Verkkoon vertaisohjaajan kanssa
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
turun kaupunginkirjasto
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla-Maija Maunu
Puhelin : 
044 9072 924
Sähköposti : 
ulla-maija.maunu@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Hanke liittyy teemaan Monipuoliset lukutaidot.

Sekä julkiset että yksityiset palvelut tarjotaan tulevaisuudessa enenevässä määrin sähköisesti ilman henkilökohtaista kontaktia (esimerkiksi suomi.fi-palvelun kautta). Kirjastolla on merkittävä rooli siinä, miten digitaalisten palveluiden yhdenvertainen saavutettavuus toteutuu niiden väestöryhmien kohdalla, joille sähköinen asiointi on vaikeaa joko välineiden tai osaamisen puutteen takia. Yksi tällaisessa haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä on ikäihmiset. Tällä hetkellä kirjastoilla ei ole tarpeeksi resursseja vastata ikäihmisten IT-taitojen opastuksen kysyntään.

Avustusta haetaan projektiin, jonka kantavana ideana on vertaistuki ja vapaaehtoisuus ikäihmisille tuotettavissa palveluissa. Painopisteinä ovat sekä vertaisohjaajien kouluttaminen että materiaalin tuottaminen vertaisohjaajien käyttöön.

Avustuksella palkataan hanketyöntekijä koordinoimaan vertaisohjaajien kouluttamista ja opastamaan vapaaehtoisia IT-taitojen oppimisessa ja IT-kerhojen vetämisessä. Hankkeen aikana luodulla mallilla tuetaan ikääntyneiden teknologiataitoja, yhteiskunnassa mukana pysymistä, tiedonsaantia ja omaa aktiivisuutta.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueiden kirjastojen kanssa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tuloksellisuutta arvioidaan seuraavin kriteerein: koulutuksiin osallistuvien lukumäärä, koulutuksen jälkeen järjestettyjen tapahtumien osallistujamäärät, kysely osallistujille taitojen karttumisesta ja muustakin annista (osallistuminen, mieliala) joka kerran jälkeen, hankkeessa tuotettu materiaali, loppuraportti

Kuvaus : 

Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia vertaisohjaajia, jotka opastavat ikäihmisille verkkopalveluiden käyttöä esimerkiksi ikäihmisten IT-kerhoissa. Vertaisohjaajille tarjotaan valmiita ohjelmapaketteja kerhoihin vedettäväksi.

Hankerahalla palkataan hanketyöntekijä koordinoimaan vertaisohjaajien kouluttamista ja opastamaan vapaaehtoisia IT-taitojen oppimisessa ja IT-kerhojen vetämisessä. Hanketyöntekijä kiertää alueellisesti kouluttamassa vertaisohjaajia, kokoaa vertaisohjaajien materiaalipaketit ja saattaa yhteen alueen toimijoita.

Vertaisohjaajia haetaan koko maakunnan alueelta, jotta koulutettujen ohjaajien kautta toimintaa saadaan mahdollisimman kattavasti maakunnan kirjastoihin. IT-opastukseen tuotetut materiaalit ovat kaikkien vapaaehtoistoimijoiden käytettävissä.

Hanketyöntekijä kerää vapaaehtoisten IT-vertaisohjaajien kouluttamiseen tarvittavaa materiaalia ja kokoaa yhteen jo olemassa olevien hankkeiden aineistoa. Hanketyöntekijä ja kirjastot tuottavat yhteistyössä mallin, jolla saadaan turvattua toiminnan jatkuvuus ja uusien vertaisohjaajien paikallinen kouluttaminen myöhemmin.

Vertaisohjaajat saavat koulutuksen kautta valmiudet opastaa mm. Celian palveluiden, verohallinnon, Kelan, pankkien ja palveluissa sekä tietotekniikan yleiskäytössä. Niissä palveluissa, joissa vertaisohjaajien ei ole mahdollista tarjota opastusta (esimerkiksi pankit, Kela), vertaisohjaajille etsitään valmiita kontakteja ulkopuolisen opastajan löytämiseksi.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
vertaisopastajat (esim. pankit, Kela, verohallinto)
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€41 280
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€55 980
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0