta. Vastauksia kerättiin kaikissa Rutakko-kirjastoissa sekä sähköisesti Webropol-kyselylomakkeella että paperisilla lomakkeilla. Osa paperisista vastauslomakkeista jouduttiin analysointivaiheessa hylkäämään vastausten puuttumisen takia. Eniten vastaajia oli ikäluokasta 60 tai enemmän ja vähiten alle 20-vuotiaissa. Kyselyyn osallistui vastaajia kaikkien Rutakko-kirjastojen paikkakunnilta, myös Tervosta ja Vesannolta.

 

Kyselyyn vastanneista suurin osa asioi Rutakko-kirjastoissa ja käyttää Rutakko-verkkokirjastoa muutamia kertoja kuukaudessa. Vastauksista erottui selkeästi kolme verkkokirjaston toimintoa, joita käytettiin verkkokirjaston palveluista eniten: tiedonhaku, lainojen uusinta sekä varausten teko. Näitä sivuja käytettiin silloin tällöin tai kuukausittain. Verkkokirjaston sisällöistä lasten ja nuorten sivut sekä aineistovinkit eivät ole vielä tavoittaneet verkkokirjaston käyttäjiä, sillä ne saivat eniten en koskaan -vastauksia.

 

Kysymykseen verkkokirjaston kehittämisestä saatiin runsaasti avoimia tekstivastauksia. Useampi vastaaja kiinnitti huomiota verkkokirjaston ulkoasuun ja sen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Siltä toivottiin selkeyttä, rauhallisuutta, parempaa navigointia sekä tuoreutta ja nykyaikaisuutta. Myös tiedonhausta toivottiin selkeämpää. Moni vastaaja koki nykyisen verkkokirjaston tiedonhaun, aineiston varaamisen ja lainojen uusimisen hankaliksi, joten kirjastojen täytyykin yhä panostaa asiakkaiden perehdyttämiseen näihin verkkokirjaston perustoimintoihin.

 

Asiakaskyselyyn vastanneet olivat pääosin tyytyväisiä Rutakko-verkkokirjastoon nykyisellään, ja se sai kyselyssä kiitettävän tai hyvän arvosanan. Kyselyn kautta saatiin kuitenkin tilastollista vahvistusta aiemmin henkilökunnan keskuudessa mietityille asioille kuten sille, mitkä verkkokirjaston osiot ovat käytetyimpiä. Palautteet toivat myös uusia ideoita verkkokirjaston ja muiden toimintojen kehitykseen. Kyselyn perusteella on selvää, että esimerkiksi sähköisten aineistojen markkinointiin on panostettava, sillä suurin osa vastaajista ei käyttänyt Rutakko-kirjastojen tarjoamia e-aineistoja lainkaan. Toisaalta tämä kertoo myös sen, että sähköiset aineistot eivät ole ainakaan vielä syrjäyttämässä painettua kirjaa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa tuli ilmi koulutuksen tarpeellisuus muuttuvissa digitaalisissa ympäristöissä. Kun toimintaympäristöt muuttuvat, henkilökunnalle on tarjottava mahdollisuuksia koulutukseen. Näin taataan tasapuolinen pääsy ajantasaiseen tietoon sekä osaamisen päivittämiseen. Lyhyet, tiiviit koulutuspaketit koettiin toimivammiksi ja helpommin omaksuttavammiksi kuin pitkäkestoisemmat, laajemmat kokonaisuudet.

 

Hanke toi esiin seudullisen yhteistyön kehittämisen tärkeyden Rutakko-kirjastoverkossa. Yhteinen materiaali- ja ideapankki tarjoaa uudenlaisen väylän ideoiden jakamiseen henkilöstön kesken. Kirjastoverkon ulottuessa maantieteellisestikin jo laajalle, virtuaaliset työympäristöt takaavat sen, että kaikilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin, jakaa osaamistaan ja ideoitaan. Kuntien ja kaupunkien säästöpaineiden keskellä tällaiset työympäristöt mahdollistavat muissa kirjastoissa tehdyn työn hyödyntämisen koko kirjastoverkossa. Rutakossa tämä toteutui mm. lukukoira-toiminnan alkaessa toisessa Rutakko-kirjastossa, jolloin virtuaalisen materiaalipankin kautta voitiin jakaa Iisalmen kaupunginkirjastossa jo aiemmin tehtyjä materiaaleja kuten lukukoira-passipohjia, mainoksia, logoja ym. Digitaalisten ympäristöjen hyödyntämistä seudullisen yhteistyön tiivistämisessä kannattaa jatkaa. Tällaisen yhteistyön merkeissä voitaisiin valloittaa uusia sosiaalisen median areenoita, kuten esimerkiksi välittää kirjastojen tapahtumia suoratoiston avulla myös muiden kirjastojen asiakkaiden nähtäviksi.

 

Verkkokirjastokyselystä saadun palautteen määrä kertoo selvästi sen, että verkkokirjastoa on kehitettävä pitkäjänteisesti yhä toimivammaksi. Asiakkaita on opastettava päivittäisen työn lomassa nykyisen verkkokirjaston sisältöihin ja perustoimintoihin, kuten lainojen uusimiseen, varausten tekoon ja tiedonhakuun. Kysely paljasti myös sen, että kaikista verkkokirjaston sisällöistä (lasten ja nuorten sivut, tapahtumat, vinkit) ei tiedetä. Verkkokirjaston toiminnoista ja sisällöistä tiedottaminen on tämän hetken ja tulevaisuuden jatkuva haaste, jotta ne saadaan asiakkaiden ja sidosryhmien käyttöön yhä moninaisemmin esimerkiksi kirjastokäyntien tai kirjavinkkausten yhteydessä. Hankkeen aikana selvitettiin mahdollisuutta integroida Finna esim. hakupalkkina osaksi verkkokirjastoa. Tästä luovuttiin ja päädyttiin indeksoimaan Rutakko-kirjastojen aineistot Finnaan.

Verkkokirjaston velhoiksi -hankkeen aikana ei pystytty toteuttamaan kaikkea sitä, mitä haluttiin, koska hankeavustus oli merkittävästi haettua pienempi. Rutakko-kirjastot hakivat ja saivat jatkorahoitusta Rajaton Rutakko -hankkeen kautta.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€44 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€51 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€25 526
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 526
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€2 942

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
9kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
143henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015