Verkkopuikkari jatkuu : sähköisen asioinnin tukeminen
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Varkauden kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Osmajoentie 1
78200
Kirjaston puhelin : 
044-7519255
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@varkaus.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vark
Y-tunnus : 
0173416-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Pauliina Arresalo
Puhelin : 
040-5940459
Sähköposti : 
pauliina.arresalo@varkaus.fi
Hankkeen tavoite: 

Syksyllä 2011 aloittanut ja keväällä 2012 jatkuva Verkkopuikkari-hanke poistaa verkkokäytön esteitä ja opastaa asiakkaita perusasioista aina syvälliseen tiedonsaantiin. Hankkeen työntekijä jalkautuu kannettavan tietokoneen kanssa erilaisten ryhmien luo. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tietotekniikan opetukset

Kuvaus : 

Jatkohakemus hankkeeseen ”Verkkopuikkari: vinkit ja linkit sosiaaliseen verkostoitumiseen ja sähköiseen asiointiin verkossa”

1. Hankkeen tarve, tavoitteet ja toimenpiteet

Yhteiskunnan palvelut muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla verkkopalveluiksi. Tietotekniikan käyttö ja Internetin palvelut eivät ole vielä kaikille itsestäänselvyys. Jos osalta kansalaisia puuttuu kyky käyttää näitä palveluja, voi seurauksena olla neuvottomuus, eristyneisyys ja passivoituminen. Aloittamiseen liittyvät vaikeudet ja ongelmat saattavat lannistaa niitä, joilla kuitenkin olisi kiinnostusta tutustua ja käyttää palveluja Internetin kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Varkauden kaupunginkirjaston hakemaan Verkkopuikkari- hankkeeseen valtionavustusta 9.3.2011.

Syksyllä 2011 aloittanut ja keväällä 2012 jatkuva Verkkopuikkari-hanke poistaa verkkokäytön esteitä ja opastaa asiakkaita perusasioista aina syvälliseen tiedonsaantiin. Hankkeen työntekijä jalkautuu kannettavan tietokoneen kanssa erilaisten ryhmien luo. Hän antaa myös Heinäveden, Leppävirran ja Varkauden kirjastoissa yksilöllistä ohjausta tietokoneen ja Internetin käytössä. Hanke sisältää myös kirjastojen henkilöstön verkko-osaamista vahvistavaa koulutusta.

Heti Verkkopuikkari-hankkeen käytännön toteutusvaiheen alussa on huomattu asiakkaiden tarve suunniteltua pidempikestoiseen henkilökohtaiseen neuvontaan. Etenkin monet iäkkäämmät asiakkaat kaipaavat yksilöllistä, juuri heidän omiin tarpeisiinsa sekä osaamistasoonsa soveltuvaa opastusta. Hankkeessa on ilmennyt, että paras tulos saavutetaan kun asiakkailla on mahdollisuus saada useamman kerran opastusta, jolloin opittuja tietoja ja taitoja voidaan kerrata ja syventää.

Hankkeen herättämän kiinnostuksen ja sen saaman myönteisen vastaanoton vuoksi haemme valtionapua, jotta voimme jatkaa Verkkopuikkari-toimintaa myös syksyllä 2012 ja hankkia kirjastojen henkilöstölle lisäkoulutusta verkko-osaamisen vahvistamiseksi.

Tulevan hankkeen aikana on tarkoitus jatkaa asiakaslähtöistä ja yksilökeskeistä käytännön työskentelymallia sekä ryhmäopastusta. Nykyisessä hankkeessa on ilmennyt, että opastus on usein aloitettava tietotekniikan ja tietokoneen käytön perusteista. Tämä on muuttanut alkuperäistä opastussuunnitelmaa ja lisännyt tarvetta hankkeen jatkumiselle. Tällöin olisi mahdollista syventää asiakkaiden verkko-osaamista.

 

2. Jatkohakemuksen aikataulu

Elokuu-syyskuu 2012

  A. Hankeen ohjausryhmän kokoontuminen

  B. Valmistelevat työt (mainos/ilmoitusmateriaalin tekeminen jne.)

  C. Hankkeesta tiedottaminen

  D. Nettineuvojan lisätiedonhankinta

Loka-Marraskuu 2012

  Käytännön toteuttaminen – nettineuvoja jalkautuu

Jatkotoimenpiteet 

  A. Palveluiden ja sisältöjen tuottaminen jatkuu, lisäkoulutusmahdollisuuksien kartoittaminen

  B. Jatkotoimenpiteiden arviointi (mihin keskitytään jatkossa ja kuinka palvelut tullaan ylläpitämään)

  C. Hankkeen arviointi, loppuraportointi ja tiedottaminen

 

3. Hankkeen resurssit

Hankkeeseen tullaan käyttämään osallistuvien kirjastojen henkilöstön työpanosta mm.:

 • valmistelevissa töissä, nettineuvojan valmistautumisessa ja perehtymisessä tehtävään
 • hankesuunnitelman tarkentamisessa ja hankkeen tiedotussuunnitelman laatimisessa sekä hankkeesta tiedottamisessa (hankkeen ohjausryhmä sekä projektityöntekijä)
 • kohderyhmien tarpeiden kartoittamisessa
 • palveluselvityksen tekemisessä (projektityöntekijä ja kirjastojen henkilökunta)
 • koulutuksen järjestämisessä ja niihin osallistumisessa
 • hankkeen ja sen tulosten raportoinnissa (hankkeen ohjausryhmä sekä projektityöntekijä)
 • loppuraportin laatimisessa
 • neuvontapalvelun ylläpitämisessä ja kehittämisessä hankkeen jälkeen (hankkeen ohjausryhmä, projektityöntekijä sekä kirjastojen henkilökunta)

 

4. Hankkeen jatkuvuus

Selvitetään, mitä hankkeen aikana tuotettuja palveluita ja sisältöjä kannattaa ylläpitää. Hankittu palveluiden ja sisältöjen tuottamisen asiantuntemus jää kirjastoille.

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

 

Heinäveden kirjasto:

Mauri Venäläinen

040-5687175

mauri.venalainen(a)heinavesi.fi

 

Leppävirran kirjasto:

Marja Eklund

 017 5709 357

marja.eklund(a)leppavirta.fi

 

Aiemmat hankkeet: 

Heinäveden, Leppävirran ja Varkauden kirjastojen yhteinen Verkkopuikkari-hanke, joka toteutetaan loka-marraskuussa 2011 ja helmi-maaliskuussa 2012

Jatkotoimenpiteet: 

Huolimatta kaikkialla vaikuttavista säästöpaineista Varkauden kirjasto on päättänyt lähteä rakentamaan verkkopuikkarointia kiinteäksi osaksi kirjaston omaa toimintaa. Vuonna 2014 tämä konkretisoituu siten, että tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa sekä syys-, loka- ja marraskuussa Verkkopuikkari I – ja Verkkopuikkari II – hankkeenvetäjä opastaa ajan varanneita asiakkaita yksilökohtaisella koulutuksella yhden työviikon kuukautta kohti. Leppävirran kirjastolla asiakkaiden tietokone/verkko-ohjaus jatkuu henkilöresurssien salliessa.

Lisätietoa: 

Verkkopuikkari jatkuu : sähköisen asioinnin tukeminen  LOPPURAPORTTI

1. Verkkopuikkari jatkuu : sähköisen asioinnin tukeminen

Verkkopuikkari jatkuu : sähköisen asioinnin tukeminen on Varkauden kirjaston yhdessä Leppävirran ja Heinäveden kirjastojen kanssa toteuttama jatkohanke, johon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi avustusta (dnro POSELY/1362/05.00.04.02/2011 ) 9000,00 €. Hanke käynnistettiin 2012 ja lopetettiin 2013.

Tässä raportissa aikaisempaa vuoden 2011-2012 Verkkopuikkari –hanketta kutsutaan Verkkopuikkari I –hankkeeksi ja vuoden 2012-2013 Verkkopuikkari –hanketta Verkkopuikkari II –hankkeeksi.

 

2. Verkkopuikkari II -hankkeen muoto

2.1. Tavoite

Verkkopuikkari – nettineuvoja opastaa lähinnä vanhusväestöä internetin sekä ATK-laitteistojen ja -ohjelmistojen käytössä, kuten aiemmin Verkkopuikkari I -hankkeessa.

2.2. Kartoitus

Verkkopuikkari II -hankkeessa ei enää suoritettu kartoitustyötä, vaan luotettiin asiakkaiden vertaismarkkinointiin ja Verkkopuikkari I-yhteistyökumppaneiden aiempaan markkinointityöhön.

2.3. Toimintamallien luominen 

Verkkopuikkari I -hankkeesta saatujen kokemusten ja palautteen nojalla Verkkopuikkari II -hankkeen toiminta painottui yksilöopastukseen. Pääasiallisin syy tähän oli asiakkaiden tarve saada luottamuksellista yksilöopastausta erityisesti pankkiasioiden ja terveydenhoidon palvelujen käyttöön verkossa.

2.4. Hankkeen käytännön toteuttamisen hallinta

Aiempien hyvien kokemusten perusteella Verkkopuikkari II -hanke toteutettiin pääpiirteittäin kuten Verkkopuikkari I -hanke, mutta painotus oli ryhmien sijaan yksilökoulutuksessa.

Verkkopuikkari-nettineuvoja vastasi keskitetysti Verkkopuikkari II -hankkeen käytännön toteutuksesta.  Koska ryhmäopastustilaisuuksia järjestettiin aiempaa vähemmän, ajanvaraus henkilökohtaiseen nettineuvontaan tapahtui kirjastoilla. Kukin kirjasto huolehti itse Verkkopuikkari -aikojen varaukset nettineuvojan ohjeiden ja aikataulutuksen mukaisesti.

Kaikissa kolmessa kirjastossa käytettävissä olevat henkilökohtaiset koulutusajat varattiin nopeasti loppuun. Niukkuuden jakamisessa lisäongelmaksi muodostui se, että asiakas ei aina saapunutkaan varaamalleen opastusajalle.

 

3. Verkkopuikkari II -hankkeen toteutus

3.1. Ajankohta

Hanke toteutettiin kolmessa jaksossa:

1.10 – 30.11.2012 ja 14.1. – 27.1.2013 ja 4.11 – 8.11.2013.

Aikajaotuksen tarkoituksena oli saada hankkeen alkupäähän pitkä intensiivinen koulutusjakso, jossa kukin asiakas saisi enemmän aikaa henkilökohtaiseen ohjaamiseen.  Jälkimmäisellä jaksolla oli tarkoitus kerrata opittua ja opetella myös uusia asioita sekä uusien että vanhojen asiakkaiden kanssa. Hankkeen viimeinen, viikon mittainen Verkkopuikkari -jakso pidettiin marraskuussa, josta toiminta jatkui luontevasti vuoden 2014 alussa alkaneelle, kirjaston omana toimintana järjestetylle Verkkopuikkaroinnille.

3.2. Käytännön toiminta

Verkkopuikkari-nettineuvoja toteutti itsenäisesti niin Verkkopuikkari I - kuin Verkkopuikkari II-hankkeet. Asiakkaita ohjattiin yksilöläheisesti heidän omien tarpeidensa mukaan.        

3.3. Koulutuspaikkoina toimineet toimipisteet

Varkauden kirjasto                                   Leppävirran kirjasto
Heinäveden kirjasto                                 Kangaslammin lähikirjasto

3.4. Tunnuslukuja

3.4.1.             Ryhmäopastustilaisuudet

Leppävirta     1 kpl              osallistujia yhteensä 5
Heinävesi      2 kpl              osallistujia yhteensä 4

Yhteensä       3 kpl              osallistujia yhteensä 9

 

3.4.2.             Yksilökohtaiset koulutustunnit

Varkaus         37 päivänä koulutusta         osallistujia yhteensä 148
Leppävirta       8 päivänä koulutusta          osallistujia yhteensä 38
Heinävesi        9 päivänä koulutusta          osallistujia yhteensä 34

Yhteensä       54 päivänä koulutusta         osallistujia yhteensä 220

Ryhmäopetustilaisuuksiin ja yksilökohtaisiin koulutustunteihin osallistui yhteensä 229 henkilöä.

Noin puolet Verkkopuikkari II -hankkeeseen osallistujista oli ”vanhoja tuttuja” Verkkopuikkari I -hankkeesta. Noin 15-20 % asiakkaista oli hakemassa neuvoa joihinkin yksittäisiin, selvästi rajautuviin ongelmiin, ja 15-20 % tarvitsi ohjausta netin käytön perustaitojen ylläpitämisessä sekä ohjaajan läsnäoloa, rohkaisua ja tukea uuden oppimisessa.

3.5. Opastus- ja koulutusaiheet

Verkkopuikkari II -hankkeeseen osallistuneilla asiakkailla oli hyvin erilaisia tarpeita, joihin he halusivat Verkkopuikkari -nettineuvojan opastusta. Esimerkkejä toistuvasti esiin tulleista keskeisimmistä aihepiireistä:

  • Käyttöjärjestelmät (XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Linux) ja resurssienhallinta
  • Oheislaitteiden käyttö ja liittäminen tietokoneeseen ja laitteiden valintaan liittyvät kysymykset
  • Sähköpostiohjelmat (Gmail, Yahoo, Hotmail, Suomi24, Luukku)
  • Sosiaalinen nettiympäristö (erilaiset chatit ja keskustelufoorumit, Facebook, Twitter, Skype) sekä blogit ja blogialustat
  • Tietoturvakysymykset
  • Tiedonhaku internetistä mm. Google
  • Verkkokaupat ja niistä ostaminen
  • Pankkiasiointiin liittyvät asiat
  • Viranomaisasiointiin liittyvät seikat (Kela, veroasiat, vakuutusyhtiöt, maanmittaushallinto ja kaavoitus, metsiin liittyvät portaalit)                                                                                                       

Aiempaa vahvemmin nousivat esiin jokapäiväiseen asiointiin liittyvät ongelmat, etenkin pankki- ja viranomaisasiointi (kaikista ongelmista noin  50 % käsitteli tavalla tai toisella viranomaisasiointia). Näin Verkkopuikkari I -hankkeen loppuraportissa ounasteltu keskeisin haaste toteutui.

 

4. Verkkopuikkari II -hankkeesta opittua

4.1. Aiemmin opitusta korostunutta

Verkkopuikkari I –hankkeesta opitusta on korostettava seuraavia seikkoja:

 1. Tavoitettavuuden ja kattavuuden ongelma. Otaksuttavasti hankkeeseen kuuluvien kuntien eri toimintayksiköillä, esim. sosiaali- ja terveystoimella, olisi mahdollisuus kertoa vanhusväestöön kuuluville asiakkailleen Verkkopuikkari -hankkeesta ja sieltä saatavasta ohjauksesta ja koulutuksesta, mutta toistaiseksi tämän keinon mahdollisuudet ovat selvittämättä.
   
 2. Verkkopuikkarin käytettävissä tulee olla tavanomaista toimisto- tai kotikäyttöä monipuolisempi laite- ja ohjelmistovalikoima. Lisäksi verkkopuikkarin tulee olla perehtynyt laitteisiin ja ohjelmistoihin sekä myös asiakkaiden moninaisiin, eri elämänalueisiin liittyviin nettiasioinnin tarpeisiin. Se, miten laajasti tähän haasteeseen voidaan vastata, on ennen kaikkea työaikaan liittyvä resurssikysymys.
   
 3. Ajanvaraustoiminta tulee olla yhdenmukaista ja toimia samoilla säännöillä jokaisessa hankkeeseen osallistuneessa kirjastossa. Osa vanhusväestöstä on arkipäivässään läheisessä yhteydessä toisiinsa ja heidän todettiin keskustelleen runsaasti keskenään verkkopuikkaamisesta.

4.2. Verkkopuikkari II -hankkeesta erityisesti uutta opittua

 1. Vanhusväestö ei usein halua hakea apua paikallisten esim. kyläyhdistysten kautta netissä tapahtuvan asioinnin ongelmiin, koska kysymys on hyvin henkilökohtaisesta pankki-, terveydenhoito- ja viranomaisasioinnista. Avuksi otetaan mielummin täysin ulkopuolinen, luotettava neuvoja, jolle voidaan uskoutua.

  Se, että useimpien palveluntarjoajien Internet -ympäristöt ovat vanhusväestölle vaikeakäyttöisiä, on kuitenkin koettu toisarvoiseksi ongelmaksi. Selvästi suurempi ongelma on se, että ympäristöt muuttuvat kaiken aikaa, ja useimmat palveluntarjoajat antavat laadultaan keskinkertaista, mutta usein ylihinnoiteltua ja vaikeasti hahmotettavaa puhelinneuvontatukea omalle Internet -ympäristölleen ja -palveluilleen. Tämä koskee yhtälailla julkisia kuin yksityisiä palveluntarjoajia.
   

 2. Internet -pohjaisten asiointiympäristöjen lisääntyminen  on suoraan vaikuttanut asiointiongelmien kasvuun. Pienille paikkakunnille tyypillinen on seuraavanlainen kehityskulku: jokainen toimija, niin yksityinen kuin julkinen, on vähentänyt henkilökohtaista "tiskillä tapahtuvaa" palveluaan ja siirtänyt toimintansa nettiin mitä moninaisimpiin ympäristöihin. Tämä tulee kasvamaan tulevaisuudessa yhä isommaksi ongelmaksi, etenkin haja-asutusalueilla.

 

5. Vilkaisu tulevaisuuteen

Koska haja-asutusalueiden ja pienten paikkakuntien perinteinen, kasvokkain tapahtuva palveluasiointi tulee vähenemään tulevaisuudessa,  siirrytään yhä enemmän itsepalveluun pohjautuviin Internet -ympäristöihin, jopa päivittäistavarain kauppaa myöten. Vaikka useimmat yksityiset palveluntarjoajat ja viranomaistahot pyrkivät kehittämään Internet -ympäristöjään helppokäyttöisemmiksi, vastuu- ja tietoturvakysymykset sekä yhä pikkutarkemmaksi muuttuva lainsäädäntö kasaavat vaivattomalle nettipalvelujen käytölle yhä korkeampia esteitä.

Henkilökohtainen opastaminen Internetin sisältöön ja käyttöön nousee kirjastoaineiston lainaamisen ja tietopalvelun ohella keskeiseksi osaksi tulevaisuuden kirjastojen toimintaa. Verkkopuikkari on eräs esimerkki siitä, miten tulevaisuuden kirjastot täyttävät perinteistä sivistystehtäväänsä modernissa kansalaisyhteiskunnassa.

Huolimatta kaikkialla vaikuttavista säästöpaineista Varkauden kirjasto on päättänyt lähteä rakentamaan verkkopuikkariointia kiinteäksi osaksi kirjaston omaa toimintaa. Vuonna 2014 tämä konkretisoituu siten, että tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa sekä syys-, loka- ja marraskuussa Verkkopuikkari I – ja Verkkopuikkari II – hankkeenvetäjä opastaa ajan varanneita asiakkaita yksilökohtaisella koulutuksella yhden työviikon kuukautta kohti. Leppävirran kirjastolla asiakkaiden tietokone/verkko-ohjaus jatkuu henkilöresurssien salliessa.

Aloituspäivämäärä : 
31/07/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 800
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 365
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 365

Tilastot:
Koulutuksiin osallistujia: 
229henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012