Vieläkin parempi Eepos
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 271
60101
Ansvarsperson : 
Mervi Heikkilä
Telefonnummer : 
064162320
E-post : 
mervi.heikkila@seinajoki.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa tiivistetään Eepos-kimpan yhteistyötä luomalla Eepos-strategia sekä parannetaan kirjastojen saavutettavuutta ja kansalaisten digi-osallisuutta koko alueella.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Koulutuksiin ja opastuksiin osallistuvien määrää seurataan ja osallistujilta kerätään palautetta. 

Projektbeskrivning : 

Eepos-kirjastoille luodaan yhteinen strategia, joka ohjaa toimintaa. Strategia laaditaan työpajapäivissä, joita järjestetään 2-3. Kirjastojen koko henkilökunta osallistuu työskentelyyn.
Palvelujen siirtyessä verkkoon ja mobiiliteknologian yleistyessä kirjastojen rooli digitaalisen osallisuuden edistäjänä tulee yhä selkeämmin esille. Kaikki ihmiset eivät pysy mukana digitalisaatiossa, vaan tarvitsevat tukea ja ohjausta. Erityisesti tuen tarve korostuu ikääntyvissä kansalaisissa, mutta neuvonnan tarvitsijoita on kaikissa ikäryhmissä
Sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijat tarjoavat palveluja ensisijaisesti sähköisten kanavien kautta. Fyysisten palvelupisteiden keskittyessä suurimpiin keskuksiin palvelujen saavutettavuus huononee syrjäseutujen asukkaiden kannalta. Digitaidottomuus voi johtaa syrjäytymiseen, kun ihmisillä ei ole kykyä käyttää palveluita.
Kirjastot ovat ottaneet merkittävän roolin ihmisten digitaitojen tukemisessa. Kirjastot ovat matalan kynnyksen neuvontapaikkoja, jotka tarjoavat tukea tietoteknisiin ongelmiin ja ohjausta sähköiseen asiointiin. Suomen kirjastoseuran tilaaman kirjastojen taloudellisia vaikutuksia koskevan selvityksen mukaan kirjastojen tarjoama tuki ja opastus voivat taata yhteiskunnalle miljoonien säästöt.
Celia-kirjasto palvelee lukemisesteisiä asiakkaita yhä enemmän verkon kautta. Palvelun käyttö on haasteellista asiakkaille sekä lukemisesteen että digitaidottomuuden vuoksi. Kirjastot ovat paikallisesti ottaneet vastuun Celian asiakkaiden rekisteröinnistä ja heidän opastuksestaan.
Eepos-kirjastojen mahdollisuudet tarjota digiopastuksia vaihtelevat riippuen henkilökunnan määrästä ja digitaalisesta osaamisesta. Muutamat kirjastot ovat kehittäneet digiopastuksia erilaisten hankkeiden kautta, esim. Alajärven, Kuortaneen ja Lapuan Nettipehtoorit, Alavuden Auta-hanke ja Kurikan E-nälli. Hankkeissa hankittua osaamista voitaisiin hyödyntää yli kuntarajojen. Monet kirjastot ovat avustuksella tai omalla rahoituksellaan hankkineet mobiililaitteita, mutta niiden käyttö on saattanut jäädä vähäiseksi osaamisen puuttuessa. Kumppanuuksia ei ole aina kyetty hyödyntämään riittävästi.
Toteutus:
Palkataan hankepäällikkö vähintään 10 kuukaudeksi. Hänen tehtävänään on hallinnointi, suunnittelu ja koordinointi, koulutuksen järjestäminen, verkostojen ja kumppanuuksien luominen sekä toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen kaikissa kirjastoissa.
Kehitetään kirjastohenkilöstön osaamista koulutuskokonaisuudella, joka sisältää mm. pc:n ja mobiililaitteiden peruskäyttöä ja yleisimmät käyttöjärjestelmät, kuvankäsittelyä, tekijänoikeuksia, tietoturvaa, pilvipalveluiden käyttöä, sähköisiin palveluihin tutustumista, koodaamista, digitaalista pelaamista ja virtuaalitodellisuutta. Koulutus koostuu kuudesta lähiopetuspäivästä ja monimuoto-osuudesta. Koulutus ostetaan joltakin koulutusorganisaatiolta.
Muodostetaan digiosaajien verkosto. Kirjastojen digiopastajat jakavat osaamistaan mentoroitaville muissa kirjastoissa ja kirjastoilla on mahdollisuus ostaa toisiltaan digiopastusta.
Palkataan digiohjaajia paikallisesti. Kirjastoilla on mahdollisuus ostaa ohjausta kirjastojen ulkopuolisilta osaajilta tuntiperusteisesti. Kirjastot ostavat sekä osaamista että henkilöresurssia.
Järjestetään Celia-päiviä kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. Hankepäällikkö jalkautuu jokaiseen kirjastoon tai vaihtoehtoisesti palvelukeskukseen esittelemään Celia-kirjaston äänikirjapalvelua ja rekisteröimään ja opastamaan uusia asiakkaita.
Hankkeesta tiedotetaan ilmoituksin paikallislehdissä, koska se tavoittaa digitaalisessa syrjäytymisvaarassa olevat tehokkaammin kuin some-markkinointi. Kirjastojen digiohjauspalveluista suunnitellaan ja painatetaan flyereita. Asiakastilaisuuksissa on tarjoilua.
Hankkeeseen ei sisälly laitehankintoja, vaan hyödynnetään jo olemassa olevaa laitekantaa. Jos kirjastolla ei ole vielä mobiililaitteita, hankepäällikkö opastaa niiden hankinnassa.
Lisäksi hankkeessa toteutetaan yhteensä kuusi Eepoksen verkkopalvelun ja kirjastonkäytön opastusvideota (sisältäen eri kieliversiot).

Projektet börjar : 
01/05/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€122 800
Egen finansiering: 
€83 800
Budget sammanlagt: 
€206 600
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€56 000