Vetovoimainen kirjasto: asiakkaiden aktivointi ja osallistaminen
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kotkan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 204
48101
Kirjaston puhelin : 
(05) 234 4570
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kotka
Y-tunnus : 
0160225-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Katariina Kupiainen
Puhelin : 
(05) 234 4567
Sähköposti : 
katariina.kupiainen@kotka.fi
Kuvaus : 

Tausta ja tavoitteet

 

Kotkassa lainausluvut ovat lähellä maan keskiarvoa, mutta vuoden aikana kirjastokorttiaan käyttäneiden asiakkaiden määrä on keskimääräistä pienempi. Monet ovat olleet aktiivisia kirjaston asiakkaita aikaisemmin, mutta syystä tai toisesta kirjaston käyttö on vähentynyt tai loppunut kokonaan. Elämäntilanne on voinut muuttua tai kirjaston palveluille ei vain koeta tarvetta. Käsitys kirjaston palvelutarjonnasta on voinut myös jäädä ajasta jälkeen. Tämä näkyy mm. siten, että Kymenlaakson kirjastojen yhteinen verkkopalvelu kyyti.fi on edelleen monelle tuntematon.

 

Tällä hankkeella pyritään herättämään potentiaalisten ja passivoituneiden kirjaston asiakkaiden kiinnostusta kirjaston palvelutarjontaa kohtaan, saamaan heitä aktiivisiksi kirjaston käyttäjiksi ja osallistumaan palveluiden suunnitteluun. Hankkeen tarkoituksena on markkinoida tehokkaasti kirjaston palveluja, kyyti.fi -sivustoa ja päivittää kirjaston imagoa nykypäivää vastaavaksi. Tavoitteena on houkutella myös uusia asiakasryhmiä kirjastoon järjestämällä erilaisia ja yllättäviä tapahtumia. Kymenlaakson kirjastot tekevät syksyllä 2011 asukaskyselyn, jossa kartoitetaan niin kirjastoa käyttävien kuin käyttämättömienkin Kymenlaakson kuntien asukkaiden käsityksiä kirjastosta, odotuksia kirjaston palvelutarjonnasta sekä syitä olla käyttämättä kirjastoa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tarkennetaan nyt haettavana olevan hankkeen yksityiskohtia, mm. tarjottavia tapahtumia ja tiedotuksen painopisteitä.

 

Hanke koostuu kolmesta osasta: asiakaslehti (kolme numeroa), tapahtumaviikko marraskuussa 2012 sekä markkinointikampanja erilaisine mainosmateriaaleineen. Kaikkien kolmen osion suunnittelu aloitetaan keväällä 2012. Asiakkaita otetaan mukaan asiakaslehden ja tapahtumaviikon suunnitteluprosesseihin.

 

Asiakaslehti

 

Hanke alkaa asiakaslehden suunnittelulla. Lehden toimittaminen  ostetaan ammattilaiselta, joka yhdessä kirjaston henkilökunnasta ja asiakkaista muodostetun toimituskunnan kanssa suunnittelee, kirjoittaa ja kuvittaa jutut. Tavoitteena on asiakaslehti, joka jaetaan paikallisen ilmaisjakelulehden mukana jokaiseen alueen talouteen. Ensimmäinen numero ilmestyy lokakuussa 2012, seuraavat kaksi numeroa vuonna 2013, keväällä ja syksyllä. Ensimmäinen numero ilmestyy ennen kunnallisvaaleja ja siinä huomioidaan myös päättäjänäkökulma.

  

Tapahtumaviikko

 

Kotkan kirjastotalo täyttää syksyllä 2012 35 vuotta. Kirjaston lisäksi talossa on toiminut alusta lähtien Kotkan Seudun Musiikkiopisto. Myös taidenäyttelytoimintaa kulttuuritoimen hoitamana on ollut vuodesta 1977 asti. Yhdessä talon muiden toimijoiden kanssa suunnitellaan tapahtumaviikko marraskuulle 2012, johon tulee vetovoimaisia esiintyjiä, kirjailijoita, muusikoita ym. Esiintyjät valitaan kirjastoa vähemmän käyttävien ryhmien, mm. nuorten miesten, kiinnostuksen mukaan. Tapahtumaviikkoa markkinoidaan lokakuussa ilmestyvässä asiakaslehdessä, ao. mainoskampanjalla, sosiaalisessa mediassa sekä muin käytettävissä olevin keinoin.

  

Markkinointikampanja

 

Passiivisten asiakkaiden herättelyyn liitetään myös markkinointikampanja, jolla kirjastoa tehdään näkyväksi katukuvassa. Suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin ennen marraskuun 2012 tapahtumaviikkoa. Kampanja koostuu mainostoimiston suunnittelemasta markkinointimateriaalista sekä ulkomainontakampanjasta. Materiaalit suunnitellaan niin, että niiden käyttö on mahdollista useiden vuosien ajan. Materiaalit voivat olla kangaskasseja, t-paitoja ym., joihin mainostoimisto suunnittelee kirjastoa markkinoivia sloganeja sekä ulkomainontaan soveltuvia ja kestäviä mainosbanderolleja ja -lakanoita. Mainostoimisto suunnittelee myös uuden, vetovoimaisemman kirjastokortin. Asiakkaat tekevät lopullisen valinnan.

 

Budjetti (alv 0 %)

Asiakaslehti  

                      Toimitustyö                         3 x 1600 €     = 4 800 €

                      Taitto, paino, jakelu            3 x 6 200 €    = 18 600 €

                      Oma työ                             3 x 1 800 €    = 5 400 €

Tapahtumaviikko

                      Esiintymispalkkiot                                    5 000 €

                      Oma työ                                                   2 800 €

Markkinointikampanja

                      Mainostoimiston palkkio                           12 000 €

                      Markkinointimateriaalit                             6 000 €

                      Oma työ                                                   1 600 €

 

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kotkan kulttuuriasiainkeskus, Niilo Sevänen, puh. (05) 234 4702

Kotkan Seudun Musiikkiopisto, Hannele Dolk, gsm 050 5459692

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa toteutettiin yhdessä mainostoimiston kanssa markkinointikampanja, joka sisälsi kirjaston uuden graafisen ilmeen ja sen mukaisesti tehdyn markkinointimateriaalin suunnittelun. Kampanja koostui kaupungilla hyvin näkyvästä mainoskampanjasta banderolleineen ja ulkomainoksineen. Lisäksi teetettiin roll upeja, kirjanmerkkejä, palautusautomaatin teippaus ym. materiaalia uuden graafisen ilmeen mukaisesti. Yhdessä Etelä-Kymenlaakson muiden kirjastojen kanssa toteutettiin esite Minun ja sinun - meidän kirjastomme, joka jaettiin jokaiseen alueen talouteen. Lisäksi järjestettiin yleisökilpailu uuden kirjastokortin ilmeestä, toteutettiin pop up -kirjasto kauppakeskuksessa ja järjestettiin lukuisia tapahtumia. Pääosa tapahtumista sijoittui pääkirjaston 35-vuotisjuhlaviikolle marraskuussa 2012, lisäksi tapahtumia oli myös lähikirjastoissa syksyyn 2013 asti. Asiakkaiden ottaminen mukaan asiakaslehden suunnitteluun ei toteutunut, mutta erityisesti nuorille suunnatuissa tapahtumissa otettiin nuoria mukaan niitä ideoimaan. Kirjaston Facebook-sivuilla kampanja oli näkyvästi esillä ja uusi graafinen ilme herätti keskustelua puolesta ja vastaan.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina oli nuorentaa ja päivittää kirjaston imagoa ja tavoittaa kirjastoa käyttämättömia tai passivoituneita asiakkaita. Ensin mainittu tavoite saavutettiin, ainakin nuorilta saadun palautteen perusteella. Kirjaston uusi värikäs graafinen ilme ja markkinointikampanjassa uudella tavalla käytetyt lyhenteet (mm. LOL, EOS) ovat saaneet positiivista palautetta erityisesti nuorisolta. Myös monet tapahtumat oli suunnattu nimenomaan lapsille ja nuorille ja kauppakeskus Pasaatissa toteutettu pop up-kirjasto tavoitti paljon koululaisia ja opiskelijoita. Ylipäätään kaupunkikuvassa näkyneet kirjaston mainokset värikkäine ilmeineen ja sloganeineen huomattiin, mutta vaikuttavuutta uusien asiakkaiden tavoittamiseen tai kirjaston käyttöön on vaikea arvioida, ainakaan näin lyhyellä tähtäimellä. Näkyvin muutos on ollut varausten lisääntyminen joka kotiin jaetun esitteen sisältämien varausetukuponkien vuoksi.

Jatkotoimenpiteet: 

Kaiken kaikkiaan yhteistyöprosessi mainostoimiston kanssa oli kirjaston henkilökunnalle uutta ja antoi paljon oppia ja eväitä markkinointiin ja viestintään myös jatkossa. Hankkeessa toteutettua graafista ilmettä on tarkoitus hyödyntää jatkossakin mm. mainoksissa , esitteissä, tiedotteissa, opasteissa, kasseisssa, kirjanmerkeissä ym. Lisäksi monet kampanjassa teetetyt materiaalit kuten banderollit, roll upit jne. ovat käyttökelpoisia vielä vuosia eteenpäin. Nuorten houkuttelua kirjaston käyttäjiksi on myös tarkoitus jatkaa mm. tiivistämällä yhteistyötä nuorisotoimen kanssa, kirjastojen tila- ja kalustejärjestelyillä sekä mahdollisten uusien hankkeiden puitteissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€46 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€56 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€37 070
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 070
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
15kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 013henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012. Avustusta ei myönnetä markkinointilehtien ja -esitteiden tekemiseen.