Vielä vinkkaa
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarinkatu 15
87100
Kirjaston puhelin : 
08-61552422
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kajaani.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kam
Y-tunnus : 
0214958-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Romppainen
Puhelin : 
044-7100431
Sähköposti : 
erkki.romppainen@kajaani.fi
Kuvaus : 

Kajaanin kaupunginkirjasto on järjestänyt kirjavinkkausta Kainuun maakuntakirjaston alueella 2.9.2013 alkaneen Kainuun kirjavinkkari –hankkeen avulla. Tehtävään on palkattu hankevaroin viiden kuukauden ajaksi projektityöntekijä, joka kiertää Kainuun alueella. Vinkattavia peruskoulun luokkia on paljon ja aikaa vähän, joten kirjavinkkari on ehtinyt tarjoamaan kirjavinkkausta pääsääntöisesti maakunnan yläluokkalaisille. Kajaanin kaupungin alueella vinkkausta on ollut mahdollista toteuttaa myös alemmille luokille lyhyempien välimatkojen vuoksi.

Kirjasto- ja kouluväki ovat kokeneet vinkkaritoiminnan hyvin tervetulleeksi ja tarpeelliseksi, jotta lapset ja nuoret innostuisivat lukemisesta ja kirjallisuudesta. Kirjavinkkaustyö vaatii kuitenkin paneutumista kirjallisuuden lukemiseen, vinkkauksien suunnittelemiseen ja pitämiseen. Kirjavinkkauksen idea on nyt saatu syttymään lukemisharrastuksen innostamiseksi. Tarvitaan vain lisää ohjausta ja kirjallisuuteen tutustumista. Kirjastoammattilaisen osaaminen laajentaisi myös opettajien osaamista. Opettajien resurssit eivät useinkaan riitä laajan aineiston haravoimiseen, joten yhteistyö kirjaston kanssa toimisi myös opettajien täydennyskoulutuksena ja uusien virikkeiden antajana.

Hankkeen tavoitteena on palkata Kirjavinkkari  jatkotyöstämään aloitettua toimintaa, perehdyttämään kirjastohenkilökuntaa ja opettajia kirjavinkkauksen tekniikkaan. Myös alaluokat ja haja-alueiden koulut pääsisivät nauttimaan kirjavinkkauksen mahdollisuuksista. Jatkossa vinkkaritoimintaa ja yhteistyötä laajennetaan ja kehitetään pitämällä yhteisiä koulutustilaisuuksia ja vinkkaustoimintaa tekevien työpajatapaamisia.

Edellisessä vinkkarihankkeessa valmiiksi luotuja kirjaston ja koulun välisiä verkostoja on mahdollista hyödyntää suunnitellussa hankkeessa, mikä nopeuttaa hankkeen etenemistä.

Hankeeseen palkataan projektityöntekijä viideksi kuukaudeksi ja varataan määräraha Kainuussa tehtäviin työmatkoihin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kainuun peruskoulut

Aiemmat hankkeet: 

Kainuun kirjavinkkari

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toimenpiteet

Vielä vinkkaa -hankkeessa kirjavinkkari kiersi Kainuun kaikkien kuntien luokat 1–4. Sitä ennen vinkkari luki vinkattavaa kirjallisuutta ja suunnitteli hankkeen kiertueaikataulut. Tavoitteena oli jatkaa Kainuun kirjavinkkari -hankkeen toimintaa, mutta kohdentaa se alakouluikäisiin lukijoihin. Lisäksi tavoitteena oli kehittää kirjastolaisten vinkkausosaamista sekä tehdä yhteistyötä opettajien kanssa niin, että vinkkaus palvelisi myös koulun pedagogisia sisältöjä ja tavoitteita.

 

Toimenpiteet on kirjattu alla olevaan:

 

Toimenpiteet

marras-joulukuu 2014 

Kirjavinkkari työskeli 40 % työajalla:

– kirjaston hankepäivässä hankkeen esittely 2.10.2014

– kirjallisuuteen perehtyminen ja vinkkien kirjoittaminen

– Lukuintoa Jyväskylässä -seminaariin 23.–24.11.2014 osallistuminen ja siitä Kainuussa etäyhteyksillä kouluttaminen 6.12.2014

– vinkkaustoiminnan aloittaminen Soidinsuon koulun (tieto-, runo- ja satupilotit), Kajaanin keskuskoulun (satupilotti/tarinankerronta) ja Teppanan koulun (helppolukuiset) juonellisilla piloteilla

– tammi-helmikuun aikataulujen sopiminen koulujen kanssa

tammi-toukokuu 2015

Kirjavinkkari työskenteli 60 % työajalla:

– Vinkkaukset Kainuun kunnissa (vinkkauksen kehittäminen toiminnalliseen suuntaan: lorujen hyödyntäminen, lukemisen tekniikat, kontaktointi ja elämyksellisyys), opettajien kanssa keskustelu ja koulu-kirjastoyhteistyön pohdinta

– kirjastohenkilökunnan tapaamiset ja Kirjastopolku-blogin esittely/hyödyntäminen (tieto kirjoista kirjastohenkilökunnalle/opettajille samassa paikassa) 

– hankkeesta tiedottaminen ja kertominen (KAS-tiedotelehti, Kainuun Sanomat, Yle Kainuu, Vuolijoki-lehti, Kirjavinkkarikirjan 4. uudistettu painos, Sanataideopen kuulumisia Suomen sanataideopetuksen seuran jäsenlehti, maakuntakirjaston blogi)

Hankkeen jälkeen

– Hankkeesta opittua -vinkkausten pitäminen kirjastolaisille (2 työpajatapaamista etäyhteyksillä)

– Loppuraportointiin osallistuminen

– Toukokuussa 2016 kirjavinkkari kiersi Kainuun pienet kyläkoulut: Pohjois-Tipaksen, Pohjanvaaran, Timonniemen, Hietaperän, Lentuan, Nivan ja Moisiovaaran koulun. Näissä lapsia oli yhteensä 168 ja opettajia 15.

 

Toimenpiteet tiivistetysti:

1. Kirjavinkkaus + keskustelut opettajien kanssa ja

2. median tiedottaminen + kirjaston henkilöstön kouluttaminen.

 

Vaikutukset

Hankkeen vaikutuksia pitkän aikavälin yleistavoitteeseen ”koululaiset löytäisivät itselleen sopivaa luettavaa ja koulu-kirjasto-yhteistyö tukisi lukemista” on vaikea kuvata ilman haastattelua/tiedonkeruuta. Siksi tarkastelu vaikutuksista onkin tässä raportissa määrällistä (mitä on tehty ja kuinka paljon) ja laadullista niiltä osin kuin vaikutuksia voidaan arvioida ilman tutkimusta. Pitkän aikavälin yleistavoite on osa kirjaston perustehtävää, ja siksi jatkuvasti tehtävää työtä koulujen paremmaksi palvelemiseksi. Perustehtävää voidaan tukea hankkeen avulla lisäresurssoinnin ja toiminnan kehittämisen muodossa. Niihin tarpeisiin tässä hankkeessa pyrittiin vastaamaan.

 

Seuraavassa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta ja eri kohderyhmien (oppilaat, opettajat ja kirjastojen työntekijät) näkökulmista.  

 

Vaikutukset oppilaisiin

Hankkeen tavoitteena oli vinkata alakoululaisille koko Kainuun alueella. Hanke toteutui tämän tavoitteen suhteen hyvin: 1.–4.-luokkalaisille kaikissa kunnissa mahdollistettiin vinkkauksen saaminen omaan luokkaan. Oppilaita vinkkauksiin osallistui 2475. Opettajia, avustajia ja muuta koulujen henkilökuntaa osallistui n. 245. Vinkkausta ei pidetty Vaalassa, koska kirjaston oma vinkkari oli käynyt kouluissa hankkeen kautta vastikään. Myös kolme Kuhmon ja Suomussalmen sivukylän koulua (oppilaita yhteensä n. 60) jäi kiertämättä, koska aikatauluja ei saatu keväällä soviteltua kevätjuhla- ja teemapäivien joukkoon. Vinkkarin oma tavoite oli ehtiä vinkata myös 5.–6.-luokkalaisille etävinkkauksena, mutta siihen hankeaika ei riittänyt.

Välitön palaute oppilailta oli innostunut ja positiivinen. Keskustelua lukemisesta ja kirjallisuudesta syntyi erittäin hyvin. Vain kahdessa luokassa kontaktin syntyminen oli haaste: toisessa luokassa oppilaat olivat kiusaamispelon vuoksi hiljaisia, eikä kukaan puhunut mitään – toisessa luokassa levottomuus oli vallallaan, eivätkä oppilaat malttaneet kuunnella vinkkejä loppuun asti. Näiden kahden ääripään väliin mahtui paljon erilaisia luokkia ja suuri määrä iloa kirjallisuudesta. Kuitenkin molemmissa ryhmissä kirjojen katseluun ja oman kirjan valintaan oppilaat lähtivät mukaan. Haastavien ryhmien kohdalla koulu-kirjasto-yhteistyö voisi olla vinkkauksen sijaan lukutunti/lukuvartti/lukuystävä-tyyppistä, mikä voisi omalta osaltaan tukea kirjallisuuskasvatusta haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa.

Vinkkauksen vaikutus näkyi kirjaston työntekijöiden mukaan siinä, että vinkattuja kirjoja kysyttiin kirjastosta. Opettajien palautteen mukaan vierailu kouluilla tuki esimerkiksi lukudiplomien suorittamista.

 

Vaikutukset opettajiin

Hankkeen tavoitteena oli tukea opettajia luku- ja kirjallisuuskasvatuksessa. Siltä osin hanke oli myös uusien kirjojen ja niiden hyödyntäminen täydennyskoulutusta opettajille. Opettajat ottivat kirjavinkkarin mielellään luokkiinsa.

Osa opettajista hyödynsi erittäin aktiivisesti vinkkaria kysymällä sopivaa luettavaa eritasoisille lukijoille ja esimerkiksi keskustelemalla lukemaan opettamisen menetelmistä. Vinkkari antoi jokaiseen luokkaan Kirjastopolku-blogin osoitteen, josta vinkatut kirjat löytyvät. Osa opettajista aikoi laittaa linkin tiedoksi vanhemmille ja hyödyntää kirjojen mieleenmuistuttelussa ennen seuraavaa kirjastovierailua. Nämä olivat osoituksia siitä, että opettajat pystyvät hyödyntämään hankkeen tuotoksia.

 

Vaikutukset kirjaston työntekijöihin

Kirjavinkkari kävi kaksi kertaa kirjastopolku-työryhmän palavereissa esittelemässä hankkeen tilannetta. Lisäksi hän kävi vinkkausreissuilla kuntien kirjastoissa, esitteli hanketta ja koulutti pyynnöstä etäyhteyksillä eri kuntien työntekijöitä. Joissakin kunnissa kirjastolaiset myös osallistuivat vinkkaustunneille kouluissa.

Jälkikäteen arvioiden vaikutus kirjaston työntekijöihin olisi voinut olla tiiviimpi ja toiminnan jalkauttauminen kirjastolaisten tietoon tomerampaa. Kirjavinkkarin työaikapainotus oli kuitenkin kouluvierailuissa, joten siinä mielessä verkostotyö kirjaston henkilökunnan kanssa oli tässä hankkeessa vasta toisella sijalla. Jos jatkossa tavoitellaan hankkeiden osalta tiiviimpää verkostoyhteistyötä ja kirjastojen osallisuutta, siihen pitää resurssoida selkeästi aikaa ja miettiä tapaamisten ajat, paikat ja sisällöt: Mihin kirjaston työntekijät tarvitsevat tukea? Miten he pääsevät tilaisuuksiin mukaan ja mikä on kirjastojen kehittämissuunnitelma koulu-kirjasto-yhteistyössä?

 

Muita vaikutuksia

Hanke mahdollisti kirjavinkkarin verkostoitumisen ja Kainuun alueen kirjastoihin tutustumisen. Yhtenä tärkeänä juonteena oli myös tiedottaminen. Hankkeen aikana vinkkari kirjoitti tiedotteita ja tekstejä eri paikkoihin ja häntä haastateltiin vinkkaustyön puitteissa. Tiedottaminen ja lukemisen asioiden pitäminen esillä poikivat toivottavasti näkyvyyttä kirjaston ja koulun tekemälle tärkeälle lukemisenedistämistyölle.

Hankkeen hyvänä käytänteenä voidaan pitää toiminnallisuuden (rytmiikka, lorut, eläytyvän lukemisen vaikutus, "taiat", tarinankerronta, esityksellisyys ja nukkien hyödyntäminen) liittämistä kirjavinkkausvierailuihin.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastot jatkavat yhteistyötä koulujen kanssa. Erityisesti haja-asutusaluiden koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä on tarpeen miettiä koko Kainuun alueella. Millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio koulu-kirjasto-yhteistyölle tarjoaa? Miten kirjastojen palveluvalikoimassa voidaan ottaa lapset ja nuoret huomioon? Millaista osaamista kirjaston työntekijöiden pitää tulevaisuudessa ottaa haltuun?

Yhteistyötä Kainuun kirjastojen välillä pyritään tiivistämään maakuntakirjaston "Kirjastokiri – uusia verkostoja tekemässä" -hankkeen avulla. Samaisen hankkeen tavoitteena on myös henkilöstön osaamisen jakaminen ja kollegiaalisen tuen saaminen toisista kunnista. 

Lisätietoa: 

Raporttiin on lisätty 31.5.2016 toukokuussa tehdyt kyläkouluvierailut.

Aloituspäivämäärä : 
01/02/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 450
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 900

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
58henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
158kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 903henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014